Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatie-en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (kenmerk TB/REG-23617-03) - WB/REG-2023-05
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

WB/REG-2023-05

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

28 maart 2023

1 januari 2024

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

 

Artikel 1

In artikel 4.1 (Anw-verrichtingen in hds) van de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023, met kenmerk TB/REG-23617-03, wordt de zinsnede

'Voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

Voor de declaratie van een dienstuur huisartsendienstenstructuur gelden de volgende tijdsperioden:

a. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in de avond is van toepassing voor de uren die vallen tussen 18.00 en 24.00 op maandag tot en met vrijdag.

b. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in de nacht is van toepassing voor de uren die vallen tussen 24.00 en 08.00 op alle dagen.

c. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in het weekend is van toepassing voor de uren die vallen in het weekend tussen vrijdag 24.00 en maandag 08.00, exclusief de nachten tussen 24.00 en 08.00.

d. Dienstuur huisartsendienstenstructuur op een feestdag is van toepassing voor de uren die vallen op feestdagen volgens de Algemene Termijnenwet.'

vervangen door:

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

Voor de declaratie van een dienstuur huisartsendienstenstructuur gelden de volgende tijdsperioden:

a. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in de avond is van toepassing voor de uren die vallen tussen 18.00 en 24.00 op maandag tot en met vrijdag.

b. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in de nacht is van toepassing voor de uren die vallen tussen 24.00 en 08.00 op alle dagen.

c. Dienstuur huisartsendienstenstructuur in het weekend is van toepassing voor de uren die vallen in het weekend tussen vrijdag 24.00 en maandag 08.00, exclusief de nachten tussen 24.00 en 08.00.

d. Dienstuur huisartsendienstenstructuur op een feestdag is van toepassing voor de uren die vallen op officiële feestdagen (nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag).

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende wijziging van de Prestatie-en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (kenmerk TB/REG-23617-03).

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

 

Toelichting

Van oudsher verwijst de NZa in de regelgeving huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg alsmede huisartsendienstenstructuur naar de Algemene termijnenwet (Atw) voor wat betreft de feestdagen. Vóór de differentiatie van het ANW-uurtarief was dit geen probleem. Eerste paasdag en eerste pinksterdag vallen als zondagen immers al onder de definitie van ANW-zorg.

In de Atw is onderscheid gemaakt tussen een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag in de zin van die wet. Aangezien eerste paasdag en eerste pinksterdag zondagen zijn, vallen deze in de Atw niet onder de algemeen erkende feestdagen.  

Nu de NZa het ANW-uurtarief per 2023 gedifferentieerd heeft, is verwijzing naar de Atw voor feestdagen niet meer volledig. Dit wijzigingsbesluit wijzigt 'feestdagen volgens de Algemene Termijnenwet', naar 'officiële feestdagen' zoals vermeld op de website van de rijksoverheid, zodat ook eerste paasdag en eerste pinksterdag hieronder vallen. Voor de volledigheid heeft de NZa de officiële feestdagen uitgeschreven.

Naar boven