Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (kenmerk TB/REG-23606-02) - Wijzigingsbesluit WB/REG-2023-03
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

WB/REG-2023-03

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

17 januari 2023

31 december 2023

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

Artikel 1 Wijzigingen prestatie- en tariefbeschikking

A. In bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg, met kenmerk TB/REG-23606-02, hoofdstuk XIII Implantaten (J), onderdeel b. (Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren), wordt de zinsnede

'J020* - Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft,

Éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd.', vervangen door:

J020* - Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft,

Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie). Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met J040 (in dezelfde kaak) kan worden uitgevoerd.

Indien binnen een termijn van drie maanden een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft wordt uitgevoerd, is J021 van toepassing.

B. In bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg, met kenmerk TB/REG-23606-02, hoofdstuk XIII Implantaten (J), onderdeel b. (Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren), wordt de zinsnede

'J021* - Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

Éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie).

Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J020.', vervangen door:

J021* - Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden

Éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal in de kaakbijholte om extra botvolume te creëren zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie (sinusbodemelevatie).

In rekening te brengen indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.

C. In bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg, met kenmerk TB/REG-23606-02, hoofdstuk XIII Implantaten (J), onderdeel b. (Technieken voor het vergroten van het botvolume in een aparte zitting voorafgaand aan implanteren), wordt de zinsnede

'J022* - Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie.

Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen geen andere codes uit het J-hoofdstuk gedeclareerd worden, met uitzondering van de J052, J054 en J055.', vervangen door:

J022* - Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak

Aanbrengen van autoloog (lichaamseigen) bot en/of botvervangend materiaal voor het in hoogte en/of breedte uitbouwen van de kaak zodat er voldoende botvolume is voor de implantatie.

Verrichting in een aparte zitting die niet in combinatie met het plaatsen van een implantaat (J040, J046 of J049) in dezelfde kaak kan worden gedeclareerd. Naast deze prestatie mogen ook de andere codes uit onderdelen c en d van het J-hoofdstuk niet gedeclareerd worden.

D. In bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg, met kenmerk TB/REG-23606-02, hoofdstuk XIII Implantaten (J), onderdeel e. (Diversen), wordt de zinsnede

'J050 - Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

- Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H39, U05, U25 en U35 in rekening te brengen.

- De inzetstukken van een Implant Removal Set mogen alleen in rekening worden gebracht indien ze eenmalig gebruikt kunnen worden. Alleen in combinatie met de codes J044, J045, U25 en U35 in rekening te brengen.', vervangen door:

J050 - Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

- Boren en borstels kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het lotnummer, in rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J040, J046, J048, J049, J052, H38, U05, U25 en U35 in rekening te brengen.

- De inzetstukken van een Implant Removal Set mogen alleen in rekening worden gebracht indien ze eenmalig gebruikt kunnen worden. Alleen in combinatie met de codes J044, J045, U25 en U35 in rekening te brengen.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende wijziging van de Prestatie-en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (kenmerk TB/REG-23606-02).

 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg


 

Toelichting

Per 1 januari 2023 is de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-23606-02) in werking getreden, waarin de prestaties J020, J021, J022 en J050 zijn opgenomen.

Na de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking is gebleken dat de nieuwe formulering van bepalingen van deze prestaties heeft geleid tot onjuiste uitsluitingen van prestaties (in het geval van J020, J021 en J022), en dat in één geval (J050) een verkeerde verwijzing naar een prestatie was opgenomen.

Met dit wijzigingsbesluit worden deze onjuistheden gecorrigeerd. Hieronder beschrijven wij per prestatie de wijziging die met dit wijzigingsbesluit wordt doorgevoerd:

Artikel 1 onderdeel A

Prestatie J020 betreft het, in de eerste kaakhelft, ophogen van een bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren.

In deze prestatie stond dat deze éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening gebracht kon worden. Echter, hier zou moeten staan: éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling.

Ook is aan de prestatie ter verduidelijking toegevoegd dat voor een ophoging van een bodem bijholte in de tweede kaakhelft, mits deze binnen 3 maanden na de ophoging van de bodem bijholte in de eerste kaakhelft plaatsvindt, J021 van toepassing is.

Artikel 1 onderdeel B

Prestatie J021 betreft het, in de tweede kaakhelft, ophogen van een bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, binnen een termijn van drie maanden nadat in de eerste kaakhelft een bodem bijholte ophoging heeft plaatsgevonden.

In deze prestatie stond dat deze éénmaal per kaak en per implantaatbehandeling in rekening gebracht kon worden. Echter, hier zou moeten staan: éénmaal per kaakhelft, per implantaatbehandeling.

Ook stond er dat de prestatie enkel in rekening kon worden gebracht in combinatie met J020. Dit wekte ten onrechte de suggestie dat J020 en J021 gelijktijdig uitgevoerd moeten worden. Dit is niet het geval. Zoals ook de titel van de prestatie aangeeft, dient J021 binnen drie maanden uitgevoerd te worden na J020. Daarom is verduidelijkt dat J021 in rekening kan worden gebracht indien sprake is van een ophoging van de bodem bijholte in de tweede kaakhelft die wordt uitgevoerd binnen een termijn van drie maanden na J020.

Artikel 1 onderdeel C

Prestatie J022 betreft een Kaakverbreding en/of kaakverhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren (per kaak).

Bij deze prestatie stond beschreven dat in het J-hoofdstuk enkel de prestaties J052, J054 en J055 gecombineerd mochten worden gedeclareerd. Dat is niet juist. Hier zou moeten staan dat J022 niet in combinatie mag worden gedeclareerd met prestaties uit de onderdelen c (technieken voor het vergroten van het botvolume in dezelfde zitting als het implanteren) en d (Implantologische chirurgie).

Artikel 1 onderdeel D

Prestatie H050 betreft een toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een IRS voor eenmalig gebruik.

Deze prestatie kan ook worden toegepast bij een autotransplantaat (H38). In de prestatiebeschrijving was in de opsomming met te combineren codes ten onrechte de code H39 (uitvoeren volgend autotransplantaat, in dezelfde zitting) opgenomen, dit moest H38 zijn.

Naar boven