Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit TopzorgGroep B.V. en Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V.
Ondertekeningsdatum:30-08-2022Publicatiedatum:01-02-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 27 juli 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

 

 1. TopzorgGroep Holding B.V. is (onder meer) via haar dochteronderneming TopzorgGroep B.V. (hierna: TopzorgGroep) actief op het gebied van re-integratie, revalidatie en paramedische zorg in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het TopzorgGroep concern). 

 

 1. Froeling-Kremer Fysiotherapeuten B.V. (hierna: Froeling-Kremer Fysiotherapeuten) is actief op het gebied van fysiotherapie in Zundert.
   

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Froeling-Kremer Fysiotherapeuten door TopzorgGroep. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 12 juli 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn TopzorgGroep en Froeling-Kremer Fysiotherapeuten.
   
 2. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
   
 3. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

       

      8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet.            De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat TopzorgGroep uitsluitende zeggenschap verkrijgt over              Froeling-Kremer Fysiotherapeuten.

Beoordeling

 

     9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van             artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 1. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

    10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde                concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

    11.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij             de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde               advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

    12. Froeling-Kremer Fysiotherapeuten doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet                  onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Froeling-Kremer                      Fysiotherapeuten door de NZa niet beoordeeld.

Cliënten

 

     13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door het TopzorgGroep concern op een zorgvuldige                 wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de             inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.
 

    14.  Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door het                         TopzorgGroep concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

Personeel

 

  15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het TopzorgGroep concern geen ondernemingsraad in de zin               van de WOR heeft ingesteld, maar dat het wel al zijn personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de                   mogelijkheid gegeven hierop te reageren.
 

       C.Cruciale zorg

 

  16.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

  17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent                goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 30 augustus 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

 

Naar boven