Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit GAEV Dental B.V. - Van Daelen Tandheelkunde B.V.
Ondertekeningsdatum:12-05-2022Publicatiedatum:28-12-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 10 maart 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna:            de aanvraag).

 

Partijen

 

 1. GAEV Dental B.V. (hierna: GAEV Dental) is via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in Goirle, Eindhoven, Udenhout, Moergestel, Oisterwijk, Bussum, Numansdorp, Zwolle, Tilburg, Amsterdam, Oegstgeest en Voorburg. Tandartsengroep Tendens B.V. (hierna: Tandartsengroep Tendens) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. GAEV Dental houdt 100% van de aandelen in Tandartsengroep Tendens (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het GAEV Dental concern).

 

 1. Van Daelen Tandheelkunde B.V. (hierna: Van Daelen Tandheelkunde) is actief op het gebied van mondzorg in Amsterdam.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Van Daelen Tandheelkunde door Tandartsengroep Tendens. Vervolgens zal een (minderheids)deel van de aandelen in Tandartsengroep Tendens worden uitgegeven aan Stichting Administratiekantoor GAEV Dental Tandartsengroepen. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 26 januari 2022 en een bij de aanvraag overgelegde concept akte van uitgifte van aandelen en certificering van 31 maart 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn GAEV Dental en Van Daelen Tandheelkunde.

 

 1. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

      8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet.            De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat GAEV Dental uitsluitende zeggenschap verkrijgt over              Van Daelen Tandheelkunde.

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 1. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Van Daelen Tandheelkunde doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Van Daelen Tandheelkunde door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten
 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten door het GAEV Dental concern op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op een begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten door het            GAEV Dental concern overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
   

Personeel

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het GAEV Dental concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat het wel al zijn personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hier op te reageren.
   

 

      C.Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 12 mei 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven