Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek - TB/REG-24622-01
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-24622-01

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

juni 2023

1 januari 2025

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot met 53, van de Wmg,

 

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek,

 

besloten dat:

rechtsgeldig

 

door:

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen); en

- zorgaanbieders die op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), staan ingeschreven als arts,

 

aan:

- alle ziektekostenverzekeraars; en

- alle (niet-)verzekerden1,

 

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen en bijbehorende maximumtarieven (in euro's), zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestaties beschreven voorwaarden alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel. Voor de beschrijving van de prestaties wordt verwezen naar de Beleidsregel zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek.

Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief btw-kosten, maar exclusief de btw-heffing en -afdracht door een zorgaanbieder.

 

Vervallen en intrekken oude prestatie- en tariefbeschikkingen

De Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek, met kenmerk TB/REG-23619-02 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2023, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek, met kenmerk TB/REG-23619-02, blijft van toepassing op feiten en aangelegenheden die onder de werkingssfeer van die prestatie- en tariefbeschikking vielen en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek.

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek

Prestatiebeschrijvingen zorg op afroep van patiënt

Maximumtarief

Zorg op afroep van de patiënt overdag korter dan 20 minuten

€ 53,87

Zorg op afroep van de patiënt overdag 20 minuten en langer

€ 89,78

Zorg op afroep van de patiënt in de avond, nacht of het weekend korter dan 20 minuten

€ 91,47

Zorg op afroep van de patiënt in de avond, nacht of het weekend 20 minuten en langer

€ 152,45

 

De bovenstaande maximumtarieven kunnen in rekening worden gebracht zodra de zorgaanbieder in de eigen omgeving van de patiënt is voor het leveren van zorg op afroep van de patiënt. De reistijd wordt derhalve buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van de duur van de geleverde zorg op afroep van de patiënt.

Prestatiebeschrijvingen zorg geleverd in een inloopkliniek

Maximumtarief

Consult overdag korter dan 5 minuten

€ 17,96

Consult overdag vanaf 5 minuten tot 20 minuten2

€ 35,91

Consult overdag 20 minuten en langer

€ 71,83

Consult in de avond, nacht of het weekend korter dan 5 minuten

€ 30,49

Consult in de avond, nacht of het weekend vanaf 5 minuten tot 20 minuten

€ 60,98

Consult in de avond, nacht of het weekend 20 minuten of langer

€ 121,96

 

Algemene declaratievoorschriften en beperkingen:

De tarieven voor zorg op afroep van de patiënt en zorg geleverd in een inloopkliniek mogen niet in rekening worden gebracht door praktijkhoudende huisartsen en huisartsenposten aan respectievelijk bij hen ingeschreven patiënten en aan bij de aan de huisartsenpost deelnemende huisartsen ingeschreven patiënten.

Het declareren van het tarief tijdens avond-, nacht- en weekend (anw) uren is toegestaan indien de zorg op afroep wordt geleverd in de tijdsperiode tussen 18.00 uur en 08.00 uur en de tijdsperiode tussen zaterdagmorgen 08.00 uur en zaterdagavond 18.00 uur, de tijdsperiode tussen zondagmorgen 08.00 uur en zondagavond 18.00 uur, alsmede de tijdsperiode tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de bovenstaande prestaties en tarieven.

Voetnoten

1.         Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die:

‒    krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is; en

‒    in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft; en

‒    krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz),

gelijk gesteld met een Zvw-, respectievelijk, Wlz-verzekerde.

2.         Voor eenvoudige chirurgische verrichting of wondbehandeling inclusief hechten kan naar gelang de benodigde tijd een kort of lang consult worden gedeclareerd. 

Naar boven