Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit PDA Dental Labs B.V. en Tandtechnisch Laboratorium Floralaan B.V.
Ondertekeningsdatum:30-12-2022Publicatiedatum:01-02-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 1. Op 1 december 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit besluit wordt hieronder toegelicht.

Partijen

 1. Prime Dental Alliance B.V. (hierna: Prime Dental Alliance) is via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in Eindhoven, Weert, Bussum, Oisterwijk, IJmuiden, Kaatsheuvel, Alphen aan den Rijn, Rijen, Nijkerk, Urk, Noordwijkerhout, Zeist, Neer, Barendrecht, Zutphen, Herpen, Ravenstein, Vught, Geldrop, Deurne, Arnhem, Tilburg, Nijmegen, Oss, Amersfoort, Grave en Helmond. Prime Dental Alliance houdt 100% van de aandelen in PDA Dental Labs B.V. (hierna: PDA Dental Labs). PDA Dental Labs is via haar dochteronderneming J&G Tandtechniek Tilburg B.V. actief op het gebied van tandtechnische zorg in Tilburg.
   
 2. Tandtechnisch Laboratorium Floralaan B.V. (hierna: Tandtechnisch Laboratorium Floralaan) is actief op het gebied van tandtechnische zorg in Eindhoven.

Het voornemen

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Tandtechnisch Laboratorium Floralaan door PDA Dental Labs. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 16 december 2022.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

       5. Betrokken organisaties zijn PDA Dental Labs en Tandtechnisch Laboratorium Floralaan.

       6. PDA Dental Labs kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

       7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken                         organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg                       geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

       8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet.             De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat PDA Dental Labs uitsluitende zeggenschap verkrijgt                 over Tandtechnisch Laboratorium Floralaan.

Beoordeling

       9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke vereisten                 van artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa beoordeelt of: cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende                       zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de 

  1. voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;
  2. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
  3. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;
  4. de overgelegde effectrapportage als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg, voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, zoals bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid, Wmg.[1]

 

Besluit

       10. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de wettelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 49c, tweede lid,                   Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 30 december 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

 


[1] Meer informatie over het beoordelingsproces van de NZa is te vinden op de website van de NZa via https://www.nza.nl/over-de-nza/ons-toezicht-in-vogelvlucht/fusie-overname-of-gemeenschappelijke-onderneming

Naar boven