Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding Kostenonderzoek langdurige zorg (ggz en ghz) en gzsp 2023
Publicatiedatum:06-07-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Handleiding Excel-formulier

1.1 Inleiding

Voor u ligt de handleiding van het Excel-formulier kostenonderzoek langdurige zorg (ggz en ghz) en gzsp 2023. U kunt het formulier down- en uploaden in het aanvragenportaal van de NZa. Hier dient u in te loggen met uw NZa-nummer. Dit nummer is ook naar u gecommuniceerd via een e-mail.

De gegevens die wij via de ingevulde formulieren ontvangen, gebruiken wij voor het uitvoeren van een kostenonderzoek in de langdurige zorg (ggz en ghz) en de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) binnen de Zorgverzekeringswet. De resultaten van dit kostenonderzoek vormen de basis voor de nieuwe (maximum)tarieven die per 1 januari 2025 zullen gelden.

In deze handleiding beschrijven we welke gegevens we uitvragen. We leggen ook uit waarom we deze gegevens uitvragen. Wij hopen dat deze handleiding u helpt bij het invullen van de gevraagde gegevens.

Heeft u geen mail ontvangen, terwijl dat wel het geval had moeten zijn? Weet u niet zeker of uw organisatie mee dient te doen met het kostenonderzoek? Of heeft u een andere vraag over het kostenonderzoek?

Neem dan contact met ons op via Whatsapp: 088 770 8 770 of via de mail info@nza.nl.

Wij vragen u het formulier eerlijk en volledig in te vullen en uiterlijk vrijdag 22 september 23.59 uur te uploaden in het aanvragenportaal.

Na het uploaden van het formulier kunt u een standaard bestuursverklaring downloaden die door de bestuurder* moet worden ondertekend. Deze bestuursverklaring wordt samen met het formulier ingediend.

*bestuurder(s), venno(o)t(en), ma(a)t(en) of eigenaar die vollledig bevoegd is/zijn om de zorgaanbieder buiten rechte te vertegenwoordigen.

1.2 Algemeen

Het formulier bevat twintig tabbladen. Elk tabblad gaat over een ander onderwerp:

 • Versiebeheer & legenda

 • Opmerkingen

 • Controletabblad

 • 0. Algemene gegevens

 • 1. Kosten & Opbrengsten

 • 2. Kostenplaatsstructuur

 • 3. Productie per kostenplaats

 • 4A. Formatie in loondienst

 • 4B. Formatie PNIL

 • 5A. Behandeling zzp & vpt

 • 5B. Behandeling modulair

 • 5C. H335 H336 H329 & gzsp

 • 6A. Dagbesteding - groepsgrootte

 • 6B. Dagbehandeling - groepsgrootte

 • 7. Meerzorg

 • 8. Onderlinge dienstverlening

 • 8A. Hoofdaannemer

 • 8B. Onderaannemer

 • 9. Crisis en ondersteuningsteam

 • 10. Overige vragen

In hoofdstuk 2 beschrijven we per tabblad welke gegevens we uitvragen. Ook leggen we uit waarom we deze gegevens willen weten.


Let op! Wij vragen u om eerst tabblad 0. Algemene gegevens in te vullen. De gegevens die u bij dit tabblad invult, bepalen namelijk of u nog meer tabbladen dient in te vullen.

Mocht dit het geval zijn, dan staat er ook beschreven welke tabbladen u dient in te vullen. Van zorgaanbieders die het formulier hebben getest, kregen wij terug dat het handig is om eerst alle tabbladen te bekijken om een beeld te krijgen van de benodigde brongegevens. Mogelijk beschikt u zelf niet direct over alle gegevens en is het nodig om de gevraagde gegevens bij collega's op te halen.

Vervolgens raden wij wel aan om het invullen van het formulier op volgorde van de tabbladen (van het laagste nummer naar het hoogste nummer) te doen. In latere tabbladen worden vaak al automatisch gegevens ingevuld op basis van uw ingevulde gegevens in eerdere tabbladen.

Het formulier is door ons gebouwd op een zoomniveau van 100%. Dit betekent dat rechts onderin ieder tabblad in principe 100% staat aangegeven wanneer u het formulier opent. U kunt dit percentage aanpassen naar eigen voorkeur. Het kan alleen zo zijn dat, bij aanpassen van het zoomniveau, niet meer alle tekst in cellen leesbaar is. We raden u daarom aan om, daar waar het erop lijkt dat tekst wegvalt in het formulier, eerst te controleren of uw zoomniveau op 100% staat ingesteld en dit anders daarnaar aan te passen.

1.3 Jaar van uitvraag

Alle gegevens gaan in principe over het boekjaar 2022, tenzij in het formulier en/of deze handleiding duidelijk anders is aangegeven.

1.4 Terminologie

Wanneer in deze handleiding gesproken wordt in de 'wij'-vorm (dus ' we' of 'wij') wordt daarmee de NZa bedoeld. Wanneer we u als zorgaanbieder bedoelen, spreken we van 'u'.

1.5 Algemene uitgangspunten van de uitvraag

Wij hebben uw organisatie op het hoogste niveau (ondernemings-KVK nummer) aangeschreven voor dit kostenonderzoek. Wij vragen u om de gegevens die wij uitvragen in te vullen op dat niveau:

 • waarop in de jaarrekening afzonderlijk wordt gerapporteerd: dus waarvoor een enkelvoudige, gesegmenteerde of geconsolideerde jaarrekening in uw jaarverantwoording is opgenomen;

 • in de vorm van ten minste een balans en een winst- en verliesrekening;

 • en waarin alle zorgactiviteiten zijn opgenomen.

Het kan zijn dat u vanwege uw specifieke situatie niet zeker bent op welke wijze u hiermee om dient te gaan. In dat geval vragen wij u om contact met ons op te nemen via Whatsapp op 088 770 8 770 of via de mail info@nza.nl.

Daarnaast vragen wij u om gegevens die wij uitvragen, in principe altijd als positieve waarden in te vullen. Daar waar wij u vragen om kosten in te vullen, vult u dus een positief bedrag in voor zover het kosten betreft en vult u enkel een negatief bedrag in als het per saldo om opbrengsten op die betreffende post gaat. Ook daar waar wij u vragen om opbrengsten in te vullen, vult u deze als positief bedrag in. Dit betekent dat u daar een creditsaldo in uw administratie (wat dus betekent dat er per saldo opbrengsten zijn) als positieve waarde invult in het formulier.

2 Handleiding per tabblad

2.1 Tabblad Versiebeheer & legenda

In dit tabblad wordt het versiebeheer en de legenda van het formulier weergegeven. In het onderdeel versiebeheer staat de versie van het formulier en de opleverdatum (publicatiedatum). De eerste versie (1.0) van het formulier is 6 juli 2023 opgeleverd, de tweede versie (1.1) is 20 juli 2023 opgeleverd en de derde versie (1.2) is 4 augustus 2023 opgeleverd. In de laatste versie (1.2) van het formulier zijn zowel de wijzigingen van 1.1 als 1.2 verwerkt.

V1.1 – 20 juli 2023. Wijzigingen t.o.v. versie 1.0:

In deze versie is in tabblad '0. Algemene gegevens' van het formulier rij 5 op tabblad 0. aangepast. Hier wordt nu gevraagd om de 'totale baten uit zorg en ondersteuning' op te geven, waarbij in kolom D uitgelegd wordt dat het gaat om de totale baten uit Zvw, Wlz, Jeugdwet, FZ, Wmo en baten uit onderaanneming.

In tabblad '1. Kosten & Opbrengsten' is het totaalbedrag in cel C6 aangepast naar het bedrag dat hoort bij de omschrijving op rij 6 'Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening conform de jaarrekening 2022'.

In tabblad '1. Kosten & Opbrengsten' zijn rijen 59 (resultaat deelnemingen) en 60 (controlegetal resultaat over boekjaar 2022) niet meer opgenomen. Dit komt omdat wij de opgegeven waarde in rij 59 voor het kostenonderzoek niet nodig hebben.

V1.2 – 4 augustus 2023. Wijzigingen t.o.v. versie 1.1:

In deze versie is tabblad '6A dagbesteding–groepsgrootte' aangepast zodat alle kostenplaatsen waarop dagbesteding is geleverd, ook worden weergegeven. In de eerdere versies ontstond een fout als op tabblad '4A Formatie in loondienst' en/of '4B formatie PNIL' voor één kostenplaats meerdere regels werden gebruikt. Wanneer in dat geval op de eerste regel van die kostenplaats geen dagbesteding werd aangegeven, maar er wél op één van de regels daarna van de dezelfde kostenplaats sprake was van dagbesteding, werd deze kostenplaats met dagbesteding niet weergegeven op tabblad '6A dagbesteding–groepsgrootte'. Door deze fout werden in tabblad '6A dagbesteding–groepsgrootte' niet alle kostenplaatsen getoond waarop dagbesteding is geleverd.

De legenda geeft de kleuren aan van de velden in het formulier. Hiermee geven we aan welke velden u dient in te vullen ('Invulvelden'), welke velden informatie bevatten ('Tekstvelden') en welke velden berekeningen en controles uitvoeren ('Rekenvelden'). In onderstaande legenda leggen we de gebruikte kleuren uit.

Invulvelden

Legenda Invulvelden

Tekstvelden

Legenda Tekstvelden

Rekenvelden

Legenda Rekenvelden

2.2 Tabblad Opmerkingen

Dit tabblad bevat een vrij tekstveld waarin u opmerkingen kunt maken ten aanzien van het formulier, de handleiding en/of het kostenonderzoek langdurige zorg (ggz en ghz) en gzsp in het algemeen.

We vragen veel gegevens uit in het formulier. Het kan voorkomen dat u bepaalde aannames, schattingen e.d. maakt om de gevraagde gegevens in te kunnen vullen. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u op dit tabblad deze aannames, schattingen e.d. beschrijven.

2.3 Tabblad Controletabblad

Dit tabblad bevat een aantal controle-indicatoren. Deze geven aan of de tabbladen in het formulier juist en volledig zijn ingevuld. Dit is geen uitputtende lijst aan controles, dus vragen we u om zelf ook scherp te controleren of u alle tabbladen juist en volledig heeft ingevuld. Dit controletabblad helpt u hierbij.

Wanneer er in kolom C een rood bolletje met een kruis erin staat weergegeven, zijn er in het formulier nog onjuiste gegevens aanwezig of is het niet volledig ingevuld. De omschrijving in kolom B geeft aan waar de betreffende check over gaat. Ook zijn de controles per tabblad gecategoriseerd, zodat u kunt zien op welk tabblad u nog iets moet aanvullen of wijzigen. Het kan zijn dat u hierbij eerst een pop-up melding in beeld krijgt dat de cel of grafiek deel uitmaakt van een beveiligd tabblad. Als u deze melding ontvangt, kunt u hier op 'OK' klikken waarna u alsnog automatisch naar de cel of cellen gaat waar de check over gaat. Wanneer u hier de gevraagde gegevens heeft ingevuld, kleurt het bolletje bij de betreffende controle in tabblad 'Controletabblad' groen.

Wij vragen u om het formulier pas in te dienen wanneer alle bolletjes in dit tabblad een groen vinkje bevatten voor de tabbladen die u dient in te vullen (dit volgt uit tabblad 0). Daarnaast zitten er enkele plausibiliteitschecks in het controletabblad. Deze worden geel wanneer bepaalde waarden niet binnen een bepaald verwacht bereik vallen. We vragen u de relevante tabbladen extra goed te controleren. Als er een reden is dat de vergeleken waarden van elkaar afwijken of een bolletje op rood blijft staan wanneer uw ingevulde gegevens wel correct zijn, vragen we u de reden hiervan op te geven in het tabblad 'Opmerkingen'. Mocht u tegen problemen aanlopen en lukt het niet om een check op te volgen zodat deze groen kleurt, dan kunt u contact met ons opnemen via Whatsapp: 088 770 8 770 of via de mail: info@nza.nl.

Er is gebleken dat de controle die wij hebben ingebouwd in rij 18 van tabblad 1 'Opbrengsten sluiten aan met tabblad 0,' niet juist is opgebouwd. Hierdoor komt het voor dat deze op een rood kruis blijft staan, ondanks dat de ingevulde waarden wel kloppen. Dit komt voor in zowel versie 1.0, 1.1 als 1.2 van het formulier. U kunt dit rode kruis hierdoor negeren.

2.4 Tabblad 0. Algemene gegevens

In dit tabblad vragen wij u om algemene gegevens in te vullen.

1. Gegevens ten behoeve van uw deelname

1A. Opbrengsten

In rij 5 wordt gevraagd om de totale baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening over 2022 in euro's op te geven. Dit totaal omvat de opbrengsten uit alle wettelijke domeinen waarin zorg is geleverd (dus Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet forensische zorg en Jeugdwet).

Omdat de eerder gebruikte omschrijving veel vragen opriep, hebben wij in versie 1.1 van het formulier rij 5 op tabblad 0. aangepast. Hier wordt nu gevraagd om de 'totale baten uit zorg en ondersteuning' op te geven waarbij in kolom D uitgelegd wordt dat het gaat om de totale baten uit Zvw, Wlz, Jeugdwet, FZ, Wmo en baten uit onderaanneming. Als u dit bekijkt uitgaande van model D in bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG, moet u hier het totaal opnemen van de volgende onderdelen:

A – 1: Zorgverzekeringswet

A – 2: Wet langdurige zorg

A – 4: Forensische zorg

A – 7: Baten uit onderaanneming

B: Baten uit Veilig Thuis

C: alleen de Wmo-opbrengsten uit de Andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

1B. Deelname

In rij 8 tot en met 11 vragen we u de opbrengsten uit zorg in natura op te geven voor prestaties uit de verschillende sectoren die wij onderzoeken: de gehandicaptenzorg (ghz-selectie), de ggz exclusief behandeling (ggz-selectie), de (Zvw) gzsp prestaties (gzsp-selectie) en de vergelijkbare Wlz mpt prestaties (enkele Wlz mpt's voor gzsp-selectie). Deze opbrengsten bepalen of u nog meer tabbladen moet invullen. Dat is het geval als:

 • uw ghz-opbrengsten in natura minstens 20% uitmaken van de totale opbrengsten uit prestaties en/of

 • uw ggz-opbrengsten in natura (exclusief behandeling) minstens 1% uitmaken van de totale opbrengsten uit prestaties en/of

 • uw Zvw gzsp-opbrengsten in natura minstens € 100.000,- bedragen en/of

 • uw Wlz mpt (voor gzsp) opbrengsten in natura minstens € 100.000,- bedragen.

De prestaties uit de verschillende sectoren is als Excel-bestand te downloaden (zie bijlage 1).

Let op! We bedoelen hier de prestaties die gedeclareerd worden voor de zorg van een cliënt. Het gaat hier dus niet om de indicatie van een cliënt.

1C. Specifieke zorg
In rij 14 tot en met 16 stellen we u de vraag: leverde uw organisatie in 2022

 • zorg aan sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt (sglvg) cliënten en/of

 • dagbestedingszorg aan cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (zevmb) en/of

 • meerzorg?

Een cliënt wordt aangemerkt als sglvg-cliënt wanneer er voor deze cliënt sglvg-zorgprestaties zijn gedeclareerd. Deze zorgprestaties zijn te vinden in Bijlage A4. Een cliënt wordt aangemerkt als zevmb-cliënt wanneer een cliënt voldoet aan de definitie op de website van het ZEVMB-kenniscentrum.

In kolom E kunt u kiezen uit Ja/Nee. Indien u zorg levert aan sglvg en/of zevmb cliënten, dan zijn bovenstaande omzetdrempels niet meer van toepassing. Omdat er een beperkt aantal aanbieders is dat deze zorg levert, hebben we gegevens nodig van al deze aanbieders om een goede kostprijs voor deze zorg te kunnen berekenen. Indien u meerzorg levert, dan dient u tabblad 7 in te vullen.

Na het invullen van bovenstaande gegevens, toont kolom B en C (rij 18 tot en met 20) of en zo ja, welke tabbladen u nog meer dient in te vullen.

Let op: als uw gegevens in geen van de kostenonderzoeken worden meegenomen, volstaat het invullen van tabblad 0. Dien het formulier met dit ingevulde tabblad dan wel in via het aanvragenportaal.

2. Contactgegevens zorgaanbieder
Hier vragen wij de contactgegevens in te vullen van de persoon die het aanspreekpunt is namens uw organisatie voor de gegevensuitvraag. Daarnaast is er de optie om de contactgegevens van vervangende contactpersonen aan te geven. We vragen u om minimaal één vervangend contactpersoon in te voeren, maar bij voorkeur meer zodat we niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van één persoon als we contact willen opnemen met uw organisatie.

3. Zorgaanbiedersgegevens
In dit overzicht vult u allereerst het (ondernemings) KVK-nummer in van uw organisatie. Wij vragen u om het hoogst mogelijke onderneming-KVK-nummer te gebruiken waaronder alle zorgkosten en zorgopbrengsten zijn verwerkt. Daarnaast vragen we u de naam van uw organisatie in te vullen. We vragen u ook om de NZa-nummers die automatisch zijn ingevuld vanaf rij 34 in kolom C te controleren. Als er een foutief of verlopen NZa-nummer is ingevuld in kolom C kunt u in het dropdown-menu van kolom D een 'X' selecteren om dit aan te geven. Wanneer u (een) NZa-nummer(s) mist die u gebruikt (heeft) voor de nacalculatie 2022 kunt u deze handmatig aanvullen vanaf rij 50. Als u geen Wlz zorgaanbieder bent, dan verzoeken we u om hier alleen het NZa-nummer in te vullen dat u gebruikt om in te loggen bij het aanvragenportaal.

Waarom willen we dit weten?

Dit tabblad heeft hoofdzakelijk drie functies. Allereerst gebruiken wij het tabblad om te bepalen of uw organisatie deel moet nemen aan (een van) de kostenonderzoeken. Dit bepalen wij door middel van omzetdrempels die zijn vastgesteld voor het kostenonderzoek gehandicaptenzorg (ghz-selectie), geestelijke gezondheidzorg exclusief behandeling (ggz-selectie) en geneeskundige zorg aan specifieke patiënten (gzsp-selectie). Als tweede vragen we de NZa-nummers van uw organisatie om een koppeling te kunnen maken met de nacalculatie (relevant voor Wlz zorgaanbieders). Als derde vragen we om uw contactgegevens. Bij specifieke vragen nemen we graag contact met u op. Het invoeren van de juiste contactgegevens van de eerste en een plaatsvervangend contactpersoon helpt daarbij.

2.5 Tabblad 1. Kosten & Opbrengsten

In dit tabblad vult u de kosten en opbrengsten van uw organisatie in. Deze dienen aan te sluiten bij de jaarrekening over het jaar 2022 (rekening houdend met het niveau van invullen, zoals beschreven in paragraaf 1.5). In sommige gevallen gebruiken we het woord 'baten' voor de term 'opbrengsten' om aan te sluiten bij de nieuwe modeljaarrekening.

Hieronder werken we de onderdelen van dit tabblad uit. Hierbij beschrijven we hoe u de gegevens die wij vragen, in moet vullen. De definities treft u aan in bijlage B bij deze handleiding. Het gaat in dit gehele tabblad om het geheel van de betreffende kosten en opbrengsten zoals opgenomen in de jaarrekening.

Opbrengsten (rij 5 tot en met 23)
Allereerst vragen wij aan u de Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening in te vullen. Voor de onderverdeling hiervan in rijen 6 tot en met 12 maar ook voor de uitgevraagde informatie in rij 15, sluiten wij aan op model B Staat van baten en lasten zoals opgenomen in Bijlage 2 Regeling openbare jaarverantwoording WMG inclusief de aldaar opgenomen definities. Net als in tabblad 0. neemt u hierin ook de opbrengsten vanuit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022 mee.

We vragen u om de baten op te splitsen in de volgende categorieën (in rijen):

 • Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening conform de jaarrekening 2022: Deze waarden worden automatisch gevuld met de gegevens die u heeft ingevuld in tabblad '0. Algemene gegevens.' Indien deze waarde niet aansluit op uw jaarrekening 2022, vragen we u om de ingevoerde waarde in tabblad 0. te controleren en zo nodig aan te passen.
  In versie 1.0 van het formulier, zit een onjuistheid. Het totaalbedrag dat in versie 1.0 in cel C6 wordt weergegeven, is niet het bedrag dat hoort bij de omschrijving op die rij namelijk 'Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening conform de jaarrekening 2022'. In versie 1.1 van het formulier is dit aangepast. Wanneer u in versie 1.0 van het formulier werkt, dient u als gevolg hiervan een eventuele foutmelding ('Totalen sluiten niet aan') op rij 13 te negeren. Indien u werkt in versie 1.1 van het formulier, is deze rij aangepast en dient u wél actie te ondernemen als op rij 13 de tekst verschijnt 'Totaal sluit niet aan met hetgeen opgegeven in tabblad 0. cel B5'. In dat geval is er een verschil tussen de som van cellen C7+C8+C11+D15 van tabblad 1. en de waarde in cel B5 op tabblad 0. We vragen u om aanpassingen te doen zodat dit wel op elkaar aansluit.

 • Wlz - Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening 2022: hier vult u het gedeelte van de totale baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening in, die betrekking hebben op de Wlz. Hierin dient u ook de vergoeding volgende uit de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022 mee te nemen. In de kolommen D en E vragen we u om voor deze Wlz-baten, de gegevens uit te splitsen naar baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening met betrekking tot Wlz zorg in natura en baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening Wlz-PGB.

 • Overige financieringsstromen – Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening 2022: hier vult u alle baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening in, die betrekking hebben op andere wettelijke kaders dan de Wlz. Denk hierbij aan opbrengsten vanuit bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet forensische zorg (Wfz) en de Jeugdwet (Jw).

 • Subsidie (ogv regeling of door het Zorginstituut ogv de Wlz): hier vult u die opbrengsten in, die subsidie(s) betref(t)(fen) op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurige zorg.

 • Beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties: hier vult u alle opbrengsten in, die voortkomen uit de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag 2022 (BR/REG-22148b) en de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022 (BR/REG-22131a).

 • Baten uit onderaanneming: De opbrengsten voor zorgwerkzaamheden die door u als zorgaanbieder worden verricht in onderaanneming. Daarvan is sprake als u een contractuele relatie met de hoofdaannemer heeft om zorg te verlenen. Enkel de opbrengsten uit onderaanneming dienen hier te worden ingevuld (de kosten voor uitbestede werkzaamheden aan andere partijen komen in paragraaf 2.3.2 aan bod).

 • Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening: Opbrengsten van zorg die wordt gefinancierd vanuit de aanvullende verzekering of door de patiënt.

NB: in onze uitvraag volgen we zoveel als mogelijk, naast de jaarrekening 2022, een uitsplitsing die aansluit op de categorieën in het Prismant rekeningsschema2.

In de kolommen D en E vragen we u om voor de andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten op rij 15, de gegevens uit te splitsen naar baten uit beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot Wmo en alle overige baten.

In rij 18 tot en met 23 vragen we u vervolgens om enkele specifieke opbrengsten in te vullen. Dit zijn allereerst de totale opbrengsten die voortkomen uit drie specifieke subsidieregelingen, namelijk de Subsidieregeling stageplaatsen zorg, de Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen en de Subsidieregeling praktijkleren. U vult het totaalbedrag van opbrengsten uit die subsidies voor het jaar 2022 in. Vervolgens vragen wij u de totale opbrengsten van de volgende prestaties: Prestatie extreme kosten van zorggebonden materiaal (NZa-code M001) en Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002). Deze vult u in op rij 22 en 23.

Waarom willen we dit weten?

De kosten en opbrengsten vormen de basis van het kostprijsmodel. De opgegeven kosten worden op basis van uw inschattingen en met behulp van verdeelsleutels toegerekend aan financieringsstromen en vervolgens aan de zorgprestaties die door u als zorgaanbieder zijn gedeclareerd.

Kosten (rijen 26 tot en met 61)
In rij 29 worden automatisch de totale kosten (vòòr correctie exploitatieresultaten) berekend op basis van wat u invult. Deze kosten komen voort uit de onderliggende bedragen aan kosten die u invult bij de verschillende kostensoorten, zoals 'Lonen en salarissen' en 'Sociale lasten' (zie rijen 31 tot en met 55). Bij het toerekenen van kosten aan kostensoorten hanteren we het Prismant rekeningschema1 als uitgangspunt. De Prismantrekeningen zijn samengevoegd tot verschillende kostensoorten zoals in het Prismant rekeningschema aangegeven (zie voetnoot 1 op de vorige pagina). Voor nadere omschrijvingen van kostensoorten verwijzen wij u naar het Prismant rekeningschema1. Indien u geen gebruik maakt van het Prismant rekeningschema, vragen wij u uw eigen grootboekrekeningen te categoriseren naar de gevraagde kostensoorten. Wij vragen u om de totale kosten (conform het niveau van invullen zoals volgend uit paragraaf 1.5) in te vullen. Dit doet u voor de volgende kostensoorten die wij onderscheiden:

Personele kosten

 1. Lonen en salarissen

 2. Sociale lasten

 3. Pensioenpremies

 4. Andere personeelskosten

 5. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

  1. Personeel niet in loondienst

  2. Overige kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

Materiële kosten

 1. Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten, uitgesplitst naar:

  1. Voedingsmiddelen

  2. Vervoerskosten

  3. Andere hotelmatige kosten

 2. Algemene kosten en evt. overige/diverse lasten

 3. Cliënt c.q. bewonergebonden kosten

 4. Energiekosten (Gas/water/elektriciteit)

 5. Onderhoudskosten en dotaties aan voorziening groot onderhoud

 6. Huur en leasing

 7. Afschrijvingen, uitgesplitst naar:

  1. Afschrijvingen op gebouwen en terreinen

  2. Afschrijvingen op vervoermiddelen

  3. Afschrijvingen overige categorieën (I)MVA

 8. Bijzondere waardeverminderingen en/of -vermeerderingen

 9. Financiële baten en lasten

  1. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

  2. Rentelasten en soortgelijke kosten

 10. Hulpbedrijven en overboekingsrekening

Indien u een saldo heeft opgenomen onder categorie 15 'Hulpbedrijven en overboekingsrekening' vragen we u om deze naar beste inschatting alsnog te verdelen over de reguliere kostensoorten. Dit doet u in de kolom D 'Totaal (in euro's) na verdeling hulpbedrijven en overboekingsrekening.' In deze laatstgenoemde kolom neemt u dus het totaal op van de in kolom C al opgenomen kosten plus de kosten die in kolom C nog in cel C55 waren opgenomen, maar nu zijn toebedeeld aan de kostensoorten zoals in rijen 31 tot en met 54 opgenomen. Voor elke rij waarvoor in kolom C een waarde is ingevuld, moet dus ook iets worden ingevuld in kolom D. Dit wordt ook voor elke relevante rij aangegeven in kolom E. De totalen in euro's die op rij 29 worden weergegeven, moeten voor kolom C en D op elkaar aansluiten. Als dat niet zo is, verschijnt een foutmelding in cel E55. In dat geval vragen we u de cijfers aan te passen.

In kolommen F en G ziet u op rij 29 tot en met 55 voor het merendeel van de materiële kosten welke verdeling naar financieringsstroom op basis van de verdeelsleutel wordt berekend. Dit is een verdeling op basis van de omzet, de verblijfsdagen of de vervoerskosten. LET OP: voor een goede weergave van de verdeling van de kosten van voedingsmiddelen (rij 39), vervoerskosten (rij 40) en andere hotelmatige kosten (rij 41) moeten eerst de verdeelsleutels op rij 66 (gerealiseerde verblijfsdagen) en rij 69 (Kosten van vervoer) worden ingevuld.

Wanneer u deze verdeling naar financieringsstromen niet herkent of niet passend vindt, heeft u de mogelijkheid om voor de betreffende kostensoorten in kolommen I en J een andere verdeling op te geven. In kolom K is een check ingebouwd die laat zien of het totaal van de door u ingevulde waarden in kolommen I en J optellen tot de juiste waarde. U ziet niet voor alle kostensoorten een voor gedefinieerde verdeling in kolommen F en G. Voor deze kostensoorten wordt de verdeling naar financieringsstroom niet via dergelijke verdeelsleutels bepaald in ons model maar op een andere manier berekend.

In rij 59 heeft u vervolgens de mogelijkheid om een resultaat deelnemingen in te vullen, als dat voor u aan de orde is. U vult hier een positief getal in als het gaat om een winst uit deelneming(en) en een negatief getal in als het gaat om een verlies uit deelneming(en).

Als controlegetal verschijnt in rij 60 vervolgens het resultaat over boekjaar 2022. Hiermee controleert u of het resultaat van de gegevens die u in eerdere rijen heeft ingevuld, overeenkomt met het resultaat in de jaarrekening. Indien dit niet overeen komt, vragen we u om aanpassingen te doen in de opgegeven kosten en/of opbrengsten, zodanig dat dit resultaat wel aansluit.

In versie 1.1 van het formulier zijn rijen 59 en 60 niet meer opgenomen. Dit komt omdat wij de opgegeven waarde in rij 59 voor het kostenonderzoek niet nodig hebben. Het controlegetal dat in rij 60 in versie 1.0 van het formulier is opgenomen, kan onjuist zijn omdat hierin niet altijd alle opbrengsten van de hele organisatie worden meegerekend. De waarde die u ziet in cel C60 van tabblad 1. in versie 1.0 van het formulier is dan ook mogelijk niet altijd juist en kunt u negeren.

Waarom willen we dit weten?

Deze gegevens worden gebruikt als de bron van de kosten (de input van het kostprijsmodel). Deze kosten worden eerst verdeeld naar financieringsstromen. Vervolgens worden de kosten die aan de financieringsstroom Wlz zorg in natura zijn toegerekend, direct of indirect toegerekend aan de Wlz prestaties op basis van verdeelsleutels. Verdeelsleutels verschillen per kostensoort.

Verdeelsleutels (rij 63 tot en met 70)
Voor de toerekening van enkele kostensoorten (zoals bijvoorbeeld voedingsmiddelen), maken we gebruik van verdeelsleutels. Sommige van deze verdeelsleutels bestaan uit gegevens die wij niet op andere wijze in het formulier al uitvragen. Daarom vragen we op deze plek specifieke gegevens uit voor deze verdeelsleutels.

Als eerste zijn dit de gerealiseerde verblijfsdagen (rij 66). Wij vragen u om deze te splitsen naar de financieringsstroom Wlz zorg in natura en niet-Wlz & Wlz-PGB. Voor de Wlz bedoelen we hiermee het aantal etmalen verblijf dat de zorgaanbieder in 2022 gerealiseerd heeft (nacalculatie). Dit betreft alle zzp en vpt prestaties die per dag in de Wlz worden gedeclareerd, behalve de toeslagen en meerzorg. Indien er via een andere financieringsstroom dan de Wlz zorg in natura verblijfszorg wordt bekostigd onafhankelijk van het aantal verblijfsdagen (bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen), vragen wij u om op basis van uw administratie een berekening of inschatting te maken van het aantal etmalen verblijfszorg. Ook als u verblijfsprestaties registreert in uren, dagdelen of een andere eenheid, vragen wij u deze om te rekenen naar het aantal etmalen verblijfszorg.

Vervolgens vragen we u ook om de kosten van vervoer te verdelen naar Wlz zorg in natura en het totaal van Niet-Wlz en Wlz-PGB (rij 69). Het totale bedrag van kosten met betrekking tot vervoer wordt in kolom C automatisch ingevuld vanuit de ingevulde waarde in rijen 40 en 49. U moet deze vervolgens verdelen naar Wlz zorg in natura en het totaal van Niet-Wlz en Wlz-PGB op basis van uw eigen administratie. Mocht u de verdeling van deze kosten van vervoer naar financieringsstromen niet direct uit uw administratie kunnen herleiden, vragen we u om een betrouwbare inschatting hiervan te maken op basis van gegevens die wel voorhanden zijn (zoals vervoersdagen en/of vervoersomzet).

Waarom willen we dit weten?

Deze gegevens gebruiken we als verdeelsleutel voor het toerekenen van de kosten aan de Wlz of een deel daarvan.

Correctieposten (rijen 72 tot en met 134)
In dit deel van het tabblad gaat het om kosten gemaakt in 2022 die we gebruiken om correcties door te voeren om tot een zuivere kostprijs te komen. Het gaat hierbij om het totaal van kosten op hetzelfde niveau, als het niveau waarop u het formulier invult (zie hiervoor paragraaf 1.5). Deze correctieposten zijn bijvoorbeeld de kosten voor de bonus zorgprofessionals COVID-19 en kosten van schadeclaims en boetes, maar ook kosten van huisvesting en onderhoud of kosten die gemaakt zijn in verband met corona of een andere situatie die niet structureel is. We vragen u om de opgevraagde kosten en opbrengsten zodanig in te vullen dat debetposten in uw administratie (kosten) als positief getal ingevuld staan, en eventuele creditposten (opbrengsten) als negatief getal.

Bijzondere waardeverminderingen en/of –vermeerderingen
Als eerste gaat dit over de kostensoort bijzondere waardeverminderingen en -vermeerderingen. Deze totale categorie dient u in rijen 73 tot en met 81 uit te splitsen naar individuele waardeveranderingen, waarbij een bijzondere waardevermindering als positieve waarde moet worden ingevuld (we vragen hier immers kosten uit) en een eventuele bijzondere waardevermeerdering als negatieve waarde. Wij vragen u om ons meer informatie te verstrekken over deze post(en), door een toelichting op te nemen in kolom B. Hierin geeft u aan wat de aard van de bijzondere waardeverandering is, dus waarom deze plaatsgevonden heeft en op welke balanspost deze betrekking heeft. Vervolgens geeft u per onderdeel in kolom E aan of de bijzondere waardeverandering betrekking heeft op huisvesting. LET OP: onder huisvesting verstaan we in dit geval zowel de bijzondere waardeverandering die betrekking heeft op inventaris als de waardeverandering die betrekking heeft op vastgoed.

Correctieposten
Vervolgens gaan rijen 83 tot en met 96 over de correctieposten. Een aantal correctieposten wordt expliciet benoemd. We vragen u om per post in kolom D aan te geven wat de totale kosten voor die post in 2022 waren. Daarnaast willen we van u weten onder welke kostensoort de kosten verantwoord zijn, zodat deze kosten hiermee direct kunnen worden verrekend. In de kolommen E tot en met J vragen we u dan ook om de totale correctiepost uit te splitsen naar kostensoorten. Hierbij is het voor ons van belang dat u de kosten van correcties die verantwoord zijn onder de kostensoorten 'Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten' (kolom D) en 'Vervoer' (kolom E) afzonderlijk van de overige kostensoorten met materiële kosten (kolom F) aangeeft. Daarnaast splitst u de eventuele personele kosten uit naar kosten van personeel in loondienst (kolom G) en Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten in kolom H. Hieronder vallen dus alle andere kostensoorten die in dit tabblad op rijen 38 tot en met 54 zijn genoemd.

Het kan zijn dat u sommige kosten niet als kosten in de jaarrekening heeft verantwoord, maar dat u deze gesaldeerd heeft met samenhangende opbrengsten. Specifiek voor de soorten correcties waar dat voor kan komen ('Kosten zorgbonus (bonus zorgprofessionals COVID-19)', de 'Kosten voor transitievergoedingen voor zover vergoed door UWV' en de 'Gevormde reservering voor niet-vergoede overproductie 2022') heeft u in kolom I de mogelijkheid om aan te geven dat deze (gedeeltelijk) in de administratie verwerkt zijn als correctie op de opbrengsten.

Een toelichting op sommige correctieposten:

 • Dotatie voorziening groot onderhoud: hier vult u alle kosten in die u in 2022 heeft gemaakt voor dotaties aan (de) onderhoudsvoorziening(en).

 • Dotatie aan in 2022 voor het eerst gevormde voorzieningen: hier vult in alle kosten in die u in 2022 heeft gemaakt voor dotaties aan voorzieningen die in het voorgaande jaar niet in de jaarrekening waren verantwoord maar die in 2022 nieuw gevormd zijn.

 • Kosten voor transitievergoedingen voor zover vergoed door UWV: hier vult u die kosten in die u in 2022 gemaakt heeft voor (uitbetaalde danwel uit te betalen) transitievergoedingen aan (voormalig) personeel. Het gaat echter enkel om die kosten, die worden vergoed door het UWV vanuit de regeling 'Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid.' Heeft u bijvoorbeeld voor 200.000 euro aan lasten in totaal in 2022 voor transitievergoedingen, maar wordt 80.000 euro hiervan door het UWV vergoed? Dan vult u 80.000 euro in.

 • Afschrijvingslasten op inventaris (bekostigd via nic): hier vult u alle afschrijvingslasten op inventaris in die u in 2022 gemaakt heeft.

 • Huur en leasing van gebouwen en/of inventaris: hier vult u de kosten in die u in 2022 gemaakt heeft voor huur en/of lease van gebouwen en/of inventaris. Het gaat hier enkel om de kale huur-/leasekosten en dus niet om bijkomende kosten als servicekosten etc.

 • Gevormde reservering voor niet-vergoede overproductie 2022: het kan zijn dat u als gevolg van volumeafspraken met één of meerdere zorgkantoren niet alle in 2022 verantwoorde omzet vergoed zult krijgen. Hiervoor wordt in de jaarrekening een reservering opgenomen waarvoor dus ook kosten worden geboekt. Deze kosten vult u hier in.


Ook heeft u de ruimte om zelf correctieposten te benoemen. Dit kunt u doen door in de rijen waar de tekst 'Overige correctieposten – vul in' staat, een beschrijving op te nemen van de correctiepost. Daarbij dient u in de volgende kolommen, net als voor de door ons al gedefinieerde correctieposten, het totale bedrag en de uitsplitsing naar kostensoorten waarop de kosten geboekt zijn, in te vullen. Het is belangrijk dat u volledig bent bij het invullen van de correctieposten.

Extra kosten corona (Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022)
De extra kosten corona (Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2022) zijn voor een groot deel ook correctieposten in ons kostprijsmodel. Daarom vragen we u om de omvang van de kosten in rij 99 tot en met 121 in te vullen en daarbij op dezelfde wijze als hierboven beschreven voor de overige correctieposten, uit te splitsen op welke kostensoort die kosten zijn verantwoord.

Indien van toepassing: Opbrengsten ter compensatie van extra kosten door BRMO-uitbraak (Beleidsregel BRMO-uitbraak) en Opbrengsten ter compensatie van kosten tandarts
Als laatste vragen we in rij 123 tot en met 133 naar de over 2022 gerealiseerde opbrengsten vanuit de vergoedingen uit de Beleidsregel BRMO-uitbraak en de Opbrengsten ter compensatie van kosten tandarts. We vragen u om de gerealiseerde opbrengsten in euro's in te vullen in kolom D en vervolgens op dezelfde wijze als hierboven beschreven voor de overige correctieposten, uit te splitsen op welke kostensoort die kosten zijn verantwoord. Deze rijen hoeven alleen ingevuld te worden, als van de betreffende beleidsregel gebruik is gemaakt. Anders laat u deze rijen leeg.

Waarom willen we dit weten?

Een deel van de correctieposten wordt gebruikt ter correctie van de kosten die bovenstaand zijn weergegeven, omdat ze vanwege hun aard of specifieke situatie in 2022 niet aan de Wlz producten dienen te worden toegerekend.

2.6 Tabblad 2. Kostenplaatsstructuur

In het tabblad 2. Kostenplaatsstructuur vragen we een overzicht van alle kostenplaatsen van uw organisatie uit op basis van uw administratie. We vragen u om de kostenplaatsen vervolgens te typeren, gebaseerd op de activiteiten (de productie) die op de kostenplaatsen plaatsvinden/wordt geleverd.

Het tabblad bestaat uit de hieronder benoemde onderdelen, waarbij we toelichten wat de kolommen inhouden en hoe deze moeten worden ingevuld.

Kostenplaatsstructuur (kolom A en B)
In kolom A en kolom B vult u respectievelijk het kostenplaatsnummer en de omschrijving kostenplaats in. Het is belangrijk dat alle kostenplaatsen binnen uw organisatie worden opgenomen. Let er op dat u alleen unieke kostenplaatsnummers invoert (dus geen dubbele kostenplaatsen). Indien een kostenplaats twee keer voorkomt, zal er een waarschuwing verschijnen bovenaan in kolom A. We vragen u om elke kostenplaats maar één keer voor te laten komen.

In kolom A vragen we u het kostenplaatsnummer in te geven. Dit is het kostenplaatsnummer dat uw organisatie zelf hanteert. Het betreft hier alle kostenplaatsen waarop in 2022 kosten en/of opbrengsten zijn geboekt. In kolom B vult u vervolgens de naam in die u aan deze kostenplaats intern heeft gegeven.

Typering kostenplaats (kolom C)
We vragen u hier om per kostenplaats een typering te selecteren uit het dropdown-menu. U kunt hierbij kiezen uit de volgende typeringen:

 1. Wlz in natura: Dit zijn alle (directe) kostenplaatsen waarop de kosten en/of opbrengsten zijn geboekt die alleen gerelateerd zijn aan Wlz zorg (zorg in natura), en dus niet aan een ander wettelijk kader. Let op, hierbij gaat het om het type zorg dat is geleverd. Bijvoorbeeld, wanneer een Wlz cliënt met een PGB ook een aantal Wlz mpt prestaties afneemt, wordt dit deel van de zorgproductie van deze cliënt wél meegenomen, terwijl de overige productie via het PGB niet in deze categorie valt.

 2. Niet-Wlz: Dit zijn alle (directe) kostenplaatsen waarop de kosten en/of opbrengsten zijn geboekt die niet aan Wlz zorg in natura gerelateerd zijn. Dit kunnen dus kosten en/of opbrengsten zijn die verband houden met Wlz-PGB, Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet forensische zorg (Wfz) of andere wettelijke kaders. De kostenplaats is wel direct van aard, maar de geleverde activiteiten vallen binnen de reikwijdte van één of meer van de andere wettelijke kaders. Dit kunnen dus ook gemengde kostenplaatsen zijn, waar bijvoorbeeld zorg vanuit de Zvw en Wmo wordt geleverd. Zo lang er maar géén Wlz zorg in natura wordt geleverd op deze kostenplaatsen. Gzsp wordt bekostigd vanuit de Zvw en valt dus ook onder Niet-Wlz.

 3. Wlz in natura gemengd: Dit zijn alle (directe) kostenplaatsen waarop de kosten en/of opbrengsten zijn geboekt die binnen meerdere wettelijke kaders vallen, waaronder in ieder geval Wlz zorg in natura. Een gemengde kostenplaats is bijvoorbeeld een kostenplaats waarvan het personeel zowel zorg levert ten behoeve van de Wlz zorg in natura als de Wmo.

 4. Indirect: Dit zijn alle indirecte kostenplaatsen, hierop worden kosten en/of opbrengsten geboekt die niet direct gerelateerd zijn aan geleverde zorgproductie, zoals de afdeling HR of ICT. Voor deze kostenplaatsen hebben we in ons kostprijsmodel verdeelsleutels bepaald voor toerekening naar financieringsstromen. U hoeft voor deze kostenplaatsen daarom in kolom D en E niet aan te geven welk percentage hiervan ten behoeve van Wlz in natura wordt gemaakt.

Procentueel aandeel Wlz en andere financieringsstromen (kolommen D, E en F)
De kolommen D en E vult u alleen in voor die rijen, waarvoor in kolom C is gekozen voor de typering 'Wlz in natura gemengd.' In dat geval vragen we u om aan te geven hoe de verhouding op die kostenplaats is van directe personele kosten voor Wlz in natura ten opzichte van de directe personele kosten voor Niet-Wlz & Wlz-pgb. Dit vult u in als percentage in kolommen D en E, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 100 (met maximaal twee decimalen). Dit mag u naar eigen inschatting invullen, bijvoorbeeld op basis van omzet, aantal bedden, cliënten of declaraties.

Ter illustratie:

Indien u bijvoorbeeld inschat dat de verhouding tussen Wlz in natura en niet-Wlz en Wlz-PGB gelijk is, dan vult u zowel in kolom D als in kolom E de waarde '50' in.

Kolom F is een controlekolom waarin een foutmelding volgt wanneer het totaal van de ingevulde getallen in kolom D en E niet optelt tot 100. Zorg er alstublieft voor dat deze kolom volledig grijs of groen is en dus geen rode cellen gevuld met een 'X' bevat.

Totale kosten (kolom G) + check (kolom H)
In kolom G vult u alle kosten die geboekt zijn op een kostenplaats, zowel personele- als materiele kosten.

Kolom H dient als een check op de door u ingevulde kostenplaatsen en bijbehorende totale kosten. De som van alle ingevulde rijen voor totale kosten (kolom G) wordt afgezet tegen het totaal aan kosten die u hebt opgegeven in tabblad 1, cel D29 of cel E29. Als de totale kosten uit tabblad 1 meer dan 5% naar boven of beneden afwijken van de som van de rijen in kolom G krijgt u in kolom H de boodschap 'De opgegeven totale kosten per kostenplaats komen niet overeen met de totale kosten uit tabblad 1' te zien. Wanneer dit het geval is dient u de door u ingevulde kosten te controleren. Als u een goede reden heeft voor de verschillen tussen wat u heeft ingevuld op tabblad 1 en 2, vragen we u dit toe te lichten in het tabblad 'Opmerkingen'.

2.7 Tabblad 3 Productie per kostenplaats

In dit tabblad vult u de productie per kostenplaats in. Het gaat hier alléén om Wlz zorg in natura productie. U geeft een unieke productcode op een unieke kostenplaats maar in één rij op. Zorg dat u de volledige Wlz-productie op deze kostenplaatsen opgeeft, dus ook de meerzorg-, logeer-, mpt- en vervoersproducten kunt u in dit tabblad kwijt. Indien u ook gzsp prestaties levert die worden meegenomen in deze gegevensuitvraag, hoeft u deze hier niet op te geven. Alle benodigde gegevens rond de gzsp prestaties worden opgegeven in tabblad 5C.

Ter illustratie:

Stel u heeft een cliënt waarvoor u een zzp exclusief behandeling, inclusief dagbesteding declareert. We willen dan dat u deze productie altijd op één kostenplaats meldt. Het maakt hierbij niet uit of het verblijf en de dagbesteding op dezelfde locatie plaatsvinden. Als de dagbesteding op een andere kostenplaats is geboekt, dan krijgt u op tabblad 6A de vraag deze dagbesteding nader te specificeren.

In rij 4 is een check ingebouwd. Cel D4 laat de som van het product van het aantal (kolom F) en het gedeclareerde tarief (kolom G) zien. Deze som omschrijft uw Wlz-in natura opbrengsten op basis van de ingevulde productie in tabblad 3. De opbrengsten uit tabblad 3 worden afgezet tegen de door u ingevulde Wlz-in natura opbrengsten in tabblad 1, cel D7. Als de som van Wlz-in natura opbrengsten uit dit tabblad meer dan 5% naar boven of beneden afwijkt van de Wlz-in natura opbrengsten uit tabblad 1, cel D7, krijgt u in E4 de boodschap 'Deze waarden sluiten niet op elkaar aan, corrigeer dit alstublieft zodat dit wel op elkaar aansluit". Wanneer dit het geval is dient u de door u ingevulde gegevens te corrigeren.

Nummer en omschrijving kostenplaats (kolommen A en B)
In kolom A vult u het kostenplaatsnummer in. Vervolgens wordt de bijbehorende kostenplaatsomschrijving (kolom B) automatisch aangevuld, doordat voor alle kostenplaatsnummers automatisch de kostenplaatsomschrijving wordt ingevuld vanuit tabblad 2 Kostenplaatsstructuur. Wanneer u een kostenplaats invult die niet bekend is vanuit tabblad 2, verschijnt er een roodgekleurde tekst in kolom B, die aangeeft dat het kostenplaatsnummer onbekend is.

Code, omschrijving, eenheden, aantal, tarief en check prestaties (kolommen C tot en met H)
In kolom C dient u de Wlz-productcodes in te vullen. Bij elke ingevoerde productcode verschijnt automatisch de bijbehorende productomschrijving en eenheid. Dit is de eenheid zoals deze is beschreven in onze beleidsregels. Van belang is dat u alleen productcodes opgeeft zoals wij die publiceren in onze beleidsregels. Geef hier dus geen interne codes op.

Voor elke ingevoerde Wlz-productcode dient u het aantal gedeclareerde eenheden in te voeren in kolom F. De aantallen moeten ingevuld worden in de eenheid die automatisch is ingevuld in kolom E. In kolom G dient u het gedeclareerde tarief voor het product in te voeren. Ter verduidelijking: dit gaat om het gedeclareerde tarief per gekozen productcode. In kolom H wordt een automatische controle uitgevoerd op het ingevoerde gedeclareerde tarief. Wanneer het ingevoerde gedeclareerde tarief hoger is dan het maximumtarief uit onze beleidsregelwaarden, krijgt u een roodgekleurde cel met een rode X te zien. Dat betekent dat het ingevoerde gedeclareerde tarief incorrect is ingevoerd. Zorg er voor dat op alle rijen deze checks een groene V weergeven.

Onderaanneming (kolommen I tot en met M)
Indien een component van de productie voor een productcode op een kostenplaats is geleverd door een onderaannemer, dient u dit aan te geven in kolom I. We hebben deze informatie nodig zodat we de totale relevante kosten kunnen toerekenen aan de juiste hoeveelheid producten. Indien de component Verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding, Behandeling, Dagbesteding en/of Ambulante begeleiding van een product is geleverd door een onderaannemer, is het van belang dat u de hoeveelheid uitbestede eenheden aangeeft in respectievelijk kolommen J tot en met M. In kolom J dient het aantal eenheden van de component Verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding te worden uitgedrukt in dagen. De component Behandeling in kolom K dient ingevuld te worden in uren. In kolom L dient de component Dagbesteding uitgedrukt te worden in dagdelen en de Ambulante begeleiding in kolom M drukt u uit in uren.

Als het voorkomt dat slechts een deel van een van de genoemde componenten geleverd wordt door een onderaannemer, verwachten we dat u voor deze componenten alleen kolommen J tot en met M invult als het merendeel van de component door een onderaannemer geleverd wordt.

Let op: ook productie die in totaliteit (dus alle componenten) door een onderaannemer is geleverd, dient dus te worden toegevoegd op dit tabblad.

In tabbladen 8, 8A en 8B vragen wij verdere informatie uit over hoofd- en onderaannemerschap (voor zover dit voor u van toepassing is). Indien in dit tabblad in kolom I 'Ja' is ingevuld, verwachten wij dat u voor de betreffende kostenplaats ook informatie aanlevert in tabblad 8A.

Waarom willen we dit weten?

In dit tabblad wordt de Wlz-productie in 2022 per kostenplaats uitgevraagd die uw organisatie als hoofdaannemer heeft geleverd. We hebben deze productie nodig om de personele kosten en materiële kosten te kunnen toerekenen aan de juiste productcode. De structuur is zo opgebouwd dat elke unieke prestatie per kostenplaats op een nieuwe rij terechtkomt. Op deze manier kunnen wij uw Wlz-productie per productcode en per kostenplaats inlezen.

2.8 Tabblad 4A. Formatie in loondienst

In dit tabblad genaamd '4A. Formatie in loondienst' vult u gegevens in van al het personeel in loondienst over 2022. Hierin vult u dus ook gegevens in voor kostenplaatsen waar geen Wlz productie is geleverd. Dit is van belang om een aansluiting te kunnen maken met de totale personele kosten zoals die terugkomen in de jaarrekening. U hoeft echter voor de kostenplaatsen die geen betrekking hebben op Wlz zorg in natura (volgens tabblad 2), niet de kolommen D tot en met J in te vullen. Op basis van tabblad 2 'Kostenplaatsstructuur' wordt automatisch gecontroleerd of er Wlz zorg in natura op de betreffende kostenplaats is geleverd. Wanneer dit niet het geval is, worden kolom D tot en met J automatisch grijs gemaakt en hoeft u deze niet in te vullen.

Voor ieder kostenplaatsnummer (kolom A) wordt automatisch de daarbij behorende omschrijving gevuld in kolom B. U vult u de gegevens voor elke afzonderlijke functienaam (kolom C) in. Deze functienaam mag aansluiten bij uw eigen administratie. Voor iedere functienaam vragen we u het totaal aantal verloonde bruto uren (kolom K) en het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, vergoedingen (zoals eindejaarsuitkering), sociale lasten en ORT) (kolom L) op te geven. Dit bruto jaarsalaris betreft alle looncomponenten die inbegrepen zijn in categorieën 1 lonen en salarissen, 2 sociale lasten en 3 pensioenpremies zoals opgenomen op tabblad 1. Let op: het aantal fte vragen we niet uit. Wanneer u geen aantal uren heeft vastgelegd, geef hier dan een zo goed mogelijke inschatting van het aantal verloonde uren van elk personeelslid of groep personeelsleden. De kosten die in tabblad 1 zijn opgegeven als correctieposten, mogen gewoon meegenomen worden in het bruto jaarsalaris dat hier wordt opgegeven. Wij gaan ervan uit dat deze in de bedragen zitten die u hier opgeeft (bijvoorbeeld de zorgbonus 2022). Op basis van dit tabblad wordt een aansluiting gemaakt met de totale personele kosten zoals die zijn opgenomen in de jaarrekening.

Wij zijn ons ervan bewust dat de totalen in dit tabblad van kolom L mogelijk niet volledig aansluiten op wat u in tabblad 1 heeft ingevuld aan het totaal voor lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies. Wij corrigeren hiervoor en maken naar rato van elke functie een aansluiting met de totale personele kosten zoals die terugkomen in de jaarrekening.

In rij 4 is een check ingebouwd. Cel B4 laat de som van alle bruto jaarsalarissen (kolom L) zien. Deze som is het totaal van de lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenpremies en andere personele kosten van al uw personeel. We verwachten dat dit met een marge van 5% overeenkomt met wat u op tabblad 1 heeft ingevuld in cel C31 t/m C34 of D31 t/m D34 (afhankelijk van u iets heeft ingevuld in kolom D). Dit bedrag is opgenomen in cel B3. Als de som van alle loonkosten in dit tabblad meer dan 5% naar boven of beneden afwijkt van wat is opgegeven in tabblad 1, krijgt u in C4 de boodschap 'Deze waarden sluiten niet op elkaar aan, corrigeer dit alstublieft zodat dit wel op elkaar aansluit". Wanneer dit het geval is dient u de door u ingevulde gegevens te corrigeren. Als u een goede reden heeft voor dit verschil, vragen we u dit op te geven in het tabblad 'Opmerkingen'. Dit tabblad mag worden ingevuld voor ieder individueel personeelslid. U mag er ook voor kiezen te aggregeren per kostenplaats voor personeel met dezelfde functienaam. Wanneer bijvoorbeeld drie begeleiders op dezelfde kostenplaats staan geregistreerd mag het totaal aantal verloonde uren en het totale bruto jaarsalaris van deze begeleiders geaggregeerd worden in één rij.

We willen het personeel voor de kostenplaats(en) waar Wlz zorg in natura is geleverd, verdelen in functiecategorieën. We onderscheiden hiervoor vijf verschillende functiecategorieën:, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding; behandeling; dagbesteding; ambulante begeleiding en indirect personeel (zie Bijlage B Definities voor de precieze definities).

We vragen u om in kolom D tot en met I aan te geven hoeveel procent van hun tijd (alleen een getal, zonder % teken) ieder personeelslid of iedere groep personeelsleden aan de verschillende functiecategorieën besteedt. We vragen u dit in te vullen om voor elke kostenplaats waar Wlz in natura wordt geleverd. Dit betreffen dus de kostenplaatsen met typering 'Wlz in natura' en 'Wlz in natura gemengd'. Hierbij gaat het om de totale zorg die is geleverd op die kostenplaats. Wanneer er sprake is van een Wlz in natura gemengde kostenplaats, gaat het dus ook over de zorg die buiten de Wlz is geleverd. Indien u intern andere functie(categorieën) gebruikt, willen we u vragen deze onder te brengen in de functiecategorieën zoals die in dit tabblad zijn aangegeven, zodat deze ook voor ons herkenbaar zijn. De functiecategorieën die niet worden geleverd, mogen leeg blijven.

Wanneer een getal boven 0 wordt ingevuld in de functiecategorie 'behandeling', (kolom E) moet in kolom F worden ingevuld om welke subfunctiecategorie behandelaren het gaat. De betreffende cel in kolom F die moet worden ingevuld wordt dan groen. Er zijn drie keuzes mogelijk: medisch, paramedisch of gedragswetenschappelijk. Wanneer kolom E leeg blijft, hoeft kolom F niet ingevuld te worden (in dat geval blijft de cel grijs).

Als er sprake is van meerdere subfunctiecategorieën op een kostenplaats, vragen wij u voor beide categorieën een aparte rij in te vullen. Voor een indicatie welke behandelaren in welke subfunctiecategorie vallen, zie Bijlage C Verdeling van behandelaren naar behandelgroep (niet limitatief)). Staat het betreffende beroep er niet bij? Maak dan zelf een inschatting van wat het beste bij uw praktijk past of neem contact met ons op via Whatsapp: 088 770 8 770 of mail info@nza.nl.

Ter illustratie:
Wanneer cliënten dagbesteding volledig op de verblijfslocatie ontvangen, leveren de begeleiders bijvoorbeeld 70% van hun tijd verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding en 30% van hun tijd dagbesteding. Dan moeten de getallen '70' en '30' dus respectievelijk worden ingevuld bij verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding en dagbesteding (dus zonder % teken).

Wanneer cliënten niet naar de externe dagbesteding gaan en op de verblijfslocatie blijven, levert het personeel 'begeleiding' en valt dit dus in de eerste functiecategorie 'verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding'. Het kan ook voorkomen dat dagbesteding wordt geleverd op de woonlocatie; wanneer daarvan sprake is dient u dit gedeelte van de personele inzet wel te categoriseren als 'dagbesteding.'

De som van kolommen D tot en met I moet gelijk zijn aan 100. Dit wordt gecontroleerd in kolom J. Wanneer de totalen in de functiecategorieën gezamenlijk optellen tot 100, wordt in kolom J een 'V' weergegeven in een groene cel. Wanneer de totalen niet optellen tot 100, wordt een X weergegeven in een rode cel. Controleer kolom J totdat alle rijen groen of grijs zijn.

Wij hebben helaas geconstateerd dat in alle versies (1.0, 1.1 en 1.2) van het formulier in kolom L van dit tabblad in rijen 9 t/m 18 maar maximaal een bedrag van € 1.000.000 (één miljoen euro) kan worden ingevuld. Vanaf rij 19 speelt dit probleem niet meer. Indien u last heeft van deze foutmelding, vragen wij u om de gevraagde gegevens vanaf rij 19 in te vullen en de eerste rijen dus leeg te laten.

Waarom willen we dit weten?

Op basis van dit tabblad weten we op welke kostenplaatsen welke personele kosten zijn gemaakt voor de verschillende functiecategorieën. Het is van belang dat hier alle personele kosten worden opgegeven om een aansluiting te kunnen maken met de totale personele kosten in de jaarrekening. Immers, de totale kosten in de personeelsadministratie zijn vaak niet hetzelfde als die in de jaarrekening, bijvoorbeeld door kosten die worden gemaakt voor opleidingen van personeel.

2.9 Tabblad 4B. Formatie PNIL

In dit tabblad genaamd '4B. Formatie PNIL' vult u gegevens in van het personeel niet in loondienst. Dit betreft de kosten van PNIL die in de jaarrekening worden verantwoord onder de categorie 'Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten'; oftewel categorie 5a op rij 36 in tabblad 1.

Net als in tabblad 4A (kolommen D tot en met I) moet in tabblad 4B in kolommen C tot en met H de functiecategorie worden ingevuld. Hierbij kunt u kiezen tussen verblijf, begeleiding, verpleging en verzorging, behandeling, dagbesteding, ambulante begeleiding en indirect personeel. De functiecategorieën die niet op de betreffende kostenplaats door PNIL worden geleverd, mogen leeg blijven.

Net als in tabblad 4A, wanneer een getal boven 0 wordt ingevuld in de functiecategorie 'behandeling', moet in kolom E worden ingevuld om welke subfunctiecategorie behandelaren het gaat. Er zijn drie keuzes mogelijk: medisch, paramedisch of gedragswetenschappelijke behandelaren. Wanneer kolom D leeg blijft, hoeft kolom E niet ingevuld te worden. Voor een indicatie welke behandelaren in welke subfunctiecategorie vallen, zie bijlage C. Staat het gezochte beroep er niet bij, dan kunt u zelf een inschatting maken van wat het beste bij uw praktijk past of contact met ons opnemen via Whatsapp: 088 770 8 770 of via info@nza.nl. Voor elke kostenplaats vult u (een inschatting van) het totaal aantal uitbetaalde uren (kolom J) en de totale kosten (inclusief btw) (kolom K) in. Als u niet het precieze aantal uren weet, vragen wij u dit zo goed mogelijk in te schatten.

Dit tabblad mag, net als het tabblad formatie in loondienst, worden ingevuld voor ieder individueel ingehuurd personeelslid. U mag er ook voor kiezen te aggregeren per kostenplaats voor de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten of een ander aggregatieniveau dat hier tussenin ligt. Wanneer bijvoorbeeld drie begeleiders op een kostenplaats staan geregistreerd mag het totaal aantal verloonde uren en het totale bruto jaarsalaris van deze begeleiders geaggregeerd worden in één rij.

Een belangrijk verschil met tabblad 4A is dat in dit tabblad geen functienaam wordt opgegeven waar op geaggregeerd kan worden. Hierdoor kunt u mogelijk op een vrij hoog niveau (de totale inhuur per kostenplaats) de gegevens invullen. Het is echter voor ons wel van belang onderscheid te kunnen maken tussen de functiecategorieën en subfunctiecategorieeën. Om die reden vragen we u in dit tabblad voor ingehuurde behandelaren per subfunctiecategorie een nieuwe rij in te vullen. Hierdoor kunnen wij het gemiddelde uurloon voor de verschillende subfunctiecategorieën zuiver vaststellen. Inhuur op kostenplaatsen waar geen behandeling plaatsvindt, kunt u wel naar uw eigen voorkeur aggregeren zo lang er maar per rij één kostenplaats wordt ingevuld.

Voor elke kostenplaats waar Wlz in natura wordt geleverd, moeten deze gegevens worden ingevuld en moet het totaal optellen tot 100. Dit wordt gecontroleerd in kolom I. Wanneer de totalen in de functiecategorieën gezamenlijk optellen tot 100, wordt in kolom I een V weergegeven in een groene cel. Wanneer de totalen niet optellen tot 100, wordt een X weergegeven in een rode cel. Controleer kolom I totdat alle rijen groen zijn.
Daarnaast moet kolom E worden ingevuld wanneer in kolom D een positieve waarde tussen 0 en 100 is ingevuld. Indien de ingevulde percentages geen antwoord in kolom E vereisen, kleurt deze grijs. Voor die rijen waar u wel een keuze moet maken voor een subfunctiecategorie van behandeling, wordt de betreffende cel in kolom E wit gekleurd met een rode omkadering.

Ter illustratie:

Wanneer cliënten dagbesteding volledig op de verblijfslocatie ontvangen, leveren de ingehuurde begeleiders bijvoorbeeld 70% van hun tijd verblijf, begeleiding, verpleging en verzorging en 30% van hun tijd dagbesteding. Dan moeten de getallen '70' en '30' dus respectievelijk worden ingevuld bij verblijf, begeleiding, verpleging en verzorging en dagbesteding (let op: dus zonder % teken!).

Elke rij moet optellen tot 100. Dit wordt gecontroleerd in kolom I. Wanneer de totalen in de functiecategorieën gezamenlijk optellen tot 100, wordt in kolom I een V weergegeven in een groene cel. Wanneer de totalen niet optellen tot 100, wordt een X weergegeven in een rode cel. Controleer kolom I totdat alle rijen groen zijn.

Wij zijn ons ervan bewust dat de totalen in dit tabblad van kolom L mogelijk niet volledig aansluiten op wat u in tabblad 1 heeft ingevuld aan het totaal voor lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies. Wij corrigeren hiervoor en maken naar rato van elke functie een aansluiting met de totale personele kosten zoals die terugkomen in de jaarrekening.

In rij 4 is een check ingebouwd. Cel B4 laat de som van de totale kosten voor personeel niet in loondienst (kolom K) zien. We verwachten dat dit met een marge van 5% overeenkomt met wat u op tabblad 1 heeft ingevuld in cel C36 of D36 (afhankelijk van u iets heeft ingevuld in kolom D). Dit bedrag is opgenomen in cel B3. Als de som van alle kosten in dit tabblad meer dan 5% naar boven of beneden afwijkt van wat is opgegeven in tabblad 1, krijgt u in C4 de boodschap 'Deze waarden sluiten niet op elkaar aan, corrigeer dit alstublieft zodat dit wel op elkaar aansluit". Wanneer dit het geval is dient u de door u ingevulde gegevens te corrigeren. Als u een goede reden heeft voor dit verschil, vragen we u dit op te geven in het tabblad 'Opmerkingen'.

Waarom willen we dit weten?

Personeel niet in loondienst (jaarrekeningcategorie 'Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten') is van groot belang voor het leveren van de zorg. Daarom moeten ook de kosten voor de inzet van deze mensen worden meegerekend om een volledig representatieve kostprijs te kunnen berekenen. Door deze informatie op het niveau van de kostenplaats uit te vragen, kunnen we de kosten specifiek toerekenen aan de prestaties die op dezelfde kostenplaats geboekt zijn.

2.10 Tabblad 5A. Behandeling zzp & vpt

Dit tabblad hoeft u alleen in te vullen als u ghz-prestaties met behandeling levert aan cliënten in de Wlz. Als u deze gegevens niet registreert, vragen we u op basis van gesprekken en input van behandelend personeel een zo goed mogelijke inschatting te geven. Wanneer u geen inschatting kunt geven en u niets invult, zullen uw kosten worden toegerekend op basis van de gewogen gemiddelde inschattingen van andere aanbieders.

Uit verschillende gesprekken met controllers van zorgaanbieders blijkt dat veel zorgaanbieders de behandelfuncties geclusterd hebben op een of enkele centrale kostenplaats(en). Dit zijn vaak kostenplaatsen die niet direct verbonden zijn aan de geleverde zorgprestaties. Om toch de uren van de behandelaren te koppelen aan de geleverde zorgproductie, wordt in dit tabblad verdere informatie uitgevraagd over behandeling. Deze gegevens maken het mogelijk om op het niveau van de subfunctiecategorieën uit tabblad 4A en 4B een inschatting te kunnen maken van de verhouding in tijdsinzet tussen de afzonderlijke intramurale prestaties. De inschattingen die op dit tabblad worden gemaakt, hebben dus alleen betrekking op de personele kosten van de behandeling.

We vragen u op dit tabblad drie tabellen in te vullen: A.1, B.1 en C.1.

Tabel A.1
In tabblad 2. Kostenplaatsstructuur (2.5) heeft u voor elke kostenplaats aangegeven in hoeverre de daarop voorkomende directe personele kosten betrekking hebben op Wlz-cliënten die zorg in natura ontvangen. Daarnaast volgt uit de tabbladen 4A en 4B (2.6 en 2.7) op welke kostenplaatsen de uren en kosten van de behandelaren uit de drie subfunctiecategorieën zijn geboekt. Hiermee kunnen wij voor elke kostenplaats waarop de kosten van behandelaren staan geboekt bepalen in hoeverre deze kosten horen bij de zorg aan Wlz-cliënten die zorg in natura hebben ontvangen enerzijds, en niet-Wlz cliënten of Wlz-PGB cliënten anderzijds.

Ter illustratie:

Op tabblad 2 heeft u bijvoorbeeld aangegeven dat een kostenplaats 200 een typering 'Wlz in natura gemengd' heeft, met een verdeling 50% Wlz in natura en 50% Niet-Wlz & Wlz-pgb.

Daarnaast heeft u in tabblad 4A aangegeven dat op deze kostenplaats 200 zowel een arts verstandelijk gehandicapten (avg) als een verpleegkundig specialist (vs) zijn geregistreerd. Beiden leveren zorg binnen de functiecategorie behandeling, subfunctiecategorie medisch:

 • avg: 100 verloonde uren tegen een bruto salaris van € 20.000

 • vs:150 verloonde uren tegen een bruto salaris van € 15.000

Op basis van de gegevens die u op tabblad 2 heeft opgegeven voor kostenplaats 200 nemen wij vervolgens aan dat van de totale verloonde uren en bruto salaris voor zowel de avg als de vs (op deze kostenplaats) 50% wordt toegerekend aan Wlz in natura:

 • avg: 50 verloonde uren, tegen een bruto salaris van € 10.000

 • vs: 75 verloonde uren, tegen een bruto salaris van € 7.500

Dit wordt vergelijkbaar gedaan voor alle kostenplaatsen, zodat wij daarmee een beeld hebben van de totaal verloonde uren en bruto jaarsalaris van al het behandelend personeel dat Wlz-zorg in natura levert. Wat wij dan echter nog niet weten is welk aandeel hiervan specifiek aan Wlz-ghz cliënten wordt geleverd.

In tabel A.1 verdeelt u voor iedere subfunctiecategorie behandelaren de totale inzet aan Wlz-behandeling (zorg in natura) in Wlz-ghz zorg (behandelzorg die aan cliënten met een ghz-prestatie wordt geleverd) enerzijds en overige Wlz-zorg anderzijds. U maakt dus een inschatting van welk deel van de totale bestede tijd aan zorg in natura de behandelaren besteden aan behandeling voor Wlz-ghz cliënten die zorg ontvangen via een zzp, vpt of mpt. De overige tijd besteden diezelfde behandelaren dan aan cliënten die zorg in natura ontvangen uit de overige Wlz-sectoren.

Ter illustratie:

Indien u bijvoorbeeld inschat dat alle medische behandelaren van de totaal bestede tijd aan Wlz-cliënten die zorg in natura ontvangen in totaal 95% besteden aan Wlz-ghz cliënten (zzp, vpt of mpt), dan vult u in cel B6 95 in. Voor de medische behandeling aan overige Wlz-cliënten resteert dan automatisch 5 (cel B7), waarmee de kolom optelt tot 100.

Voor het hiervoor genoemde voorbeeld betekent dit dus:

 • avg: 47,5 uren (95% van 50 verloonde uren) behandeling aan Wlz-ghz cliënten

 • vs:71,25 uren (95% van 75 verloonde uren) behandeling aan Wlz-ghz cliënten

Tabel B.1
Tabel B.1 en C.1 hoeft u alleen in te vullen als u behandeling levert aan cliënten waarvoor een zzp of vpt ghz-prestatie wordt gedeclareerd.

Wij willen graag weten in hoeverre de drie subfunctiecategorieën Wlz-specifieke behandeling en algemene behandeling leveren. Uit de wet Langdurige zorg, artikel 3.1.1., volgt dat alle cliënten in de Wlz recht hebben op behandeling die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde3. Dat noemen wij Wlz-specifieke behandeling. Wanneer cliënten in een instelling verblijven, hebben zij daarnaast ook recht op geneeskundige zorg van algemeen medische aard, de Algemene behandeling. Met deze tabel willen wij inzicht krijgen in hoeveel tijd uw verschillende categorieën behandelaren in de praktijk ongeveer bezig zijn met het leveren van deze twee soorten behandeling.

In tabel B.1 maakt u een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van deze verdeling in procenten. U vult in rij 13 alleen in wat de Wlz-specifieke behandeling is geweest van de behandelaren voor behandeling aan Wlz-ghz cliënten die zorg in natura ontvangen via een zzp of vpt. Het totaal van Wlz-specifieke behandeling en algemene behandeling moet optellen tot 100%, dus in rij 14 wordt weergegeven wat resulteert voor de algemene behandeling.

Ter illustratie:

Indien u bijvoorbeeld inschat dat alle medische behandelaren in totaal 90% van de tijd besteden aan Wlz-specifieke behandeling, dan vult u 90 in B13. Voor de algemene behandeling resteert dan automatisch 10 (B14), waarmee de kolom optelt tot 100. Als wij dit weer vertalen naar het eerder genoemde voorbeeld, dan wordt de verdeling voor de avg en vs als volgt:

 • avg: 42,8 uur aan Wlz-specifieke behandeling, 4,8 uur aan algemene behandeling

 • vs: 64,1 uur aan Wlz-specifieke behandeling, 7,1 uur aan algemene behandeling

Tabel C.1
In tabel C.1 vragen we voor elke prestatiegroep naar de tijdsbesteding van de behandelaren aan een cliënt. Het gaat hierbij om het gemiddelde van de directe én indirecte cliëntgebonden tijd , die alle behandelaren binnen een subfunctiecategorie gezamenlijk per etmaal besteden aan een cliënt. We bedoelen hiermee de cliënten, voor wie een prestatie inclusief behandeling wordt gedeclareerd. De prestaties die bij een prestatiegoep horen staan vermeld in bijlage A5. U noteert de tijd in minuten.

Bij de laatste twee prestatiegroepen in de tabel gaat het om twee specifieke toeslagen waarvoor u een inschatting maakt van de extra inzet van behandelaren bovenop de inzet in het kader van de reguliere prestatie waar de toeslag bij wordt afgesproken.

Ter illustratie:

Indien u bijvoorbeeld inschat dat alle medische behandelaren gezamenlijk gemiddeld per etmaal 5 minuten medische behandeling verlenen aan een cliënt met een zzp vg 5 4 , dan vult u op de rij ZZP vg 5 in kolom B 5 in. Dit antwoord kan zowel tot stand komen doordat bijvoorbeeld aan AVG arts gemiddeld 5 minuten per dag aan een vg5 cliënt besteed, als wanneer een AVG arts 2 minuten per dag aan deze cliënt besteed en een verpleegkundig specialist gemiddeld 3 minuten per dag aan deze zelfde cliënt. Het totaal van de medische behandelaren komt in beide gevallen uit op gemiddeld 5 minuten per dag.

2.11 Tabblad 5B. Behandeling modulair

Net als tabblad 5A, hoeft u dit tabblad alleen in te vullen als u behandeling levert aan ghz cliënten in de Wlz waarvoor een mpt prestatie wordt gedeclareerd. Als u deze gegevens niet registreert, vragen we u op basis van gesprekken en input van behandelend personeel een zo goed mogelijke inschatting te geven. Wanneer u geen inschatting kunt geven, zullen uw kosten worden toegerekend op basis van de gewogen gemiddelde inschattingen van andere aanbieders.

In het tabblad 5B Behandeling modulair vragen wij u om informatie die wij nodig hebben om de directe personeelskosten toe te kunnen wijzen aan de losse mpt behandelprestaties. Dit zijn prestaties die per uur of dagdeel worden gedeclareerd. Deze prestaties worden ook geleverd door behandelaren in dienst van of ingehuurd door uw organisatie. Een deel van de gemaakte kosten en uren moet dus aan deze prestaties worden toegerekend, voordat de resterende kosten worden toegewezen aan de zzp- en vpt-prestaties. Hiervoor is het nodig om de netto-tijdsbesteding (direct-cliëntgebonden tijd) om te kunnen rekenen naar een bruto tijdsbesteding (verloonde uren behandelaren). Daarom vragen wij gegevens uit over de productiviteit van behandelaren. Daarnaast vragen wij u een inschatting te maken van de functiemix die per prestatie wordt ingezet.

We vragen u op dit tabblad twee tabellen in te vullen: A.1 en B.1.

Tabel A.1
In tabel A.1 vragen we u om de gemiddelde productiviteit per subfunctiecategorie. Hiervoor vult u in de kolommen D tot en met H het percentage verlof, (ziekte)verzuim, vrijstellingen, opleiding en overige niet-cliëntgebonden indirecte tijd in.

In kolom K vult u de indirect cliëntgebonden tijd in als percentage van een totaal van 100%. Kolom L wordt daarom ook automatisch gevuld met de resultante zodat K en L samen optellen tot 100% cliëntgebonden tijd. In kolommen N, O en P wordt vervolgens gepresenteerd hoe de totale contractuele tijd van de behandelaar gemiddeld verdeeld is naar de verschillende categorieën.

Deze tabel gebruiken wij om een verhouding te bepalen tussen de gedeclareerde tijd en de verloonde tijd of kosten. Hierbij maken wij onderscheid tussen personeel in loondienst en personeel niet in loondienst.

Productiviteit

Veldnaam

Format

Definitie

Niet cliëntgebonden indirecte tijd

Verlof

Numeriek in %

Omvat alle vormen van verlof (buitengewoon en wettelijk verlof) die door de werkgever bekostigd worden. Verlof wordt uitgedrukt in % van de totale werkdagen (totaal aantal verlofdagen gedeeld door beschikbare werkdagen).

Ziekteverzuim

Numeriek in %

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook alle overige vormen van verlof waarbij de werkgever het loon doorbetaald tellen hier mee.

Vrijstellingen

Numeriek in %

Het percentage van tijd waarvoor de werknemer vrijgesteld is van werk

Opleidingen

Numeriek in %

Het percentage aan tijd (aantal dagen/totaal aantal beschikbare werkdagen) van de totale werktijd dat aan opleidingen wordt besteed (zowel intern als extern).

Overig

Numeriek in %

Tijd besteed aan werkzaamheden, die niet kunnen worden geschaard onder indirect of direct cliëntgebonden tijd. Ook wel: alle werkzaamheden die niet kunnen worden herleid naar individuele cliënten (vb. werkoverleg, commissies managementtaken, koffiepauzes, tijdregistraties en dergelijke).

Indirect cliëntgebonden tijd

Numeriek in %

Alle werkzaamheden die wel voor een individuele cliënt worden uitgevoerd, maar niet in aanwezigheid van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Onder indirect cliëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld de voorbereiding van de behandeling, bijwerken van het zorgplan of cliëntdossier, multidiciplinair overleg (mdo), overdacht etc.

Direct cliëntgebonden tijd

Numeriek in %

Alle werkzaamheden die voor een individuele cliënt worden uitgevoerd, in aanwezigheid van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Tabel B.1
In tabel B.1 vragen we u een inschatting te maken van de functiemix die voor de desbetreffende prestatie wordt ingezet op het niveau van de subfunctiecategorieën (medisch, paramedisch, gedragswetenschappelijk). Elke rij telt hierbij op tot 100%. Dit wordt gecontroleerd in kolom F, zorg dus dat de check in kolom F een groene V weergeeft voor de prestaties die u levert. U vult deze tabel alleen in voor de prestaties die u levert, de cellen die u in moet vullen zijn blauw gemaakt op basis van de productie die u in tabblad 3 heeft opgegeven.

Ter illustratie:

Indien u bijvoorbeeld van mening bent dat voor de prestatie behandeling paramedisch alleen paramedisch personeel wordt ingezet, vult u in de kolom paramedisch 100 in. In de beide andere kolommen (Medisch en Gedragswetenschappelijk) vult u in dat geval 0 in of deze laat u leeg.

Waarom willen we dit weten?

In dit tabblad vragen wij u om informatie over enkele losse modulaire behandelprestaties. Dit zijn prestaties die veelal per dag of dagdeel worden gedeclareerd. Deze prestaties maken ook gebruik van de behandelaren in dienst van of ingehuurd door de zorgaanbieder.

Een deel van de gemaakte kosten en uren moeten dus aan deze prestaties worden toegerekend, voordat de resterende kosten worden toegewezen aan de zzp- en vpt-prestaties. Hiervoor is het nodig om de netto-tijdsbesteding (direct-cliëntgebonden tijd) om te kunnen rekenen naar een bruto tijdsbesteding (tabel A.1) . Daarnaast vragen wij u een inschatting te maken van de functiemix die per prestatie wordt ingezet (tabel B.1).

2.12 Tabblad 5C. H335, H336, H329 en gzsp

Wij voeren ook een kostenonderzoek uit naar de prestaties die worden geleverd binnen de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Vanwege de grote samenhang van deze prestaties met enkele Wlz-mpt prestaties en overlap in de zorgaanbieders die Wlz zorg en deze gzsp prestaties leveren, is ervoor gekozen om binnen het kostenonderzoek Wlz hiervoor een tabblad op te nemen. U hoeft deze gegevens alleen in te vullen als u in 2022 meer dan € 100.000 aan gzsp-prestaties heeft geleverd (zie tabblad 0 'gzsp-selectie'). Heeft ualleen Wlz mpt-prestaties geleverd (H329, H335 en H336) dan hoeft u alleen de tabellen in te vullen die op deze prestaties betrekking hebben (onderdeel C van het tabblad).

In dit tabblad vragen wij gegevens van zorgaanbieders die deze gzsp en/of vergelijkbare mpt-prestaties leveren. We vragen om gegevens in te vullen over het boekjaar 2022.

Het gaat om de volgende prestaties:

 • Binnen de gzsp:

  • Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden (1000 en 1001)

  • Zorg zoals gedragswetenschappers bieden (1003)

  • De experimentprestaties MESO (1008,1009)

  • De experimentprestatie monodisciplinaire inzet gedragswetenschapper voor verstandelijk gehandicapten (1012)

 • Binnen de Wlz mpt:

  • Behandeling SO (H335)

  • Behandeling AVG (H336)

  • Behandeling gedragswetenschapper (H329)

Let op: het gaat hier dus niet om onderzoek voor toegang tot de geriatrische revalidatiezorg (1008, 1009), zorg aan patiënten sglvg en de zorg in een groep prestaties binnen de gzsp. 

Het tabblad bestaat uit vijf onderdelen:

 1. Een tweetal algemene vragen

 2. Onderdeel A: tabellen A.1 en A.2

  Balansgegevens en totaal uren en salaris per beroepsgroep

 3. Onderdeel B: tabel B.1.

  Tarief en volume gzsp-prestaties

 4. Onderdeel C: tabellen C.1, C.2, C.3 en C.4.

  Gegevens Wlz mpt prestaties H335, H336 en H329 (productiviteit, reistijd en functiemix)

 5. Onderdeel D: tabellen D.1, D.2, D.3 en D.4.

  Gegevens gzsp-prestaties (productiviteit, reistijd en functiemix)

We beseffen dat de tabellen op dit tabblad lastig kunnen zijn om in te vullen, omdat niet iedere organisatie deze gegevens bijhoudt. Deze gegevens zijn echter nodig om tot kostprijzen te komen voor de gzsp prestaties die nu onderzocht worden. In een aantal gevallen staat bij de tabel aangegeven dat, indien u deze gegevens niet heeft geregistreerd, u de gegevens kunt invullen op basis van een schatting. U kunt in dat geval in enkele gevallen ook aangeven hoe u die schatting heeft gedaan (C.1/C.2 en D.1/D.2).

Bovenaan het tabblad staan twee algemene vragen. Deze vragen dient u te beantwoorden. Let op:

Ook bij het beantwoorden van (één van) de beide algemene vragen met 'nee', moet u de rest van dit tabblad invullen. Alleen als op tabblad 0 'Algemene gegevens' is aangegeven dat u zowel de GZSP-selectie als de Wlz MPT-selectie voor minder dan de drempelwaarde levert, hoeft u tabblad 5C niet in te vullen.

Tabel A.1
In deze tabel vragen wij u om de balansgegevens voor uw organisatie (dus niet specifiek voor de gzsp-selectie) in te vullen.

Deze gegevens zijn nodig om de vergoeding voor gederfd rendement op het eigen vermogen (VGREV) te kunnen bepalen. Deze vergoeding wordt enkel toegepast in de Zvw (waar de gzsp prestaties onder vallen, maar niet de Wlz mpt prestaties).

Tabel A.2
In deze tabel vragen wij u om de beroepsgroepen aan te geven die de prestaties binnen de gzsp selectie leveren (zowel de gzsp-prestaties als de Wlz mpt prestaties H329, H335 en H336). In het blauwe blok rechtsboven in het tabblad staat beschreven welke prestaties hieronder vallen. Wij hebben de beroepsgroepen reeds ingevuld. U heeft onderaan de tabel de mogelijkheid om extra beroepsgroepen toe te voegen die relevant zijn voor het leveren van deze prestaties. Deze verschijnen vervolgens ook onder de tabellen C en D.

We vragen om vervolgens per beroepsgroep aan te geven wat de totale verloonde uren en de totale loonkosten (bruto salaris) over het jaar 2022 zijn. Deze gegevens kunt u invullen voor de gehele zorg die door deze beroepsgroepen binnen uw organisatie wordt geleverd. Het totaal verloonde uren en de totale loonkosten (bruto salaris) hoeft dus niet specifiek voor de Wlz mpt of gzsp te worden ingevuld. Bijvoorbeeld: meerdere artsen VG worden ingezet voor zorg binnen de prestaties van de gzsp-scope, maar ook voor zorg in andere sectoren. U vult dan alle verloonde uren en totale loonkosten (bruto salaris) van alle artsen VG binnen uw instelling in. Dit is inclusief vakantiegeld en sociale premies en pensioenopbouw. Dat zijn dus niet de verloonde uren en totale loonkosten van artsen VG die specifiek zijn ingezet binnen de gzsp-scope. Het doel is namelijk om de kostprijs per beroepsroep te berekenen, en we doen de aanname dat dat niet verschilt over de verschillende sectoren.

Indien u ook gebruik maakt van personeel niet in loondienst in deze beroepsgroepen, dan kunt u ook voor deze groep per beroepsgroep het aantal uitbetaalde uren en de totale kosten opgeven (inclusief btw) in kolommen E en F.

De gegevens in tabel A.2 zijn dus in principe dezelfde gegevens als op tabblad 4A 'Formatie in loondienst' en tabblad 4B 'Formatie PNIL', maar dan gesommeerd per beroepsgroep die relevant is voor de prestaties binnen de gzsp-scope.

Tabel B.1
In tabel B.1 vragen wij u om voor de gzsp-prestaties aan te geven wat het gedeclareerde tarief per prestatie is en het totaal aantal gedeclareerde prestaties (per prestatiecode) in 2022. Voor de Wlz-mpt prestaties heeft u deze informatie als het goed is al vermeld in tabblad 3 'Productie per kostenplaats'. In dat tabblad werd u gevraagd alleen de productie Wlz zorg in natura op te geven. Daarom vragen wij u in dit tabblad specifiek naar de productie van de gzsp-prestaties. Dit is straks nodig om een gewogen gemiddelde kostprijs voor alle aanbieders te berekenen. Als het gedeclareerde tarief verschilt per zorgverzekeraar, dan kunt u hier een gewogen gemiddelde van de gedeclareerde tarieven opgeven.

Let op:

Hierna bevat tabblad 5C twee onderdelen met dezelfde vragen:

 • Onderdeel C (2.11.5 – 2.11.7): we vragen u in dit onderdeel de gegevens in te vullen ten aanzien van de mpt-prestaties H329, H335 en H336. U vult dit in als de omzet binnen deze prestaties in 2022 groter dan € 100.000 is geweest (zie tabblad 0).

 • Onderdeel D (2.11.9 – 2.11.11): we vragen u in dit onderdeel de gegevens in te vullen ten aanzien van de gzsp-prestaties. U vult dit in als de omzet binnen deze prestaties in 2022 groter dan € 100.000 is geweest (zie tabblad 0).

Indien u van mening bent dat er geen verschil is tussen de gevraagde gegevens binnen de Wlz mpt of gzsp, dan kunt u bij onderdeel C en onderdeel D dezelfde gegevens invullen.

Tabellen C
Hieronder staat meer uitleg over de tabellen C. De tabellen C worden enkel over de Wlz mpt prestaties ingevuld die vallen binnen de gzsp-selectie. Dat zijn de prestaties:

 • Behandeling SO (H335)

 • Behandeling AVG (H336)

 • Behandeling gedragswetenschapper (H329)

Tabellen C.1 en C.2
In tabel C.1 maakt u een inschatting van de gemiddelde productiviteit per beroepsgroep wanneer zorg wordt verleend in het kader van een aantal mpt-prestaties (H335, H336, H329). Dit doet u door hier het percentage vakantie, (ziekte)verzuim, vrijstellingen, opleidingen en overige niet-cliëntgebonden tijd in te vullen. Ook vragen we u waar u deze gegevens op heeft gebaseerd.

U heeft onderaan de tabel de mogelijkheid om extra beroepsgroepen toe te voegen die relevant zijn voor het leveren van deze prestaties. Let op dat deze beroepsroepen dan ook in tabel A.2 worden toegevoegd.

Indien het voor u lastig is om deze informatie per categorie te verschaffen, kunt u in tabel C.2 ook direct een schatting maken van het aandeel direct cliëntgebonden tijd van de bruto tijd. U wordt bovendien gevraagd om in dat geval ook een aparte inschatting te maken voor het aandeel multidisciplinair overleg (MDO) als aandeel van de totale indirecte tijd. Daarnaast willen we graag weten waar u de schatting op heeft gebaseerd.

Ter illustratie:

U schat in dat de direct cliëntgebonden tijd 55% van het totaal aan bruto tijd bedraagt en vult 55 in kolom Q van de tabel. In dat geval bedraagt de totale indirecte tijd dus 45%. Wij vragen u dan om ook te schatten wat het aandeel MDO is van deze 45%.

Productiviteit

Veldnaam

Format

Definitie

Niet cliëntgebonden indirecte tijd

Verlof

Numeriek in %

Omvat alle vormen van verlof (buitengewoon en wettelijk verlof) die door de werkgever bekostigd worden. Verlof wordt uitgedrukt in % van de totale werkdagen (totaal aantal verlofdagen gedeeld door beschikbare werkdagen).

Ziekteverzuim

Numeriek in %

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook alle overige vormen van verlof waarbij de werkgever het loon doorbetaald tellen hier mee.

Vrijstellingen

Numeriek in %

Het percentage van tijd waarvoor de werknemer vrijgesteld is van werk

Opleidingen

Numeriek in %

Het percentage aan tijd (aantal dagen/totaal aantal beschikbare werkdagen) van de totale werktijd dat aan opleidingen wordt besteed (zowel intern als extern).

Overig

Numeriek in %

Tijd besteed aan werkzaamheden, die niet kunnen worden geschaard onder indirect of direct cliëntgebonden tijd. Ook wel: alle werkzaamheden die niet kunnen worden herleid naar individuele cliënten (vb. werkoverleg, commissies, managementtaken, koffiepauzes, tijdregistratie en dergelijke).

Niet cliëntgebonden indirecte tijd

Numeriek in %

Indirecte tijd waarbij er geen relatie is met individuele cliënt(en). Het is de tijd die besteed wordt aan bovenstaande onderdelen: verlof, ziekteverzuim, vrijstellingen, opleidingen en overig.

Multidisciplinair overleg (mdo)

Numeriek in %

Een vooraf geplande overlegsituatie tussen professionals van verschillende disciplines waarbij (vanuit verschillende perspectieven) voor cliënt(en) de zorgdoelen en bijbehorende acties worden besproken. Het mdo fungeert als een beslismoment binnen het zorgtraject van de cliënt. Doel is het komen tot een individueel zorgtraject danwel de evaluatie van de voortgang en/of afronding daarvan. Het overleg vindt plaats op basis van een duidelijke vraagstelling en resulteert in een verslaglegging waarin doelstellingen en afspraken zijn vastgelegd.

Indirect cliëntgebonden tijd (exclusief mdo)

Numeriek in %

Alle werkzaamheden die wel voor een individuele cliënt worden uitgevoerd, maar niet in aanwezigheid van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger. Onder indirect cliëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld de voorbereiding van de behandeling, bijwerken van het zorgplan of cliëntdossier, overdacht etc.

Direct cliëntgebonden tijd

Numeriek in %

Alle werkzaamheden die voor een individuele cliënt worden uitgevoerd, in aanwezigheid van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Tabel C.3
De reistijd van behandelaren wordt op een andere manier bekostigd. Daarom vragen we u om in deze tabel voor de prestaties H335, H336 en H329 in te schatten hoeveel reistijd (in totaal dat jaar) de behandelaar uit de betreffende beroepsgroep kwijt is voor levering van deze prestaties. Daarnaast vragen wij u om het totaal aantal bezoeken in te vullen waar die totale reistijd betrekking op heeft. We begrepen dat veel zorgaanbieders dit niet registreren en ook niet kunnen inschatten. Mocht dit voor u onmogelijk zijn, dan kunt u dit leeg laten.

Ter illustratie:

U vult bijvoorbeeld bij de rij Arts Verstandelijk Gehandicapten in dat deze beroepsgroep in totaal 500 bezoeken heeft gebracht aan cliënten en daarvoor 208 uur aan reistijd heeft gehad.

Tabel C.4
In tabel C.4 vragen wij u om aan te geven wat de gemiddelde functiemix (op basis van tijd) is voor de levering van de afzonderlijke prestaties H335, H336 en H329. Hierbij vult u voor de afzonderlijke beroepsgroepen de inzet in als percentage van het geheel. De kolom dient op te tellen tot 100%. U hoeft uiteraard alleen de functiemix in te vullen voor de prestaties die worden geleverd.

Ter illustratie:

U vult bijvoorbeeld in de kolom behandeling SO (H335) 80 in bij Specialist Ouderengeneeskunde en 20 bij Verpleegkundig Specialist/Physician Assistent als deze twee beroepsgroepen gemiddeld in deze verhouding binnen uw organisatie de prestatie H335 leveren. U vult niets in bij kolom behandeling Gedragswetenschapper (H329) als binnen uw organisatie deze zorg niet wordt geleverd.

Tabellen D
De tabellen D worden enkel over de gzsp prestaties ingevuld die vallen binnen de gzsp-scope. Dat zijn de prestaties:

 • Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden (1000 en 1001)

 • Zorg zoals gedragswetenschappers bieden (1003)

 • De experimentprestaties MESO (1008,1009)

 • De monodisciplinaire inzet gedragswetenschapper voor verstandelijk gehandicapten (1012)

Let op: het gaat hier dus niet om onderzoek voor toegang tot de geriatrische revalidatiezorg (1008, 1009), zorg aan patiënten sglvg en de zorg in een groep prestaties binnen de gzsp.

De tabellen D bevatten hetzelfde als de tabellen C. Voor uitleg over de tabellen D, verwijzen we naar de uitleg over de tabellen C hierboven.

Indien u van mening bent dat er geen verschil is tussen de gevraagde gegevens binnen de Wlz mpt of gzsp, dan kunt u bij onderdeel C en onderdeel D dezelfde gegevens invullen.

2.13 Tabblad 6A. Dagbesteding-groepsgrootte

In dit tabblad wordt per kostenplaats de hoeveelheid geplande dagdelen dagbesteding uitgevraagd en op welke productie deze dagdelen betrekking hebben. De geplande dagdelen zijn het aantal dagdelen dagbesteding die u verwacht te leveren aan de cliënten die dagbesteding afnemen. De geplande dagdelen worden gebaseerd op de inroostering van het personeel, de (gemiddelde) groepsgrootte per medewerker en de toeslag dagbesteding (indien van toepassing).

Ter illustratie: Op een kostenplaats met dagbesteding staan 2 medewerkers dagbesteding vermeld. Deze medewerkers leveren dagbesteding aan groepen van 8 cliënten. Er wordt per dag een dagdeel dagbesteding gegeven. Voor de cliënten is er sprake van een 48 weken contract (4weken niet ingepland). Het aantal geplande dagdelen is 5.376 (2*8*48*7). Hieraan wordt toegevoegd het aantal dagdelen toeslag dagbesteding kind bovenop dagbestedingscomponent van het zzp/vpt. Stel 1.200 toeslag dagbesteding. Dan is het totaal geplande dagdelen 6.576.

In kolom A en B wordt respectievelijk de kostenplaats (nummer en omschrijving) getoond waar volgens de tabbladen '4A Formatie in loondienst' en '4B Formatie PNIL' sprake is van dagbesteding. In versie 1.0 en 1.1 van het formulier was de weergave van deze kostenplaatsen met dagbesteding onvolledig. Dit is hersteld in versie 1.2. (zie ook versiebeheer op blz. 3 van de handleiding). In kolom C geeft u voor elk kostenplaats het aantal geplande dagdelen per jaar aan voor cliënten die dagbesteding afnemen. Het gaat hier om de som van het aantal geplande dagdelen per kostenplaats voor cliënten die dagbesteding afnemen via een losse prestatie dagbesteding (mpt) en cliënten die dagbesteding afnemen via een integrale prestatie (zzp/vpt) al dan niet in combinatie met een toeslag dagbesteding. We vragen hier om alle cliënten mee te nemen; dus onafhankelijk van de sector (ggz, ghz en vv) waar de cliënt dagbesteding voor krijgt.

In kolom D geeft u de gemiddelde groepsgrootte per medewerker op. Indien er op de kostenplaats sprake is van meerdere groepen met verschillende groepsgrootten, dan wordt gevraagd een gewogen gemiddelde groepsgrootte per medewerker op te geven. De gewogen gemiddelde groepsgrootte kunt u met maximaal twee decimalen opgeven.

Ter illustratie:

1

2

3

4=2/3

5

6=5/2

7=6/totaal6

8=4*7

Groep

Groeps-grootte

Aantal medewerkers voor de groep

Groeps-grootte per medewerker

Geplande dagdelen1

Aantal groep sessies

Weging groep sessies

Gewogen gem. groep per medewerker

1

8

1

8

1.600

200

66,67%

5,33

2

10

2

5

1.000

100

33,33%

1,67

Totaal

 

 

 

2.600

300

100,00%

7,00

1 Exclusief dagdelen toeslag dagbesteding. De dagdelen waarop de toeslag betrekking heeft tellen reeds mee en een telling inclusief toeslag dagbesteding zou een onjuiste berekening van het aantal groep sessies opleveren.

Het aantal geplande dagdelen per kostenplaats (kolom C) wordt per kostenplaats en per prestatiecode gespecificeerd in de kolommen F tot en met L. In kolom F geeft u het kostenplaatsnummer op waarop geplande dagdelen zijn geboekt. In kolom H geeft u de prestatiecode op van de prestaties met dagbesteding. Indien de prestatiecode betrekking heeft op dagdelen van losse prestaties dagbesteding (mpt) of toeslag dagbesteding ghz/vg/lg/zg dan worden het aantal gedeclareerde prestaties opgehaald uit tabblad '3. Productie per kostenplaats' en weergegeven in respectievelijk kolom J en K (ondanks dat hier in de kolomtitel wordt gesproken van geplande dagdelen voor deze prestaties). Indien de prestatiecode betrekking heeft op een integrale prestatie met dagbesteding (zzp/vpt) dan moeten de geplande dagdelen dagbesteding die betrekking hebben op deze prestatie worden opgegeven in kolom L.

Let op melding (kolom E): <..> dagdelen gespecificeerd voor kostenplaats [..]

In kolom E wordt het totaal aantal geplande dagdelen in kolom C voor elke kostenplaats vergeleken met het totaal aantal dagdelen in kolommen J en L. Deze melding verschijnt wanneer voor een kostenplaats de geplande dagdelen dagbesteding in kolom C niet gelijk is aan het totaal aantal dagdelen van kolom J (mpt) en/of kolom L (zzp/vpt) voor de betreffende kostenplaats.

Deze melding kunt u negeren wanneer op de kostenplaats sprake is van mpt prestaties met dagbesteding. De dagdelen van deze mpt prestaties worden opgehaald uit tabblad 3 'productie per kostenplaats' en betreffen gerealiseerde dagdelen die niet gelijk hoeven te zijn aan de geplande dagdelen. Door bijvoorbeeld afwezigheid kunnen het aantal gerealiseerde dagdelen afwijken van het aantal geplande dagdelen.

Een eventueel verschil tussen geplande dagdelen (kolom C) en de dagdelen mpt (kolom J) en dagdelen zzp/vpt (kolom L) wordt toegerekend aan de dagdelen mpt. Immers de dagdelen zzp/vpt kunnen ingevoerd worden als geplande dagdelen waardoor een eventueel verschil daarom alleen toe te rekenen is aan dagdelen mpt.

De melding zult u wel moeten oppakken wanneer op de kostenplaats alleen dagdelen dagbesteding zijn geleverd aan cliënten met een zzp of vpt. Deze dagdelen kunt u invoeren als geplande dagdelen. Het totaal aantal geplande dagdelen (kolom C) op een kostenplaats met alleen dagdelen zzp/vpt moet gelijk zijn aan het totaal van het aantal geplande dagdelen zzp/vpt (kolom L).

Waarom willen we dit weten?

In dit tabblad wordt per kostenplaats het aantal geplande dagdelen, gemiddelde groepsgrootte en bijbehorende dagdelen van de prestaties met dagbesteding uitgevraagd. Op basis hiervan worden de uren en loonkosten dagbesteding uit de tabbladen '4A Formatie in loondienst' en '4B Formatie PNIL' verdeeld over de prestaties met dagbesteding.

2.14 Tabblad 6B Dagbehandeling - groepsgrootte

In dit tabblad wordt per kostenplaats de hoeveelheid geplande dagdelen dagbehandeling uitgevraagd. De geplande dagdelen zijn het aantal dagdelen dagbehandeling die u verwachtte te leveren aan de cliënten die dagbehandeling in de vorm van mpt afnemen. De geplande dagdelen worden gebaseerd op de inroostering van het personeel en de (gemiddelde) groepsgrootte per medewerker.

Ter illustratie: Op een kostenplaats met (dag)behandeling staan 2 medewerkers dagbehandeling vermeld. Deze medewerkers leveren dagbehandeling aan groepen van 8 cliënten. Er wordt per week één dagdeel dagbehandeling gegeven. De behandeling wordt gedurende het jaar 46 weken geleverd. Het aantal geplande dagdelen is 736 (2*8*1*46).

In kolom A en B wordt respectievelijk de kostenplaats (nummer en omschrijving) getoond waar volgens het tabblad '3 Productie per kostenplaats' sprake is van gedeclareerde mpt's dagbehandeling. Het totaal aantal geplande dagdelen per kostenplaats vult u in kolom C in. In kolom D geeft u de gemiddelde groepsgrootte per medewerker op. Indien er op de kostenplaats sprake is van meerdere groepen met verschillende groepsgrootten, dan wordt gevraagd een gewogen gemiddelde groepsgrootte per medewerker op te geven. De gewogen gemiddelde groepsgrootte kan met maximaal twee decimalen worden opgegeven. Voor het rekenvoorbeeld zie voorgaande paragraaf 2.11. Een verdere specificatie naar prestatie (zoals op tabblad 6A) is niet nodig omdat de geplande dagdelen en groepsgrootte per kostenplaats betrekking hebben op de mpt prestaties dagbehandeling op die kostenplaats.

Waarom willen we dit weten?

In dit tabblad wordt de groepsgrootte uitgevraagd van de dagbehandeling. Op basis hiervan kunnen we berekenen hoeveel uur behandeling uit de tabbladen '4A Formatie in loondienst' en '4B Formatie PNIL' wordt ingezet voor dagbehandeling. Een dagdeel dagbehandeling van 4 uur geleverd door één behandelaar aan een groep van 8 cliënten betekent 0,5 uur personeelsinzet dagbehandeling (4 uur / 8 cliënten) per dagdeel per cliënt.

2.15 Tabblad 7. Meerzorg

U hoeft dit tabblad alleen in te vullen als uw organisatie in 2022 meerzorg heeft geleverd aan cliënten voor wie Wlz-ghz prestaties zijn gedeclareerd of voor wie Wlz-ggz prestaties exclusief behandeling zijn gedeclareerd. Doel van dit tabblad is om de meerzorgopbrengsten uit te vragen die door het zorgkantoor zijn toegekend voor het leveren van Meerzorg. In de aanvraag worden de kosten opgevoerd voor het leveren van meerzorg, om die reden worden kosten en opbrengsten in onderstaande tekst wisselend gebruikt. Op basis van de meerzorgopbrengsten benaderen we de kosten die zijn gemaakt voor het leveren van meerzorg. Dit hebben we besloten omdat aanbieders hebben aangegeven de kosten voor het leveren van meerzorg niet uit hun administratie te kunnen halen. Door op te vragen op welke kostenplaatsen alle onderdelen van de zorg worden geleverd, kunnen we de juiste kostenplaatsen te corrigeren zodat alleen reguliere zorgkosten aan de reguliere prestaties worden toegerekend. Het tabblad sluit zoveel mogelijk aan bij het oude aanvraagformulier voor Meerzorg van de zorgkantoren dat nog werd gebruikt tot oktober 2022. U kunt ervoor kiezen dit tabblad in te vullen voor iedere individuele cliënt, maar u mag ook cliënten aggregeren wanneer zij dezelfde reguliere zorgprestatie ontvangen en de kostenplaatsen waarop zij zorg ontvangen, ook voor alle componenten dezelfde zijn.

Voor cliënten waarvoor meerzorg is aangevraagd na oktober 2022, kunt u op de volgende manier aansluiten bij de huidige manier van uitvragen in het formulier. Neem het totale meerzorgbedrag voor de cliënt en verdeel deze naar rato van de uren woonzorg, dagbesteding, behandeling, nachtzorg en uren context gebonden middelen per week naar de categorieën zoals die staan aangegeven in het formulier. U mag hierbij woonzorg en nachtzorg aggregeren om tot één totaal voor de component verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding te komen. Context gebonden middelen mag u onder indirecte kosten onderbrengen.

Voor elke cliënt of groep cliënten moet in kolom A de prestatiecode worden ingevuld voor de reguliere zorg die zij ontvangen.

In kolom C, G, K en O moeten de totale kosten worden ingevuld die zijn gemoeid met het leveren van de onderstaande componenten, zoals ook is opgegeven in de aanvraag Meerzorg bij het zorgkantoor:

 • Verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding excl. dagbesteding (kolom C);

 • Behandeling (kolom G);

 • Dagbesteding (kolom K) en

 • Indirecte kosten (kolom O).

Let op: Het gaat hierbij om de kosten die gemaakt worden om tegemoet te komen aan de totale zorgvraag van de cliënt.

In kolom D, H en L moet worden opgegeven op welke kostenplaatsen de kosten voor respectievelijk Verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding excl. dagbesteding, Behandeling en Dagbesteding zijn geboekt. Let op! Dit gaat dus niet over op welke kostenplaats de meerzorgopbrengsten worden geboekt, maar op welke kostenplaats de kosten worden gemaakt. Waar de meerzorgopbrensten worden geboekt is niet relevant voor dit kostenonderzoek. De kolommen in dit tabblad zijn grijs indien geen kosten zijn opgegeven in de relevante voorgaande kolom. Wanneer deze grijs is, hoeft u deze niet in te vullen. Als de kolom lichtblauw is, moet deze wél ingevuld worden. In kolom E, I en M worden de bijbehorende omschrijvingen van de kostenplaatsen opgehaald uit tabblad 2. Als hier een kostenplaats wordt ingevuld die niet wordt herkend uit tabblad 2 'Kostenplaatsstructuur,' wordt de cel rood. Controleer of er geen rode cellen voorkomen in kolom E, I en M.

In kolom P en Q wordt u gevraagd een inschatting te geven van het deel van de indirecte personele kosten en het deel materiële kosten die beiden onderdeel zijn van de component Indirecte kosten in kolom O. In kolom R wordt gecheckt of de opgegeven percentages uit kolommen P en Q samen uitkomen op 100%. In kolom S worden de totale kosten van de afzonderlijke componenten (Kolommen C, G, K en O) automatisch bij elkaar opgeteld.

Tot slot wordt in kolom T uitgevraagd hoeveel dagen de cliënt(en) Meerzorg hebben ontvangen. Dit is van belang om onderscheid te maken tussen de reguliere kosten van het zzp of vpt en de Meerzorg die daarnaast wordt geleverd.

Wij begrijpen dat dit mogelijk veel werk van u vraagt om deze gegevens uit uw administratie te halen, maar willen u vragen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de meerzorgaanvragen en de gegevens die u wél uit uw administratie kunt halen. Als u bepaalde gegevens niet uit uw administratie kunt halen, vragen we u een zo goed mogelijke inschatting te maken.

Waarom willen we dit weten?

In dit tabblad worden de kosten uitgevraagd voor het leveren van de totale zorg aan cliënten die meerzorg ontvangen. Dit hebben wij nodig om de kosten voor meerzorg in mindering te brengen van de kosten per kostenplaats. Op deze manier voorkomen we dat kosten voor meerzorg aan reguliere zorgprestaties worden toegerekend.

2.16 Tabblad 8. Onderlinge dienstverlening

In tabbladen 8A. en 8B. die betrekking hebben op onderlinge dienstverlening, vragen wij gegevens uit over de (kosten en/of opbrengsten van) zorg die u als hoofdaannemer heeft uitbesteed aan een onderaannemer en/of zorg die u als onderaannemer uitvoert voor een andere hoofdaannemer. Het gaat hier enkel om Wlz zorg in natura die u heeft uitbesteed en/of voor een andere hoofdaannemer uitvoert. Onderlinge dienstverlening voor andere financieringsstromen of Wlz-pgb hoeft u dan ook voor het beantwoorden van deze vragen en het aanleveren van de gegevens niet mee te nemen.

Eerst moet u antwoord geven op een tweetal vragen op basis waarvan wij uw organisatie kunnen classificeren als hoofd- en/of onderaannemer. Op deze vragen geeft u antwoord door te kiezen uit de mogelijke antwoorden in het dropdown menu, namelijk Ja of Nee. Afhankelijk van deze antwoorden vragen wij vervolgens bepaalde gegevens uit.

Het kan zo zijn dat u op beide vragen 'Ja' geantwoord heeft en dat u dus zowel hoofdaannemer als onderaannemer bent. In dat geval moet u alle gevraagde gegevens voor beide categorieën invullen.

Overigens kent dit tabblad samenhang met de antwoorden die u heeft gegeven in tabblad 3 in kolom I tot en met M. Voor die kostenplaatsen, waar u in kolom I van tabblad 3 'Ja' heft geantwoord, verwachten wij dat u in tabblad 8A ook informatie aanlevert.

Waarom willen we dit weten?

We nemen in ons onderzoek alle kosten en de productie mee bij de hoofdaannemer en sluiten deze uit bij onderaannemers. Hiermee zorgen we ervoor dat deze zorg niet dubbel wordt meegenomen in ons onderzoek. De gevraagde gegevens hebben we nodig om bij de hoofdaannemer de kosten aan de juiste productie te kunnen koppelen en bij de onderaannemer op een juiste wijze uit te sluiten.

2.16.1 Tabblad 8A. Hoofdaannemer

De gegevens die we in dit tabblad uitvragen, moet u invullen als u als hoofdaannemer bepaalde (onderdelen van) zorgprestaties heeft uitbesteed aan een onderaannemer. Het gaat in dit tabblad alleen om de Wlz zorg in natura. Indien u overige zorgprestaties heeft uitbesteed aan een onderaannemer, hoeft u deze hier niet in te vullen. We vragen u om de opgevraagde kosten in dit tabblad zodanig in te vullen dat debetposten in uw administratie (kosten) als positief getal ingevuld staan, en eventuele creditposten (opbrengsten) als negatief getal.

U vult hiervoor eerst het kostenplaatsnummer met de bijbehorende omschrijving in van de kostenplaats waarop de betreffende productie bij u als hoofdaannemer verantwoord is. Dit is dus de kostenplaats die in tabblad 3 is aangegeven voor de betreffende productie. Ook vragen we u om in te vullen wat de totale kosten op deze kostenplaats zijn geweest voor deze uitbestede zorg. Dit zijn de totale kosten zoals deze door de onderaannemer bij u in rekening zijn gebracht, inclusief btw.

In de kolommen D tot en met H vragen we u om aan te geven tot welke functiecategorie de door de onderaannemer voor u uitgevoerde zorg behoort. Dit doet u door van het bedrag uit kolom C, in kolommen D tot en met H in te vullen hoeveel procent van dit bedrag betrekking heeft op welke functiecategorie. Wanneer u een percentage bedrag invult in de functiecategorie 'Behandeling,' dient u ook aan te geven om welke subfunctiecategorie dit gaat door in kolom F te kiezen uit het dropdown menu. In kolom I wordt automatisch gecontroleerd of het totaal van de ingevulde percentages in de functiecategorieën, tot 100 optelt. Wanneer deze kolom rood kleurt, moet u de ingevulde waarden in kolommen D tot en met H aanpassen. In kolom J vragen wij vervolgens nog aan u om aan te geven onder welke categorie van materiële kosten deze kosten zijn verantwoord.

Indien u de kosten van één onderaannemer verantwoordt onder meer dan één kostensoort binnen de materiële kosten, vragen we u om hiervoor meerdere rijen te gebruiken om dit aan te kunnen geven. Ook wanneer de kosten van één onderaannemer op meerdere kostenplaatsen betrekking hebben, vragen we u om meerdere rijen te gebruiken. Omdat we bij de functiecategorie Behandeling van u ook willen weten om welke subfunctiecategorie dit gaat, dient u ook meerdere rijen te gebruiken als het om meer dan één subfunctiecategorie gaat.

Wij hebben helaas geconstateerd dat in alle versies (1.0, 1.1 en 1.2) van het formulier in kolom C van dit tabblad maar maximaal een bedrag van € 1.000.000 (één miljoen euro) kan worden ingevuld. Indien er bij uw aanbieder sprake is van uitbesteding voor een hoger bedrag, vragen wij u om dit te verdelen over meerdere rijen die tezamen optellen tot de betreffende waarde en in iedere rij de gevraagde gegevens in de andere kolommen in te vullen.

Waarom willen we dit weten?
We willen de door u als hoofdaannemer gemaakte kosten kunnen toerekenen aan de functiecategorieën. Doordat u deze kosten invult per kostenplaats, kunnen we de koppeling maken met de juiste door u gedeclareerde prestatiecodes die u heeft ingevuld in tabblad 3. Met deze koppeling kunnen wij de kosten gesplitst naar functiecategorieën toebedelen aan de productcodes waarop de kosten voor uitbestede werkzaamheden betrekking hebben.

2.16.2 Tabblad 8B. Onderaannemer

De gegevens die we in dit tabblad uitvragen, moet u invullen als u als onderaannemer bepaalde (onderdelen van) zorgprestaties levert voor een andere zorgaanbieder die de hoofdaannemer is. De door u gemaakte kosten hiervoor, sluiten we uit via de opbrengsten die u van de hoofdaannemer ontvangt. We vragen u deze opbrengsten in te vullen in kolom B, na een korte omschrijving in kolom A (let op: hierin hoeft níet benoemd te worden welke partij de hoofdaannemer is). Deze opbrengsten dient u als positieve waarden in te geven, oftewel een creditboeking (zijnde een opbrengst) vult u in als positief getal.

In kolom C vult u vervolgens de kostenplaats in waar in uw eigen administratie de kosten zijn geboekt waarmee deze ontvangen opbrengsten uit onderlinge dienstverlening samenhangen. Dit is dus de kostenplaats waarop u de kosten verantwoord voor het leveren van deze zorg. De bijbehorende omschrijving van deze kostenplaats wordt na het invullen van het kostenplaatsnummer automatisch ingevuld in kolom D.

2.17 Tabblad 9. Crisis- en ondersteuningsteam (COT)

U hoeft dit tabblad alleen in te vullen als uw organisatie advies Crisis- en ondersteuningsteam (hierna: COT) heeft geleverd. Het betreft de prestaties COT01 tot en met COT06. In dit tabblad vragen we uit hoeveel uren uw organisatie heeft besteed aan de inzet COT, en/of welk bedrag u daarvoor heeft gedeclareerd aan de penvoerende zorgaanbieder of aan het zorgkantoor.

Is uw organisatie geen COT-penvoerende maar alleen een COT-uitvoerende zorgaanbieder, dan vult u alleen het onderste gedeelte (9b) van het tabblad in. Is uw organisatie zowel een COT-uitvoerende als een COT-penvoerende organisatie, dan vult u beide onderdelen 9a en 9b in.

9a. Penvoerder
Het bovenste gedeelte van het tabblad (onderdeel 9a) vult u alleen in als uw organisatie een penvoerende zorgaanbieder is. U vult dan in wat u voor de COT-inzet in uw regio in zijn totaliteit aan uren en bedragen per COT-prestatie heeft gedeclareerd bij het zorgkantoor.

9b. Door u als aanbieder geleverd advies COT
Het onderste gedeelte vult u in met de gegevens die betrekking hebben op de COT-inzet van uw eigen organisatie. Dus de ureninzet van uw eigen organisatie en de daarbij behorende bedragen die u bij het zorgkantoor (als u zelf penvoerder bent) of bij de penvoerder (als u zelf geen penvoerder bent) heeft gedeclareerd. Dit doet u vanaf rij 13 in de kolommen A tot en met S. Deze bestaan per prestatie (waarbij prestaties COT04 en COT05 zijn samengevoegd) uit de volgende kolommen:

 • Kostenplaats: hier vult u de kostenplaats in, waar voor de betreffende prestatiecode(s) zoals in rij 15 in het tabblad omschreven uren en bedragen zijn gedeclareerd bij de penvoerder of het zorgkantoor.

 • Gedeclareerde/gefactureerde uren: hier vult u het aantal uren in dat u voor de betreffende prestatiecode(s) zoals in rij 16 in het tabblad omschreven, hebt gedeclareerd bij de penvoerder of het zorgkantoor.

 • Gedeclareerd/gefactureerd bedrag: hier vult u het totale bedrag in waar u voor de betreffende prestatiecode(s) zoals in rij 16 in het tabblad omschreven, hebt gedeclareerd bij de penvoerder of het zorgkantoor.


Let op: hierbij hebben de kolommen per rij alleen maar met elkaar te maken, voor zover ze binnen dezelfde omkadering vallen. Met andere woorden: binnen één rij hangen bijvoorbeeld wel kolommen A, B en C met elkaar samen, maar deze hangen niet samen met kolommen E, F en G voor dezelfde rij.

Waarom willen we dit weten?

De COT-prestaties maken gebruik van de behandelaren, begeleiders en leidinggevenden in dienst van of ingehuurd door uw organisatie. Een deel van de gemaakte kosten en uren moet dus uitgesloten worden van toedeling aan de zzp- en vpt-prestaties.
Omdat de COT-prestaties dezelfde tariefstelling kennen als enkele mpt- en gzsp-prestaties die op een ander moment worden onderzocht, sluiten we in het Wlz-kostenonderzoek de COT-kosten uit op basis van kosten = opbrengsten.

2.18 Tabblad 10. Overige vragen

Dit tabblad bevat aanvullende vragen, over de volgende vijf onderwerpen:

 1. Vervoer bij dagbesteding

 2. Begeleiding bij vervoer dagbesteding in de gehandicaptenzorg

 3. Zorg aan cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (zevmb)

 4. Logeren

 5. ICT-kosten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Let op: U hoeft dit tabblad alleen in te vullen voor zover deze onderwerpen voor u relevant zijn. Dus als u vervoersprestaties heeft geleverd, vragen we u de vragen hierover te beantwoorden. Als u ook begeleiding bij vervoer naar dagbesteding in de gehandicaptenzorg heeft geleverd, vragen we u de vragen daarover te beantwoorden. Heeft u zorg geleverd aan cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking, dan verzoeken we u dat deel van het tabblad in te vullen. Wanneer u logeerprestaties heeft geleverd, vult u dan onderdeel D in. Voor ICT-kosten in het kader van de Wzd vult u onderdeel E van het tabblad in.

U hoeft in eerste instantie alleen de lichtblauwe of lichtgroene cellen in kolom C in te vullen. De grijze cellen hoeft u dus niet in te vullen. Als uw antwoord leidt tot vervolgvragen, dan worden de cellen bij die vragen vanzelf lichtblauw of lichtgroen.

Financiële bedragen vult u in euro's met twee decimalen. Percentages/aandeel vult u in met cijfers met één decimaal, zonder % teken. Tijdsbesteding vult u in met cijfers met één decimaal. Er staat per vraag expliciet aangegeven of u dat in uren of minuten moet doen.

Onderdeel A – Vervoer bij dagbesteding
U hoeft dit gedeelte alleen in te vullen als u productie heeft op de vervoersprestaties.

In het Tabblad Kosten & Opbrengsten (tabblad 1) hebben we u gevraagd naar de vervoerskosten, kosten afschrijving op vervoermiddelen en huur en leasing. In dit tabblad Overige vragen, Onderdeel A vragen we u op de rijen 5 tot en met 7 aan te geven welk deel van deze kosten die u op tabblad 1 heeft ingevuld betrekking heeft op cliëntenvervoer bij dagbesteding. De kosten vervoer en de productie verkrijgen we respectievelijk via de tabbladen 1. Kosten & Opbrengsten en 3. Productie per kostenplaats. Heeft uw organisatie aan cliënten een vergoeding verstrekt voor gebruik van hun eigen vervoermiddel of OV? Dan willen we graag weten hoeveel die vergoeding bedraagt en als welke kostensoort deze kosten zijn geboekt (rij 8 tot en met 11). Dit zijn voor u als organisatie immers kosten van vervoer.

Onderdeel B Begeleiding bij vervoer dagbesteding in de gehandicaptenzorg
U hoeft dit gedeelte alleen in te vullen als u begeleiding bij vervoer naar/van dagbesteding heeft geleverd in de gehandicaptenzorg. Onder begeleiding bij vervoer wordt verstaan dat de cliënt (bij het vervoer) naar de dagbesteding begeleid wordt omdat deze begeleiding nodig is vanwege de zorgbehoefte van de cliënt of met het oog op het goed laten verlopen van het vervoer. Ook wanneer cliënten onder begeleiding lopend naar de dagbesteding gaan (waarvoor geen vervoersprestatie gedeclareerd mag worden), tellen deze kosten en uren mee als begeleiding bij vervoer naar de dagbesteding. Als begeleiding bij vervoer van meerdere cliënten tegelijk plaatsvindt, dan vragen we u aan te geven om hoeveel cliënten tegelijkertijd het gemiddeld gaat.

Wanneer u op een vraag in dit onderdeel niet een exact antwoord weet, mag u een zo goed mogelijke inschatting maken.

Let op: voor een goede werking van het tabblad dient u dit onderdeel rij voor rij van boven naar beneden in te vullen.

We vragen u op rij 15 in te vullen bij hoeveel procent van de Wlz-cliënten die naar de dagbesteding vervoerd worden sprake is van begeleiding bij het vervoer. Op rij 16 tot en met rij 20 geeft u per cliëntkenmerk aan om welk aandeel van het totaal aantal uren begeleiding bij vervoer het gaat. In rij 21 wordt gecheckt of de opgegeven aandelen op rij 16 tot en met 20 optellen tot 100.

Op rij 22 vragen we bij welk aandeel van het totaal aantal geleverde vervoersprestaties sprake is van begeleiding bij het vervoer. We vragen u ook om aan te geven bij welke vervoersprestaties begeleiding vooral voorkomt. U kunt op rij 23 de vervoersprestaties (prestatiecodes) vermelden die u levert. U kunt hiervoor meerdere kolommen gebruiken (kolom C en verder; maximaal 30 prestaties). Op rij 24 vult u per vervoersprestatie in bij hoeveel procent van die vervoersprestaties sprake is van begeleiding.

Op rij 25 geeft u aan hoeveel uren begeleiding er op jaarbasis geleverd zijn bij het vervoer naar/van dagbesteding. En op rij 26 geeft u aan hoeveel de kosten voor deze begeleiding bedragen.

Op rij 27 geeft u aan op welke kostenplaats(en) deze begeleiding is geboekt. U kunt hiervoor meerdere kolommen gebruiken (kolom C en verder; tot maximaal 500 kostenplaatsen). Op rij 28 geeft u per vermelde kostenplaats aan welk aandeel van het totaal aantal uren begeleiding bij vervoer op die kostenplaats is geboekt. Rij 29 bevat een check of de opgegeven aandelen op rij 28 optellen tot 100.

Op rij 30 vragen we u aan te geven welke zorgprofielen de cliënten hebben bij wie vooral sprake is van begeleiding bij vervoer. Het gaat hier om het zorgprofiel waarvoor de cliënt door het CIZ is geïndiceerd. Vervolgens verdeelt u op rij 31 100% van het totaal aantal uren begeleiding bij vervoer over deze zorgprofielen. Als u niet weet wat de zorgprofielen van de cliënten zijn, kunt u deze vraag overslaan. Rij 32 bevat een check of de opgegeven aandelen op rij 31 optellen tot 100.

We vragen ook naar begeleiding van meer dan één cliënt tegelijkertijd (rij 33 en 34) en naar begeleiding van cliënten die lopend naar de dagbesteding gaan (rij 35 en 36).

Waarom willen we dit weten?

Het signaal is dat sommige zorgaanbieders veel begeleiding bij vervoer leveren, en dan niet uitkomen met wat ze vergoed krijgen via de woonzorg- en dagbestedingsprestaties. We onderzoeken de mogelijkheden om de begeleiding bij vervoer op een andere wijze te bekostigen. Hiervoor hebben we informatie nodig over de kosten, de frequentie en de tijdsomvang van begeleiding bij vervoer. En bij welke zorgprofielen, cliëntkenmerken en vervoersprestaties de begeleiding met name voorkomt.

Onderdeel C – Zorg aan cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (zevmb)
U hoeft dit gedeelte alleen in te vullen als u dagbestedingszorg heeft geleverd aan cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Op Tabblad 0 heeft u dit aangegeven. Een cliënt wordt aangemerkt als zevmb-cliënt wanneer hij/zij voldoet aan de definitie op de website van het ZEVMB-kenniscentrum.

Let op: voor een goede werking van het tabblad dient u onderdeel C rij voor rij van boven naar beneden in te vullen.

C1. Algemene vragen met betrekking tot zorg aan zevmb-cliënten
Op rij 42 geeft u aan aan hoeveel zevmb-cliënten in zijn totaliteit u zorg levert, nog even los van welke zorg dat is. Op rij 43 tot en met 47 vragen we een uitsplitsing naar welke soort zorg u levert aan zevmb-cliënten. Dat kunnen dus meerdere soorten zorg zijn. Levert u woonzorg, dan vult u op rij 43 in aan hoeveel procent van de zevmb-cliënten u woonzorg levert. Voor dagbesteding geeft u op rij 44 aan, aan hoeveel procent van de zevmb-cliënten u dagbesteding levert. Etc. Het totaal hoeft hier dus niet op te tellen tot 100.

C2. Vragen met betrekking tot dagbesteding aan zevmb-cliënten
We vragen u op rij 50 tot en met 56 aan te geven welk zorgprofiel de zevmb-cliënten hebben aan wie u dagbesteding levert. U verdeelt hiervoor 100% van de zemvb-cliënten aan wie u dagbesteding levert. Het gaat hier om het zorgprofiel waarvoor de cliënt door het CIZ is geïndiceerd. Als u niet weet wat de zorgprofielen van de cliënten zijn, kunt u deze vraag overslaan.
Rij 57 checkt of de opgegeven aandelen op rij 50 tot en met 56 optellen tot 100. U vult de gegevens op rij 50 tot en met 56 in als getallen tussen 0 en 100 (dus zonder procent-teken).
Op rij 58 geeft u aan op welke kostenplaats(en) u de dagbesteding aan zevmb-cliënten boekt, en op rij 59 hoeveel cliënten dat betreft voor elke kostenplaats op rij 58. Op rij 60 vragen we u voor elk van de kostenplaatsen die op op rij 58 heeft ingevuld aan te geven welk aandeel van de personele kosten voor de functiecategorie dagbesteding betrekking heeft op dagbesteding aan zevmb-cliënten. U mag hier een inschatting maken. Dit hebben we nodig om te kunnen vergelijken met de gewogen gemiddelde personele kosten dagbesteding voor de reguliere dagbestedingprestaties.
We vragen ook hoe groot het aandeel zevmb-cliënten is op het totaal aantal cliënten op de dagbestedinglocatie (rij 61), of er aparte dagbestedinggroepen voor zevmb-cliënten zijn (rij 62) en wat de gemiddelde groepsgrootte van deze aparte dagbestedinggroepen is per dagbestedingmedewerker (rij 63). De laatste vragen van dit onderdeel (rij 64-67) gaan over behandeling van zevmb-cliënten tijdens de dagbesteding. We willen graag weten of er behandeling plaatsvindt tijdens de dagbesteding, hoeveel behandeling er wordt gegeven en hoe die bekostigd wordt.

Wanneer u op een vraag in dit onderdeel niet een exact antwoord weet, mag u een zo goed mogelijke inschatting maken.

Waarom willen we dit weten?

Het signaal is dat cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking vaker afwezig zijn op de dagbesteding, omdat ze vanwege hun kwetsbare gezondheid soms op het laatste moment niet naar de dagbesteding kunnen. De dagbesteding mag dan niet gedeclareerd worden, terwijl de zorgaanbieder wel kosten maakt. Ook zou de dagbesteding intensiever en in kleinere groepen plaatsvinden dan de overige vg-dagbesteding. Door de vragen die we stellen onder C1 en C2 willen we cijfermatig inzicht krijgen in genoemde signalen.

C3. Vragen met betrekking tot begeleiding bij vervoer bij dagbesteding aan zevmb-cliënten
Dit onderdeel vult u specifiek in voor het vervoer bij dagbesteding zevmb-cliënten, als dit voor u relevant is. Onderdeel B heeft u ingevuld voor vervoer in zijn totaliteit. In onderdeel C3 lichten we specifiek het vervoer van zevmb-cliënten er uit.

Wanneer u op een vraag in dit onderdeel niet een exact antwoord weet, mag u een zo goed mogelijke inschatting maken.

We vragen u op rij 70 in te vullen welk aandeel van de totaal geleverde vervoersproductie betrekking heeft op vervoer van zevmb-cliënten. Op rij 71 vult u in bij hoeveel procent van de zevmb-cliënten die naar de dagbesteding vervoerd worden sprake is van begeleiding.

Op rij 72 tot en met 76 verdeelt u in procenten de tijdsinzet begeleiding bij vervoer aan zevmb-cliënten over verschillende cliëntkenmerken. In rij 77 wordt gecheckt in hoeverre de opgegeven aandelen optellen tot 100%.

Op rij 78 vragen we u aan te geven bij hoeveel procent van het aantal vervoersprestaties dat betrekking heeft op zevmb-cliënten, sprake is van begeleiding. Als u dit niet exact weet, mag u hier een zo goed mogelijke inschatting maken.

We vragen u ook om aan te geven bij welke vervoersprestaties de begeleiding van zevmb-cliënten vooral voorkomt. U kunt op rij 79 hiervoor de vervoersprestaties (prestatiecodes) vermelden die u levert aan zevmb-cliënten. U kunt hiervoor meerdere kolommen gebruiken (kolom C en verder; maximaal 30 prestaties). Op rij 80 vult u per vervoersprestatie in bij welk aandeel van die prestatie sprake is van begeleiding.

Op rij 81 geeft u aan hoeveel begeleidingsuren er op jaarbasis geleverd zijn bij het vervoer naar/van dagbesteding van zevmb-cliënten. En op rij 82 geeft u aan hoeveel de kosten hiervoor bedragen.
Op rij 83 geeft u aan op welke kostenplaats(en) deze begeleiding is geboekt. U kunt hiervoor meerdere kolommen gebruiken (kolom C en verder; tot maximaal 500 kostenplaatsen). Op rij 84 geeft u per vermelde kostenplaats aan welk aandeel van het aantal uren begeleiding dat u rij 81 heeft opgegeven op die kostenplaats is geboekt. Verdeel hiervoor 100%.

Waarom willen we dit weten?

Het signaal is dat er meer begeleiding bij het vervoer nodig is voor zevmb-cliënten. Door de vragen die we stellen onder C3 willen we cijfermatig inzicht krijgen in dit signaal.

Onderdeel D – Logeren
U hoeft dit gedeelte alleen in te vullen als u logeerprestaties heeft geleverd.

Op rij 89 vragen we u aan te geven of u verblijfsplekken/bedden beschikbaar heeft die alleen gebruikt worden voor logeren (dat wil zeggen: waar enkel logeerprestaties voor gedeclareerd worden). Indien ja, dan verzoeken we u op rij 90 aan te geven om hoeveel verblijfsplekken/bedden het gaat en op rij 91 wat de bezettingsgraad op jaarbasis was. U vult hier een % in op basis van het aantal gerealiseerde logeerdagen in 2022.

Ter illustratie:
Elke gedeclareerde logeerdag telt mee, ook wanneer op een logeerplek op één kalenderdag twee logeerdagen gedeclareerd zijn, namelijk voor een vertrekkende en aankomende cliënt. Dit zou in de praktijk kunnen betekenen dat de bezettingsgraad boven de 100% komt. Heeft u bijv. 1 logeerplek en 300 gedeclareerde logeerdagen, dan is de bezetting (300/365)*100 = 82,19%. Heeft u 5 logeerplekken en 1850 gedeclareerde logeerdagen (ondanks dat bijvoorbeeld 4 van deze plekken niet continu bezet waren en de andere plek steeds elkaar afwisselende logeercliënten had), dan is de bezetting ((1850/5)/365)*100 = 101,37%.

Waarom willen we dit weten?
Doel is om inzicht te krijgen in de mate van bezetting van de logeerplekken.

Onderdeel E – ICT-kosten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd)
Indien u als zorgaanbieder gebruik maakt van specifieke software (zoals Khonraad), in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd), kunnen deze ICT kosten separaat opgegeven worden. Op rij 94 geeft u aan of u Ja of Nee gebruik maakt van dergelijke software. Als u gebruik maakt van dergelijke software, vult u dan de licentiekosten op jaarbasis en de naam van de software in op de rijen 95 en 96. Als u geen gebruik maakt van dergelijke software of de software ten behoeve van Wzd is onderdeel van een groter pakket en u kunt de kosten daarvan niet separaat toerekenen aan de Wzd dan hoeft u rij 95, 96 en 97 niet in te vullen.

Deze kosten zullen mogelijk niet altijd op basis van de factuur afzonderlijk inzichtelijk zijn. Als dit geldt, vragen we u om op basis van overige informatie deze uitsplitsing toch zo goed mogelijk te maken, bijvoorbeeld berekenen volgens een verdeling uit de offerte, contact met de leverancier e.d.

Waarom willen we dit weten?

Doel is inzicht te krijgen in het gebruik en kosten van software ten behoeve van de Wzd.

Bijlage A Deelname kostenonderzoeken – prestatieoverzicht

A1. Deelname kostenonderzoek langdurige zorg gehandicaptenzorg - prestatieoverzicht

COT01

COT advies gedragswetenschapper/gz-psycholoog

COT02

COT advies begeleider

COT03

COT advies leidinggevende

COT04

COT advies psychiater

COT05

COT advies avg

COT06

COT advies paramedisch

D430

DTV 3 VG excl. bh excl. db

D440

DTV 4 VG excl. bh excl. db

D454

DTV 5 VG excl. bh excl. db

D460

DTV 6 VG excl. bh excl. db

D470

DTV 7 VG excl. bh excl. db

D480

DTV 8 VG excl. bh excl. db

D624

DTV 2 LG excl. db

D640

DTV 4 LG excl. bh excl. db

D650

DTV 5 LG excl. bh excl. db

D660

DTV 6 LG excl. bh excl. db

D670

DTV 7 LG excl. bh excl. db

D720

DTV 2 ZG-aud excl. bh excl. db

D730

DTV 3 ZG-aud excl. bh excl. db

D740

DTV 4 ZG-aud excl. bh excl. db

D824

DTV 2 ZG-vis excl. db

D830

DTV 3 ZG-vis excl bh. excl. db

D840

DTV 4 ZG-vis excl bh. excl. db

D850

DTV 5 ZG-vis excl bh. excl. db

H152

Begeleiding speciaal 1 (nah)

H153

Begeleiding speciaal 2 (psy)

H301

Begeleiding zg visueel

H302

Begeleiding speciaal 2 (visueel)

H303

Begeleiding zg auditief

H304

Begeleiding speciaal 2 (auditief)

H325

Behandeling lvg

H331

Behandeling Families First lvg

H332

Behandeling zg visueel

H333

Behandeling zg auditief

H334

Behandeling IOG (j)lvg

H338

Behandeling sglvg

H811

Dagbesteding vg licht

H812

Dagbesteding vg midden

H813

Dagbesteding vg zwaar

H814

Dagbesteding vg kind licht

H815

Dagbesteding vg kind midden

H816

Dagbesteding vg kind zwaar

H817

Dagbehandeling vg kind emg

H818

Dagbesteding vg kind gedrag

H819

Dagbehandeling vg emg volwassenen

H820

Dagbehandeling vg kind midden

H821

Dagbehandeling vg kind zwaar

H822

Dagbehandeling vg kind gedrag

H831

Dagbesteding lg licht

H832

Dagbesteding lg midden

H833

Dagbesteding lg zwaar

H834

Dagbesteding lg kind licht

H835

Dagbesteding lg kind midden

H836

Dagbesteding lg kind zwaar

H840

Dagbehandeling lg / NAH

H851

Dagbesteding zg auditief licht

H852

Dagbesteding zg auditief midden

H853

Dagbesteding zg auditief zwaar

H854

Dagbesteding zg kind auditief licht

H855

Dagbesteding zg kind auditief midden

H856

Dagbesteding zg kind auditief zwaar

H871

Dagbesteding zg visueel licht

H872

Dagbesteding zg visueel midden

H873

Dagbesteding zg visueel zwaar

H874

Dagbesteding zg kind visueel licht

H875

Dagbesteding zg kind visueel midden

H876

Dagbesteding zg kind visueel zwaar

H881

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 1

H882

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 2

H883

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 3

H884

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 4

H885

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 5

H886

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 0

H887

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 6

H891

Dagbehandeling lvg

H900

Dagbesteding vg licht (vg1 en vg4)

H902

Dagbesteding vg zwaar (vg7)

H903

Dagbesteding vg midden (vg5)

H904

Dagbesteding vg midden (vg6)

H906

Dagbesteding vg zwaar (vg8)

H910

Dagbesteding lg licht (lg7)

H913

Dagbesteding lg midden (lg2 en lg4)

H914

Dagbesteding lg midden (lg6)

H915

Dagbesteding lg zwaar (lg1 en lg3)

H916

Dagbesteding lg zwaar (lg5)

H920

Dagbesteding zg aud licht (zg aud1 en zg aud4)

H921

Dagbesteding zg aud midden (zg aud2)

H922

Dagbesteding zg aud zwaar (zg aud3)

H930

Dagbesteding zg vis licht (zg vis2 en zg vis3)

H931

Dagbesteding zg vis midden (zg vis1)

H933

Dagbesteding zg vis zwaar (zg vis4)

H934

Dagbesteding zg vis zwaar (zg vis5)

H940

Toeslag kind dagbesteding vg licht

H941

Toeslag kind dagbesteding vg midden

H942

Toeslag kind dagbesteding vg5/vg8 midden emg

H943

Toeslag kind dagbesteding vg zwaar

H950

Toeslag kind dagbesteding lg licht

H951

Toeslag kind dagbesteding lg midden

H952

Toeslag kind dagbesteding lg zwaar

H960

Toeslag kind dagbesteding zg auditief licht

H961

Toeslag kind dagbesteding zg auditief midden

H962

Toeslag kind dagbesteding zg auditief zwaar

H963

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 0

H964

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 6

H965

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 1

H966

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 2

H967

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 3

H968

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 4

H969

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 5

H970

Toeslag kind dagbesteding zg visueel licht

H971

Toeslag kind dagbesteding zg visueel midden

H972

Toeslag kind dagbesteding zg visueel zwaar

V414

vpt 1vg excl.bh excl.db

V415

vpt 1vg excl.bh incl.db

V424

vpt 2vg excl.bh excl.db

V425

vpt 2vg excl.bh incl.db

V430

vpt 3vg excl.bh excl.db

V431

vpt 3vg excl.bh incl.db

V432

vpt 3vg incl.bh excl.db

V433

vpt 3vg incl.bh incl.db

V440

vpt 4vg excl.bh excl.db

V441

vpt 4vg excl.bh incl.db

V442

vpt 4vg incl.bh excl.db

V443

vpt 4vg incl.bh incl.db

V454

vpt 5vg excl.bh excl.db

V455

vpt 5vg excl.bh incl.db

V456

vpt 5vg incl.bh excl.db

V457

vpt 5vg incl.bh incl.db

V460

vpt 6vg excl.bh excl.db

V461

vpt 6vg excl.bh incl.db

V462

vpt 6vg incl.bh excl.db

V463

vpt 6vg incl.bh incl.db

V470

vpt 7vg excl.bh excl.db

V471

vpt 7vg excl.bh incl.db

V472

vpt 7vg incl.bh excl.db

V473

vpt 7vg incl.bh incl.db

V480

vpt 8vg excl.bh excl.db

V481

vpt 8vg excl.bh incl.db

V482

vpt 8vg incl.bh excl.db

V483

vpt 8vg incl.bh incl.db

V513

vpt 1lvg incl.bh incl.db

V523

vpt 2lvg incl.bh incl.db

V533

vpt 3lvg incl.bh incl.db

V543

vpt 4lvg incl.bh incl.db

V553

vpt 5lvg incl.bh incl.db

V573

vpt 1sglvg incl.bh incl.db

V614

vpt 1lg excl.bh excl.db

V615

vpt 1lg excl.bh incl.db

V624

vpt 2lg excl.bh excl.db

V625

vpt 2lg excl.bh incl.db

V630

vpt 3lg excl.bh excl.db

V631

vpt 3lg excl.bh incl.db

V632

vpt 3lg incl.bh excl.db

V633

vpt 3lg incl.bh incl.db

V640

vpt 4lg excl.bh excl.db

V641

vpt 4lg excl.bh incl.db

V642

vpt 4lg incl.bh excl.db

V643

vpt 4lg incl.bh incl.db

V650

vpt 5lg excl.bh excl.db

V651

vpt 5lg excl.bh incl.db

V652

vpt 5lg incl.bh excl.db

V653

vpt 5lg incl.bh incl.db

V660

vpt 6lg excl.bh excl.db

V661

vpt 6lg excl.bh incl.db

V662

vpt 6lg incl.bh excl.db

V663

vpt 6lg incl.bh incl.db

V670

vpt 7lg excl.bh excl.db

V671

vpt 7lg excl.bh incl.db

V672

vpt 7lg incl.bh excl.db

V673

vpt 7lg incl.bh incl.db

V710

vpt 1zg-auditief excl.bh excl.db

V711

vpt 1zg-auditief excl.bh incl.db

V712

vpt 1zg-auditief incl.bh excl.db

V713

vpt 1zg-auditief incl.bh incl.db

V720

vpt 2zg-auditief excl.bh excl.db

V721

vpt 2zg-auditief excl.bh incl.db

V722

vpt 2zg-auditief incl.bh excl.db

V723

vpt 2zg-auditief incl.bh incl.db

V730

vpt 3zg-auditief excl.bh excl.db

V731

vpt 3zg-auditief excl.bh incl.db

V732

vpt 3zg-auditief incl.bh excl.db

V733

vpt 3zg-auditief incl.bh incl.db

V740

vpt 4zg-auditief excl.bh excl.db

V741

vpt 4zg-auditief excl.bh incl.db

V742

vpt 4zg-auditief incl.bh excl.db

V743

vpt 4zg-auditief incl.bh incl.db

V814

vpt 1zg-visueel excl.bh excl.db

V815

vpt 1zg-visueel excl.bh incl.db

V824

vpt 2zg-visueel excl.bh excl.db

V825

vpt 2zg-visueel excl.bh incl.db

V830

vpt 3zg-visueel excl.bh excl.db

V831

vpt 3zg-visueel excl.bh incl.db

V832

vpt 3zg-visueel incl.bh excl.db

V833

vpt 3zg-visueel incl.bh incl.db

V840

vpt 4zg-visueel excl.bh excl.db

V841

vpt 4zg-visueel excl.bh incl.db

V842

vpt 4zg-visueel incl.bh excl.db

V843

vpt 4zg-visueel incl.bh incl.db

V850

vpt 5zg-visueel excl.bh excl.db

V851

vpt 5zg-visueel excl.bh incl.db

V852

vpt 5zg-visueel incl.bh excl.db

V853

vpt 5zg-visueel incl.bh incl.db

V913

Toeslag dagbesteding ghz kind - licht

V914

Toeslag dagbesteding ghz kind - midden

V915

Toeslag dagbesteding ghz kind - zwaar

V919

Toeslag dagbesteding ghz kind – vg5/vg8 midden emg

V940

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 0

V941

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 1

V942

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 2

V943

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 3

V944

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 4

V945

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 5

V946

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 6

V978

Toeslag woonzorg ghz kind

V979

Toeslag woonzorg ghz jeugd

V980

Toeslag woonzorg ghz jong volwassen

V981

Toeslag gespecialiseerde behandelzorg

Z1000

Logeren ghz-lg

Z1001

Logeren ghz-lvg

Z1002

Logeren ghz-zg

Z1006

Logeren ghz-zevmb

Z414

ZZP 1vg excl.db

Z415

ZZP 1vg incl.db

Z424

ZZP 2vg excl.db

Z425

ZZP 2vg incl.db

Z430

ZZP 3vg excl.bh excl.db

Z431

ZZP 3vg excl.bh incl.db

Z432

ZZP 3vg incl.bh excl.db

Z433

ZZP 3vg incl.bh incl.db

Z440

ZZP 4vg excl.bh excl.db

Z441

ZZP 4vg excl.bh incl.db

Z442

ZZP 4vg incl.bh excl.db

Z443

ZZP 4vg incl.bh incl.db

Z454

ZZP 5vg excl.bh excl.db

Z455

ZZP 5vg excl.bh incl.db

Z456

ZZP 5vg incl.bh excl.db

Z457

ZZP 5vg incl.bh incl.db

Z460

ZZP 6vg excl.bh excl.db

Z461

ZZP 6vg excl.bh incl.db

Z462

ZZP 6vg incl.bh excl.db

Z463

ZZP 6vg incl.bh incl.db

Z470

ZZP 7vg excl.bh excl.db

Z471

ZZP 7vg excl.bh incl.db

Z472

ZZP 7vg incl.bh excl.db

Z473

ZZP 7vg incl.bh incl.db

Z480

ZZP 8vg excl.bh excl.db

Z481

ZZP 8vg excl.bh incl.db

Z482

ZZP 8vg incl.bh excl.db

Z483

ZZP 8vg incl.bh incl.db

Z492

Crisiszorg ghz - categorie licht

Z493

Crisiszorg ghz - categorie midden

Z494

Crisiszorg ghz - categorie zwaar

Z513

ZZP 1lvg incl.bh incl.db

Z523

ZZP 2lvg incl.bh incl.db

Z533

ZZP 3lvg incl.bh incl.db

Z543

ZZP 4lvg incl.bh incl.db

Z553

ZZP 5lvg incl.bh incl.db

Z560

Crisisopvang/spoedzorg lvg

Z573

ZZP 1sglvg incl.bh incl.db

Z614

ZZP 1lg excl.db

Z615

ZZP 1lg incl.db

Z624

ZZP 2lg excl.db

Z625

ZZP 2lg incl.db

Z630

ZZP 3lg excl.bh excl.db

Z631

ZZP 3lg excl.bh incl.db

Z632

ZZP 3lg incl.bh excl.db

Z633

ZZP 3lg incl.bh incl.db

Z640

ZZP 4lg excl.bh excl.db

Z641

ZZP 4lg excl.bh incl.db

Z642

ZZP 4lg incl.bh excl.db

Z643

ZZP 4lg incl.bh incl.db

Z650

ZZP 5lg excl.bh excl.db

Z651

ZZP 5lg excl.bh incl.db

Z652

ZZP 5lg incl.bh excl.db

Z653

ZZP 5lg incl.bh incl.db

Z660

ZZP 6lg excl.bh excl.db

Z661

ZZP 6lg excl.bh incl.db

Z662

ZZP 6lg incl.bh excl.db

Z663

ZZP 6lg incl.bh incl.db

Z670

ZZP 7lg excl.bh excl.db

Z671

ZZP 7lg excl.bh incl.db

Z672

ZZP 7lg incl.bh excl.db

Z673

ZZP 7lg incl.bh incl.db

Z710

ZZP 1zg-auditief excl.bh excl.db

Z711

ZZP 1zg-auditief excl.bh incl.db

Z712

ZZP 1zg-auditief incl.bh excl.db

Z713

ZZP 1zg-auditief incl.bh incl.db

Z720

ZZP 2zg-auditief excl.bh excl.db

Z721

ZZP 2zg-auditief excl.bh incl.db

Z722

ZZP 2zg-auditief incl.bh excl.db

Z723

ZZP 2zg-auditief incl.bh incl.db

Z730

ZZP 3zg-auditief excl.bh excl.db

Z731

ZZP 3zg-auditief excl.bh incl.db

Z732

ZZP 3zg-auditief incl.bh excl.db

Z733

ZZP 3zg-auditief incl.bh incl.db

Z740

ZZP 4zg-auditief excl.bh excl.db

Z741

ZZP 4zg-auditief excl.bh incl.db

Z742

ZZP 4zg-auditief incl.bh excl.db

Z743

ZZP 4zg-auditief incl.bh incl.db

Z814

ZZP 1zg-visueel excl.db

Z815

ZZP 1zg-visueel incl.db

Z824

ZZP 2zg-visueel excl.db

Z825

ZZP 2zg-visueel incl.db

Z830

ZZP 3zg-visueel excl.bh excl.db

Z831

ZZP 3zg-visueel excl.bh incl.db

Z832

ZZP 3zg-visueel incl.bh excl.db

Z833

ZZP 3zg-visueel incl.bh incl.db

Z840

ZZP 4zg-visueel excl.bh excl.db

Z841

ZZP 4zg-visueel excl.bh incl.db

Z842

ZZP 4zg-visueel incl.bh excl.db

Z843

ZZP 4zg-visueel incl.bh incl.db

Z850

ZZP 5zg-visueel excl.bh excl.db

Z851

ZZP 5zg-visueel excl.bh incl.db

Z852

ZZP 5zg-visueel incl.bh excl.db

Z853

ZZP 5zg-visueel incl.bh incl.db

Z911

Toeslag Multifunctioneel centrum (MFC)

Z912

Toeslag observatie

Z913

Toeslag dagbesteding ghz kind - licht

Z914

Toeslag dagbesteding ghz kind - midden

Z915

Toeslag dagbesteding ghz kind - zwaar

Z919

Toeslag dagbesteding ghz kind - vg5/vg8 midden emg

Z940

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 0

Z941

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 1

Z942

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 2

Z943

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 3

Z944

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 4

Z945

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 5

Z946

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 6

Z978

Toeslag woonzorg ghz kind

Z979

Toeslag woonzorg ghz jeugd

Z980

Toeslag woonzorg ghz jong volwassen

Z981

Toeslag gespecialiseerde behandelzorg

Z983

Toeslag KDC

Z997

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner ghz: vg en lg

Z998

Verblijfscomponent niet-geïndiceerde partner ghz: zg

Z999

Logeren ghz-vg

A2. Deelname kostenonderzoek langdurige zorg geestelijke gezondheidszorg (exclusief behandeling) - prestatieoverzicht

H401

DTV 1 ggz wonen met intensieve begeleiding excl. BH excl. DB

H402

DTV 2 ggz wonen met intensieve begeleiding en verzorging excl. BH excl. DB

H403

DTV 3 ggz wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering excl. BH excl. DB

H404

DTV 4 ggz wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging excl. BH excl. DB

H405

DTV 5 ggz beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding excl. BH excl. DB

V210G

VPT 1 ggz wonen met intensieve begeleiding excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

V211G

VPT 1 ggz wonen met intensieve begeleiding excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

V220G

VPT 2 ggz wonen met intensieve begeleiding en verzorging excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

V221G

VPT 2 ggz wonen met intensieve begeleiding en verzorging excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

V230G

VPT 3 ggz wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

V231G

VPT 3 ggz wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

V240G

VPT 4 ggz wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

V241G

VPT 4 ggz wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

V250G

VPT 5 ggz beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

V251G

VPT 5 ggz beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z210G

ZZP 1 ggz wonen met intensieve begeleiding excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z211G

ZZP 1 ggz wonen met intensieve begeleiding excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z220G

ZZP 2 ggz wonen met intensieve begeleiding en verzorging excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z221G

ZZP 2 ggz wonen met intensieve begeleiding en verzorging excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z230G

ZZP 3 ggz wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z231G

ZZP 3 ggz wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z240G

ZZP 4 ggz wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z241G

ZZP 4 ggz wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z250G

ZZP 5 ggz beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding excl. BH excl. DB - modulair bekostigingsmodel

Z251G

ZZP 5 ggz beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding excl. BH incl. DB - modulair bekostigingsmodel

A3. Deelname kostenonderzoek geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen – prestatieoverzicht

(Wlz mpt) H329

Behandeling gedragswetenschapper

(Wlz mpt) H335

Behandeling som pg vg lg zg (SO)

(Wlz mpt) H336

Behandeling som pg vg lg zg (AVG)

(gzsp) 1000

Zorg zoals specialisten ouderengeneeskunde bieden

(gzsp) 1001

Zorg zoals artsen verstandelijk gehandicapten bieden

(gzsp) 1003

Zorg zoals gedragswetenschappers bieden

(gzsp) 1008

MESO ouderen met complexe problematiek

(gzsp) 1009

MESO ouderen met hoog complexe problematiek

(gzsp) 1012

De monodisciplinaire inzet gedragswetenschapper voor verstandelijk gehandicapten

A4. Prestaties sglvg

Z573

ZZP sglvg incl.bh incl.db

V573

VPT sglvg incl.bh incl.db

H338

Behandeling sglvg

 A5. Prestatiesgroepen behandeling met bijbehorende prestatie

Prestatiegroep

Prestaties

ZZP vg3

 Z432; Z433

ZZP vg4

 Z442; Z443

ZZP vg5

 Z456; Z457

ZZP vg6

 Z462; Z463

ZZP vg7

 Z472; Z473

ZZP vg8

 Z482; Z483

ZZP lvg1

 Z513

ZZP lvg2

 Z523

ZZP lvg3

 Z533

ZZP lvg4

 Z543

ZZP lvg5

 Z553

ZZP lg3

 Z632; Z633

ZZP lg4

 Z642; Z643

ZZP lg5

 Z652; Z653

ZZP lg6

 Z662; Z663

ZZP lg7

 Z672; Z673

ZZP sglvg-1

 Z573

ZZP zg-aud1

 Z712; Z713

ZZP zg-aud2

 Z722; Z723

ZZP zg-aud3

 Z732; Z733

ZZP zg-aud4

 Z742; Z743

ZZP zg-vis3

 Z832; Z833

ZZP zg-vis4

 Z842; Z843

ZZP zg-vis5

 Z852; Z853

Logeren ghz-vg

 Z999

Logeren ghz-lg

 Z1000

Logeren ghz-lvg

 Z1001

Logeren ghz-zg

 Z1002

Logeren ghz-zevmb

 Z1006

Toeslag observatie*

 Z912

Toeslag multifunctioneel centrum (mfc)*

 Z911

Bijlage B Definities

Algemene behandeling

Zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg.

Ambulante begeleiding

Begeleiding die vanuit een zorgaanbieder thuis, op school of op het werk wordt gegeven, waarbij de cliënt niet bij de zorgaanbieder, die deze begeleiding geeft, woont.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, in dienst van een andere partij, de werkgever, tegen betaling van loon arbeid verricht. Een arbeidsovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden gesloten.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als aan een drietal voorwaarden is voldaan:

 • Er is sprake van het verrichten van 'arbeid';

 • Voor de verrichte arbeid wordt 'loon' betaald;

 • Er is een zekere 'gezagsverhouding' tussen werkgever en werknemer.

Dagbesteding (begeleiding in groepsverband)

Dagbesteding (ook dagactiviteit genoemd) is onderdeel van de aanspraak op begeleiding en is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent. Bij begeleiding (in een groep) gaat het om activiteiten, waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden;

 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

Dagdeel

Een dagdeel is een periode van maximaal vier aaneengesloten uren.

Direct personeel

Personeel dat direct bij de levering van zorg aan cliënten betrokken is.

Functiecategorie

Categorie waaronder de functie van het personeel (al dan niet in loondienst) wordt geschaard. Er zijn de volgende functiecategorieën:

 • Verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding

 • Behandeling (met subfunctiecategorieën medisch, paramedisch en gedragswetenschappelijk)

 • Dagbesteding

 • Ambulante begeleiding

 • Indirect personeel


Geplande dagdelen dagbesteding/dagbehandeling

Het aantal dagdelen dagbesteding/dagbehandeling die de zorgaanbieder verwacht te leveren aan de cliënten die dagbesteding/dagbehandeling afnemen.

Indirect personeel

Personeel dat niet direct bij de levering van zorg aan cliënten betrokken is.

Inhuurovereenkomst

Een inhuurovereenkomst is per definitie geen arbeidsovereenkomst. Het gaat om een samenwerking waarbij een opdrachtnemer zichzelf als het ware verhuurt aan de opdrachtgever.

Zaken die zijn vastgelegd in een inhuurovereenkomst:

 • Kwaliteit van het werk

 • Rapportage, facturatie en betaling

 • Eigendom van resultaten (zoals auteursrechten)

 • Aansprakelijkheid voor fouten

 • Vrijwaring voor claims van derden

Kostencategorie
Soort kosten gebundeld naar aard van de kosten.

Kostenplaats

Een kostenplaats is een ten behoeve van de boekhouding en controlling afgebakende eenheid binnen een bedrijf, waaraan kosten en prestatie kunnen worden toegerekend.

Kostenplaatsnummer

Identificatie van een kostenplaats.

KvK-nummer

Een KvK-nummer is een reeks van acht cijfers die een bedrijf krijgt als het zich inschrijft in het handelsregister.

Loonkosten woonzorg

In de loonkosten van woonzorg worden de uren en personeelskosten opgenomen van medewerkers die voor die uren onder functiecategorie woonzorg staan geregistreerd.

Loonkosten dagbesteding

In de loonkosten van dagbesteding worden de uren en personeelskosten opgenomen van medewerkers die voor die uren onder functiecategorie dagbesteding staan geregistreerd.

Oproepovereenkomst

Er is sprake van een oproepovereenkomst

Als u geen loon krijgt wanneer u niet werkt; Als het aantal uren werk niet is vastgelegd in een tijdvak van hoogstens een maand of hoogstens een jaar. En als u recht op loon ongelijkmatig (over dat tijdvak) is verspreid. Dat betekent dat u bijvoorbeeld de ene maand 20 uur per week werkt en de maand erna 30 uur, en u ook die uren gelijk uitbetaald krijgt (en dus steeds verschillende beloond wordt). Werkt u een vast aantal uur per week, maand of jaar met een gelijkmatig loon maar heeft u ook aanwezigheidsdiensten, beschikbaarheidsdiensten of consignatiediensten? Er is geen sprake van een oproepovereenkomst als de uren worden vergoed of gecompenseerd met vrije tijd. Ook als u een bepaald aantal uren per jaar met uw werkgever heeft afgesproken, en u gelijkmatig over het jaar betaald krijgt heeft u geen oproepcontact (dit heet een jaarurennorm).

Personeel in loondienst

Personeel in loondienst is een groep, waarvan de leden personen zijn die beschikken over een Arbeidsovereenkomst of Oproepovereenkomst.

Personeel niet in loondienst

Personeel niet in loondienst (PNIL) is een groep, waarvan de leden personen zijn die beschikken over een Uitzendovereenkomst of Inhuurovereenkomst. Vanaf 2022 is dit geen afzonderlijke jaarrekeningcategorie meer, maar zijn de kosten opgenomen onder de categorie 'Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.'

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Verblijf, persoonlijke verzorging & verpleging en begeleiding exclusief dagbesteding

Verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (exclusief dagbesteding) die geleverd wordt aan een intramurale cliënt en/of verzorging en verpleging die geleverd wordt aan een extramurale cliënt.

Verblijfsdag

Dag waarop de cliënt verblijft bij de zorgaanbieder (o.a. zzp) of thuis (vpt).

Verdeelsleutel

Grondslag voor de verdeling van beschikbare middelen.

Vervoerskosten

De kosten die u als organisatie maakt voor het vervoeren van cliënten en/of goederen ten behoeve van het leveren van zorg. Dit komt overeen met code 443000 Vervoerskosten in het Prismant Rekeningschema5.

Wlz-specifieke behandeling

Een behandeling is specifiek als de zorg onlosmakelijk onderdeel is van de integrale zorg en/of er specifieke kennis of vaardigheden nodig zijn om de doelgroep te behandelen. De behandeling omvat geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de verzekerde.

Woonzorg6

Woonzorg omvat de vormen van zorg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid a en b van de Wlz: verblijf, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging. Woonzorg wordt geleverd aan cliënten die een zzp of vpt7 afnemen.

Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg.

Zorgkantoor

Een ingevolge artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz voor een bepaalde regio aangewezen Wlz-uitvoerder. Het zorgkantoor is voor alle verzekerden die wonen in de regio waarvoor hij is aangewezen, belast met de verstrekking van het persoonsgebonden budget.

Bijlage C Verdeling van behandelaren naar behandelgroep (niet limitatief)

In onderstaande tabel staan typen behandelaren die in ieder geval in een van de drie behandelgroepen vallen (medisch, paramedisch of gedragswetenschappelijk). Staat het gezochte beroep er niet bij? Dan kunt u zelf een inschatting maken of contact met ons opnemen via Whatsapp: 088 770 8 770 of via de mail info@nza.nl.

Behandelgroep medische behandelaren

Behandelgroep paramedische behandelaren

Behandelgroep gedragswetenschappelijke behandelaren

Arts verstandelijk gehandicapten (AVG)

Fysiotherapeut

(GZ-)Psycholoog

Arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS)

Logopedist

Orthopedagoog/pedagogisch behandelaar

Arts in opleiding tot specialist (AIOS)

Ergotherapeut

Gedragswetenschapper

Physician's assistant (PA)

Bewegingsagoog

Gedragskundigen in opleiding

Verpleegkundig specialist

Bewegingsbegeleider

Vaktherapeut

(Praktijk)verpleegkundige

Paramedische behandelaren in opleiding

Overige artsen

Orthoptist

Medische behandelaren in opleiding

Oefentherapeut

Psychiatrische verpleegkundige (SPV)

Diëtist

Specialist ouderengeneeskunde (SO)

Psychomotorisch therapeut

Huisarts

Psychiater

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen

Bijlagen

Naar boven