Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie TB/REG-23659-01
Geldigheid:01-05-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23659-01

1 mei 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

25 april 2023

Onbepaald

Directie Regulering


De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie,

en de regeling:

Regeling paramedische zorg,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

- alle ziektekostenverzekeraars en

- alle (niet-)verzekerden1,

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bijlage, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijvingen beschreven voorwaarden.

Voor alle facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder aan ten grondslag ligt.

Intrekken oude prestatiebeschrijvingbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie, met kenmerk TB/REG-21630-01, ingetrokken.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatiebeschrijvingbeschikking

De Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie, met kenmerk TB/REG-21630-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

Inwerkingtreding

Indien de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 april 2023, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van de beschikking wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 mei 2023. Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)


Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg


Bijlage bij Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie

TB/REG-23659-01


Lijst met prestatiebeschrijvingen facultatieve prestaties

Fp1. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 1

Fp2. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 2

Fp3. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 3

Fp4. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Voorste Kruisband reconstructie (VKB)

Fp5. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Knieprothese (TKP)

Fp6. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Heupprothese (THP)

Fp7. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Decompressie Schouder

Fp8. Kinderfysiotherapeutisch ketenzorgtraject vroeg-interventie Prematuren: het ToP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuur geboren kinderen en hun ouders)

Registratie bij en certificering door het expertisecentrum ontwikkelingsondersteuning prematuren-nl (EOP-nl) is vereist.

Fp9. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten, zorgprofiel 1 (normaal verloop van het herstel)

Fp10. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten, zorgprofiel 2 (afwijkend verloop van het herstel, zonder dominante aanwezigheid van psychosociale herstel belemmerende factoren)

Fp11. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten, zorgprofiel 3 (afwijkend verloop van het herstel, met dominante aanwezigheid van psychosociale herstel belemmerende factoren)

Fp12. Transmurale fysiotherapeutisch zorgtraject in de eerste lijn volgend op een trauma.

De prestatie behelst een transmurale zorginterventie gericht op fysiek functieherstel voor (poly)traumapatiënten met een fractuur of weke delen letsel, in aansluiting op de ziekenhuisopname. De prestatie bestaat uit fysiotherapeutische diagnostiek en eerstelijnscasemanagement vanuit het ziekenhuis, fysiotherapeutische behandeling in de eerste lijn en transmurale communicatie tussen de eerste lijn en de fysiotherapeut in het ziekenhuis. Van deze prestatie kan geen gebruik worden gemaakt indien de behandeling in aansluiting op de ziekenhuisopname bestaat uit klinisch revalideren in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Ook kan van deze prestatie geen gebruik worden gemaakt indien het fysiotherapeutisch traject onderdeel uitmaakt van de medisch-specialistische behandeling.

Fp13. Fysiotherapeutische intake en onderzoek volgens de Coach2Move benadering

De fysiotherapeutische Coach2Move interventie richt zich op de verbetering van de mobiliteit en lichamelijke activiteit voor kwetsbare thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder. Ouderen die een progressieve aandoening hebben, in de palliatieve fase verkeren, op korte termijn aangemeld worden voor opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum of niet instaat zijn om te lopen, komen niet in aanmerking voor deze interventie.

De prestatie bestaat uit een (verlengde) intake met verslaglegging en indien nodig consultatie met een collega of de verwijzer alsmede een afsluitend consult met de eindrapportage. De patiënten worden op basis van de fysiotherapeutische interventie in een drietal behandelprofielen ingedeeld. Uit het behandelprofiel blijkt het aantal benodigde zittingen. De fysiotherapeutische interventie vindt plaats via de Coach2Move benadering en wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut geriatrie. De behandeling, die te declareren is via de zittingen, maakt geen onderdeel uit van de facultatieve prestatie.

Fp14. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van knie- en/of heupartrose

De prestatie is een zorgtraject dat zich richt op de verbetering van de mobiliteit en lichamelijke activiteit voor patiënten met knie- en/of heupartrose. Ouderen die een progressieve aandoening hebben, in de palliatieve fase verkeren, op korte termijn aangemeld worden voor opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum of niet in staat zijn om te lopen, komen niet in aanmerking voor deze interventie.

De prestatie bestaat uit fysiotherapeutische diagnostiek, fysiotherapeutische behandeling in de eerste lijn en transmurale communicatie tussen de eerste lijn en de fysiotherapeut in het ziekenhuis. De patiënten worden op basis van de fysiotherapeutische diagnostiek in een behandelprofiel ingedeeld. Uit het behandelprofiel blijkt onder meer het aantal benodigde zittingen fysiotherapie. De fysiotherapeutisch behandeling bestaat uit een combinatie van de volgende componenten (afhankelijk van het behandelprofiel): voorlichting, advies, oefen- en beweeginstructie en/of begeleiding bij oefenen en lichamelijke activiteit. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van e-health.

Fp15. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke nekpijn

De fysiotherapeutische interventie is een gestructureerd en in tijd afgebakend zorgtraject voor patiënten met aspecifieke nekpijn, gericht op (volledig) functioneel herstel. Jeugdige patiënten met een leeftijd onder de 18 jaar bij intake alsmede patiënten met verdenking op ernstig onderliggende pathologie en/of specifieke vormen van nekpijn zoals radiculopathie komen niet in aanmerking voor deze interventie. De patiënten worden op basis van zorgzwaarte in een behandelprofiel ingedeeld. Uit het behandelprofiel blijkt de duur van de interventie en het aantal benodigde zittingen fysiotherapie. Het fysiotherapeutisch zorgtraject ten behoeve van aspecifieke nekpijn bestaat uit de volgende componenten: classificatie in zorgzwaarte, paramedische diagnostiek, stratificatie naar dominante behandelstrategie, paramedische behandelingen (zitting manuele therapie en fysiotherapie) in de eerste lijn en waar mogelijk begeleiding op afstand door de inzet van e-health.

Fp16. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke schouderpijn

De fysiotherapeutische interventie is een gestructureerd en in tijd afgebakend zorgtraject voor patiënten met aspecifieke schouderpijn, gericht op (volledig) functioneel herstel. Jeugdige patiënten met een leeftijd onder de 18 jaar bij intake alsmede patiënten met verdenking op ernstig onderliggende pathologie en/of specifieke vormen van schouderpijn zoals fractuur komen niet in aanmerking voor deze interventie. De patiënten worden op basis van zorgzwaarte in een behandelprofiel ingedeeld. Uit het behandelprofiel blijkt de duur van de interventie en het aantal benodigde zittingen fysiotherapie. Het fysiotherapeutisch zorgtraject ten behoeve van aspecifieke schouderpijn bestaat uit de volgende componenten: classificatie in zorgzwaarte, paramedische diagnostiek, stratificatie naar dominante behandelstrategie, paramedische behandelingen (zittingen manuele therapie en fysiotherapie) in de eerste lijn en waar mogelijk begeleiding op afstand door de inzet van e-health.

Voor al deze facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

Fp17. Bekkenfysiotherapeutisch behandeltraject bij urine-incontinentie

Deze fysiotherapeutische interventie is een gestructureerd afgebakend zorgtraject voor patiënten met bekkenbodemklachten bij urine-incontinentie, gericht op (volledig) functioneel herstel. Het traject bestaat minimaal uit de volgende componenten: fysiotherapeutisch diagnostisch consult, informatie en educatie van de patiënt, bekkenbodemspier training met begeleiding op afstand door middel van een mobiele app en tussen- en eindevaluatie(s).


Aanvraagprocedure facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor fysiotherapie die afwijkt van de prestatiebeschrijvingen vermeld in de Prestatiebeschrijvingbeschikking voor fysiotherapie, indien ten minste één zorgaanbieder en ten minste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

1. De aanvraag dient:

  • schriftelijk te worden ingediend;

  • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk; en

  • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

  • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;

  • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie valt.

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

  • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2;

  • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

Naar boven