Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz – BR/REG-22164
Vaststellingsdatum:07-02-2023Geldigheid:01-01-2022 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz – BR/REG-22164

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

budgettair kader Wlz:

het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders/ zorgkantoren.

contracteerruimte:

het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders om zorg in natura te contracteren bij zorgaanbieders of zelfstandige zorgverleners. Dit kader bestaat uit niet-geoormerkte middelen en geoormerkte middelen.

energiekosten:

kosten voor elektriciteit, gas, olie, kolen, stadsverwarming en water

servicekosten:

kosten die bovenop de kale huur van een gebouw/woonvoorziening komen. Bijvoorbeeld kosten voor de nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit. Maar ook kosten voor schoonmaak en werkzaamheden van de huismeester.

gehonoreerde productieafspraak:

de productieafspraak (i) verminderd met de door de NZa verwerkte financiële korting(en) die per zorgaanbieder is/zijn doorgevoerd als gevolg van overschrijding van reguliere en/of geoormerkte contracteerruimte en (ii) aangepast in verband met de verdere toetsing van de productieafspraak aan de beleidsregels en regelingen van de NZa.

nacalculatieformulier:

het formulier waarin de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder de totaal financieel gerealiseerde productie en de totaal financiële realisatie overige onderdelen kunnen invullen.

nacalculatie-opgave:

de opgave tot nacalculatie die door de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder bij de NZa wordt ingediend. Voor deze opgave maken de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder gebruik van het nacalculatieformulier.

productieafspraak:

het totaalbedrag van de afspraken met betrekking tot de prestaties en tarieven ten laste van de contracteerruimte die door de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder zijn overeengekomen in de budgetronde of herschikkingsronde.

Wlz-uitvoerder:

de rechtspersoon die geen zorgverzekeraar is en die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 van de Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van die wet, daaronder begrepen de met toepassing van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen Wlz-uitvoerder.

zorgaanbieder:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg.

concern:

concern als bedoeld in artikelen 24a, 24b en 406 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Met een concern wordt gelijkgesteld twee of meer rechtspersonen die gelieerd zijn aan elkaar door eenzelfde in de statuten vermeld doel en door een nauw verweven financiële afhankelijkheid ten opzichte van elkaar.

zorgkantoor:

een ingevolge artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz voor een bepaalde regio aangewezen Wlz-uitvoerder. Het zorgkantoor is voor alle verzekerden die wonen in de regio waarvoor hij is aangewezen, belast met de verstrekking van het persoonsgebonden budget, alsmede met de administratie of controle van de aan die verzekerden verleende zorg.

zorgkantoorhouder:

Wlz-uitvoerder die voor één of meer regio's is aangewezen als zorgkantoor.

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel voorkomen en die niet hierboven worden vermeld, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Met deze beleidsregel worden de voorwaarden voor vergoeding en wijze van indiening bij de NZa voor compensatie van bovenmatig gestegen energiekosten 2022 vastgelegd. Het gaat hierbij om energiekosten die het directe gevolg zijn van de bovenmatige stijging van de energiekosten in het jaar 2022 die niet door maatregelen binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen2. Het doel van de beleidsregel ziet op het continueren van zorg en dat deze niet in het geding komt door de grote stijging van de energiekosten. Deze beleidsregel legt tevens vast op welke wijze wordt afgeweken van andere, in de beleidsregel nader genoemde, regelgeving. Deze beleidsregel is de uitwerking van de volgende brieven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS):

 • Brief Compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz, d.d. 23 december 2022, kenmerk 1041777-3488684-LZ;

 • Brief Maatregelen (energie)prijzen (semi-)collectieve sector VWS-terrein, d.d. 22 november 2022, kenmerk 3471530-1040034-FEZ.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders.

Artikel 4 Financiering van extra gemaakte energiekosten

1. Regeling compensatie hogere energiekosten 2022

Zorgaanbieders maken extra kosten door de bovenmatige stijging van de energiekosten in 2022.

Deze regeling ziet op de vergoeding van de extra gemaakte energiekosten als gevolg van deze stijging die worden gemaakt door Wlz-zorgaanbieders in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

De regeling voor extra gemaakte kosten is opgedeeld in twee componenten:

 1. regeling generieke vergoeding extra energiekosten;

 2. regeling specifieke vergoeding extra energiekosten.

2. Regeling generieke vergoeding extra energiekosten

Voor Wlz-zorgaanbieders (zorg in natura) die een vergoeding ontvangen op basis van de regeling generieke vergoeding extra energiekosten wordt het bedrag uit de definitief gehonoreerde productieafspraak zoals vastgesteld door de NZa bij de herschikkingsronde 2022 en opgenomen in de beschikking onder 'Productieafspraak algemeen (exclusief innovatie)' opgehoogd met een specifiek percentage. Dit bedrag wordt opgehoogd met 0,26530%. Indien in de herschikkingsronde geen productieafspraak is ingediend wordt uitgegaan van de eerder vastgestelde productieafspraak (budgetronde 2022).

3. Regeling specifieke vergoeding extra energiekosten

a. Voor de regeling specifieke vergoeding extra energiekosten komen alleen Wlz-zorgaanbieders in aanmerking waarbij sprake is van energiekosten in 2022 die volgens een rekenregel sterker zijn gestegen dan een drempelwaarde van 20 procent ten opzichte van de energiekosten in 2021. Zorgaanbieders die in aanmerking komen op basis van de in deze beleidsregel gestelde voorwaarden kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de nacalculatie. De specifieke compensatie energiekosten wordt berekend met de volgende componenten:

 1. de 'berekende totale omzet volgens de administratie conform rekenregel' in 2021 en 2022. Deze omzet wordt als volgt berekend:

  1

  Totale omzet op concen niveau volgens administratie

  2

  Af: Opbrengsten verhuur en servicekosten volgens administratie

  3

  Berekende totale omzet administratie cf rekenregel: 1 minus 2

 2. de 'berekende totale energiekosten op concern niveau volgens de administratie conform rekenregel' in 2021 en 2022. Deze energiekosten worden als volgt berekend:

  1

  Totale energiekosten volgens administratie

  2

  Af: Via servicekosten of anderszins doorberekende energiekosten

  3

  Berekende totale energiekosten administratie cf rekenregel: 1 minus 2

 3. de totale Wlz-omzet in 2021 en 2022 (conform administratie).

 4. Op basis van A, B en C wordt voor zowel 2021 als 2022 op een uniforme wijze een deel van de energiekosten toegerekend aan de Wlz (B*C/A ).

 5. Vervolgens worden de 'referentie-energiekosten Wlz 2022' berekend, door de energiekosten Wlz 2021 (zoals berekend bij regel D) te schalen met de ontwikkeling van de Wlz-omzet tussen 2021 en 2022 conform regel C (C2022/C2021*D2021).

 6. Uit een vergelijking van de energiekosten Wlz 2022 (regel D) met de referentie-energiekosten Wlz 2022 (regel E) volgt de 'in aanmerking te nemen stijging van de energiekosten Wlz 2022' (D2022-E2022)

 7. Voorwaarde voor de compensatie (zoals opgenomen in de Najaarsnota van het kabinet) is dat hierbij een drempel wordt gehanteerd. Deze drempel bedraagt 20 procent en is opgenomen op regel G (20% * E).

 8. De zorgaanbieder komt in aanmerking voor de specifieke compensatie indien de referentie-energiekosten conform post F meer zijn gestegen dan de drempelwaarde conform post G. De ex-ante compensatie is dan gelijk aan het verschil tussen F en G (F-G). Als dit bedrag kleiner of gelijk is dan nul, dan heeft de zorgaanbieder geen recht op specifieke compensatie wegens bovenmatig gestegen energiekosten.

 9. De voorlopig berekende compensatie kan nog worden verlaagd indien het totaal van de landelijk aangevraagde bedragen het landelijk beschikbare budget van € 30 miljoen overschrijdt. Zie artikel 4.5

Bovenstaande is hieronder in een schema weergegeven:

Bedragen in euro

2021

2022

A1)

Totale omzet volgens administratie

A2)

Af: Opbrengsten verhuur en servicekosten volgens administratie 

A)

Berekende totale omzet administratie (A1 -/- A2)

B1)

Totale energiekosten volgens administratie

B2)

Af: Via servicekosten of anderszins doorberekende energiekosten

B)

Berekende totale energiekosten administratie (B1 -/- B2)

C)

Totale Wlz-omzet volgens administratie

D)

Toerekening energiekosten aan Wlz (C / A * B)

E)

Energiekosten Wlz 2022 gecorrigeerd voor omzet

(C.2022 / C.2021 *D.2021)

F)

In aanmerking te nemen stijging

Energiekosten Wlz 2022(D minus E)

G)

Drempel 20% (20% van E)

H)

Specifieke compensatie ex ante 100% (F minus G)

(dit opnemen in nacalculatieformulier bij NZa-nummer met hoogste gehonoreerde productieafspraak binnen het concern)

I)

idem na toetsing door NZa (ivm landelijke € 30 mln)

b.

Onder extra energiekosten worden verstaan extra kosten die in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 zijn gemaakt ten opzichte van de kosten in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

4. Geoormerkte contracteerruimte extra energiekosten 2022 (landelijk)

Voor de regeling specifieke vergoeding extra energiekosten is een geoormerkte contracteerruimte van € 30 miljoen van kracht.

5. Overschrijding geoormerkte ruimte regeling specifieke vergoeding extra energiekosten

Het totale bedrag van de aanvragen in het kader van de specifieke vergoeding extra energiekosten mag het maximum van de geoormerkte ruimte niet overschrijden.

De NZa toetst bij een aanvraag van deze middelen het totaalbedrag op basis van de afspraak aan het landelijk

beschikbare bedrag.

Als het totale bedrag van de aanvragen in het kader van de specifieke vergoeding extra energiekosten – ingediend bij de nacalculatie-opgave Wlz 2022 – leidt tot een overschrijding van de beschikbare geoormerkte contracteerruimte zal deze overschrijding worden gecorrigeerd.

Deze correctie zal plaatsvinden naar rato van het aandeel van de aanvragen van deze zorgaanbieders op de totale aanvragen.

6. Sluittarief

De NZa zal de vergoeding voor de extra energiekosten opnemen in het sluittarief.

Artikel 5 Verantwoording Regeling specifieke vergoeding extra energiekosten

De zorgaanbieder bepaalt conform artikel 4 de extra kosten als gevolg van de bovenmatig gestegen energiekosten en neemt de berekening identificeerbaar in de administratie op en verantwoordt de extra kosten in de nacalculatie-opgave 2022. De zorgkantoren beoordelen de plausibiliteit van de extra kosten. De accountant van de zorgaanbieder controleert of de in de nacalculatie-opgave 2022 opgenomen extra kosten juist zijn. Zorgaanbieders die niet in aanmerking komen voor een vergoeding hoeven geen verantwoording aan te leveren of op te nemen.

Het aangevraagde totaal bedrag van het concern in het kader van de regeling specifieke vergoeding extra energiekosten wordt opgenomen in één nacalculatie-opgave 2022 van één zorgaanbieder die deel uitmaakt van het concern (bedrag wordt opgenomen bij één NZa-nummer). Het bedrag moet worden opgenomen bij de zorgaanbieder (het NZa-nummer) die binnen het concern de hoogste gehonoreerde productieafspraak heeft.

Ter informatie worden wel alle gehonoreerde productieafspraken van de zorgaanbieders die deel uitmaken van het concern per NZa-nummer opgenomen in de Excel rekentool. Hiermee is voor de zorgkantoren duidelijk bij welke zorgaanbieder de aanvraag is opgenomen. De Excel-rekentool (zie link website) bevat een hulpmiddel om dit genoemde inzicht vast te leggen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om deze Excel-rekentool bij de nacalculatie-opgave 2022 in te dienen; deze is voor de eigen administratie van de zorgaanbieder en moet worden meegestuurd aan het zorgkantoor. Ook dient dit te worden aangeleverd aan alle andere zorgkantoren die zijn opgenomen in het overzicht van de rekentool.

Voor de generieke regeling wordt geen verantwoording gevraagd.

Artikel 6 Procedure

1. Procedure regelingen

a. Opgave in nacalculatie generieke regeling

Het bedrag van de definitief gehonoreerde productieafspraak zoals vastgesteld door de NZa bij de herschikkingsronde 2022 en opgenomen in de beschikking onder 'Productieafspraak algemeen (exclusief innovatie)' wordt opgehoogd met 0,26530%.

b. Opgave in nacalculatie specifieke regeling

De zorgaanbieder kan de extra gemaakte energiekosten die het gevolg zijn van de bovenmatige stijging van energiekosten gezamenlijk met het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder opnemen in de opgave nacalculatie 2022.

De NZa stelt binnen het nacalculatieformulier 2022 een afzonderlijk onderdeel beschikbaar voor extra kosten 2022 ten gevolge van de stijging van de energiekosten. Hierbij gaat het om het totaalbedrag van de berekening conform artikel 4 (geen detaillinformatie). Hiermee kunnen Wlz-zorgaanbieders een aanvraag doen voor een vergoeding inzake de Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz. Het invullen van dit onderdeel is verplicht bij een verzoek om een vergoeding.

De zorgaanbieder moet voor genoemde onderdelen in artikel 4 van deze beleidsregel de kosten- en omzetbedragen in hun eigen administratie specificeren conform beschreven in artikel 4 van deze beleidsregel.

De nacalculatie-opgave kan op dit onderdeel uitsluitend tweezijdig bij de NZa worden ingediend.

De NZa zal bij de nacalculatie-opgave in ieder geval de volgende informatie uitvragen:

 1. Naam en NZa-nummer van de instelling die een vergoeding aanvraagt;

 2. Naam contactpersoon indien er vragen zijn over de ingevulde gegevens;

 3. Indien van toepassing de omzet- en kostenbedragen, zoals omschreven in artikel 4 van deze beleidsregel.

De NZa kan tevens ter zake deskundigen vragen om te adviseren over de berekening/toerekening van de kosten. Het advies van deze deskundigen zal door de NZa worden gebruikt bij de beoordeling van de in de nacalculatie-opgave opgenomen kosten.

De NZa zal de voor vergoeding in aanmerking bevonden (extra) gemaakte kosten opnemen in het sluittarief/vereffeningbedrag.

2. Wijze van indienen; twee- en eenzijdige aanvragen; gevolgen eenzijdige aanvragen

Waar in deze beleidsregel wordt gesproken van een tweezijdige indiening van zowel een opgave van de de nacalculatie bedoelt de NZa:

 1. zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder dienen gezamenlijk eensluidend in; zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder hebben overeenstemming;

 2. zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder dienen ieder afzonderlijk in en de indieningen zijn eensluidend; zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder hebben overeenstemming.

Een anders dan tweezijdig ingediende opgave beschouwt de NZa als eenzijdig.

Tweezijdige indiening is van belang om de volgende redenen.

 • Het gaat om een uitzonderlijke situatie, waarbij in theorie sprake is van afwijking van regulier beleid van de NZa.

 • Door tweezijdige indiening kan enige balans worden bereikt tussen wensen van partijen, nut, noodzakelijkheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van het verzoek tot vergoeding als gevolg van de bovenmatige stijging van energiekosten in 2022. In de brief Compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz (23 december 2022) is de voorwaarde dat de aanvraag voor een vergoeding wordt ingediend door de zorgaanbieder en Wlz-uitvoerder gezamenlijk, specifiek benoemd.

 • Waar de NZa tweezijdige indiening tot uitgangspunt neemt, kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder niet volstaan met eenzijdige indiening.

Indien een eenzijdige opgave wordt ingediend, vergewist de NZa zich van de grondslag van de weigering van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder of de zorgaanbieder om de opgave mede te ondertekenen. Een eenzijdige opgave wijst de NZa af, tenzij de NZa de weigering van het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder of de zorgaanbieder kennelijk onredelijk acht.

Artikel 7 Beleidsregels

Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden past de NZa haar beleidsregels toe. Voor zover in het kader van deze beleidsregel daarvan wordt afgeweken, is dat in dit artikel beschreven.

Artikel 4, eerste en tweede lid, Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022

Bij de berekening van de aanvaardbare kosten voor het jaar 2022 wordt tevens de Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz betrokken. Dit betekent dat een vergoeding daaruit wordt meegenomen in de berekening van het sluittarief/vereffeningbedrag.

Artikel 5 Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022

In aanvulling op dit artikel bevat de nacalculatie-opgave over het jaar 2022 tevens hetgeen genoemd in artikel 4. Bij de nacalculatie en de vaststelling van de aanvaardbare kosten wordt de toepassing van deze beleidsregel tevens in acht genomen.

Artikel 5, eerste lid, Beleidsregel bekostigingscyclus Wlz 2022

Bij enkele onderdelen van de nacalculatie-opgave is eenzijdige indiening niet mogelijk. In aanvulling op de opsomming in onderdeel b) van dit artikel geldt dat de opgave van kosten behorende bij de Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz onderdeel is van de nacalculatie waarbij de zorgaanbieder en het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder verplicht zijn tweezijdig in te dienen.

Artikel 8 Regelingen

Bij de uitoefening van haar taken en bevoegdheden, past de NZa haar regelingen toe. Voor zover in het kader van deze beleidsregel daarvan wordt afgeweken, is dat in dit artikel beschreven.

Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022

In afwijking op de hieronder genoemde artikelen, geldt voor zorgaanbieders voor de toepassing van deze beleidsregel het volgende:

Artikel 1 en 10 Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022

Het nacalculatieformulier en de nacalculatie-opgave bevatten tevens de onderdelen zoals genoemd in artikel 4 van deze beleidsregel.

Artikel 9 Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022

In aanvulling op het genoemde artikel, geldt voor zorgaanbieders voor de toepassing van deze beleidsregel het volgende met betrekking tot extra kosten:

De zorgaanbieder registreert de extra kosten zoals genoemd in artikel 4 van deze beleidsregel duidelijk identificeerbaar in zijn administratie.

Artikel 9 en 10 Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022

In aanvulling op de genoemde artikelen, geldt voor zorgaanbieders voor de toepassing van deze beleidsregel het volgende:

Controleprotocol nacalculatie 2022 Wlz-zorgaanbieders

In aanvulling op de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2022 zal de nacalculatie-opgave 2022 tevens de onderdelen zoals genoemd in artikel 4 van deze beleidsregel bevatten. De werkwijze zal worden beschreven in het nog te publiceren Controleprotocol nacalculatie 2022 Wlz-zorgaanbieders.

Artikel 9 Bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Inwerkingtreding/bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de beleidsregel ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz.

TOELICHTING

Algemeen

In de kamerbrief (d.d. 22 november 2022, kenmerk 3471530-1040034-FEZ) heeft het Ministerie van VWS toegelicht op dat sprake is van problematiek in het (semi-) publieke domein en meer specifiek voor de zorg, als gevolg van de gestegen energieprijzen. Naar aanleiding hiervan is besloten tot enkele aanvullende maatregelen voor 2022. De maatregelen hangen samen met de besluitvorming over de Najaarsnota 2022.

Voor de zorg is een inventarisatie uitgevoerd naar de (maatschappelijke) gevolgen van de hoge energieprijzen. Hierbij is gekeken in welke gevallen welke financiële knelpunten er optreden, of ingrijpen vanuit maatschappelijk belang noodzakelijk is en welke mechanismen reeds voorhanden zijn om schokken in de energieprijzen op te vangen. Tenslotte is gekeken naar welke ruimte nodig is om daar waar sprake is van bovenmatige stijging van energieprijzen deze effecten te mitigeren door middel van maatregelen.

Vanuit het kabinet is besloten om een aantal specifieke maatregelen te nemen waaronder de specifieke regeling voor de Wlz. Met deze regeling wordt beoogd om ruimte aan zorgkantoren en zorgaanbieders te bieden om afspraken te maken in verband met bovenmatig gestegen energieprijzen in 2022, die niet door maatregelen binnen de exploitatie kunnen worden opgevangen. Voor compensatie op basis van deze afspraken is € 100 miljoen incidenteel beschikbaar in de 2e suppletoire begroting van VWS voor 2022. Van deze € 100 miljoen wordt € 30 geoormerkt als geoormerkte ruimte Compensatie hogere energiekosten 2022. De € 70 miljoen wordt generiek verdeeld op basis van de gehonoreerde productieafspraken zoals vastgesteld bij de herschikkingsronde 2022 (geen geoormerkte ruimte). De voorwaarden zijn benoemd in de Brief Compensatie hogere energiekosten 2022 Wlz, d.d. 23 december 2022 met kenmerk 1041777-3488684-LZ.

Artikelsgewijs

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz door zorgaanbieders. Cliënten zonder Wlz-indicatie ontvangen geen zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz en vallen daarmee niet onder de reikwijdte van deze beleidsregel. Voor de cliënten zonder Wlz-indicatie kan niet op basis van deze beleidsregel een vergoeding worden verkregen.

Artikel 4 Financiering van extra gemaakte energiekosten

1. Regeling generieke vergoeding extra energiekosten

Op basis van een tweezijdige afspraak kan worden overeengekomen dat het bedrag uit de gehonoreerde productieafspraak zoals vastgesteld bij de herschikking 2022 (in de beschikking) wordt opgehoogd met 0,26530%. In de nacalculatie 2022 wordt deze afspraak opgenomen. Uitgangspunt is de vastgestelde productieafspraak (ziebeschikking 2022 december 2022). Het Ministerie van VWS heeft hiervoor € 70 miljoen beschikbaar gesteld. Op basis van deze € 70 miljoen is het percentage van 0,26530% bepaald.

2. Specifieke mogelijkheid vergoeding extra energiekosten

Deze vergoeding kan worden aangevraagd. Indien zorgaanbieder hier geen gebruik van maakt is geen verdere verantwoording vereist.

De specifieke compensatie energiekosten wordt berekend met de volgende componenten:

A) de 'berekende totale omzet volgens de administratie conform rekenregel' in 2021 en 2022. Deze omzet wordt als volgt berekend:

1

Totale omzet volgens administratie

2

Af: Opbrengsten verhuur en servicekosten volgens administratie

3

Berekende totale omzet administratie cf rekenregel: 1 minus 2

B) de 'berekende totale energiekosten volgens de administratie conform rekenregel' in 2021 en 2022. Deze energiekosten worden als volgt berekend:

1

Totale energiekosten volgens administratie

2

Af: Via servicekosten of anderszins doorberekende energiekosten

3

Berekende totale energiekosten administratie cf rekenregel: 1 minus 2

C) de totale Wlz-omzet in 2021 en 2022.

D) Op basis van A, B en C wordt voor zowel 2021 als 2022 op een uniforme wijze een deel van de energiekosten toegerekend aan de Wlz.

E) Vervolgens worden de 'referentie-energiekosten Wlz 2022' berekend, door de energiekosten Wlz 2021 (zoals berekend bij regel D) te schalen met de ontwikkeling van de Wlz-omzet tussen 2021 en 2022 conform regel C.

F) Uit een vergelijking van de energiekosten Wlz 2022 (regel D) met de referentie-energiekosten Wlz 2022 (regel E) volgt de 'in aanmerking te nemen stijging van de energiekosten Wlz 2022'

G) Voorwaarde voor de compensatie (zoals opgenomen in de Najaarsnota van het kabinet) is dat hierbij een drempel wordt gehanteerd. Deze drempel bedraagt 20 procent en is opgenomen op regel G.

H) De zorgaanbieder komt in aanmerking voor de specifieke compensatie indien de referentie-energiekosten conform post F meer zijn gestegen dan de drempelwaarde conform post G. De ex-ante compensatie is dan gelijk aan het verschil tussen F en G. Als dit bedrag kleiner of gelijk is dan nul, dan heeft de zorgaanbieder geen recht op specifieke compensatie wegens bovenmatig gestegen energiekosten.

 1. De voorlopig berekende compensatie kan nog worden verlaagd indien het totaal van de landelijk aangevraagde bedragen het landelijk beschikbare budget van € 30 miljoen overschrijdt. Zie artikel 4.5

Voor de specifieke regeling is € 30 miljoen beschikbaar gesteld door het Ministerie van VWS. Dit is een specifiek geoormerkte contracteerruimte Energiekosten 2022 (€ 30 miljoen). De ex-ante compensatie kan nog worden verlaagd indien het totaal van de aangevraagde bedragen het landelijk beschikbare budget van € 30 miljoen overschrijdt.

Hieronder worden voorbeelden weergegeven van de uitkomsten van bovenstaande rekenregel om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

Rekenregel: geoormerkt budget extra middelen van € 30 miljoen

Tabel 1 illustreert de werking van rekenregel voor het landelijk geoormerkt bedrag naast de contracteerruimte van € 30 miljoen. Hiervoor komen zorgaanbieders in aanmerking indien de energiekosten in 2022 volgens rekenregel sterker zijn gestegen dan een drempelwaarde van 20 procent.

De rekenregel dient een zorgaanbieder toe te passen op concernniveau. Er wordt op concernniveau dus 1 totaalbedrag berekend.

Onderstaand cijfervoorbeeld geeft inzicht in de berekening van de compensatie.

Tabel 1: Voorbeeld Berekening Rekenregel

Bedragen in euro

2021

2022

INPUT REKENTOOL

A1)

Totale omzet volgens administratie

€ 120.100.000

€ 132.100.000

A2)

Af: Opbrengsten verhuur en servicekosten volgens administratie 

€ 100.000

€ 100.000

A)

Berekende totale omzet administratie (A1 -/- A2)

€ 120.000.000

€ 132.000.000

B1)

Totale energiekosten volgens administratie

€ 1.001.000

€ 1.501.200

B2)

Af: Via servicekosten of anderszins doorberekende energiekosten

€ 1.000

€ 1.200

B)

Berekende totale energiekosten administratie (B1 -/- B2)

€ 1.000.000

€ 1.500.000

C)

Totale Wlz-omzet volgens administratie

€ 100.000.000

€ 110.000.000

BEREKENING VIA REKENTOOL (D t/m I)

D)

Toerekening energiekosten aan Wlz (C / A * B)

€ 833.333

€ 1.250.000

E)

Energiekosten Wlz 2022 gecorrigeerd voor omzet

 

€ 916.667

(C.2022 / C.2021 *D.2021)

F)

In aanmerking te nemen stijging

 

€ 333.333

Energiekosten Wlz 2022 (= D minus E)

G)

Drempel 20% (20% van E)

 

€ 183.333

H)

Specifieke compensatie ex ante 100% (F minus G)

 

€ 150.000

(opnemen in nacalculatieformulier bij NZa-nummer met de hoogste gehonoreerde productieafspraak binnen het concern)

I)

idem na toetsing door NZa (ivm landelijke € 30 mln)

 

PM

Artikel 5 Verantwoording Regeling specifieke vergoeding extra energiekosten

Controles door de accountant

De zorgaanbieder bepaalt conform de beleidsregel de extra kosten als gevolg van de bovenmatig gestegen energiekosten en neemt de berekening identificeerbaar in de administratie op en verantwoordt de extra kosten in de nacalculatie-opgave 2022. De zorgkantoren beoordelen de plausibiliteit van de extra kosten. De accountant van de zorgaanbieder controleert of de in de nacalculatie-opgave 2022 opgenomen extra kosten juist zijn. Wat daaronder wordt verstaan is hieronder nader toegelicht. De accountant controleert niet of de kosten nodig waren (doelmatigheid).

Regeling generieke vergoeding extra energiekosten

Betreffende de generieke vergoeding heeft de accountant geen rol.

Regeling specifieke vergoeding extra energiekosten

Van de accountant wordt het volgende verwacht:

 • De accountant stelt vast dat berekening overeenkomstig deze beleidsregel is opgesteld (de in artikel 4 beschreven componenten bevat);

 • De accountant stelt vast dat de specifieke vergoeding voor de bovenmatig gestegen energieprijzen in de nacalculatie-opgave 2022 is berekend volgens de in deze beleidsregel voorgeschreven berekeningswijze (de in artikel 4 beschreven formules zijn juist toegepast);

 • Tevens stelt de accountant vast dat de bij de berekening gehanteerde gegevens juist zijn, dit wil zeggen dat de accountant vaststelt dat:

 • Het in de berekening als drempel voor de specificieke vergoeding gehanteerde percentage (component G) aansluit bij het in artikel 4 genoemde percentage (20%);

 • De in de berekening gehanteerde omzet- en kostenbedragen, alsmede eventuele correcties daarop, aansluiten op de administratie van de Wlz-zorgaanbieder.

De accountant is zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van voldoende werkzaamheden ter verkrijging van voldoende en geschikte controle-informatie. Indien relevant betrekt de accountant bij zijn controle onder andere de risicoanalyse, de administratieve organisatie (AO) en de interne controle (IC) van de zorgaanbieder en bepaalt op grond hiervan zelfstandig de door hem uit te voeren controlewerkzaamheden. De accountant mag hiervoor gebruik maken van de werkzaamheden die hij uitvoert in het kader van de reguliere jaarrekeningcontrole, indien en voor zo ver hij dat mogelijk en passend acht.3

Materialiteit (controletolerantie) en betrouwbaarheid

Materialiteit extra kosten als gevolg van bovenmatig gestegen energieprijzen

De accountant bepaalt de materialiteit voor de controle van de extra kosten van de bovenmatig gestegen energieprijzen op een andere grondslag dan andere onderdelen van de nacalculatie-opgave. Voor de materialiteitsbepaling voor de controle van de extra kosten als gevolg van de bovenmatig gestegen energieprijzen geldt het totaal wettelijk budget Wlz op het niveau van de zorgaanbieder als grondslag, wat leidt tot een hogere materialiteit voor de controle van de extra kosten als gevolg van de bovenmatig gestegen energieprijzen dan voor andere onderdelen van de nacalculatie-opgave 2022. Het betrouwbaarheidspercentage van 95% en het nauwkeurigheidspercentage van 99% zijn overeenkomstig van toepassing. De materialiteit voor de controle van de extra kosten van de bovenmatig gestegen energieprijzen is daarmee 1% van het totaal wettelijk budget Wlz op het niveau van de zorgaanbieder. De accountant past de materialiteit toe op het totaalbedrag aangevraagde compensatie hogere energiekosten (onderdeel H).

Bovenstaande ten aanzien van de controle door de accountant zal worden opgenomen in het controleprotocol nacalculatie 2022.

Plausibiliteitscontrole zorgkantoor

De zorgkantoren voeren een plausibiliteitscontrole uit op de Specifieke aanvraag compensatie extra energiekosten t.l.v. de landelijk geoormerkte ruimte (30 miljoen). Zorgkantoren zijn vrij om deze plausibiliteitscontrole verder in te vullen.

Een plausibiliteitstoets is nodig om dit fouten te voorkomen (dit gaat namelijk ook ten koste gaan van andere zorgaanbieders in verband met een mogelijk overschrijding van de landelijk geoormerkte ruimte).

Artikel 6 Procedure

1. Procedure regelingen

In de nacalculatie-opgave wordt een apart onderdeel opgenomen waarbij het totaalbedrag van de specifieke energie kosten op totaalniveau (concern) wordt opgenomen.

Met de aanvraag geeft de aanbieder ook aan wat de gehonoreerde productieafspraak is per NZa-nummer. Deze informatie naar NZa-nummer wordt opgenomen in de Excel-rekentool.

De indiening van de aanvraag op concern niveau wordt gedaan door het NZa-nummer dat binnen het concern de hoogste productieafspraak heeft. In onderstaande voorbeeld dient zorgaanbieder 300-2 de totale aanvraag op concern niveau in bij zorgkantoor B. In het nacalculatie opgave wordt door zorgkantoor B en zorgaanbieder 300-2 de aanvraag ingediend (op concern niveau € 30.000).

NB: Ook als het gaat om verschillende Wlz-uitvoerders wordt de aanvraag ingediend bij één NZa-nummer van het concern. Kortom, deze zorgaanbieder neemt het totaalbedrag (concern) op in één aanvraagformulier Langdurige Zorg nacalculatie 2022 ('NZA aanvragenportaal' via de weblink aanvragen.nza.nl).

Voorbeeld inzicht verdeling

Gehonoreerde Productieafspraak ZIN Wlz 2022 (herschikkingsronde)

Bedrag (€)

Zorgaanbieder concern: 300-0001 (Zorgkantoor A, Wlz Uitvoerder X)

€ 1.000.000

Zorgaanbieder concern: 300-0002 (Zorgkantoor B, Wlz Uitoerder Y)

€ 3.000.000

Totaal Gehonoreerde productieafspraak Concern

€ 4.000.000

Uitkomst rekenregel Specifieke vergoeding extra energiekosten

Totaal concernniveau

€ 30.000

Zorgaanbieder 300-0002 heeft de hoogste gehonoreerde productieafspraak 2022 en dient de aanvraag ter hoogte van € 30.000 in.

Naar boven