Onderwerp: Bezoek-historie

Plausibiliteitsoordeel vergoeding indirecte meerkosten huisartsenzorg 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Inleiding

Zorgverzekeraars Nederland (hierna: ZN) heeft samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (hierna: LHV), de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (hierna: VPH) en InEen, landelijke afspraken gemaakt om huisartsen in 2021 te compenseren voor de financiële consequenties als gevolg van COVID.

Doel van het plausibiliteitsoordeel

De NZa heeft in de beleidsregel 'Continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus' (BR/REG-20157) de prestatie 'meerkosten' vastgesteld naar aanleiding van de uitbraak van COVID. Met deze prestatie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht die een zorgaanbieder maakt voor de levering van zorg.

Beleidsregel Zorginstituut

De uitvoering van de ministeriële regeling, is door Zorginstituut Nederland (hierna: ZINL) uitgewerkt in de Beleidsregels catastroferegeling 2020 en 2021 COVID-19 van 17 december 2020 (kenmerk 2020046606). In deze beleidsregels, die de extra bijdrage voor zorgverzekeraars in verband met de COVID-pandemie nader regelt, is in artikel 2 lid 1 sub c als voorwaarde voor inbreng in de catastroferegeling opgenomen, dat de hoogte van de indirecte meerkosten plausibel moet zijn. Zorgverzekeraars kunnen een afspraak maken over de vergoeding van directe meerkosten. Aan de plausibiliteitstoets is op grond van artikel 2 lid 2 sub a voldaan indien de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) de afspraken plausibel heeft gevonden. De NZa kan bij haar oordeel over de plausibiliteit van de afspraken rekening houden met alle bijzondere omstandigheden als gevolg van de COVID-pandemie.

2 Uitkomsten onderzoek

Ons onderzoek heeft zich gericht op onze taak of de door ZN vastgestelde regeling ter compensatie van de gemaakte indirecte meerkosten COVID plausibel is. Hiermee bedoelen we dat voldoende aannemelijk moet zijn gemaakt dat de in de regelingen opgenomen vergoedingsafspraken de werkelijke kosten redelijkerwijs benaderen. Hierbij hebben wij rekening gehouden met alle bijzondere omstandigheden als gevolg van de COVID-pandemie.

Beschrijving regeling

De meerkostenregeling voor huisartsenzorg 2021 is een ex-ante regeling voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De meerkostenregeling bestaat uit een vergoeding van €2,87 per ingeschreven patiënt per jaar. Deze vergoeding dient om huisartsen te compenseren voor indirecte meerkosten als gevolg van COVID.

Voorgelegde regeling

ZN heeft voor het jaar 2021 op 24 november 2021 een eerste verzoek voorgelegd om een plausibiliteitsoordeel over een toeslag per ingeschreven patiënt. Op 4 juli 2022 zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de gemaakte indirecte meerkosten voorgelegd aan de NZa en heeft hierover overleg plaatsgevonden. Uit dit onderzoek volgt een vergoeding voor de indirecte meerkosten als gevolg van COVID van € 2,87 per ingeschreven patiënt. De NZa heeft de opzet en uitvoering van dit onderzoek beoordeeld en is van mening dat hierop gesteund kan worden. De meerkostenregeling voor huisartsenzorg 2021 is definitief vastgesteld door het bestuur van ZN op 3 oktober 2022. De definitieve afspraken zijn op 17 november 2022 in gezamenlijkheid vastgelegd door ZN, LHV, VPH en InEen.

Oordeel plausibiliteit

De NZa is van oordeel dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de vergoeding van € 2,87 per ingeschreven patiënt, plausibel is.

Naar boven