Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Actief Zorg B.V. - Stichting CCC Zorg Midden-Brabant
Ondertekeningsdatum:25-03-2022Publicatiedatum:11-01-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verzoek tot ontheffing van het concentratieverbod zonder voorafgaande goedkeuring

 

 1. Op 23 maart 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verzoek ontvangen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), tot het verlenen van ontheffing van het verbod om een concentratie tot stand te brengen. In dit verzoek is medegedeeld dat Actief Zorg B.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de onderneming van Stichting CCC Zorg Midden-Brabant in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet.
   

Partijen

 

 1. Actief Holding B.V. is (onder meer) via haar dochteronderneming Actief Zorg B.V. (hierna: Actief Zorg) vanuit een extramurale setting actief op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging in de regio’s Noord-Brabant, Utrecht, Centraal-Gelderland, Overijssel, Noord-Limburg, Zuid Hollandse Eilanden en de regio’s rondom Drechtsteden en Wageningen.

 

 1. Stichting CCC Zorg Midden-Brabant (hierna: CCC Zorg Midden-Brabant) is actief op het gebied van thuiszorg en terminale zorg in de regio Midden-Brabant.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van bepaalde activa van CCC Zorg Midden-Brabant door Actief Zorg. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 17 maart 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn Actief Zorg en de onderneming van CCC Zorg Midden-Brabant.

                                    

 1. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De in randnummer 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Actief Zorg uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van CCC Zorg Midden-Brabant.

 

 

Beoordeling

 

 1. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

 

 1. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

 

 1. Spoedeisendheid

 

 1. Op 22 februari 2022 is CCC Zorg Midden-Brabant door de rechtbank failliet verklaard.[1] Na het faillissement zijn de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers door de curator opgezegd. Een deel van de medewerkers zijn derhalve nog tot en met 28 maart 2022 in dienst bij CCC Zorg Midden-Brabant. Door de curator is gemotiveerd dat de zorgverlening aan cliënten na 28 maart 2022 niet langer kan worden voortgezet door CCC Zorg Midden-Brabant, waardoor de continuïteit en kwaliteit van zorg in gevaar komt.

 

 1. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening aan cliënten van CCC Zorg Midden-Brabant in gevaar komt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan cliënten kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt. De NZa concludeert dan ook dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg.

 

 1. Redelijk vermoeden van goedkeuring

 

 1. In het algemeen geeft de NZa haar goedkeuring voor een voorgenomen concentratie tussen partijen, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
  • partijen hebben voldoende inzicht gegeven in de verwachte effecten van de beoogde concentratie;
  • het oordeel en de aanbeveling van cliënten, personeel en andere betrokkenen zijn overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
  • de continuïteit van cruciale zorg komt door de voorgenomen concentratie niet in het geding.

 

 1. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht dat ten aanzien van de onderhavige voorgenomen concentratie tussen partijen aannemelijk. Daartoe is het volgende redengevend:

 

De verwachte effecten van de beoogde concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie voor het zorgaanbod, de zorglocaties en eventuele risico’s die samenhangen met de concentratie. De effectrapportage biedt echter onvoldoende inzicht in het eventuele integratie- en veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen en processen. Daarnaast biedt de effectrapportage nog onvoldoende inzicht in de verwachte financiële gevolgen van de concentratie. In het kader van de in randnummer 13 en 14 genoemde beoordelingsstandaard en gelet op artikel 49b, tweede lid, Wmg acht de NZa de overgelegde effectrapportage ontoereikend. Als zodanig ziet de NZa aanleiding om aan onderhavig besluit de in randnummer 23 gestelde voorschriften te verbinden dat partijen de effectrapportage nader aanvullen.

 

Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[2]

 

 1. CCC Zorg Midden-Brabant doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van CCC Zorg Midden-Brabant door de NZa niet beoordeeld.

 

 1. De cliëntenraad van Actief Zorg is geïnformeerd over de voorgenomen concentratie, maar heeft nog geen formeel advies uitgebracht over de voorgenomen concentratie.

 

 1. De ondernemingsraad van Actief Zorg is geïnformeerd over de voorgenomen concentratie, maar heeft nog geen formeel advies uitgebracht over de voorgenomen concentratie.  

 

Andere stakeholders

 

 1. Naast het personeel en de cliënten hebben partijen aangegeven dat zij met andere betrokkenen in contact zijn geweest over de voorgenomen concentratie.

 

Continuïteit cruciale zorg

 

 1. Actief Zorg levert zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

 1. Voorschriften

 

 1. Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie.

 

 1. Gezien het beschrevene in randnummers 15, 18 en 19 acht de NZa het wenselijk voorschriften te verbinden aan de ontheffing om te borgen dat voldoende inzicht wordt gegeven in de verwachte effecten van de beoogde concentratie en dat cliënten en personeel op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de verdere voorbereiding en uitvoering van de voorgenomen concentratie. In onderhavige aanvraag worden derhalve de volgende voorschriften verbonden aan de goedkeuring van de voorgenomen concentratie:

 

 • Nadat de cliëntenraad en de ondernemingsraad van Actief Zorg een advies hebben uitgebracht, zal Actief Zorg de adviezen onverwijld aan de NZa doen toekomen. Tevens zal Actief Zorg aangeven op welke wijze de adviezen van de cliëntenraad en de ondernemingsraad zullen worden meegenomen in de verdere besluitvorming met betrekking tot, en de implementatie van, de concentratie.
 • De effectrapportage, meer specifiek de onderdelen II.4 en II.7, dient onverwijld nader aangevuld te worden. Partijen werken, ter aanvulling van onderdeel II.4, het eventuele integratie- en veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen en processen nader uit. Ten behoeve van onderdeel II.7 wordt een geconsolideerde meerjarenprognose van de balans voor de komende vijf jaren overgelegd.     

 

 

Conclusie

 

 1. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval zoals bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen.

 

 

Datum: 25 maart 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] De faillissementsverslagen en andere gegevens van CCC Zorg Midden-Brabant zijn onder de insolventienummers F.02/22/30, kenmerk 02.zwb.22.30.F.1300.1.22 te raadplegen via insolventies.rechtspraak.nl.

[2] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven