Onderwerp: Bezoek-historie

Intrekkingsbesluit IB/REG-2022-03
Geldigheid:01-02-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende intrekking van de regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg (NR/REG-1913) en regeling Informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz (NR/REG-1826).

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

Artikel 1

De regeling verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg met kenmerk NR/REG-1913 wordt ingetrokken.

De regeling informatieverstrekking voorheen gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz met kenmerk NR/REG-1826 wordt ingetrokken.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde regelingen blijven van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regelingen en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regelingen golden.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Met inachtneming van artikel 5, aanhef en onderdeel f, van de Bekendmakingswet, zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

Dr. M. Kaljouw,

Voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit beoogt twee regelingen in te trekken die buiten gebruik zijn geraakt.

Naar boven