Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Parcom Fund VI Holding Coöperatief U.A.-Zorg van de Zaak Netwerk B.V.
Ondertekeningsdatum:12-04-2022Publicatiedatum:20-01-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 28 januari 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna:             de aanvraag).

 

Partijen

 

 1. Parcom Fund VI Holding Coöperatief U.A. (hierna: Parcom Fund VI) is een Nederlandse investeringsmaatschappij. Parcom Fund VI investeert onder andere in bedrijven die actief zijn in de sectoren kleding en textiel, klantcontact, energiezuinige HVAC binnenklimaatoplossingen en ambachtelijke vleeswaren in voornamelijk de Benelux. Network Bidco B.V. (hierna: Network Bidco) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Parcom Fund VI houdt indirect 100% van de aandelen in Network Bidco.

 

 1. Zorg van de Zaak Netwerk B.V. (hierna: Zorg van de Zaak) is via haar indirecte dochterondernemingen actief op het gebied van arbeid en gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg en verslavingszorg in heel Nederland.  

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Zorg van de Zaak door Network Bidco. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 5 april 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn Parcom Fund VI en Zorg van de Zaak.

 

 1. Zorg van de Zaak kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Parcom Fund VI uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Zorg van de Zaak.

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 1. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Parcom Fund VI is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Parcom Fund VI door de NZa niet beoordeeld.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen van Zorg van de Zaak op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Zorg van de Zaak overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

 1. Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 12 april 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven