Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg - TB/REG-24620-01
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerktreding

 

TB/REG-24620-01

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

3 juli 2023

1 januari 2025

Directie regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 eerste lid, onderdelen a, c en d jo. artikel 51 tot en met 53, van de Wmg,

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg,

en de regeling:

Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

- zorgaanbieders die intensieve kindzorg en daarmee gepaard gaand verblijf leveren waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet die wordt geleverd in een rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband ten behoeve van verpleegkundige dagopvang of verblijfszorg;

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

ziektekostenverzekeraars, (niet-)verzekerden1 en zorgaanbieders,

in rekening kunnen worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bij deze prestatie- en tariefbeschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijvingen genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestaties en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg en Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg, met kenmerk TB/REG-23621-02, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2023, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg, met kenmerk TB/REG-23621-02, blijft van toepassing op feiten en aangelegenheden die onder de werkingssfeer van die prestatie- en tariefbeschikking vielen en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze prestatie- en tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzake bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl

Citeertitel

Deze prestatie- en tariefbeschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking Prestatie- en tariefbeschikking verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg.

De maximaal in rekening te brengen tarieven met ingang van 1 januari 2024 door voormelde zorgaanbieders.

Prestatiebeschrijvingen

Tarief

Verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg

Maximaal € 416,15 per dag

Verblijf intensieve kindzorg

Maximaal € 909,10 per verblijfsdag

Onderlinge dienstverlening

Vrij tarief

 

Aanvullende voorschriften en beperkingen

Afronding bedragen bij contante betalingen

Conform de Beleidsregel afronding tarieven mogen in het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. De zorgaanbieder of zorgverzekeraar geeft duidelijk aan dat contante bedragen worden afgerond.

 

Tariefsoort

De in deze tariefbeschikking weergegeven tarieven zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg. Declaratie vindt plaats in eenheden van een (verblijfs)dag. Met uitzondering van de prestatie 'onderlinge dienstverlening', waarvoor een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, Wmg, geldt.

De maximumtarieven kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenzorgverzekeraar ten grondslag ligt. Een tarief dat niet hoger is dan de reguliere maximumtarieven in de onderhavige tariefbeschikking kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een max-maxtarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenzorgverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot intensieve kindzorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen.

 

Prestatie verblijf intensieve kindzorg

Een verblijfsdag is een kalenderdag, die deel uitmaakt van een periode van opname voor verblijf bij intensieve kindzorg. Een opname omvat minimaal één overnachting. De verblijfsdag mag alleen gedeclareerd worden als de patiënt voor 20:00 uur is opgenomen en 's nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag van ontslag – waarop de patiënt dus niet 's nachts verblijft – geldt niet als een te declareren verblijfsdag. Een verblijfsdag mag maximaal één keer per dag per verzekerde in rekening worden gebracht.

 

Prestatie verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg

Een dag verpleegkundige dagopvang mag alleen gedeclareerd worden bij tenminste 6 uur aanwezigheid van een patiënt op één dag. Een dag verpleegkundige dagopvang mag maximaal één keer per dag per verzekerde in rekening worden gebracht.

 

Prestatie onderlinge dienstverlening

Er is sprake van onderlinge dienstverlening wanneer de zorg die door een zorgaanbieder wordt verleend onderdeel is van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie op het gebied van intensieve kindzorg. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als 'uitvoerende zorgaanbieder'. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de 'opdrachtgevende zorgaanbieder'. De uitvoerende zorgaanbieder brengt de prestatie 'onderlinge dienstverlening' in rekening bij de opdrachtgevende zorgaanbieder die de prestatie bij de uitvoerende zorgaanbieder heeft aangevraagd.

Naar boven