Onderwerp: Bezoek-historie

Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vooraf

De uitvoering van de Wlz vindt plaats door Wlz-uitvoerders, die door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) worden aangewezen. Daarnaast worden zorgkantoren en zorgkantoorregio's aangewezen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige regionale uitvoering van het persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor is daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden. De overige Wlz-taken vallen, uitgaande van de wet, onder de verantwoordelijkheid van de Wlz-uitvoerder.

Wlz-uitvoerders zijn op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om jaarlijks een uitvoeringsverslag (artikel 4.3.2 Wlz) en een financieel verslag (artikel 4.3.1 Wlz) op te stellen. De NZa heeft de voorschriften hiervoor nader uitgewerkt in de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder2 (verder de 'Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag' genoemd).

In de beleidsregel 'Normenkader Wlz-uitvoerder'3 ligt vast hoe de NZa invulling geeft aan haar taak om toezicht te houden op de Wlz en van welke normen zij bij haar toezicht uitoefening uitgaat4. De opgenomen normen in deze beleidsregel drukken uit wat de NZa verwacht van de Wlz-uitvoerders.

In dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders stelt de NZa regels voor de inhoud en inrichting van de verklaring en het accountantsverslag op grond van artikel 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Om de uitvoering en verantwoording te verduidelijken en de administratieve lasten te beperken, hebben VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) (namens de Wlz-uitvoerders) een convenant afgesloten. Dit protocol volgt de afspraken en uitgangspunten zoals vastgelegd in dit convenant.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

dhr. Dr. J.J.H. Beckers

unitmanager Toezicht Wlz-uitvoerders en CAK

directie Toezicht

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Verantwoordingsdocumenten
De NZa heeft voorschriften voor de inrichting van het uitvoeringsverslag en het financieel verslag nader uitgewerkt in de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag. De regeling bevat onder andere voorschriften over hoe Wlz-uitvoerders zich moeten verantwoorden in het uitvoeringsverslag en het financieel verslag.

Op grond van artikel 31 van de Wmg kan de NZa regels stellen voor de controle door de Wlz-uitvoerders, de inhoud en inrichting van de verklaring en het accountantsverslag. De regels voor het accountantsonderzoek en de inhoud en inrichting van het accountantsverslag heeft de NZa vastgelegd in dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders.

Dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders geeft richtlijnen voor het door de accountant uit te voeren onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en de financiële rechtmatigheid van de verantwoorde schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten. Het doel van het protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.

De accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in een gecombineerde controleverklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid. Ook stelt hij een accountantsverslag op.

De Wlz-uitvoerder dient het Financieel Verslag vergezeld van het accountantsverslag en de controleverklaring en het Uitvoeringsverslag vóór 1 juli van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan de NZa. De aanlevering van de verantwoordingsdocumenten vindt enkel digitaal plaats aan de NZa. Hiervoor kan de Wlz-uitvoerder gebruik maken van het NZa-aanvragenportaal.

Artikel 4.3.2 Wlz vereist dat de Wlz-uitvoerder twee exemplaren van een verslag met bevindingen van een accountant bij het Uitvoeringsverslag toevoegt. De NZa heeft deze verplichting in het verleden nader uitgewerkt in de Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder. Deze Regeling is met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd, waarbij het aanleveren van een verslag met bevindingen bij het Uitvoeringsverslag niet langer onderdeel is van onze regelgeving.

Toezicht
De NZa maakt bij haar toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van de Wlz-uitvoerder en van de controleverklaring en het accountantsverslag van de accountant.

Daarbij beoordeelt de NZa de door de accountant uitgevoerde werkzaamheden, in opdracht van de Wlz-uitvoerder, en stelt op basis van haar bevindingen haar eigen onderzoekswerkzaamheden vast. Op grond van de verzamelde informatie vormt de NZa zich een oordeel over:

 • de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en;

 • over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende baten en lasten.

Jaarlijks brengt de NZa vóór 1 december volgend op het verslaggevingsjaar van de Wlz-uitvoerder (t+1) een samenvattend rapport uit over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK.5

1.2 Impact van het SARS-CoV-2 virus

Binnen de Wlz zijn verschillende afspraken gemaakt over de financiering van de gevolgen van het SARS-CoV-2 virus. De financiering richt zich op het vergoeden van extra kosten van zorgaanbieders. De afspraken verschillen sterk tussen verschillende leveringsvormen (zorg in natura en pgb), en ook tussen verschillende zorgaanbieders. Zo gelden voor leveranciers van hulpmiddelen andere uitgangspunten dan voor mondzorgaanbieders.

De afspraken zijn voor een deel opgenomen in beleidsregels, en deels in brieven. De beleidsregels en brieven zijn opgenomen als onderdeel van het normenkader van de accountant, in bijlage 1 van dit protocol.

