Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg (kenmerk TB/REG-23607-02) - Wijzigingsbesluit WB/REG-2023-04
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

WB/REG-2023-04

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

17 januari 2023

31 december 2023

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

Artikel 1 Wijzigingen prestatie- en tariefbeschikking

A. In bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg, met kenmerk TB/REG-23607-02, onder 'Algemene bepalingen bij orthodontische prestaties, lijsten A, B en C', wordt de zinsnede

'12. Definitie van een maand: De termijn van een maand verstrijkt aan het einde van de dag met hetzelfde nummer als de dag van de eerdere behandeling, een maand later. Bij het plaatsen van de eerste slotjesbeugel op 3 januari verstrijkt de termijn dus op 3 februari. De Algemene Termijnenwet bepaalt nog dat als de termijn eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, deze termijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De termijn wordt verkort als de behandeling bijvoorbeeld op 30 januari plaatsvindt. Februari heeft geen 30ste dag. De termijn eindigt dan op 28 februari (of 29 februari in een schrikkeljaar).', vervangen door

12. Definitie van een maand: De termijn van een maand verstrijkt aan het einde van de dag met hetzelfde nummer als de dag van de eerdere behandeling, een maand later. Bij het plaatsen van de eerste slotjesbeugel op 3 januari verstrijkt de termijn dus op 3 februari. De Algemene Termijnenwet bepaalt nog dat als de termijn eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, deze termijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De termijn wordt verkort als de behandeling bijvoorbeeld op 30 januari plaatsvindt. Februari heeft geen 30ste dag. De termijn eindigt dan op 28 februari (of 29 februari in een schrikkeljaar).

Voor de prestaties F493, F511 tot en met F521 en F531 tot en met F533 geldt dat een maand een kalendermaand betreft. De kalendermaanden zijn: januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. Een kalendermaand begint op de eerste dag van een kalendermaand en eindigt op de laatste dag van een kalendermaand.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende wijziging van de Prestatie-en tariefbeschikking orthodontische zorg (kenmerk TB/REG-23607-02).

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

 

Toelichting

Per 1 januari 2023 is de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg (TB/REG-23607-02) in werking getreden, waarin de definitie van een maand is opgenomen in de algemene bepalingen.

Na de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking is gebleken dat de gehanteerde definitie van maand voor bepaalde prestaties leidt tot onvoorziene gevolgen.

Met dit wijzigingsbesluit worden de onvoorziene gevolgen weggenomen. Hieronder beschrijven we de wijziging die met dit wijzigingsbesluit wordt doorgevoerd.

Artikel 1 onderdeel A

De algemene bepalingen bij orthodontische prestaties, lijsten A, B en C, zijn bepalingen die gelden voor alle prestaties in de prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg. De nieuw toegevoegde definitie van maand, leidde bij een aantal prestaties tot problemen bij de uitvoering van de zorg en in de administratieve systemen. Het gaat om de prestaties F493, F511, F512, F513, F514, F515, F516, F517, F518, F519, F520, F521, F531, F532 en F533.

Daarom wordt met dit wijzigingsbesluit een zinsnede toegevoegd aan de definitie, waarmee de definitie van maand voor deze prestaties anders is, namelijk: een kalendermaand (januari, februari, etc.).

Naar boven