Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur (kenmerk BR/REG-23137a) - WB/REG-2023-06
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

WB/REG-2023-06

1 januari 2023

 

Datum vaststelling

Geldig tot

Behandeld door

28 maart 2023

1 januari 2024

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

 

Artikel 1

Artikel 2 (Reikwijdte) van de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur, met kenmerk BR/REG-23137a, komt te luiden:

Deze beleidsregel is van toepassing op geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden (huisartsenzorg) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), die wordt geleverd in een rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband, opgericht ten behoeve van spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht en weekend en op officiële feestdagen (nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag).

 

Artikel 2

Artikel 5 (Tariefopbouw), eerste lid, van de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur, met kenmerk BR/REG-23137a, komt te luiden:

1. De HDS kan van 18.00 uur tot 08.00 uur ten behoeve van de geleverde zorg aan patiënten en/of zorgverzekeraar een vast tarief per triageconsult, consult en visite in rekening brengen. Deze uren betreffen tevens de tijdsperiode tussen zaterdagmorgen 08.00 uur en zaterdagavond 18.00 uur en de tijdsperiode tussen zondagmorgen 08.00 uur en zondagavond 18.00 uur alsmede de tijdsperiode tussen 08.00 uur en 18.00 uur op officiële feestdagen (nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag).

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Dit besluit ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel huisartsendienstenstructuur (kenmerk BR/REG-23137a).

 

Toelichting

Van oudsher verwijst de NZa in de regelgeving huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg alsmede huisartsendienstenstructuur naar de Algemene termijnenwet (Atw) voor wat betreft de feestdagen. Vóór de differentiatie van het ANW-uurtarief was dit geen probleem. Eerste paasdag en eerste pinksterdag vallen als zondagen immers al onder de definitie van ANW-zorg.

In de Atw is onderscheid gemaakt tussen een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag in de zin van die wet. Aangezien eerste paasdag en eerste pinksterdag zondagen zijn, vallen deze in de Atw niet onder de algemeen erkende feestdagen.  

Nu de NZa het ANW-uurtarief per 2023 gedifferentieerd heeft, is verwijzing naar de Atw voor wat betreft feestdagen niet meer volledig. Dit wijzigingsbesluit wijzigt 'algemene erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet', naar 'officiële feestdagen' zoals vermeld op de website van de rijksoverheid, zodat ook eerste paasdag en eerste pinksterdag hieronder vallen. Voor de volledigheid heeft de NZa de officiële feestdagen uitgeschreven.

Naar boven