Voor de controles en die de Wlz-uitvoerders uitvoeren en de wijze waarop zij zich verantwoorden over de kosten die samenhangen met de kosten voor het SARS-CoV-2 virus zijn deze beleidsregels en brieven leidend. De accountant van de Wlz-uitvoerders controleert overeenkomstig het normenkader, waar deze beleidsregels en brieven onderdeel van uitmaken. De accountant betrekt in zijn controle de opzet en het bestaan van de processen die samenhangen met de kosten voor het SARS-CoV-2 virus. De accountant geeft geen inhoudelijk oordeel over de werking van deze processen, behalve wanneer hij dit nodig acht voor zijn controle.

De accountant betrekt aanvullende wet- en regelgeving, nadere brieven, beleidsregels of specifieke afspraken/handreikingen, die na vaststelling van dit protocol tot stand komen en met terugwerkende kracht toezien op verantwoordingsjaar 2022, in zijn controle.

1.3 Inwerkingtreding

Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit protocol wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen op www.nza.nl.

2 Werkzaamheden en producten accountantscontrole

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de werkzaamheden en de producten die de Wlz-uitvoerder en diens accountant moeten overeenkomen om te voldoen aan de vereisten van de NZa.

2.1 Algemeen

2.1.1 Opdracht accountant

De Wlz-uitvoerder geeft een accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren. Bij deze opdracht vormen de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerders en dit Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders het uitgangspunt.

De NZa verwacht dat dit onderzoek voldoet aan de Nederlandse controlestandaarden, in het bijzonder Standaard NV COS 800 (assurance-opdracht):
Een onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en naar de financiële rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten.67

In de hierna opgenomen tabel is de relatie tussen de onderzoeksgebieden, de verantwoordingsdocumenten, de standaarden in Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA) en accountantsproducten opgenomen.

Tabel 1. Relatie tussen onderzoeksgebieden, verantwoordingsdocumenten, Standaarden HRA en accountantsproducten

Deelgebieden van onderzoek

Verantwoordings-documenten

Standaarden in HRA

Product 8

De getrouwheid van het financieel verslag en de financiële rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten9

Financieel verslag

Standaard

800

(assurance)

Controleverklaring & accountantsverslag

Bron: NZa

In bijlage 2 en 3 is een opsomming gegeven van minimale en specifieke punten die in de producten opgenomen dienen te worden.

2.1.2 Werkzaamheden accountant

De Wlz-uitvoerder en de accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de samenwerking. De accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk en efficiënt gebruik van de interne controlewerkzaamheden van de Wlz-uitvoerder.

De accountant hanteert de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij Assurance opdrachten (ViO) en de relevante Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS). Daarnaast hanteert de accountant dit protocol als kader voor zijn werkzaamheden.

2.2 Eindproducten

2.2.1 Controleverklaring

Het onderzoek van het financieel verslag leidt tot een gecombineerde controleverklaring van de accountant over de getrouwheid en de financiële rechtmatigheid van het financieel verslag van de Wlz-uitvoerder. In deze controleverklaring geeft de accountant aan:

 • Of het financieel verslag een getrouw beeld10 geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december jaar t en van het resultaat over jaar t.

 • Of de in het financieel verslag verantwoorde schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.11 Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in bijlage 1.

 • Of de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat12.

 • Of de andere informatie alle informatie bevat die op grond van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerders is vereist.

2.2.2 Accountantsverslag

In het tezamen met de controleverklaring afgegeven accountantsverslag brengt de accountant verslag uit over zijn controle van de getrouwheid van het financieel verslag en van de rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden, bedrijfsopbrengsten, en beheerskosten.

Voor een overzicht van de op te nemen onderwerpen, zie paragraaf 5.2.

2.3 Review

De NZa kan zonder verdere tussenkomst van de Wlz-uitvoerder contact opnemen met de accountant over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden.

De NZa kan de accountant hierbij verzoeken13 om stukken uit het accountantsdossier aan te leveren, de gevraagde stukken (laten) kopiëren voor haar dossiervorming en een review verrichten op de uitgevoerde werkzaamheden.

Daarnaast kan de NZa:

 • rapporteren over stukken uit het accountantsverslag;14

 • over uitkomsten van haar review rapporteren in een reviewmemorandum.15

3 Uitgangspunten voor het accountantsonderzoek

3.1 Verantwoording

Om meer duidelijkheid te krijgen over de Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur heeft ZN namens de Wlz-uitvoerders met het ministerie van VWS een convenant afgesloten. De belangrijkste afspraak daarin is dat het uitgangspunt dat de Wlz wordt uitgevoerd voor de verzekerden van de Wlz-uitvoerder, wordt vervangen door het uitgangspunt dat de Wlz regionaal wordt uitgevoerd. In het convenant is vastgelegd dat de Wlz-uitvoerder zich verantwoordt over de totale financiële middelen van al zijn taken. Verder is hierin een nadere toelichting gegeven over hoe de zorgkosten, beheerskosten en de wettelijke reserve Wlz verantwoord moeten worden in het financieel verslag.

