Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-23609-03, in verband met een tariefcorrectie naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift tegen de hoogte van het voor 2023 geldende maximumtarief voor het dbc-zorgproduct met code 972802107 - WB/REG-2023-02
Ondertekeningsdatum:10-01-2023Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

WB/REG-2023-02

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-23609-03, in verband met een tariefcorrectie naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift tegen de hoogte van het voor 2023 geldende maximumtarief voor het dbc-zorgproduct met code 972802107

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Overwegende dat:

 • De NZa met besluit van 4 oktober 2022 (kenmerk TB/REG-23609-03) de prestaties en tarieven voor medisch-specialistische zorg voor het kalenderjaar 2023 heeft vastgesteld;

 • Voornoemd besluit van 4 oktober 2022 een bijlage 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2023' bevat;

 • In voornoemde bijlage per afzonderlijk zorgproduct voor medisch-specialistische zorg de zorgproductcode, de prestatiebeschrijving en het bijbehorende (maximum)tarief staat vermeld;

 • In deze bijlage ook een dbc-zorgproductcode, prestatiebeschrijving en een maximumtarief voor 'Bijzondere neurochirurgie zwaartegroep 3 | Zonder VPLD | Zonder neuromonitoring | WBMV – Zenuwstelsel' staan opgenomen;

 • Het tarief voor de prestatie m.b.t. 'Bijzondere neurochirurgie zwaartegroep 3 | Zonder VPLD | Zonder neuromonitoring | WBMV – Zenuwstelsel' met ingang van 1 januari 2023 is herijkt en ten opzichte van 2022 lager is vastgesteld;

 • Hiertegen, d.w.z. tegen de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-23609-01, bezwaar is ingediend door een zorgaanbieder die gebruikt maakt van het Gamma Knife apparaat voor de aandoeningen die afleiden naar het hierboven genoemde dbc-zorgproduct;

 • Dit bezwaar geacht wordt mede te zijn gericht tegen de later vastgestelde versie van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg met kenmerk TB/REG-23609-03;

 • Tijdens de behandeling van dit bezwaar nieuwe feiten en omstandigheden aan het licht zijn gekomen die nog niet bekend waren ten tijde van de indiening van het bezwaarschrift;

 • Bij een ingediend bezwaarschrift in zijn algemeenheid geldt dat een heroverweging van het primaire besluit (in dit geval TB/REG-23609-03) dient plaats te vinden op basis van een toetsing 'ex nunc' van de relevante feiten en omstandigheden.

 • Deze 'ex nunc'-toetsing noopt tot aanpassing van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg met kenmerk TB/REG-23609-03, respectievelijk aanpassing van het tarief voor het dbc-zorgproduct met code 972802107 ('Bijzondere neurochirurgie zwaartegroep 3 | Zonder VPLD | Zonder neuromonitoring | WBMV – Zenuwstelsel') ;

 • De NZa op 10 januari 2023 een beslissing op het bovengenoemde bezwaar heeft genomen, waarin naar aanleiding van de aanwezigheid van nieuwe feiten en omstandigheden wordt geconcludeerd tot een noodzakelijke wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg met kenmerk TB/REG-23609-03, althans tot wijziging van het tarief voor het dbc-zorgproduct met code 972802107;

 • Op grond van deze beslissing op bezwaar het maximumtarief voor de prestatie 'Bijzondere neurochirurgie zwaartegroep 3 | Zonder VPLD | Zonder neuromonitoring | WBMV – Zenuwstelsel' met dbc-zorgproductcode 972802107 gewijzigd moet worden vastgesteld op het niveau van het in 2022 geldende tarief, aan te vullen met de jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsstijgingen

 • Deze wijziging (tariefcorrectie) door middel van dit wijzigingsbesluit wordt geëffectueerd;

 • De correctie in het wijzigingsbesluit betrekking heeft op het gehele kalenderjaar 2023 en bijgevolg met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 moet worden vastgesteld;

 

Gelet op:

- de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

- de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-23113a;

- de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2306a;

- de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-23609-03;

 

Besluit:

 

Artikel I

De Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-23609-03, en meer in het bijzonder de bijlage 'Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2023', wordt gewijzigd als volgt:

Het max tarief van € 4.118,77 (kolom I) en het max-max tarief van € 4.530,65 (kolom J) behorend bij dbc-zorgproductcode 972802107 (kolom A), omschrijving: 'Bijzondere neurochirurgie zwaartegroep 3 | Zonder VPLD | Zonder neuromonitoring | WBMV – Zenuwstelsel' (kolom B), vervallen en worden vervangen door:

 • een max tarief van € 5255,69 (kolom I);

 • een max-max tarief van € 5781,26 (kolom J).

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving als bedoeld in artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Wmg, zal kennisgeving van de terinzagelegging van deze tariefbeschikking worden gedaan in de Staatscourant.

 

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Adres: College van Beroep voor het bedrijfsleven

Postbus 20021

2500 EA 's-Gravenhage

Het beroep moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het beroep.

Indien beschikbaar moet een afschrift van dit besluit worden meegezonden.


Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven