Onderwerp: Bezoek-historie

Brief toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2024
Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van

- Consumentenbond

- KNMT

- NVM

- NVIJ

- ONT

- Patiëntenfederatie Nederland

- ZN

 

Onderwerp

Brief toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2024

 

Geachte heer/mevrouw,

Op 12 juni 2023 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-24112) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2409) vastgesteld. De ingangsdatum is 1 januari 2024. In lijn met deze vaststelling heeft de NZa ook de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-24612-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-24614-01) aangepast. In deze brief licht ik de wijzigingen toe.

 

Wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg

 

Herziening V-hoofdstuk

Het V-hoofdstuk hebben we samen met partijen opnieuw ingericht. De prestaties zijn in lijn gebracht met de huidige werkwijze in de praktijk en verduidelijkt waar nodig. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe.

 

Regelgeving verduidelijkt en meer patiëntvriendelijke beschreven waar mogelijk

We hebben de regelgeving verduidelijkt naar aanleiding van vragen die we de afgelopen jaren hebben ontvangen bij het Informatie- en contactcentrum en vanuit partijen. Daarbij hebben we waar mogelijk en nodig begrippen meer patiëntvriendelijk omschreven.

 

Nieuwe prestatie 'volledig vormherstel van de tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)

We hebben een nieuwe prestatie (V95) toegevoegd voor het volledig vormherstel van de tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon). Het betreft het maken van een vulling van composiet waarbij alle vlakken zijn betrokken én tenminste 1/3 deel van de kroonhoogte wordt hersteld met composiet. Voorheen werd deze zorg gedeclareerd via andere codes die hier niet voor aangewezen zijn. Door deze nieuwe code toe te voegen wordt het mogelijk om deze zorg op een juiste manier te declareren en wordt verkeerd gebruik van andere codes voorkomen.

 

Prestatie V70 verwijderd en opgenomen in prestatie V74

We hebben prestatie V70 (Parapulpaire stiften) verwijderd en opgenomen in prestatie V74 (Meervlaksvulling amalgaam). Parapulpaire stiften worden voornamelijk ingezet bij amalgaamvullingen. Amalgaamvullingen worden steeds minder geplaatst. Parapulpaire stiften worden daarom nog maar weinig gebruikt. We hebben prestatie V70 daarom verwijderd als zelfstandige verrichting. Het is daardoor niet meer mogelijk om het plaatsen van een parapulpaire stift apart te declareren. De kosten hiervoor hebben we opgenomen in prestatie V74. Bij de prestatiebeschrijving van de V74 hebben we daarom opgenomen dat de V74 inclusief (indien van toepassing) het plaatsen van een parapulpaire stift en materiaalkosten van de parapulpaire stift is.

 

Materiaal- en techniekkosten opgenomen in codes V80 en V85

Het sterretje (*) bij V80 en V85 is verwijderd. We zien een wortelkanaalstift als een verbruiksmateriaal. Deze stift is zodanig gestandaardiseerd, dat er weinig variatie zit in de materiaal- en techniekkosten. We hebben daarom besloten deze kosten in het tarief van de prestatie op te nemen. Het tarief van V80 en V85 is daarom verhoogd met een gemiddeld kostendekkend bedrag voor de stift van €15,13. Dit bedrag is gebaseerd op aangeleverde data vanuit de beroepsgroep en wordt door de andere beroeps- en brancheverenigingen ook gezien als redelijk.

 

Prestaties voor rubberdam (V50 en E45) samengevoegd en verplaatst naar het C-hoofdstuk (C022)

De prestaties V50 'Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje' en E45 'Aanbrengen rubberdam' hebben we samengevoegd en verplaatst naar het C-hoofdstuk met als code C022. Het droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje kon op twee manieren gedeclareerd worden, namelijk via de V50 en de E45. Dit vinden we niet wenselijk en we hebben deze (gelijke) prestaties daarom samengevoegd en verplaatst naar het C-hoofdstuk. Ook hebben we verduidelijkt dat het moet gaan om het aanbrengen van een lapje met als doel om tanden en kiezen droog te leggen door deze te isoleren van de mondholte. Hierdoor is verduidelijkt dat bijvoorbeeld de inzet van een Optragate (een rubberen ring om de mond open te houden) niet gedeclareerd kan worden middels deze code. Immers, daarbij is geen sprake van het isoleren van de tanden en kiezen van de mondholte. Daarnaast werd door partijen aangegeven dat de rubberdam ook ingezet en gedeclareerd werd voor behandelingen waar dit niet nodig is. Om misbruik tegen te gaan hebben we daarom opgenomen dat de C022 enkel gedeclareerd mag worden in combinatie met prestaties uit het E-hoofdstuk, V-hoofdstuk en R-hoofdstuk en met de codes M80 en M81.

 

Wijzigingen in losse prestaties

In de regelgeving hebben we ook enkele verduidelijkingen en beperkte aanpassingen van bestaande prestaties doorgevoerd. Daarnaast hebben we een aantal meer omvangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hieronder lichten we deze wijzigingen toe.

 

Wijzigingen in het J-hoofdstuk

Allereerst hebben we meerdere wijzigingen in het J-hoofdstuk doorgevoerd.

• Bij prestatie J041 (Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak) hebben we verduidelijkt dat deze prestatie gedeclareerd mag worden voor het plaatsen van een volgend implantaat in dezelfde kaak. Indien een volgend implantaat geplaatst wordt in de andere kaak, is J040 aangewezen. Dit betreft geen wijziging, maar enkel een verduidelijking.

• Bij prestatie J049 (Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit) wordt verduidelijkt dat deze prestatie van toepassing is bij een tandeloze onderkaak. Indien er geen sprake is van een tandeloze onderkaak, kunnen prestaties J040 (Plaatsen eerste implantaat, per kaak) of J041 (Plaatsen volgend implantaat, per kaak in dezelfde kaak) gedeclareerd worden.

• Bij prestatie J060 (Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat) is een wijziging doorgevoerd waardoor de J060 enkel niet gedeclareerd mag worden in combinatie met prestaties onder onderdeel b 'Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren' in dezelfde kaak. Indien handelingen uit onderdeel b plaatsvinden in de andere kaak, dan mogen deze codes wel in combinatie met de J060 gedeclareerd worden.

• Bij prestatie J046 (en J047) geldt dat indien het implantaat door dezelfde zorgaanbieder wordt vervangen dat het onderzoek en de planning niet in rekening mag worden gebracht. We hebben verduidelijkt dat het hier gaat om alle prestaties uit het onderdeel a. Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling. Dat zijn de prestaties J010, J011, J012, J013 en J014. We hebben ook bij deze prestaties een opgenomen waaruit blijkt dat deze niet gebruikt mogen worden in geval van vervangen van een implantaat door de aanbieder die ook het oorspronkelijke implantaat plaatste.

• Vorig jaar pasten we het J-hoofdstuk grondig aan. Daarbij is toen geen rekening gehouden met het bestaan van zogeheten gedeeltelijke klikgebitten, maar enkel van volledige klikgebitten. Om dit onderscheid goed duidelijk te maken, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

– In de definitie van klikgebit wordt verduidelijkt dat het gaat om een volledig klikgebit.

– Er wordt een definitie toegevoegd voor het 'Gedeeltelijk klikgebit: Een implantaatgedragen uitneembare niet volledige prothese.'

– De definitie van een vervangingsprothese wordt aangevuld om te verduidelijken dat het zowel om een volledig als gedeeltelijk klikgebit kan gaan.

– Op alle plekken in het J-hoofdstuk waar we zowel volledig als gedeeltelijk klikgebit bedoelen, is dit verduidelijkt door klikgebit te vervangen door '(gedeeltelijk) klikgebit'.

– Bestaande prestaties krijgen in hun titels een verduidelijking dat het gaat om een klikgebit en daarmee dus om een volledig klikgebit, ter onderscheid van het gedeeltelijk klikgebit. Het gaat om de prestaties:

> J100* Opvullen klikgebit zonder staafdemontage

> J101* Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten

> J102* Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten

> J103* Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten

> J105* Reparatie klikgebit zonder staafdemontage

> J106* Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten

> J107* Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten

> J108* Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten

– Nieuwe prestaties zijn toegevoegd om ook het vervaardigen van gedeeltelijke klikgebitten en de reparatie daarvan te kunnen declareren:

> J180* Gedeeltelijk klikgebit van kunststof

> J181* Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame)

> J183* Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit

> J184* Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak

> J110* Opvullen gedeeltelijk klikgebit

> J111* Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk

> J112* Reparatie gedeeltelijk klikgebit

Deze codes zijn ofwel vergelijkbaar met codes uit het J-hoofdstuk (J110, J111, J112, J183) ofwel vergelijkbaar met codes uit het P-hoofdstuk (J180, J181, J184) en zijn qua puntenwaardes gelijk aan de vergelijkbare codes in die hoofdstukken.

• In de inleiding van onderdeel E van het J-hoofdstuk is verduidelijkt dat de prestaties in dat onderdeel voor volledige én gedeeltelijke klikgebitten en bij de omvorming van volledige én gedeeltelijke kunstgebitten naar een (gedeeltelijk) klikgebit.

 

Nieuwe prestaties (H36 en H37) voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling

We hebben twee nieuwe codes toegevoegd aan het H-hoofdstuk voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling, namelijk de H36 (Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling) en H37 (Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling). Per 2023 is het uitvoeren van een autotransplantaat verplaatst van het J-hoofdstuk (voorheen J39) naar het H-hoofdstuk (H38 en H39). Naar aanleiding van deze wijziging heeft Zorginstituut Nederland aangegeven dat autotransplanten niet gelijk staan aan implantaten. Daarbij geven ze aan dat autotransplantaten voor de jeugd wel vergoed kunnen worden op grond van art. 2.7 lid 4 sub l van het Bzv. Het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat werd voorheen gedeclareerd middels de J01 en J02. Echter, de J01 en J02 worden niet vergoed vanuit de basisverzekering voor het onderzoek voorafgaand aan het uitvoeren van een autotransplantaat. Daarnaast is dit onderzoek volgens partijen ook anders voor een implantaat dan een autotransplantaat. We hebben daarom twee nieuwe codes toegevoegd aan het H-hoofdstuk voor het onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling. Hierbij zijn deze prestaties ook toegespitst op het doen van onderzoek voor de indicatiestelling van autotransplantaten.

 

G68 verplaatst en verduidelijkt

We hebben prestatie G68 (Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat) verplaatst naar onderdeel B 'Beetregistratie' onder 'diversen'. Hierdoor is het mogelijk om het repareren van een stabilisatieopbeetplaat (G68) ook te declareren als er geen functieonderzoek aan het kauwstelsel en/of verlengd onderzoek OPD heeft plaatsgevonden. Een dergelijk onderzoek is namelijk niet altijd nodig voor het repareren van de stabilisatieopbeetplaat.

 

G69 verduidelijkt dat deze prestatie niet van toepassing is voor mondbeschermers t.b.v. sportactiviteiten

Bij prestatie G69 (Beetbeschermingsplaat) is verduidelijkt dat deze prestatie niet gedeclareerd mag worden voor het maken van (individueel) aangemeten mondbeschermers ten behoeve van sportactiviteiten. Hier is namelijk code M61 (Mondbeschermer of fluoridekap) voor aangewezen. Dit betreft geen wijziging, maar een verduidelijking van de regelgeving. Partijen gaven aan dat de G69 nu ook gedeclareerd wordt voor deze mondbeschermers t.b.v. sportactiviteiten. Dit is niet correct. Door dit te verduidelijken in de regelgeving willen we misbruik tegen gaan.

 

C020 en C021 toegevoegd aan lijst met prestaties die naast U05 gedeclareerd mogen worden voor de gehele behandeling

Indien prestatie U05 voor de gehele behandeling in rekening wordt gebracht, mogen er naast de U05 voor dezelfde behandeling in het kader van de tandheelkundige zorg, geen andere prestaties gedeclareerd worden. Op deze regel zijn een aantal uitzonderzingen. De C020 en C021 horen hier ook bij. We hebben de C020 en C021 daarom opgenomen in het rijtje met prestaties die wel naast de U05 gedeclareerd mogen worden indien de U05 voor de gehele behandeling in rekening wordt gebracht.

 

Wijzigingen Regeling mondzorg

In de Regeling mondzorg is de lijst met prestaties waarbij de kaak of het element moet worden vermeld aangepast in lijn met de wijzigingen die worden doorgevoerd in de regelgeving. Andere wijzigingen:

Opnemen A15 in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'

Prestatie A15 is opgenomen in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'

 

Verplaatsen T103 en T122 van de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden' naar de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'

Prestatie T103 (Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen) en T122 (Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element) gaat het om meer dan één element. Het vermelden van het element is daarom niet passend. De T103 en T122 zijn verplaatst van de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer vermeld moet worden' naar de 'Lijst met prestatiecodes waarbij de kaak vermeld moet worden'.

 

Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven. Op basis van deze reacties hebben wij een definitief besluit genomen.

Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonische contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen) of per e-mail via info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven