Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit TopzorgGroep Holding B.V. - Fysio Bussum B.V. - Medisch Centrum Nijverheidswerf B.V.
Ondertekeningsdatum:20-07-2022Publicatiedatum:17-02-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 21 maart 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

 

 1. Capital A Fund VIII Holding Coöperatief U.A. oefent zeggenschap uit over TopzorgGroep Holding B.V. (hierna: TopzorgGroep Holding). TopzorgGroep Holding is via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van re-integratie, revalidatie en paramedische zorg in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. TopzorgGroep GGZ B.V. (hierna: TopzorgGroep GGZ), TopzorgGroep Fysio Bussum B.V. (hierna: TopzorgGroep Fysio Bussum) en TopzorgGroep MCN B.V. (hierna: TopzorgGroep MCN) zijn opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. TopzorgGroep Holding houdt 100% van de aandelen in TopzorgGroep GGZ. TopzorgGroep GGZ houdt 100% van de aandelen in TopzorgGroep Fysio Bussum en TopzorgGroep MCN (voornoemde partijen hierna gezamenlijk:     het TopzorgGroep concern).

 

 1. Fysio Bussum B.V. (hierna: Fysio Bussum) is actief op het gebied van paramedische zorg en arbodienstverlening in Bussum.

 

 1. Medisch Centrum Nijverheidswerf B.V. (hierna: Medisch Centrum Nijverheidswerf) is actief op het gebied van het intensiveren en integreren van psychiatrie en revalidatiegeneeskunde en levert basis geestelijke gezondheidszorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg in Bussum.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva van Fysio Bussum door TopzorgGroep Fysio Bussum en de overname van de activa en passiva van Medisch Centrum Nijverheidswerf  door TopzorgGroep MCN. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 19 mei 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn TopzorgGroep Holding, de onderneming van Fysio Bussum en de onderneming van Medisch Centrum Nijverheidswerf.

 

 1. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 2. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat TopzorgGroep Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van   Fysio Bussum en de onderneming van Medisch Centrum Nijverheidswerf.

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 1. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Fysio Bussum en Medisch Centrum Nijverheidswerf doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Fysio Bussum en Medisch Centrum Nijverheidswerf door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door het TopzorgGroep concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door het TopzorgGroep concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

Personeel

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het TopzorgGroep concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
   
 1. Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 20 juli 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. drs. A.J.M.H. Mateijsen
plv. directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven