Onderwerp: Bezoek-historie

Goedkeuringsbesluit EQLR Holding B.V. – Welke Professionals B.V. – Ardeon B.V. – Schakelverzuim Management B.V.
Ondertekeningsdatum:14-12-2022Publicatiedatum:11-01-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 1. Op 3 november 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag). De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit besluit wordt hieronder toegelicht.

Partijen

 1. EQLR Holding B.V. (hierna: EQLR Holding) is een houdstermaatschappij en is via haar dochterondernemingen Equilar B.V., Trans Lion B.V., Rendemens B.V. en Medicum Consult B.V. een landelijk gecertificeerde arbodienst die zich richt op arbobegeleiding, re-integratie, verzuimpreventie en consultancy, uitgevoerd door zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen en verzuimcoaches in heel Nederland.

 

 1. Welke Professionals B.V. (hierna: Welke Professionals) is actief op het gebied van het begeleiden van werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt in heel Nederland.
   
 2. Ardeon B.V. (hierna: Ardeon) is actief op het gebied van arbeidskundige ondersteuning en expertise ter bevordering van re-integratie van personen in heel Nederland.
   
 3. Schakelverzuim Management B.V. (hierna: Schakelverzuim Management) is actief op het gebied van arbobegeleiding en re-integratie in heel Nederland.

 

Het voornemen

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Welke Professionals, Ardeon en Schakelverzuim Management door EQLR Holding. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 31 oktober 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 1. Betrokken organisaties zijn EQLR Holding, Welke Professionals, Ardeon en Schakelverzuim Management.   

 

 1. EQLR Holding en Schakelverzuim Management kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 2. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.
 3. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat EQLR Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Welke Professionals, Ardeon en Schakelverzuim Management.  

 

Beoordeling

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke vereisten van artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa beoordeelt of:
  1. cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie, waarbij zij in ieder geval tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte moeten zijn gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt;
  2. het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen van de desbetreffende zorgaanbieder die door ten minste 50 personen zorg doet verlenen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
  3. als gevolg van de concentratie de continuïteit van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vormen van zorg als bedoeld in artikel 56a, eerste lid, Wmg niet in gevaar komt;
  4. de overgelegde effectrapportage als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, Wmg, voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie aan de hand van de eisen, zoals bedoeld in artikel 49b, tweede en derde lid, Wmg.[1]

Besluit

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de wettelijke vereisten zoals opgenomen in artikel 49c, tweede lid, Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 14 december 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Meer informatie over het beoordelingsproces van de NZa is te vinden op de website van de NZa via https://www.nza.nl/over-de-nza/ons-toezicht-in-vogelvlucht/fusie-overname-of-gemeenschappelijke-onderneming

Naar boven