3.2 Het begrippenkader

3.2.1 Objecten van onderzoek

3.2.1.1 Financieel Verslag

Een Wlz-uitvoerder zendt vóór 1 juli aan de NZa een financieel verslag over het voorafgaande kalenderjaar. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de beheerskosten en de kosten van verstrekking van zorg en vergoedingen (artikel 4.3.1 Wlz).

Het financieel verslag bestaat uit een algemene toelichting, een balans, een exploitatierekening en een toelichting op beide. Hierin verantwoordt de Wlz-uitvoerder zowel de geldstromen die rechtstreeks via de Wlz-uitvoerder lopen als de geldstromen die via andere rechtspersonen gaan, zoals de betaling van zorgaanspraken via het CAK en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het normenkader voor deze verantwoording is de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerders. Zoals opgenomen in de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerders hanteert de Wlz-uitvoerder in het financieel verslag en in de bestuursverklaring de term onrechtmatigheid. Vanuit vaktechnisch perspectief hanteert dit protocol hiervoor de term rechtmatigheidsfout. Verwezen wordt naar de definitie van rechtmatigheid in paragraaf 3.2.2.

3.2.1.2 Andere informatie

De jaarstukken omvatten, naast het Financieel Verslag, ook andere informatie. De andere informatie bestaat uit:

 • het Uitvoeringsverslag;

 • de bestuursverklaringen.

In overeenstemming met Standaard 720 dient de accountant de andere informatie te lezen en te overwegen of sprake is van een inconsistentie van materieel belang tussen de andere informatie en het Financieel Verslag en/of de kennis van de accountant verkregen tijdens de controle.

3.2.2 Rechtmatigheid

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen: in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, namelijk van hetgeen bij of krachtens de Wlz en/of de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en/of de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is geregeld. Wij verwijzen hiervoor naar bijlage 1. Een proces (of de uitkomsten daarvan) voldoet wel of niet aan de geldende wet- en regelgeving. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete invulling van het begrip rechtmatigheid is echter afhankelijk van de gekozen normstelling, de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan. De begripsbepaling van rechtmatigheid is opgenomen in artikel 1 van de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag Wlz-uitvoerders.

3.2.2.1 Financiële rechtmatigheid

Bij financiële rechtmatigheid hebben handelingen en beslissingen van een organisatie een directe relatie met de vraag of middelen rechtmatig zijn besteed. De (financieel) rechtmatige uitvoering kan worden gekoppeld aan de geldstromen die het gevolg zijn van het voldoen aan de wettelijke taken zoals omschreven in de Wlz. Als de wettelijke taken niet rechtmatig16 worden uitgevoerd, leidt dit tot financiële onrechtmatigheden. De controleverklaring bij de financiële verantwoording is gericht op financiële rechtmatigheid.

3.2.2.2 Procedurele rechtmatigheid

Bij procedurele rechtmatigheid heeft de rechtmatige uitvoering van taken geen financiële dimensie, waardoor er geen directe koppeling is met een geldstroom. De procedurele rechtmatigheid valt buiten de reikwijdte van de controle van de financiële verantwoording.

3.2.3 Verantwoordelijkheid

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich uitsluitend over de doelen en taken waarvoor de verantwoordelijkheid bij hem ligt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de afspraken uit het convenant.

3.2.3.1 Directe verantwoordelijkheid

Daar waar sprake is van directe verantwoordelijkheid is de Wlz-uitvoerder verantwoordelijk voor de volledigheid, de juistheid en de tijdigheid van de uitvoering van het proces en voor de betrouwbaarheid van de gegevens die derden als input voor het proces aanleveren.

3.2.3.2 Gebruikersverantwoordelijkheid

Daar waar sprake is van gebruikersverantwoordelijkheid moet de Wlz-uitvoerder zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een proces en is hij verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De Wlz-uitvoerder mag echter uitgaan van de juistheid en volledigheid van de gegevens die derden daartoe aanleveren.

Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de Wlz-uitvoerder zelf geen controle uit te voeren. Indien deze gegevens onvolledig of onbetrouwbaar mochten zijn, hoeft de Wlz-uitvoerder hierop zelf geen aanvullende controles uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de SVB, het CAK of de Basisregistratie Personen (BRP) verstrekken.

Het kan voorkomen dat de gegevens een bandbreedte bevatten. Als dit het geval is gaat de Wlz-uitvoerder uit van de meest waarschijnlijke uitkomst. De Wlz-uitvoerder neemt geen onzekerheid op voor het verschil tussen de meest waarschijnlijke uitkomst en het maximum van de banbreedte.

3.2.4 Wet- en- regelgeving

De accountant17 hanteert de begripsomschrijvingen uit de Regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag als uitgangspunt voor het financiële rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert. Bijlage 1. 'Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz' geven een limitatieve opsomming van het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole door de accountant.

3.2.5 Fouten

In zijn algemeenheid moet de Wlz-uitvoerder alle geconstateerde fouten corrigeren in het financieel verslag. Voor een adequate onderbouwing van het oordeel is het noodzakelijk dat de Wlz-uitvoerder fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.

Van een fout (afwijking) in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat een (gedeelte van) een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving.

Rechtmatigheidsfouten worden in absolute zin opgevat, saldering van rechtmatigheidsfouten is daarom niet toegestaan.

Voor de verantwoordingen geldt dat de rechtmatigheidsfouten die de Wlz-uitvoerder om een bepaalde reden objectief niet kan oplossen, hij deze in het rechtmatigheidsoverzicht opneemt en hij deze vermeldt in de bestuursverklaring met vermelding van de verhindering om niet te kunnen corrigeren.

3.2.6 Onzekerheden

In deze paragraaf wordt aangegeven wanneer er voor de Wlz-uitvoerder sprake is van onzekerheden en wat deze met onzekerheden moet doen. In paragraaf 3.3.1 is opgenomen hoe de accountant tot een onzekerheid komt en wat de accountant met onzekerheden moet doen.

Wlz-uitvoerders moeten onzekerheden in het verslag kwantificeren. Het uitgangspunt is dat de Wlz-uitvoerder alle onzekerheden moet onderzoeken, oplossen en corrigeren.

Een onzekerheid in de verantwoording ontstaat doordat de Wlz-uitvoerder de uit te voeren werkzaamheden nog niet heeft gepland, gestart of afgerond. Als er onvoldoende (controle)informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een post als rechtmatig of onrechtmatig aan te merken, is er sprake van een onzekerheid over de (on-) rechtmatigheid van een post in het financieel verslag.

Onzekerheden die de Wlz-uitvoerder (nog) niet heeft uitgezocht neemt de Wlz-uitvoerder op in het rechtmatigheidsoverzicht en vermeldt deze in de bestuursverklaring.

3.2.7 Verantwoording van niet-gecorrigeerde rechtmatigheidsfouten en onzekerheden.

Het uitgangspunt is dat de Wlz-uitvoerder alle geconstateerde rechtmatigheidsfouten corrigeert in de verantwoording. Wlz-uitvoerders moeten rechtmatigheidsfouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren en geconstateerde onzekerheden over de rechtmatigheid toelichten in de bestuursverklaring bij het financieel verslag met het bijbehorende rechtmatigheidsoverzicht.

Rechtmatigheidsfouten en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld licht de Wlz-uitvoerder toe in de bestuursverklaring bij het financieel verslag met het bijbehorende rechtmatigheidsoverzicht.

De Wlz-uitvoerder geeft in de bestuursverklaring bij het financieel verslag de verbeteracties aan die hij denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde (structurele) rechtmatigheidsfouten en onzekerheden in de toekomst te voorkomen.

3.2.8 Rechtmatigheidsfouten en onzekerheden voorgaand verslagjaar

De NZa verwacht dat de Wlz-uitvoerder rechtmatigheidsfouten en onzekerheden zelf uitzoekt en indien nodig corrigeert in het eerstvolgende verslagjaar. De NZa verwacht van de accountant dat hij bij zijn accountantsonderzoek nagaat of de Wlz-uitvoerder geconstateerde rechtmatigheidsfouten en onzekerheden heeft uitgezocht en indien nodig heeft gecorrigeerd. Indien deze rechtmatigheidsfouten en onzekerheden niet nader zijn uitgezocht of, indien nodig, gecorrigeerd zijn, worden deze (wederom) opgenomen in het rechtmatigheidsoverzicht. Wanneer geen correctie heeft plaatsgevonden moet de Wlz-uitvoerder dit duidelijk motiveren. De accountant rapporteert over de opvolging van rechtmatigheidsfouten en onzekerheden in zijn accountantsverslag en geeft (indien van toepassing) een bevestiging van correcte en volledige afhandeling.

3.3 Betrouwbaarheid en materialiteit

3.3.1 Goedkeuringstoleranties

Bij zijn oordeelsvorming over de financiële rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten streeft de accountant naar een hoge mate van zekerheid. De financiële rechtmatigheid is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95% de bewering juist is dat het financieel verslag geen grotere rechtmatigheidsfout of onzekerheid in de controle bevat dan de hieronder genoemde goedkeuringstoleranties.

Tabel 2. Uitspraak over de mate waarin rechtmatigheid is gewaarborgd

Rechtmatigheid is gewaarborgd

Rechtmatigheid met beperking

Geen oordeel over rechtmatigheid

Rechtmatigheid niet gewaarborgd

Rechtmatigheidsfouten

≤ 1%

> 1%

≤ 3%

-

> 3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

> 3%

≤ 10%

> 10%

-

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Bron: NZa

Bovenstaande tabel moet in relatie worden gezien met de specifieke goedkeuringstoleranties zoals opgenomen in de tabellen 3 en 4.

Indien de accountant zowel fouten in de verantwoording als onzekerheden in de controle aantreft, dan weegt hij deze bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

De materialiteit is van toepassing op het oordeel over de rechtmatigheid, tenzij sprake is van een specifieke materialiteit. In het protocol wordt geen materialiteit voorgeschreven voor het oordeel over de getrouwheid.

De accountant voert zelfstandig onderzoek uit naar de rechtmatigheid. Dit houdt in dat wanneer de accountant niet vast kan stellen of posten of delen van posten rechtmatig zijn, hij deze opneemt als onzekerheid in zijn controle. Indien de Wlz-uitvoerder posten of delen van posten aanmerkt als onzeker, dient de accountant zelfstandig vast te stellen of dit een onzekerheid in zijn controle betreft. Het totaal aan onzekerheden in de controle hoeft niet overeen te komen met de onzekerheden in de verantwoording zoals gerapporteerd door de Wlz-uitvoerder in het rechtmatigheidsoverzicht in zijn bestuursverslag.

In aanvulling op deze algemene toleranties bestaan specifieke toleranties, gericht op de schaden en beheerskosten Wlz.

Tabel 3. Specifieke goedkeuringstoleranties/materialiteit 18

Controledeelgebied

Materialiteit

Schaden – uitgaven

1% van de totale schaden

Schaden – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Bedrijfsopbrengsten – ontvangsten

1% van de totale bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten – balanspost

Goedkeuringstolerantie getrouwheid

Beheerskosten

1% van de totale beheerskosten

Bron: NZa

3.3.2 Steekproeven

Bij het evalueren van de uitkomst van steekproeven dient de accountant ten aanzien van zijn oordeel over de rechtmatigheid als volgt te handelen.

De accountant neemt bij de evaluatie van de fouten de verwachte of geprojecteerde foutfractie mee die voortkomt uit de uitgevoerde steekproef.

De accountant neemt bij de evaluatie van de onzekerheden, de onnauwkeurigheid in de steekproefuitkomst (verschil tussen de verwachte of geprojecteerde foutfractie en de maximale fout) mee die voortkomt uit de uitgevoerde steekproef.

De accountant en de Wlz-uitvoerder verantwoorden de fouten die voortkomen uit de steekproeven in het rechtmatigheidsoverzicht.

De onzekerheden die voortkomen uit de steekproef verantwoordt de accountant in het rechtmatigheidsoverzicht op de regel 'onzekerheden in de controle als gevolg van extrapolatie'.

3.3.3 Het rechtmatigheidsoverzicht in het accountantsverslag

De accountant neemt in het accountantsverslag een rechtmatigheidsoverzicht op, waarin alle rechtmatigheidsfouten en onzekerheden die geconstateerd zijn tijdens zijn controle en die ten tijde van het indienen van het financieel verslag niet zijn gecorrigeerd worden opgenomen. Met het oog op een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel is het noodzakelijk dat de accountant rechtmatigheidsfouten en onzekerheden kwantificeert.

De accountant neemt bij het rechtmatigheidsoverzicht een toelichting op over de oorzaak van de rechtmatigheidsfouten en onzekerheden.

Dit geldt ook voor rechtmatigheidsfouten en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld.

3.3.3.1 Model rechtmatigheidsoverzicht

Geconstateerde rechtmatigheidsfouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in het rechtmatigheidsoverzicht worden vermeld. Hiervoor maakt de accountant gebruik van Tabel 4. In het rechtmatigheidsoverzicht wordt per regel een duiding gegeven van de aard van de rechtmatigheidsfout of onzekerheid. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in de jaartallen van ontstaan en de jaartallen van rapportering.

Tabel 4. Rechtmatigheidsoverzicht (in € 1.000)

Jaar van ontstaan 19

Jaar gerapporteerd 20

Bedrag (€)

Onrechtmatigheden in het financieel verslag

[omschrijving]

20xx

20xx

000

Totaal onrechtmatigheden

000

Onzekerheden in het financieel verslag

[omschrijving]

20xx

20xx

000

Onzekerheden in de controle als gevolg van extrapolatie

[omschrijving]

20xx

20xx

000

Totaal onzekerheden

000

Totaal onrechtmatigheden en onzekerheden

000

Bron: NZa

4 Onderzoek naar de financiële rechtmatigheid

De Wlz-uitvoerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke taken van de Wlz, met uitzondering van de taken die aan het zorgkantoor zijn toebedeeld. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige regionale uitvoering van het pgb. Het zorgkantoor is daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden.

De accountant geeft een gecombineerde controleverklaring over de getrouwheid van het financieel verslag en naar de financiële rechtmatigheid van de daarin opgenomen schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten. De accountant kan voor de controle van de rechtmatigheid steunen op de werkzaamheden die hij ten behoeve van de controle van de getrouwheid heeft uitgevoerd.

In dit hoofdstuk wordt niet verder ingegaan op de te verrichten werkzaamheden in het kader van het getrouwe beeld van het financieel verslag. Hiervoor verwijzen wij naar de geldende beroepsregels.

De hieronder genoemde verdere toelichting heeft betrekking op het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten.

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving is opgenomen in Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz.

De accountant rapporteert zijn bevindingen in het accountantsverslag en - voor zover relevant bij zijn oordeelsvorming - in de bij het financieel verslag behorende controleverklaring.

4.1 Juiste en volledige afhandeling declaraties Zorg in Natura en pgb

De accountant stelt vast dat de declaraties juist, volledig en rechtmatig zijn verantwoord door de Wlz-uitvoerder, conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals opgenomen in Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving Wlz.21

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder hiertoe beschikt over een cliëntvolgende administratie, waarin een verband kan worden gelegd tussen de geldige indicatiebesluiten van de Wlz-verzekerden, de in opdracht van Wlz-uitvoerders geleverde zorg en de betalingen aan zorgaanbieders die deze zorg geleverd hebben.

4.1.1 Controles Wlz-uitvoerder

De accountant onderzoekt of de Wlz-uitvoerder formele en materiële controles uitvoert met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving (Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving).

De normenkaders op het gebied van formele controle, materiële controles en fraudeonderzoek door de Wlz-uitvoerder zijn opgenomen in de Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders. Deze regeling stelt voorwaarden en voorschriften voor de uitvoering van administratie en controle door Wlz-uitvoerders, om de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz te bevorderen.

In deze regeling zijn de te hanteren betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidspercentage vermeld zoals deze door de Wlz-uitvoerder gehanteerd dienen te worden.

De accountant is niet verplicht om zijn oordeel over de materiële controle statistisch te onderbouwen. Een kwalitatieve, in het dossier vastgelegde onderbouwing ervan is ook mogelijk.

4.1.2 Persoonsgebonden budget

De accountant hanteert de Leidraad inspanningsverplichting contra-indicaties ten aanzien van rechtmatige betalingen zorgkantoren inzake pgb-Wlz als normenkader bij zijn controle. Eventuele aanvullingen, aanpassingen of addenda die toezien op de verantwoording over 2022 neemt de accountant mee in zijn controle, voor zover de NZa deze onderschreven heeft.

4.1.3 Zorg in natura

De accountant stelt vast dat de Wlz-uitvoerder de van de zorgaanbieders ontvangen nacalculatieformulieren toetst voor wat betreft de geleverde productie, de gehanteerde tarieven en de overige informatie op deze formuleren. Hiertoe beoordeelt hij de administratieve organisatie en interne beheersing rondom het nacalculatieproces. Indien de accountant aanwijzingen krijgt dat de toetsing door de Wlz-uitvoerder gebreken vertoont, of indien de accountant van een zorgaanbieder een andere dan goedkeurende verklaring bij het nacalculatieformulier heeft afgegeven, bepaalt hij het effect hiervan op zijn oordeel over de rechtmatigheid van de schaden. Dit kan impliceren dat hij de aan de betreffende nacalculatieformulieren verbonden schadelast als onrechtmatig moet aanmerken.

In overeenstemming met het gesloten convenant worden de zorgkosten (voor zorg in natura) in het verslagjaar volledig in aanmerking genomen bij de Wlz-uitvoerder die de taken daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

Van de accountant wordt geen medisch-inhoudelijke toetsing op dossiers verwacht. Dit zou ook in strijd zijn met de bepalingen van de AVG omdat deze bijzondere persoonsgegevens bevatten.

4.2 Het toerekenen van beheerskosten

Op grond van artikel 4.3.1 van de Wlz maakt de Wlz-uitvoerder in zijn financieel verslag onderscheid tussen beheerskosten en de kosten van verstrekking van zorg en vergoedingen (schades). Op grond van artikel 4.6 van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) mag de Wlz-uitvoerder geen onverantwoorde uitgaven ten laste van het beheerskostenbudget brengen, tenzij de NZa anders besluit.

De accountant stelt vast of de Wlz-uitvoerder aan onderstaande punten heeft voldaan.

4.2.1 Beheerskostenbudget

De Wlz-uitvoerders ontvangen op basis van door Zorginstituut Nederland vastgestelde rekenregels (Besluit Wfsv, artikelen 4.4 en 4.5) een beheerskostenbudget.

De accountant stelt vast dat het verantwoorde beheerskostenbudget Wlz in het financieel verslag overeenstemmen met de beschikkingen van Zorginstituut Nederland, de herverdeling via de clearinghouse-constructie van ZN en de gemaakte afspraken in het convenant.

De methodiek voor de toerekening van de budget beheerskosten aan de Wlz-uitvoerder voldoet aan de gestelde criteria in de Beleidsregel Normenkader Wlz-uitvoerder.

4.2.2 Rechtmatige beheerskosten

De aan een Wlz-uitvoerder (binnen de groep waarvan hij deel uitmaakt) toegerekende beheerskosten zijn rechtmatig als deze in ieder geval juist, volgens een bestendige gedragslijn22 en op basis van consistente verdeelsleutels23 zijn toegerekend aan de Wlz-uitvoerders. De beheerskosten moeten zijn gemaakt voor de uitvoering van de Wlz en in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. De Wlz-uitvoerder zet het budget in voor zijn beheerskosten, verband houdende met de uitvoering van de Wlz.

4.2.3 Budgetresultaat

In overeenstemming met het gesloten convenant wordt het budgetresultaat in het verslagjaar volledig in aanmerking genomen bij de Wlz-uitvoerder die de taken daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

4.2.4 Wettelijke reserve

Het budgetresultaat voor alle door de Wlz-uitvoerder uitgevoerde taken komt ten laste of ten gunste van de wettelijke reserve.

4.2.5 Maximale stand wettelijke reserve en negatieve reserve

In artikel 4.6 van het Besluit Wfsv is bepaald dat een Wlz-uitvoerder een reserve uitvoering Wlz aanhoudt. De wettelijke reserve uitvoering Wlz ultimo enig jaar van de Wlz-uitvoerder mag maximaal twintig procent van het beheerskostenbudget bedragen, zoals bedoeld in artikel 4.4 van het Besluit Wfsv. Indien Zorginstituut Nederland vaststelt dat de wettelijke reserve het gestelde maximum te boven gaat, dient de Wlz-uitvoerder het door Zorginstituut Nederland vastgestelde bedrag van de overschrijding binnen vier weken in het Fonds langdurige zorg (Flz) te storten. Dit is geregeld in artikel 4.6 van het Besluit Wfsv. De accountant stelt vast dat de hoogte van de wettelijke reserve in het financieel verslag niet boven het gestelde maximum komt. Voor de bepaling van de 20%-grens moet worden uitgegaan van het beheerskostenbudget, zoals vastgesteld door het Zorginstituut Nederland op grond van artikel 4.4 van het Besluit Wfsv voor dat jaar. Dit is een andere grondslag dan het beheerskostenbudget van de Wlz-uitvoerder na toepassing van de Clearinghouse-constructie.

In het geval de Wlz-uitvoerder ultimo boekjaar over een negatieve wettelijke reserve beschikt, stelt de accountant vast dat de Wlz-uitvoerder maatregelen24 heeft genomen om deze negatieve wettelijke reserve om te buigen naar een positieve wettelijke reserve.

4.2.6 Rendement wettelijke reserve

De Wlz-uitvoerder moet een redelijk rendement toerekenen over de wettelijke reserve. In artikel 4.6 van het Besluit Wfsv is bepaald dat Zorginstituut Nederland bepaalt welk percentage rente de Wlz-uitvoerder over de reserve geacht wordt te maken.

4.3 Buitenlandzorg

Relevant bij buitenlandzorg zijn:

 • De zorgkosten van wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland op basis van de Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden.

 • De kosten van Wlz-zorg in het buitenland zonder toepassing van een verordening of verdrag.

De accountant stelt vast dat de Wlz-uitvoerder bij de vergoeding van kosten bij wonen en tijdelijk verblijf in het buitenland de geldende wet- en regelgeving in acht heeft genomen (Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving).

5 Verklaring en rapportages

5.1 Controleverklaring

De accountant geeft een controleverklaring af bij het financieel verslag. In Bijlage 2: Specifieke punten controleverklaring, is een opsomming gegeven van minimale en specifieke punten die in de controleverklaring opgenomen dienen te worden. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn.

5.2 Accountantsverslag

Naast de controleverklaring legt de accountant in een accountantsverslag zijn bevindingen vast van zijn onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten.2526

In het accountantsverslag neemt de accountant de volgende onderdelen op:

 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring

De accountant rapporteert over:

 • bijzonderheden naar aanleiding van de controle van de posten van het financieel verslag;

 • of het financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met het 'Model financieel verslag behorende bij de regeling Uitvoeringsverslag en Financieel verslag, betrekking hebbende op het controlejaar.

  1. Rechtmatigheidsoverzicht

De accountant neemt in het accountantsverslag een rechtmatigheidsoverzicht over het verslagjaar op.

Bij het rechtmatigheidsoverzicht neemt de accountant een toelichting op van de oorzaak van de rechtmatigheidsfouten en onzekerheden.

De accountant rapporteert over de juiste en volledige opvolging door de Wlz-uitvoerder van rechtmatigheidsfouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.

 1. Andere informatie

De accountant vermeldt bij de bevindingen van zijn onderzoek of de opgenomen informatie in de andere informatie met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en of

de andere informatie alle informatie bevat die op grond van Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder is vereist.

 1. Afwikkeling bevindingen voorgaand jaar NZa

De accountant vermeldt zijn bevindingen van zijn onderzoek naar de op- en aanmerkingen van de NZa in haar rapportage over de financiële rechtmatigheid van voorgaand jaar.

Bijlage 1: Lijst met circulaires en wet- en regelgeving

1. Verslaggeving

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wmg, Wlz (m.b.t. voorschriften voor verslaglegging door Wlz-uitvoerders)

www.nza.nl

Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder

Wlz-uitvoerder

Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur {welke toeziet op het controlejaar}

www.nza.nl

Vraag en Antwoord verantwoording en rechtmatigheid Wlz-uitvoerders

2. Beheerskosten

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz-uitvoerder

Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur {welke toeziet op het controlejaar}

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

Wetten.overheid.nl

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheers¬kosten Wlz-uitvoerders Wlz

Wetten.overheid.nl

Besluit langdurige zorg (m.b.t reserve uitvoering Wlz)

https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/

Aanwijzingen besteedbare middelen beheerskosten {van de betreffende jaren}

3. Schaden

Bron/Vindplaats

Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders

www.nza.nl

Regeling Monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

www.nza.nl

Beleidsregel Budgettair kader Wlz

www.nza.nl

Controleprotocol nacalculatie Wlz-zorgaanbieders

(inclusief de hierin genoemde wet-en regelgeving)

www.nza.nl

Regeling Declaratievoorschriften, administratievoorschriften en

www.nza.nl

informatieverstrekking Wlz

www.nza.nl

Normenkader Wlz-uitvoerder

www.nza.nl

Regeling Transparantie Contracteerproces Wlz

www.nza.nl

Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz

Wetten.overheid.nl

Wet langdurige zorg

Wetten.overheid.nl

Besluit zorgaanspraken Wlz

Wetten.overheid.nl

Regeling langdurige zorg

4. Rentevergoeding Algemeen Fonds

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Besluit Wet financiering sociale verzekeringen

5. Buitenland

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Wlz, Blz, Rlz

Wetten.overheid.nl

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999

Wetten.overheid.nl

Regeling Hulp in bijzondere omstandigheden

Wetten.overheid.nl

Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden 2006

6. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Bron/Vindplaats

Korte omschrijving inhoud

Wetten.overheid.nl

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Bijlage 2: Specifieke punten controleverklaring

Dit betreft een rapportage conform NV COS 800 Bijzondere overwegingen - controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden. In dit protocol beschrijven wij enkel de specifieke aandachtspunten ten aanzien van de generieke NBA template, zoals deze ook te vinden is op https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/voorbeeldteksten-en-verklaringen/.

Ons oordeel
In de paragraaf 'Ons oordeel' moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Naar ons oordeel:

 • geeft het Financieel verslag een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van [naam Wlz-uitvoerder] per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder;

 • voldoen de in het financieel verslag verantwoorde schaden, bedrijfsopbrengsten en beheerskosten over 2022, in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals limitatief opgesomd in bijlage 1 van het Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders met kenmerk […].

De basis voor ons oordeel
In de paragraaf 'De basis voor ons oordeel' moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol accountantsonderzoek Financieel Verslag Wlz-uitvoerders met kenmerk […] vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het Financieel verslag'.

Controleaanpak continuïteit en frauderisico's

In de accountantsverklaring dient de accountant een aparte sectie 'Controleaanpak continuïteit' (Standaard 700.29A) en 'Controleaanpak frauderisico's' (Standaard 700.29B) op te nemen in de accountantsverklaring bij wettelijke controles27. Gezien de beperkte verspreidingskring en de aard van de verantwoording, acht de NZa dat voor de controleverklaring bij het financieel verslag niet noodzakelijk.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
In de paragraaf 'Beperking in gebruik en verspreidingskring' moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

Het financieel verslag is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland met als doel [naam Wlz-uitvoerder] in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de Wlz en de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor [naam Wlz-uitvoerder], de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Andere informatie

In de paragraaf 'Andere informatie' moet ten minste de volgende specifieke alinea worden opgenomen:

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast het Financieel verslag en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

 • het Uitvoeringsverslag;

 • de bestuursverklaringen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met het financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 • alle informatie bevat die op grond van de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder is vereist voor het uitvoeringsverslag en de bestuursverklaringen.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van het financieel verslag of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720 en het Protocol accountantsonderzoek Financieel Verslag Wlz-uitvoerder 2022. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij het financieel verslag.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het uitvoeringsverslag en de bestuursverklaringen in overeenstemming met Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder.

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven