Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging - TB/REG-24611-01
Geldigheid:01-01-2024 t/m 31-12-2028Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-24611-01

1 januari 2024

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

3 juli 2023

1 januari 2029

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2, 4.4 en 4.6, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid jo. artikel 51, 52, 53 en 58, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging,

 

en de regeling:

Regeling verpleging en verzorging,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg die verpleging en verzorging leveren zoals omschreven in artikel 2.10 Besluit zorgverzekering (Bzv);

 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

ziektekostenverzekeraars en (niet-)verzekerden1, en zorgaanbieders,

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bij deze beschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijvingen genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.

Intrekken oude prestatiebeschrijvingbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging, met kenmerk TB/REG-22602-01, ingetrokken.

Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment bekostiging verpleging en verzorging, met kenmerk TB/REG-22602-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze prestatiebeschrijvingbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt met ingang van 1 januari 2029.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzake bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging.

Voorbehoud

Deze beschikking wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van het ontvangen van een aanwijzing van de minister voor Langdurige Zorg inzake het experiment voor bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model. Overeenkomstig de voorhangbrief van de minister voor Langdurige Zorg aan de Eerste en Tweede Kamer betreffende 'Voorhangbrief doorontwikkeling van bekostiging wijkverpleging op basis van cliëntprofielen volgens het Draagkracht Draaglast model' van 13 juni 2023 met kenmerk 3598198-1048633-CZ en op grond van artikel 8 van de Wmg zal tot het geven van een aanwijzing niet eerder worden overgegaan dan nadat dertig dagen zijn verstreken na verzending van deze brief.

Indien de aanwijzing afwijkt van hetgeen in deze beschikking is vastgelegd, zal de NZa een gewijzigde beschikking vaststellen die de onderhavige beschikking zal vervangen. Indien de NZa geen gewijzigde beschikking heeft vastgesteld die de onderhavige beschikking vervangt, dan treedt de onderhavige beschikking in werking met ingang van 1 januari 2024.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1

bij de Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging

1. Prestatiebeschrijvingen

In het kader van deze prestatiebeschrijvingbeschikking zijn de prestatiebeschrijvingen onderstreept aangegeven. De specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen zijn daaronder opgenomen.

Prestatiebeschrijvingen

Tarief

Tijdelijke prestatiebeschrijvingen (2024) zonder cliëntprofiel, integraal tarief

 
 1. Verpleging en verzorging, integraal uurtarief

 2. Verpleging en verzorging, integraal dagtarief

 3. Verpleging en verzorging, integraal weektarief

 4. Verpleging en verzorging, integraal maandtarief

 5. Verpleging en verzorging, integraal kwartaaltarief

Vrij tarief

Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per uur, dag, week, maand of kwartaal

 
 1. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per uur

 2. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per dag

 3. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per week

 4. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per maand

 5. Verpleging en verzorging in combinatie met een cliëntprofiel, tarief per kwartaal

Vrij tarief

Hoogcomplexe technische thuiszorg

 
 1. Hoogcomplexe technische thuiszorg, tarief per uur;

 2. Hoogcomplexe technische thuiszorg, tarief per dag;

 3. Hoogcomplexe technische thuiszorg, tarief per week

 4. Hoogcomplexe technische thuiszorg, tarief per maand;

 5. Hoogcomplexe technische thuiszorg, tarief per kwartaal.

Vrij tarief

 

2. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

a. De onder 1., onderdelen f t/m j, vermelde prestatiebeschrijvingen mogen alleen in rekening worden gebracht wanneer:

- er sprake is van verpleging en/of verzorging aan een cliënt; en

- er een cliëntprofiel is vastgesteld.

Het cliëntprofiel wordt vastgesteld aan de hand van de vragenlijst en voorwaarden zoals omschreven in artikel 6 van de Regeling verpleging en verzorging.

b. Wanneer er sprake is van verpleging en verzorging die valt onder de onder 1., onderdelen k t/m o, vermelde prestatiebeschrijvingen (hoogcomplexe technische thuiszorg), dienen deze prestatiebeschrijvingen gedeclareerd te worden. Die zorg kan niet worden gedeclareerd onder de prestatiebeschrijvingen genoemd onder 1., onderdelen f t/m j.

c. Hoogcomplexe technische thuiszorg

De onder 1., onderdelen k t/m o vermelde prestatiebeschrijvingen mogen in rekening worden gebracht wanneer er sprake is van verpleging en/of verzorging aan een cliënt, bestaande uit één of meerdere van de volgende handelingen:

- Infuustherapie (waaronder PICC, PAC, CVC en Hickman katheter): pijnbestrijding en palliatieve sedatie: infuuspomp (zowel IV als subcutaan)

- Infuustherapie: Chemo- en immunotherapie thuis, o.a. aan en afkoppelen

- Infuustherapie: TPV (voeding) via een infuus

- Infuustherapie: Epidurale/spinale pijnbestrijding

- Infuustherapie: antibiotica via een infuus

- Infuustherapie: Overige Medicatie toediening via een infuus (bijv. ijzerkoolhydraat bij bloedarmoede, diuretica bij hartfalen)

- Plaatsen infuusnaald bij euthanasie

- Bloedtransfusie

- Bloedafname via een Venapunctie

- Aderlatingen

- Uitzuigen trachea

- Buitencanule verwisselen

- Thuisbeademing

 

3. Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

1. Overeenkomst

Een prestatiebeschrijving kan alleen in rekening worden gebracht als hiervoor een schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de cliënt.

 

2. Dubbele bekostiging

a. Dubbele bekostiging van dezelfde zorg voor dezelfde cliënt is niet toegestaan. Dat betekent onder meer dat de zorg die gedeclareerd wordt door middel van een prestatiebeschrijving binnen het experiment niet ook nog mag worden gedeclareerd door middel van een prestatiebeschrijving binnen de reguliere bekostiging (Beleidsregel verpleging en verzorging).

b. Binnen het experiment is het wel mogelijk dat er voor een cliënt meer dan één prestatiebeschrijving voor dezelfde periode in rekening wordt gebracht, echter alleen wanneer er hierbij sprake is van een combinatie van een prestatiebeschrijving vermeld onder 1., onderdelen f t/m j, tezamen met één van de onder 1., onderdelen k t/m o, vermelde prestatiebeschrijvingen.

 

3. Individueel toewijsbare verpleging en verzorging

Het experiment mag alleen individueel toewijsbare verpleging en verzorging omvatten.

 

4. Geen nadeliger positie cliënten

Cliënten aan wie zorg wordt verleend in het kader van verpleging en verzorging, komen door dit experiment niet in een nadeliger positie te verkeren, dan wanneer het experiment niet zou plaatsvinden.

 

5. Afronding contante betalingen

Conform de Beleidsregel afronding tarieven mogen in het contante betalingsverkeer de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. De zorgaanbieder of zorgverzekeraar geeft duidelijk aan dat contante bedragen worden afgerond.

Naar boven