Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Corius Netherlands B.V. Kompasberg 1-2-3-4 B.V. CK Dermaverhuur B.V. Ceulen Huidtherapie CK Facilitair B.V. Medi Purpose Rentals en Technologies Stg. Ceulen Klinieken Stg. Dermapark Stg. Dermatologisch Centrum Stg. Zorggroep Zuid NL Stg. Flebologisch Centr. Pellegrinus Stg. Dermatologisch Centr. Utrecht
Ondertekeningsdatum:02-03-2023Publicatiedatum:28-06-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 1. Op 16 januari 2023 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit besluit wordt hieronder toegelicht.

Partijen

 1. Corius Netherlands B.V. (hierna: Corius Netherlands) is via haar indirecte dochterondernemingen actief op het gebied van electieve medisch specialistische zorg met betrekking tot dermatologie, behandeling van spataderen en onverzekerde medisch-cosmetische zorg in Nijmegen, Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Veldhoven. Corius CK Health B.V. (hierna: Corius CK Health) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Corius Netherlands houdt 100% van de aandelen in Corius CK Health.

 

 1. Kompasberg 1 B.V. (hierna: Kompasberg 1) is actief op het gebied van dermatologische, flebologische en cosmetische zorg in Amersfoort, Breda, Helmond, Schiedam.
 2. Kompasberg 2 B.V. (hierna: Kompasberg 2) is actief op het gebied van dermatologische, flebologische en cosmetische zorg in Amersfoort, Breda, Helmond, Schiedam.
 3. Kompasberg 3 B.V. (hierna: Kompasberg 3) is via haar dochteronderneming Dermatologisch Centrum Utrecht B.V. actief op het gebied van dermatologische zorg in Utrecht.
 4. CK Dermaverhuur B.V. verzorgt de inkoop ten behoeve van de zorgverlening in Amersfoort, Breda, Helmond, Schiedam en Uden.
 5. Ceulen Huidtherapie B.V. (hierna: Ceulen Huidtherapie) is actief op het gebied van cosmetische huidtherapie in Amersfoort, Breda, Helmond, Schiedam en Uden.
 6. CK Facilitair B.V. verleent ondersteunende diensten in Amersfoort, Breda, Helmond, Schiedam en Uden.
 7. Medi Purpose Rentals B.V. is een vennootschap zonder activiteiten.
 8. Medi Purpose Technologies B.V. verzorgt de gemeenschappelijke inkoop van laboratorium- en pathologiediensten in Amersfoort, Breda, Helmond, Schiedam en Uden.
 9. Kompasberg 4 B.V. (hierna: Kompasberg 4) is onder meer via haar dochterondernemingen actief op het gebied van dermatologische, flebologische en cosmetische zorg in Uden (partijen genoemd in randnummer 3 tot en met 11 hierna gezamenlijk: de ondernemingen).
 10. Stichting Ceulen Klinieken is actief op het gebied van contractering met zorgverzekeraars voor de praktijken in Amersfoort, Breda, Helmond, Schiedam en Uden.

     13.Stichting DermaPark verzorgt de afwikkeling van de contractering met zorgverzekeraars voor de praktijk in Uden.

     14. Stichting Dermatologisch Centrum is een stichting zonder activiteiten.

     15. Stichting Zorggroep Zuid-Nederland is een stichting zonder activiteiten.

     16.Stichting Flebologisch Centrum Pellegrinus is een stichting zonder activiteiten.

     17.Stichting Dermatologisch Centrum Utrecht (hierna: Dermatologisch Centrum Utrecht) is actief op het gebied van dermatologische            zorg in Utrecht (partijen genoemd in randnummer 12 tot en met 17 hierna gezamenlijk: de stichtingen).

Het voornemen

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in de ondernemingen door Corius CK Health. Daarnaast zullen de huidige raden van bestuur en de raden van toezicht van de stichtingen aftreden en gelijktijdig worden vervangen met de door Corius Netherlands te benoemen leden van de raden van bestuur en de raden van toezicht. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 9 december 2022 en een door partijen ondertekende verklaring van overeenstemming van 17 februari 2023.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 1. Betrokken organisaties zijn Corius Netherlands, de ondernemingen en de stichtingen.
 2. Corius Netherlands, Kompasberg 1, Kompasberg 2, Kompasberg 3, Ceulen Huidtherapie, Kompasberg 4 en Dermatologisch Centrum Utrecht kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.
 2. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 18 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Corius Netherlands uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de ondernemingen en de stichtingen.

Beoordeling

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke vereisten van artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa beoordeelt of:
  1. cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;
  2. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
  3. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;
  4. de overgelegde effectrapportage als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg, voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, zoals bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid, Wmg.[1]

 Besluit

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de wettelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 2 maart 2023

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Meer informatie over het beoordelingsproces van de NZa is te vinden op de website van de NZa via https://www.nza.nl/over-de-nza/ons-toezicht-in-vogelvlucht/fusie-overname-of-gemeenschappelijke-onderneming.

Naar boven