Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve prestatie Thuistoediening oncolytica en/of immunotherapie - TB/REG-23653-01
Vaststellingsdatum:06-02-2023Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23653-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

7 februari 2023

 

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

 • de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, en derde lid, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg;

 • de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,

alsmede de beleidsregel(s):

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-23113a (hierna: de beleidsregel), alsmede de opvolgende versies van deze beleidsregel;

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2306a (hierna: de regeling), alsmede de opvolgende versies van deze regeling;

besloten dat:

instellingen die geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv) leveren

aan:

 • ziektekostenverzekeraars en

 • (niet-)verzekerden1

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mogen brengen, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

Prestatiecode

Prestatiebeschrijving

198515

Facultatieve prestatie - ziekenhuisinzet bij chemo- en/of immunotherapie per infuus of injectie door wijkverpleging in de thuissituatie of een locatie dicht bij huis.

Toelichting op de omschrijving van de facultatieve prestatie

Patiënten onder behandeling van een medisch specialist ontvangen toedieningen chemo- en/of immunotherapie via infuus of injectie in de thuissituatie of op een locatie dichtbij huis door de wijkverpleging. De medisch specialist is eindverantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt. De prestatie wordt in rekening gebracht door het ziekenhuis waar de medisch specialist werkzaam is.

De prestatie omvat o.a.:

 • Coördinatie van het proces;
 • Bereiding van de geneesmiddelen, inclusief terhandstelling aan de wijkverpleging of patiënt (met inbegrip van eventuele andere geneesmiddelen die ook toegediend moeten worden);
 • Vervoer van de geneesmiddelen naar de thuissituatie, of een locatie dichtbij huis;
 • Achterwacht (zorginhoudelijk en IT).

 

De prestatie wordt geregistreerd en gedeclareerd per dag dat er één of meer verstrekkingen plaatsvinden. De vergoeding van de wijkverpleging, dure geneesmiddelen, diagnostiek en/of MSZ-consulten vallen niet onder de facultatieve prestatiecode.

Onder 'thuissituatie' wordt verstaan:

 • een woning (woonhuis of appartement) waar de patiënt woont of (tijdelijk) verblijft, of
 • een zorginstelling waar de patiënt verblijft op grond van een aanspraak op zorg als bedoeld in artikel 3.1.1 Wlz.

 

Onder een 'locatie dicht bij huis' wordt verstaan een locatie in de buurt van een woning of zorginstelling als hierboven genoemd. Onder een 'locatie dichtbij huis' wordt niet verstaan een (polikliniek-)locatie van het ziekenhuis van de verantwoordelijke medisch specialist.

Tariefsoort

Voor de hierboven genoemde facultatieve prestatie (za-code 198515) geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg. Het betreft een prestatie in de vorm van een losse ozp, in de hoofdcategorie 'ozp Facultatieve prestaties'.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

2. De facultatieve prestatie met za-code 198515 wordt slechts in rekening gebracht, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst (een contract) tussen een ziektekostenverzekeraar en een zorgaanbieder ten grondslag ligt.

2. Declaratie van de facultatieve prestatie met za-code 198515 geschiedt niet in combinatie met een van de volgende zorgactiviteiten:

 1. 039141 - Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren;

 2. 039142 - Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde of hematologische tumoren, excl. acute leukemie (zie 039143);

 3. 039143 - Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij acute leukemie;

 4. 039145 - Verstrekking chemo-immunotherapie per infuus of per injectie

 5. 039146 - Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie, excl. desensibilisatie middels immunotherapie bij kinderen (zie 039150);

039163 - Intraveneuze verstrekking van bisfosfaten.

3. Dbc-zorgproducten voor toediening van chemo- of immunotherapie in het ziekenhuis, die een van de zorgactiviteiten genoemd in het vorige voorschrift (no. 2) bevatten, worden niet in rekening gebracht wanneer het ziekenhuis voor de betreffende patiënt reeds gebruik maakt of heeft gemaakt van de facultatieve prestatie met za-code 198515.

4. Onder verwijzing naar artikel 12b, lid 5, van de beleidsregel kan de NZa deze facultatieve prestatie in de toekomst mogelijk beëindigen en omzetten in een reguliere prestatie binnen de bekostigingsstructuur van de medisch specialistische zorg. Mocht de NZa hiertoe overgaan, dan vervalt deze beschikking van rechtswege, dus zonder dat intrekking is vereist, op de datum waarop die nieuwe, reguliere prestatie in werking treedt. De za-code (198515) van deze facultatieve prestatie wordt in dat geval per genoemde datum geblokkeerd, resp. verwijderd uit de technische ict-tabellen. Zorgaanbieders die over deze facultatieve prestatie (za-code 198515) contracten met zorgverzekeraars hebben gesloten waarvan de looptijd doorloopt na de datum waarop de nieuwe, reguliere prestatie op basis van de landelijke dbc-systematiek in werking treedt, kunnen aan die enkele omstandigheid geen recht op voortgezet gebruik van deze facultatieve prestatie ontlenen.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Onder verwijzing naar artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Indien de Staatscourant, waarin de kennisgeving bedoeld in de vorige zin wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve prestatie - thuistoediening oncolytica en/of immunotherapie.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 •  de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg


Toelichting

Een aparte declaratietitel voor toedieningen van chemo- en immunotherapie per infuus of injectie door de wijkverpleging op een locatie buiten het ziekenhuis, is noodzakelijk omdat deze praktijk verschilt van de behandeling in het ziekenhuis. Omdat in de huidige bekostigingssystematiek dit onderscheid niet wordt gemaakt, stimuleert de huidige bekostiging het toedienen in de thuissituatie niet. Dit vormt een drempel voor het leveren van passende en doelmatige zorg. De werkwijze vereist, naast een passende declaratietitel, ook een goede afstemming met de wijkverpleging, in proces en verantwoordelijkheden. Vandaar dat een facultatieve prestatie een passende oplossing biedt, omdat daarmee nadere afspraken over de randvoorwaarden kunnen worden opgenomen, waarmee het beschreven knelpunt wordt weggenomen en een en ander lokaal gefaciliteerd wordt.

Over het algemeen zal de patiënt in de eerste fase van de behandeling een toediening door en in het ziekenhuis ondergaan. Deze kan op de gebruikelijke wijze door het verantwoordelijke ziekenhuis worden gedeclareerd. Wanneer de toediening wordt overgedragen aan de wijkverpleging, blijft de medisch specialist van het ziekenhuis verantwoordelijk. De kosten die het ziekenhuis in die vervolgfase maakt bij de bereiding en verstrekking van het geneesmiddel (zoals in de toelichting bij de prestatie omschreven), worden via de facultatieve prestatie, te declareren door het ziekenhuis, vergoed. Hierbij kan het ziekenhuis geen gebruik maken van de activiteitencodes en dbc-zorgproducten voor de toediening in het ziekenhuis. De inzet van de wijkverpleegkundige bij deze werkwijze wordt vergoed via de prestaties voor de wijkverpleegkunde, dus niet via de dbc-systematiek.

Met deze beschikking is declaratie van de beschreven prestatie, met inachtneming van de gestelde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, mogelijk per datum inwerkingtreding. De betreffende zorgactiviteitencode (198515) zal met ingang van 1 januari 2024 opgenomen zijn in het releasepakket voor de medisch-specialistische zorg voor dat kalenderjaar.

Naar boven