Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde TB/REG-24609-01
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-24609-01

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

20 juni 2023

1 januari 2025

directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53, van de Wmg,

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel verloskunde,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals verloskundigen die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

ziektekostenverzekeraars, (niet-)verzekerden1 en zorgaanbieders,

de prestatiebeschrijvingen en bijbehorende maximumtarieven (in euro's):

zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking met nummer TB/REG-24609-01 gevoegde tarievenlijst, in rekening kunnen worden gebracht, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijn de Beleidsregel verloskunde.

Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

Intrekken en vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde, met kenmerk TB/REG-23614-02, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2023, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde, met kenmerk TR/REG-23614-02, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die prestatie- en tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze prestatie- en tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Deze prestatie- en tariefbeschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

J.J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Tarievenlijst bij Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde TB/REG-24609-01

De maximumtarieven die door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals verloskundigen die bieden in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties met ingang van 1 januari 2024

Basis verloskundige zorgprestaties

A. Volledige verloskundige zorg:

A. Volledige verloskundige zorg

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 1.863,97

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 2.292,69

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 2.292,69

B. Deelprestaties verloskundige zorg:

B. Deelprestaties verloskundige zorg

B.1 Volledige prenatale zorg

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 689,67

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 848,29

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 848,29

B.2 Volledige natale zorg

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 755,52

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 929,29

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 929,29

B.3 Volledige postnatale zorg

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 419,73

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 516,27

RMA-Verzekerden in de centrale opvang

€ 516,27

C. Deelprestaties prenatalezorg bij miskraam of verwijzing van de cliënt naar het ziekenhuis/ de medisch specialistische zorg, indien de overdracht plaatsvindt:

C.1 In de periode van 0 tot en met 14 weken

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 234,49

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 288,42

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 288,42

C.2 In de periode van 15 tot en met 29 weken

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 351,73

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 432,63

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 432,63

C.3 In de periode na 29 weken doch vóór de bevalling

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 793,12

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 975,54

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 975,54

D. Deelprestaties prenatale zorg in geval van overgaan van de cliënt van een zorgaanbieder naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld in verband met verhuizing) indien de overdracht plaatsvindt tijdens de zwangerschap:

Eerste zorgaanbieder

Tweede zorgaanbieder

D.1 In de periode van 0 tot en met 14 weken

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 117,24

€ 689,67

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 144,21

€ 848,29

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 144,21

€ 848,29

Eerste zorgaanbieder

Tweede zorgaanbieder

D.2 In de periode van 15 tot en met 29 weken

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 351,73

€ 455,18

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 432,63

€ 559,87

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 432,63

€ 559,87

Eerste zorgaanbieder

Tweede zorgaanbieder

D.3 In de periode na 29 weken doch vóór de bevalling

Verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€ 496,56

€ 310,35

Verzekerden woonachtig in opslagwijken*

€ 610,77

€ 381,73

RMA-verzekerden in de centrale opvang

€ 610,77

€ 381,73

E. Toeslagen

E.1 Toeslag structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn

40% over de onder A tot en met D vermelde prestaties

E.2 Toeslag 1e lijns geboortecentrum

€ 806,89

E.3 Toeslag 1e lijns geboortecentrum met beschikbaarheid lachgas

€ 1386,19

E.4 Toeslag integrale geboortezorg

€ 186,40

E.5 Tijdelijke toeslag inzet tolk per 15 minuten

€ 26,79

E.6 Tijdelijke toeslag interactieve prenatale groepszorg

€ 70,00

Overige (aanvullende) verloskundige zorgprestaties

F.1 Termijnecho om vast te stellen hoe lang iemand zwanger is

€ 55,89

F.2 Specifieke diagnose echo

€ 46,58

F.3 Het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging

€ 129,11

F.4 Prenatale screening

Counseling

€ 77,46

F.5 Consult voor vrouw met kinderwens

consult voor vrouw met kinderwens, korter dan 20 minuten

€ 35,91

consult voor vrouw met kinderwens, 20 minuten en langer

€ 71,83

F.6 IUD (spiraaltje) of etonogestrel implantatiestaafje aanbrengen/implanteren of verwijderen

€ 77,85

F.7 Cardiotocogram (ctg) bij minder leven, naderende serotiniteit en het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging

€ 272,70

G. Onderlinge dienstverlening

Maximum tarief

Aanvullende bepalingen en voorwaarden bij Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde TB/REG-24609-01

Aanvullende bepalingen

Geneesmiddelen

In de tarieven zijn inbegrepen de kosten van alle geneesmiddelen die de verloskundige op medische indicatie mag toedienen.

Opslagwijken

De prestaties en tarieven voor verzekerden woonachtig in opslagwijken (onder paragraaf A, B, C en D weergegeven met *), betreffen de wijken met postcodes zoals opgenomen in de bijlage van deze prestatie- en tariefbeschikking. De vaststelling van de opslagwijken vindt plaats conform de systematiek zoals omschreven in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. De toeslag bedraagt 23%.

Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

De prestaties en tarieven voor RMA-verzekerden in de centrale opvang. De toeslag bedraagt 23%.

Max-max tarieven

De maximumtarieven onder A tot en met D en F kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

Een tarief dat niet hoger is dan de maximumtarieven in de onderhavige prestatie- en tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht.

Een max-max tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan:

(a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen; of

(b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot verloskundige zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

Voorwaarden

D. Deelprestaties prenatale zorg in geval van overgaan van de cliënt van een zorgaanbieder naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld in verband met verhuizing) indien de overdracht plaatsvindt tijdens de zwangerschap.

Deze deelprestaties bevatten prestaties voor de eerste zorgaanbieder en de tweede zorgaanbieder. Op basis van het moment van overdracht is differentiatie in het tarief aangebracht. De differentiatie is op basis van overdracht:

I) in de periode van 0 tot en met 14 weken;

II) in de periode van 15 tot en met 29 weken; en

III) in de periode na 29 weken doch vóór de bevalling.

E.1 Toeslag structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn

Bovenop de maximumtarieven voor de verschillende (deel)prestaties verloskundige zorg zoals beschreven onder paragraaf A, B, C en D, kan een toeslag overeengekomen worden van maximaal 40% van de vermelde tarieven, indien sprake is van aanvullende maatregelen of werkzaamheden vanuit de eerste lijn als gevolg van structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn. Deze toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De toeslag op de reguliere tarieven dient ter dekking van aanvullende maatregelen of werkzaamheden vanuit de eerste lijn, die veroorzaakt worden door een structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn.

- De toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien voor een aanzienlijk deel van de populatie van de betreffende verloskundige praktijk de structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn geldt.

- De aanvullende maatregelen en/of werkzaamheden zijn erop gericht om de verloskundige activiteiten zo lang mogelijk vanuit de eerste lijn uit te voeren, daar waar het alternatief enkel vroegtijdige overdracht aan de tweede lijn is.

- De toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien de zorgverlener met de zorgverzekeraar van de cliënt hiertoe een schriftelijke overeenkomst heeft. In deze overeenkomst worden zowel de aanvullende eerstelijns verloskundige maatregelen en/of werkzaamheden als de hoogte van de in rekening te brengen toeslag vastgelegd. Voor het in rekening brengen van deze toeslag is het niet vereist dat er tevens een overeenkomst tussen zorgverlener en de zorgverzekeraars van de cliënt is gesloten met betrekking tot de (deel)prestaties verloskundige zorg zoals beschreven onder paragraaf A, B, C en D.

E.2 Toeslag 1e lijns geboortecentrum

Bij bevalling in een geboortecentrum kan naast het maximumtarief voor de verschillende (deel)prestaties, zoals beschreven in artikel A, B, C en D, tevens de toeslag 1e lijns geboortecentrum in rekening worden gebracht. Het toeslagtarief voor de toeslag 1e lijns geboortecentrum betreft een maximumtarief. Deze toeslag kan in rekening worden gebracht aan de cliënt dan wel diens zorgverzekeraar indien verloskundige zorg wordt uitgevoerd vanuit een geboortecentrum. Een geboortecentrum is in dit verband een locatie, anders dan thuis, waar laag risico zwangeren kunnen bevallen onder verantwoordelijkheid van een eerstelijns verloskundig professional. Hierbij wordt in ieder geval voorzien in faciliteiten die een normaal verloop van de baring kunnen ondersteunen. Onderdeel van de prestatie toeslag 1e lijns geboortecentrum is ook de partusassistentie, inclusief het starttarief voor partusassistentie. De prestaties betreffende partusassistentie, opgenomen in de thans geldende Beleidsregel kraamzorg als 'assistentie van kraamzorg bij de bevalling', kunnen niet naast deze toeslag worden gedeclareerd.

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de toeslag 1e lijns geboortecentrum zoals vermeld onder E2 met inachtneming van het geldende maximumtarief via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder.

Ook een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die verloskundige zorg levert aan de betrokken cliënt heeft de mogelijkheid om deze toeslag in rekening te brengen bij de cliënt of diens zorgverzekeraar.

E.3 Toeslag 1e lijns geboortecentrum met beschikbaarheid lachgas

Bij bevalling in een geboortecentrum met behulp van lachgassedatie kan naast het maximumtarief voor de verschillende (deel)prestaties, zoals beschreven in artikel A, B, C en D, tevens de toeslag 1e lijns geboortecentrum met beschikbaarheid lachgas in rekening worden gebracht. Het toeslagtarief voor de toeslag 1e lijns geboortecentrum met beschikbaarheid lachgas betreft een maximumtarief.Deze toeslag dient ter facilitering van natale en postnatale zorg in een eerstelijns geboortecentrum waarbij pijnbestrijding wordt toegepast door toedieningen van een lachgasmengsel.

Onder lachgassedatie wordt verstaan een beheersbare farmacologische techniek zorgvuldig uitgevoerd door een hiertoe geschoolde verloskundige in een omgeving met adequate toedienings- en afzuigingsmogelijkheden, waarbij een variabele combinatie van lachgas en zuurstof via een neusmasker door de cliënt wordt ingeademd ten einde een gevoel van ontspanning en geruststelling bij de cliënt te bereiken, waarbij de cliënt gedurende de gehele sedatie het gasmengsel blijft inademen en de beschermende vitale reflexen intact blijven. Het tarief kan enkel in rekening worden gebracht onder voorwaarde dat over deze prestatie samenwerkingsafspraken zijn gemaakt op het niveau van het verloskundig samenwerkingsverband. Onderdeel van de prestatie toeslag 1e lijns geboortecentrum met beschikbaarheid lachgas is ook de partusassistentie, inclusief het starttarief voor partusassistentie. De prestaties betreffende partusassistentie, opgenomen in de thans geldende Beleidsregel kraamzorg als 'assistentie van kraamzorg bij de bevalling', kunnen niet naast deze toeslag worden gedeclareerd.

De toeslag 1e lijns geboortecentrum met beschikbaarheid lachgas mag niet in rekening worden gebracht indien voor de betrokken cliënt de toeslag 1e lijns geboortecentrum al in rekening is gebracht.

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de toeslag met inachtneming van het geldende maximumtarief via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan een andere zorgaanbieder.

Ook een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die verloskundige zorg levert aan de betrokken cliënt heeft de mogelijkheid om deze toeslag in rekening te brengen bij de cliënt of diens zorgverzekeraar.

E.4 Toeslag integrale geboortezorg

Naast het maximumtarief voor de verschillende (deel)prestaties zoals beschreven in artikel A, B, C en D kan tevens een toeslag integrale geboortezorg per zwangere vrouw in rekening worden gebracht. Deze toeslag biedt aanvullende tariefruimte ter verbetering van de kwaliteit van verloskundige zorg inclusief de bevordering van de samenwerking en professionalisering binnen de verloskundige keten. Onderdeel hiervan kan de inzet van een medisch specialist zijn gedurende het eerstelijns verloskundig traject (het meekijkconsult). De toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien hiertoe tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de cliënt een overeenkomst is gesloten, waarin de inhoud van de te leveren zorg en de hoogte van het in rekening te brengen tarief zijn vastgelegd. Deze toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien er ook verloskundige zorg is geleverd aan de betrokken cliënt.

De zorgverzekeraar heeft de mogelijkheid om deze toeslag overeen te komen met een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die verloskundige zorg levert aan de betrokken cliënt. Voorbeeld van deze andere zorgaanbieder kan zijn een gezamenlijke juridische entiteit waarin naast de eerstelijns verloskundige ook de andere disciplines binnen de verloskundige keten participeren.

De toeslag kan één keer per zwangere vrouw in rekening worden gebracht door een zorgaanbieder aan een zorgverzekeraar. Het toeslagtarief voor de toeslag integrale geboortezorg betreft een maximumtarief. De toeslag kan, of delen van de toeslag kunnen, met inachtneming van het geldende maximumtarief in rekening worden gebracht aan een andere zorgaanbieder.

De 'toeslag integrale geboortezorg' mag niet worden gedeclareerd, indien interactieve prenatale groepszorg wordt geleverd. Hiervoor bestaat immers de 'tijdelijke toeslag interactieve prenatale groepszorg'.

E.5 Tijdelijke toeslag inzet tolk per 15 minuten

De toeslag inzet tolk is een toeslag voor zorg geleverd aan cliënten met een dusdanige taalbarrière om zorg in het kader van zwangerschap en geboorte effectief te ontvangen. De inzet van een tolk is conform de 'Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg', waarbij de erkende talentolk conform de 'kwaliteitsstandaard professioneel tolk' handelt en de inzet noodzakelijk is ten behoeve van de zorgverlening.

De tolk wordt ingezet tijdens de directe zorglevering van de zorgaanbieder aan de cliënt en mag per vijftien minuten worden gedeclareerd. Het toeslagtarief voor de tijdelijke toeslag inzet tolk per 15 minuten betreft een maximumtarief.

E.6 Tijdelijke toeslag interactieve prenatale groepszorg

Naast het maximumtarief voor de verschillende (deel)prestaties A, B.1, C en D zoals beschreven in de Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde A, B.1, C en D, kan een zorgaanbieder tevens éénmalig de tijdelijke toeslag interactieve prenatale groepszorg per zwangerschap in rekening brengen. Deze toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien er ook verloskundige zorg in interactieve groepsvorm is geleverd aan de betrokken cliënt in de prenatale zorgfase. Het toeslagtarief voor de tijdelijke toeslag interactieve prenatale groepszorg betreft een maximumtarief.

F.1 Termijnecho om vast te stellen hoe lang iemand zwanger is

Het maximum abonnementstarief voor een algemeen termijn echoscopisch onderzoek ten behoeve van de datering van de zwangerschap in de eerste lijn (één of meerdere echo's en inclusief eventuele niet-geïndiceerde echo's) kan per zwangerschap maar éénmaal in rekening worden gebracht.

F.2 Specifieke diagnose echo

Het maximum verrichtingentarief voor een specifieke diagnose echo kan per zwangerschap alleen voor de volgende echo's en bijbehorende diagnoses in rekening worden gebracht:

1. De biometrie echo: het beoordelen van de groei van het kind;

2. De echo vanwege bloedverlies;

3. De begeleidingsecho bij het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging;

4. De liggingsecho: het bepalen van de hoofdligging van het kind;

5. De echo lokalisatie placenta; vaststellen waar de placenta zich in de baarmoeder bevindt in het derde trimester van de zwangerschap na vorming van het onderste uterussegment;

6. De vitaliteitsecho: vaststellen locatie en vitaliteit van de zwangerschap in het eerste trimester van de zwangerschap.

De indicatie voor de specifieke diagnose echo moet worden aangetekend op de medische kaart.

F.3 Het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging

Het maximumtarief voor het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging kan in rekening worden gebracht, uitgaande van de volgende uitgangspunten:

- eenduidige en sluitende afspraken met de tweede lijn over verwijzing en consultatie bij eventuele complicaties en directe verwijzing naar de tweede lijn bij complicaties;

- informed consent (in overleg met de cliënt);

- registratie van de uitgevoerde versies en de resultaten daarvan.

F.4 Prenatale screening

Declaratie van de prestaties counseling is alleen mogelijk indien de zorgaanbieder, die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen.

F.5 Consult voor vrouw met kinderwens

In het preconceptieconsult kan het geheel aan maatregelen ter bevordering van de gezondheid van vrouwen met een kinderwens worden besproken, voor zover de zorg wordt geleverd op geleide van de zorgvraag van de vrouw en deze zorgvraag een individueel karakter heeft. Het betreft hier de zorg die beschreven is in de NHG-richtlijn preconceptiezorg, en waarvan het Zorginstituut Nederland heeft geduid dat naast de huisarts ook een verloskundige bevoegd en bekwaam is om deze zorgvorm aan te bieden.

Het tarief voor een preconceptieconsult kan niet in rekening worden gebracht als de zorgverlener voor de betreffende cliënt ook het inschrijftarief declareert, zoals beschreven in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg onder artikel 5.2.1. In dat geval kan de zorg gedeclareerd worden vanuit de in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg opgenomen prestatie 'regulier consult' (artikel 5.2.2).

De prestatie consult voor vrouw met kinderwens 20 minuten en langer kan alleen in rekening worden gebracht indien het zorginhoudelijke cliëntcontact daadwerkelijk 20 minuten of langer in beslag heeft genomen.

Het preconceptieconsult is conform standpunt van het Zorginstituut Nederland zorg die deel uitmaakt van het basispakket van de Zorgverzekeringswet zolang deze zorg niet programmatisch en collectief wordt aangeboden. Een verzekerde moet het initiatief nemen en zijn zorgvraag formuleren. De zorg valt onder de te verzekeren zorg, indien een vrouw, naar inhoud en omvang van de zorg, redelijkerwijs daarop is aangewezen. Het hebben van een kinderwens is een indicatie om bovengenoemde adviezen te kunnen krijgen. Het actief aanbieden van het preconceptieconsult aan opgespoorde paren met een kinderwens past daarom niet binnen de omschreven prestaties.

F.6 IUD (spiraaltje) of etonogestrel implantatiestaafje aanbrengen/implanteren of verwijderen

IUD of etonogestrel implantatiestaafje aanbrengen/implanteren betreft het inbrengen van een IUD of etonogestrel implantatiestaafje vanwege anticonceptie. Het tarief voor de prestatie omvat alle werkzaamheden die samenhangen met het aanbrengen, implanteren of verwijderen van het IUD of etonogestrel implantatiestaafje. Dit is inclusief de bijbehorende echo's als deze noodzakelijk zijn.

Het maximumtarief voor de prestatie wordt gelijkgesteld aan de hoogte van het maximumtarief voor de prestatie zoals beschreven in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Indien bepaalde handelingen die onderdeel uitmaken van de prestatie worden verricht door een andere zorgaanbieder, dan kunnen deze handelingen via onderlinge dienstverlening worden verrekend.

Als het verwijderen en aanbrengen/implanteren van een IUD of implantatiestaafje in hetzelfde consult plaatsvindt, mag deze prestatie maar één keer in rekening gebracht worden.

Deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht als de zorgaanbieder voor de betreffende cliënt ook het inschrijftarief declareert (zoals beschreven in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg onder artikel 5.2.1). In dat geval kan de zorg gedeclareerd worden via de prestatie 'IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje' binnen de regelgeving in de huisartsenzorg.

F.7 Cardiotocogram (ctg) bij minder leven, naderende serotiniteit en het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging.

De ctg prestatie is inclusief de bijbehorende echo. Een 'specifieke diagnose echo' mag niet parallel aan de ctg prestatie op dezelfde kalenderdag worden gedeclareerd.

G. Onderlinge dienstverlening

De levering van (onderdelen van) de prestaties op het gebied van de verloskundige zorg door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'.

De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties op het gebied van de verloskundige zorg met inachtneming van de geldende maximumtarieven, in opdracht van de opdrachtgevende zorgverlener via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

Voetnoten

1. Voor de toepassing van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt een persoon, die:

- krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

- in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

- krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens een door Nederland ondertekend bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Znw) en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijkgesteld met een Zvw-, respectievelijk Wlz- verzekerde.

Naar boven