Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Wachttijden casemanagement dementie - januari 2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Introductie

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. We hebben de regeling verduidelijkt en de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd. In het vervolg vindt de aanlevering ieder kwartaal plaats door het Dementienetwerk. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en wij beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn.

Sinds het ingaan van de aangepaste regeling zijn er in totaal 6 aanleveringen geweest. De eerste aanlevering vond plaats in oktober 2021. In deze rapportage vindt u de resultaten van de meest recente aanlevering (januari 2023). Hiermee maken wij de wachttijden en wachtlijsten op een eenduidige en toegankelijke manier inzichtelijk.

2 Resultaten

In totaal zijn er, voor het aanlevermoment van januari 2023, tot nu toe 59 aanleveringen via het zorgbeeldportaal van de NZa gedaan. Dat betekent dat 97% van de netwerken heeft aangeleverd. In de 59 netwerken die hebben aangeleverd zijn er in totaal 63.196 cliënten in zorg voor casemanagement dementie (bij het vorige meetmoment ging dat om 64.529 cliënten van 61 netwerken). In totaal zijn er 1206 fte casemanagers dementie (vorige meetmoment: 1272 fte) werkzaam in deze netwerken.

2.1 Aantal wachtenden

Samen staan er 2551 mensen op de wachtlijst voor een casemanager (vorige meetmoment: 2311 mensen). In de figuur hieronder valt voor elk aanleverend netwerk te zien hoeveel wachtenden er zijn en welk deel van de wachtenden al langer dan 6 weken op de wachtlijst staat. In totaal staan er 1119 mensen langer dan 6 weken op de wachtlijst (vorige meetmoment: 996 mensen).

Er zijn 14 netwerken zonder een wachtlijst.

Figuur 1: Het aantal wachtenden per aanleverend netwerk

 

figuur 1

2.2 Wachtenden t.o.v. cliëntennetwerk

Hieronder is voor elk van de netwerken te zien wat de verhouding is van het aantal wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk. Gemiddeld is er sprake van 4 wachtenden per 100 cliënten in het netwerk.

Figuur 2: Het aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk

 

figuur 2: Het aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk

2.3 Wachtenden t.o.v. cliëntennetwerk

De gemiddelde aangeleverde wachttijd voor casemanagement dementie (gewogen naar cliëntaantallen) is 4,1 weken. Van alle aangeleverde netwerken is er bij 14 sprake van een wachttijd van 0 weken. Hieronder is te zien hoe de gemiddelde wachttijd varieert tussen de netwerken.

Figuur 3 : De gemiddelde wachttijd voor alle aangeleverde netwerken

 

figuur 3: De gemiddelde wachttijd voor alle aangeleverde netwerken

2.4 Verloop over tijd

Onderstaande figuren laten zien hoe het aantal wachtenden en de gemiddelde wachttijd over tijd verloopt. Hiervoor worden de cijfers per meetmoment gemiddeld (gewogen naar cliëntaantallen). We zien dat de gemiddelde wachttijd in het afgelopen jaar lijkt toe te nemen, terwijl het aantal wachtenden per 100 cliënten min of meer op hetzelfde niveau blijft.

Figuur 4 : Het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk per meetmoment

 

figuur 4: Het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk per meetmoment

 

Figuur 5: Gemiddelde wachttijd per meetmoment

 

figuur 5: Gemiddelde wachttijd per meetmoment

2.5 Vervolg

We zijn in gesprek met de netwerken die niet hebben aangeleverd. Tevens gebruiken we deze informatie voor ons toezicht en spreken we de regio's met de langste wachtlijsten. In deze gesprekken met de in die regio meest actieve zorgverzekeraar en / of vertegenwoordigers van zorgaanbieders bespreken we het verhaal achter de cijfers. Centraal in deze gesprekken staat de vraag wat de oorzaken zijn van de lange wachtlijsten en welke acties er worden ondernomen om deze wachtlijsten terug te dringen. Als uit deze gesprekken naar voren komt dat men ogenschijnlijk voldoende acties onderneemt om de wachtlijsten terug te dringen dan volgen we via de wachtlijstcijfers of dit daadwerkelijk het geval is. Indien we geen verbetering zien in deze cijfers, spreken we daar de partijen in de regio op aan.

3 Bijlage – onderliggende cijfers

In deze bijlage geven we inzicht in de cijfers waarmee figuren 3, 4 en 5 tot stand zijn gekomen.

Cijfers figuur 3

Tabel  1 : Het aantal netwerken voor de verschillende gemiddelde wachttijden (afgerond naar weken)

 

Tabel1. Het aantal netwerken voor de verschillende gemiddelde wachttijden

 

Cijfers figuur 4

Tabel  2 : Het gemiddeld aantal wachtenden per 100 cliënten voor de verschillende meetmomenten

 

Tabel 2.Het gemiddeld aantal wachtenden per 100 clienten voor de verschillende meetmomenten

 

Cijfers figuur 5

Tabel 2: De gemiddeld e wachttijd bij de verschillende meetmomenten

 

Tabel 3. De gemiddelde wachttijd bij de verschillende meetmomenten

Naar boven