Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking Facultatieve prestaties TB-REG-23647-01
Ondertekeningsdatum:16-01-2023Geldigheid:01-03-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Datum beschikking: 16 januari 2023

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg en gelet op:

 • Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – BR/REG-22137b

 • Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg – NR/REG-2214d

besloten dat rechtsgeldig door: zorgaanbieders die geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg leveren als bedoeld in artikel 1.3 Reikwijdte van de Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-22137b

aan: ziektekostenverzekeraars, (niet-)verzekerden en de Minister van Justitie en Veiligheid (JenV), aangemerkt als ziektekostenverzekeraar voor wat betreft de inkoop van forensische zorg

in rekening mag worden gebracht: de prestaties zoals opgenomen onderstaande tabel.

Prestatiecode

Naam

OV9000

Facultatieve prestatie: SuperBrains

OV9001

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 5 minuten

OV9002

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 15 minuten

OV9003

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 30 minuten

OV9004

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 45 minuten

OV9005

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 60 minuten

OV9006

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 75 minuten

OV9007

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 90 minuten

OV9008

Facultatieve prestatie: Behandelconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) vanaf 120 minuten

OV9009

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 2 vanaf 30 minuten

OV9010

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 3 vanaf 30 minuten

OV9011

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 4 vanaf 30 minuten

OV9012

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 5 vanaf 30 minuten

OV9013

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 6 vanaf 30 minuten

OV9014

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 7 vanaf 30 minuten

OV9015

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 8 vanaf 30 minuten

OV9016

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte 9 vanaf 30 minuten

OV9017

Facultatieve prestatie: Groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5) groepsgrootte vanaf 10 vanaf 30 minuten

OV9018

Facultatieve prestatie: Goalie

OV9019

Facultatieve prestatie: Gezonde zuigeling

OV9020

Facultatieve prestatie: ambulante detox

OV9021 Facultatieve prestatie: Virtual Reality CGT - VR-CGT

1 Aanvullende voorwaarden, voorschriften en beperkingen

De prestaties en bijbehorende tarieven als omschreven in deze beschikking worden in rekening gebracht met inachtneming van de onderstaande voorschriften en beperkingen.

Algemeen

 1. Een Facultatieve prestatie kan alleen gedeclareerd worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestatie.

 2. De verplichtingen uit de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg zijn onverkort van toepassing op de in te tabel genoemde facultatieve prestaties.

Specifiek Ervaringsdeskundig werker (NLQF5)

 1. De definitie van ervaringsdeskundige werker (NLQF5) luidt: Zorgverlener met afgeronde initiële opleiding (NLQF 5) in ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de GGZ/FZ.

 2. De definitie van behandelconsult is gelijk aan de definitie van consult zoals opgenomen in art. 1.1 van de beleidsregel.

 3. De definitie van groepsconsult is gelijk aan de definitie van groepsconsult zoals opgenomen in art. 2.5 van de beleidsregel.

Specifiek VR-CGT

 1. de VR-CGT prestatie bestaat uit de benodigde hardware, software en het onderhoudscontract voor beide. Ook is een deel van het tarief bedoeld voor de scholing van de psychologen (zowel scholing zelf als de daardoor gederfde declarabiliteit) bij implementatie.
  VR-CGT kan tenminste 2 jaar als Facultatieve Prestatie worden gedeclareerd. De bedoeling is om het daarna in de reguliere bekostiging op te nemen. De transparantie kan namelijk ook geborgd worden, door een label aan deze prestatie toe te voegen.

Tarieven

 1. Voor in de tabel genoemde prestaties geldt een vrij tarief.

2 Vervallen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking vervalt de beschikking Facultatieve prestaties, met kenmerk TB/REG-22657-03.

3 Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De beschikking Facultatieve prestaties, met kenmerk TB/REG-22657-03, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

4 Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 maart 2022 Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze tariefbeschikking in de Staatscourant mededeling worden gedaan.

5 Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

M. Krijgsheld MSc

unitmanager Beschikbaarheidbijdragen Geestelijke Gezondheid en Forensische Zorg

6 Toelichting

6.1 Superbrains

Super Brains is een e-health platform. Het platform bestaat uit een website, een app en content, en dient ter ondersteuning en behandeling van patiënten in de GGZ. Het is een volwaardig instrument voor (1) preventie en vroegdetectie, (2) van wachttijd naar starttijd (3) behandeling en (4) nazorg. Patiënten en behandelaren hebben een account nodig om zodoende samen gebruik te kunnen maken van het Superbrains platform gedurende de behandeling. De patiënt maakt gebruik van het platform in de 3 fases van zijn behandeltraject. Wachttijd wordt starttijd (fase 1), fase 2 Intake en Behandeling (fase 2) en Nazorg / Zelfhulp-programma's (fase 3). De facultatieve prestatie dient ter bekostiging van het account dat nodig is om gebruik te kunnen maken van het platform.

6.2 Behandel- en groepsconsult ervaringsdeskundige werker (NLQF 5)

Met deze facultatieve prestatie wordt ervaringsdeskundig werkers met niveau NLQF 5 de mogelijkheid geboden om om (bij instemming van zorgaanbieder en zorgverzekeraar) declarabele consulten te registreren en declareren. Binnen de reguliere bekostiging mag de ervaringsdeskundige werker NLQF 5 geen declarabele consulten registeren als 'overig beroep'.

6.3 Goalie

Met de facultatieve prestatie Goalie wordt het gebruik van de online coaching app voor cognitieve gedragstherapie, Goalie, bekostigd. De app wordt ingezet voor (online) behandelingen van angst en depressie. De patient registreert binnen de app waarbij de behandelaar dit actie kan volgen en anticipeert (behoefte gestuurd behandelen). De app ondersteunt het behoefte gestuurd behandelen. De facultatieve prestatie bekostigd de behoefte gestuurde behandelen en de kosten voor de technologie.

De reguliere consulten binnen de behandeling worden via de reguliere consulten gedeclareerd.

6.4 Gezonde zuigeling

Deze facultatieve prestatie bekostigt het verblijf van een gezonde zuigeling op de moeder-baby unit van een PUK. Binnen deze units worden moeders behandeld met peripartale psychopathologie met een bovenregionale opnamefunctie. De pasgeboren baby's verblijven bij de moeder op de unit.

6.5 Ambulante detox

De facultatieve prestatie is een aanvullende prestatie op de ambulante variant van een detoxificatietraject. Dit is een detoxificiatietraject waarbij de cliënt in de thuisomgeving een detoxtraject volgt. De begeleiding vindt gedeeltelijk online plaats. De detoxificatie is uitgebreid met een pre- en een post-detox waarbij de ervaringsdeskundige naast de zorgprofessional een belangrijke rol in de begeleiding van de cliënt en het systeem heeft.

De prestatie ambulante detoxificatie is een vergoeding voor de volgende elementen:

 • De inzet van het expertteam

 • De inzet van implementatiebegeleiding

 • De materiele kosten van de thuismeetsets (bloeddrukmeters, ademtesten enz.)

 • De kosten m.b.t. extra belminuten vanwege (beeld-)bellen

 • De inzet van de ervaringsdeskundigheid

 • Deskundigheidsbevordering van de ambulante detox teams

6.6 Virtual Reality CGT

VR-CGT omvat: exposure en rollenspelen middels dynamische en interactieve Virtual Reality in het kader van cognitieve gedragstherapie die wordt aangeboden in de basis- en specialistische GGZ. Het betreft integratie in CGT voor angststoornissen, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en autisme. De doelgroep betreft zowel volwassenen, ouderen als jeugdigen die in behandeling zijn bij de GGZ.
Met behulp van dynamische en interactieve VR software is het mogelijk om als patiënt situaties onder begeleiding van de psycholoog in de veiligheid en privacy van de spreekkamer virtueel op te zoeken. De therapeut kan meekijken in de virtuele situatie en direct inspelen op de reactie van de patiënt. De therapeut kan bijvoorbeeld situaties herhalen, het aantal virtuele karakters aanpassen (meer of minder) en hun gedrag (bozer of vriendelijker). Daarnaast kunnen de bewegingen en stem van een virtueel karakter volledig aangestuurd worden door de therapeut.

Naar boven