Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde instellingen - TB/REG-24628-01
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-24628-01

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

15 juni 2023

1 januari 2025

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen,

en de regeling:

Regeling mondzorg,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

- instellingen voor bijzondere tandheelkunde die bijzondere tandheelkunde leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet;

- instellingen voor bijzondere tandheelkunde die bijzondere tandheelkunde leveren als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling;

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen).

aan:

alle ziektekostenverzekeraars, zorgaanbieders, alle (niet-)verzekerden1,

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarieven (in euro's) zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage 1, mits is voldaan aan de bij de prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de beschrijving in bijlage 1.

 

Vervallen en intrekken oude prestatie- en tariefbeschikkingen

De Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde, met kenmerk TB/REG-23623-02, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2023, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde , met kenmerk TB/REG-23623-02, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die prestatie- en tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde instellingen.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde instellingen

Ten aanzien van de onderstaande prestatiebeschrijving zijn specifieke en algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijving voor de betreffende zorgaanbieder van toepassing.

1. Prestatiebeschrijving en tarief

X831 Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen per 5 minuten € 26,28

Naast het collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorgroepen (X831) kunnen ook de volgende kosten separaat in rekening worden gebracht:

  1. Tandtechniek, extra-orale voorzieningen en implantaten;

  2. Kosten voor het maken en beoordelen van (röntgen)foto's;

  3. Intraveneuze sedatie en algehele anesthesie.

 

Ad 1. Tandtechniek, extra-orale voorzieningen en implantaten

De kosten voor tandtechniek (voor zover uitbesteed aan een tandtechnisch laboratorium), voor extra-orale voorzieningen en voor implantaten kunnen separaat worden doorberekend tegen de werkelijke kosten. Alle kosten ingeval van het plaatsen van een implantaat kunnen eenmalig per implantaat tegen het maximumtarief horend bij prestatie J057 uit de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg in rekening worden gebracht die voor de implantatie tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst. Daarnaast kunnen bij het plaatsen van een implantaat de overheadkosten door middel van prestatie J001 uit de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg in rekening worden gebracht.

De kosten voor tandtechniek in eigen beheer kunnen in rekening worden gebracht door middel van de prestaties uit de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer.


Ad 2. Kosten voor het maken en beoordelen van (röntgen)foto's

Kosten voor het maken en beoordelen van (röntgen)foto's kunnen separaat tegen inkoopprijs worden doorberekend. Indien deze in eigen beheer zijn gemaakt, kunnen deze kosten door middel van de prestaties uit Hoofdstuk II 'Maken en/of beoordelen van foto's (X)' uit de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg in rekening worden gebracht.


Ad 3. Intraveneuze sedatie en algehele anesthesie

De kosten voor intraveneuze sedatie kunnen tegen de werkelijke kosten worden gedeclareerd.

De kosten voor algehele anesthesie kunnen tegen de werkelijke kosten worden gedeclareerd, voor zover deze niet voor rekening komen van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of academisch ziekenhuis) of de anesthesist.

 

2. Specifieke bepalingen

Prestatie X831 kan uitsluitend in rekening worden gebracht door instellingen voor bijzondere tandheelkunde die geen individueel vast tijdstarief kennen op grond van het toetsingskader zoals dit is opgenomen in Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen.

Prestatie X831 kan niet in rekening worden gebracht in combinatie met de gelijknamige prestatie uit de OZP-lijst, welke is opgenomen in de 'prestatie- en tariefbeschikking DOT'.

 

3. Algemene bepalingen

Afronding bedragen bij contante betalingen

Conform de Beleidsregel afronding tarieven, mag in het contante betalingsverkeer het eindbedrag afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. De zorgaanbieder of zorgverzekeraar geeft duidelijk aan dat contante bedragen worden afgerond.

 

BTW-kosten en BTW-heffing

Conform de Beleidsregel Wmg-tarieven exclusief de BTW-heffing en afdracht, zijn de in deze beschikking vastgestelde tarieven inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Naar boven