Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024 - NR/REG-2412
Vaststellingsdatum:16-05-2023Geldigheid:01-01-2024 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op:

 • artikel 35, zevende lid;

 • artikel 36, derde lid;

 • artikel 37, eerste lid, aanhef en onder d, vierde lid, en zevende tot en met negende lid;

 • artikel 62, juncto artikel 68;

 • artikel 76, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en op:

 • de aanwijzing inzake bekostiging extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten d.d. 14 juli 2014, kenmerk 642422-123511-MC, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);

 • de Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024 (met kenmerk BR/REG-24125),

is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van het macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

bovengrens:

grens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg.

budgettair kader zorg (BKZ):

het door het ministerie van VWS jaarlijks vastgesteld macrokader dat de beschikbare middelen per jaar omvat voor een bepaald type zorg.

macrobeheersinstrument (MBI):

instrument waarmee op grond van de artikelen 35, zevende lid en artikel 50, tweede lid van de Wmg, ontstane overschrijdingen op het BKZ achteraf kunnen worden geredresseerd.

omzet:

omzet als bedoeld in artikel 7 van de Beleidsregel macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024 (met kenmerk: BR/REG-24125).

prestaties Zintuiglijk gehandicaptenzorg:

prestaties als bedoeld in artikel 4 van de Beleidsregel Zintuiglijk gehandicaptenzorg.

zintuiglijk gehandicaptenzorg:

zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

zorgaanbieder:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg.

zorgverzekeraar:

een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Zorgverzekeringsfonds:

het fonds bedoeld in artikel 39 van de Zvw.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel de (macro)kosten van de in artikel 1 genoemde zorg te beheersen door middel van een integraal macrobeheersmodel, respectievelijk macrobeheersinstrument (MBI).

Om dit doel te bereiken is deze regeling vastgesteld. Hierin zijn voorschriften opgenomen op het gebied van:

 • een ordentelijke en controleerbare administratie;

 • verstrekking van gegevens over de omzet;

 • afdracht van geldbedragen in verband met overschrijding van een tariefgrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zintuiglijk gehandicaptenzorg leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze regeling van toepassing op personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of op personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG, voor zover voornoemde categorieën personen handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van zintuiglijk gehandicaptenzorg uitvoeren of verantwoordelijk zijn voor dergelijke door anderen uitgevoerde handelingen of werkzaamheden.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van deze regeling.

Artikel 4 Administratievoorschriften

De zorgaanbieder richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit de gerealiseerde omzet als bedoeld in artikel 1 kan worden afgeleid.

Artikel 5 Gegevensverstrekking

 1. De zorgaanbieders bedoeld in artikel 1 verstrekken de NZa de in artikel 7 van de Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024 (met kenmerk: BR/REG-24125) bedoelde omzetgegevens uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief waarmee de NZa het veld informeert over de aanleververplichting. Deze brief wordt per omgaande verstuurd na ontvangst van het bericht van de minister van VWS, dat de bovengrens als bedoeld in artikel 1 is overschreden en die overschrijding door middel van toepassing van het macrobeheersinstrument ongedaan dient te worden gemaakt. Indien geen sprake is van een overschrijding van de bovengrens zal de NZa geen verplichting tot gegevensverstrekking opleggen.

 2. De gegevensverstrekking bedoeld in het vorige lid geschiedt door middel van een door de NZa - via haar website - beschikbaar te stellen formulier.

 3. De gegevensverstrekking bedoeld in het eerste lid bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

  1. een rechtsgeldig ondertekend voorblad van het formulier;

  2. een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  3. een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 6.

 4. Zorgverzekeraars, die met een brief van de NZa zijn geïnformeerd over de aanleververplichting, dienen uiterlijk twee maanden na dagtekening van de brief een opgave te doen aan de NZa van de zorgaanbieders die bij de betreffende zorgverzekeraar voor het overschreden jaar prestaties zintuiglijk gehandicaptenzorg in rekening hebben gebracht.

 5. De opgave bedoeld in het vorige lid geschiedt door middel van een door de NZa - via haar website - beschikbaar te stellen formulier.

Artikel 6 Accountantscontrole gegevensverstrekking

De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat een accountant, als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de juistheid en volledigheid van de op grond van artikel 5 verstrekte gegevens en inlichtingen vaststelt, overeenkomstig de wijze die in de in artikel 5, tweede lid, genoemde formulier en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.

Artikel 7 Wijze van gegevensverstrekking

De zorgaanbieder, respectievelijk zorgverzekeraar, verzendt de opgave bedoeld in artikel 5 naar de NZa.

Artikel 8 Afdracht overschrijding

 1. Op grond van een aanwijzing als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Wmg, dient de zorgaanbieder haar op grond van de Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024 (met kenmerk: BR/REG-24125), vastgestelde aandeel in de overschrijding van de bovengrens binnen een in de aanwijzing genoemde termijn af te dragen aan het Zorgverzekeringsfonds.

 2. Een afdracht als bedoeld in het eerste lid blijft achterwege, indien de kosten in verband met de afdracht en inning van het af te dragen bedrag hoger zijn dan de baten. Indien naar het oordeel van de NZa sprake is van een situatie als beschreven in de vorige zin, doet zij daarvan mededeling in de in het eerste lid bedoelde beschikking onder vermelding dat de zorgaanbieder het door de NZa vastgestelde bedrag ter zake zijn aandeel in de overschrijding niet hoeft af te dragen aan het Zorgverzekeringsfonds.

Artikel 9 Intrekken oude regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023, met kenmerk NR/REG-2309, ingetrokken.

Artikel 10 Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023, met kenmerk NR/REG-2309, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 5, aanhef en onder d, van de Bekendmakingswet.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2024.

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Mw. mr. drs. K. Raaijmakers

Plaatsvervangend voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Wijzigingen ten opzichte van de vorige regeling (NR/REG-2309):

De jaartallen en verwijzingen naar regelgeving zijn geactualiseerd.

Algemeen

De NZa voert op aanwijzing van de minister het zogenoemde macrobeheersinstrument vanaf 2015 jaarlijks uit. De gerealiseerde omzet voor zintuiglijk gehandicaptenzorg wordt (voorafgaand aan ieder kalenderjaar) aan een jaarlijks maximum gebonden. Als (achteraf) blijkt dat dit maximum is overschreden, dienen de zorgaanbieders die onder de Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg vallen hun aandeel in de overschrijding terug te storten in het Zorgverzekeringsfonds. De NZa zal dit aandeel vaststellen aan de hand van het aandeel van de omzet van de individuele zorgaanbieder in het totaal van de omzet van alle zorgaanbieders die onder het macrobeheersinstrument vallen.

Naar boven