Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking add-ongeneesmiddelen, januari 2023 (ambtshalve vastgesteld) - TB/REG-23651-01
Ondertekeningsdatum:20-12-2022Geldigheid:01-01-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23651-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

20 december 2022

 

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder a, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

- Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG - 23113a;

de nadere regel:

- Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2306a;

en de tariefbeschikking:

- Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2022, kenmerk TB/REG-23609-03;

besloten dat:

door zorgaanbieders van:

1. medisch-specialistische zorg;

2. audiologische zorg;

3. trombosezorg;

4. zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering;

5. geriatrische revalidatiezorg;

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1,

met ingang van: 1 januari 2023

de navolgende prestaties en bijbehorende tarieven rechtsgeldig als add-ongeneesmiddel in rekening kunnen worden gebracht:

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief2 (incl. 9% BTW)

17172918

Abirateron zentiva tablet filmomhuld 500mg, 60 stuks

€ 3.407,34

17170559

Alunbrig tablet filmomhuld 30mg, 28 stuks

€ 1.539,61

17170540

Alunbrig tablet filmomhuld 90mg, 28 stuks

€ 4.618,86

17157625

Azacitidine zentiva injectiepoeder flacon 100mg, 1 stuk

€ 260,51

17157846

Bortezomib zentiva injectiepoeder flacon 3,5mg, 1 stuk

€ 681,25

17143055

Cabazitaxel teva infusievloeistof concentraat 10mg/ml flacon 6ml, 1 stuk

€ 4.290,46

17173213

Dasatinib zentiva tablet filmomhuld 100mg, 30 stuks

€ 3.204,60

17172926

Dasatinib zentiva tablet filmomhuld 20mg, 60 stuks

€ 1.621,92

17172934

Dasatinib zentiva tablet filmomhuld 50mg, 60 stuks

€ 3.139,20

17172942

Dasatinib zentiva tablet filmomhuld 70mg, 60 stuks

€ 3.302,70

17169364

Lenvima capsule 4mg, 30 stuks

€ 1.940,32

17169658

Lorviqua tablet filmomhuld 25mg, 90 stuks

€ 4.192,28

16637895

Meriofert injectiepoeder flacon 75ie + solvent 1ml wegwerpspuit, 1 stuk

€ 24,17

16637909

Meriofert injectiepoeder flacon 150ie + solvent 1ml wegwerpspuit, 1 stuk

€ 53,96

17168864

Posaconazol biocon tablet msr 100mg, 96 stuks

€ 2.150,00

17165334

Posaconazol biocon tablet msr 100mg, 24 stuks

€ 537,50

17168171

Posaconazol fresenius kabi tablet msr 100mg, 24 stuks

€ 129,49

17172799

Rekambys injectiesuspensie mva 300mg/ml flacon 3ml + toebehoren, 1 stuk

€ 580,75

17166381

Sarclisa infusievloeistof concentraat 20mg/ml flacon 25ml, 1 stuk

€ 2.657,41

17173000

Sarclisa infusievloeistof concentraat 20mg/ml flacon 25ml, 1 stuk

€ 2.657,42

17166373

Sarclisa infusievloeistof concentraat 20mg/ml flacon 5ml, 1 stuk

€ 531,91

17172993

Sarclisa infusievloeistof concentraat 20mg/ml flacon 5ml, 1 stuk

€ 531,92

17171865

Simponi injectievloeistof 100mg/ml pen 1ml, 1 stuk

€ 1.296,04

17167744

Zercepac infusiepoeder flacon 420mg, 1 stuk

€ 1.217,75

De hierboven genoemde prestaties en bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de G-Standaard van Z-Index. Uit de G-Standaard blijkt ook vanaf welke datum deze prestatie en het bijbehorende tarief in rekening kan worden gebracht als add-ongeneesmiddel.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

1. Add-ongeneesmiddelen vallen onder de categorie 'overige zorgproducten' als bedoeld in artikel 1, onderdeel ee, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

2. Voor overige zorgproducten, waaronder add-ongeneesmiddelen, gelden maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg.

3. De tarieven die op grond van deze beschikking voor add-ongeneesmiddelen in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel u, van de Regeling medisch-specialistische zorg.

4. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor dat add-ongeneesmiddel.

5. De zorgaanbieders, hierboven genoemd onder de nummers 1 tot en met 5, mogen de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover zij voldoen aan de definitie van 'zorgverlener'3 als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en de Regeling medisch specialistische zorg.

6. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een instelling4 is, dan mag die instelling de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikt.

7. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een solist5 is, dan mag die solist de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij in het bezit is van een door de NZa afgegeven individuele beschikking als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk artikel 31, derde lid, van de Regeling medisch-specialistische zorg.

8. In aanvulling op de voorschriften 4, 5 en 6 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners tevens 'eigen zorgverleners' als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel m, van de Regeling medisch-specialistische zorg, dienen te zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen.

9. Deze tariefbeschikking is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel z, van de Regeling medisch-specialistische zorg, door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.

10. De declaratiebepalingen (voorschriften, voorwaarden of beperkingen) opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg, met betrekking tot add-ongeneesmiddelen zijn, tenzij hiervan in deze beschikking wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.

In afwijking van het bovenstaande treedt deze beschikking niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende geneesmiddel, voorzien van een tarief heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

V. Pelgröm

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

In de onderhavige beschikking stelt de NZa een add-on prestatie met bijbehorend tarief vast en informeert over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

De vastgestelde prestaties en tarieven van add-ongeneesmiddelen komen tot uiting in de G-Standaard van Z-Index, welke maandelijks wordt gepubliceerd. De in de G-Standaard opgenomen geneesmiddelen zijn voorzien van ZI-nummers. Registratie en declaratie van add-on geneesmiddelen gebeurt op basis van deze ZI-nummers.

Wanneer de NZa besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van één of meerdere add-ongeneesmiddelen, stelt zij een prestatie- en tariefbeschikking vast. De NZa publiceert de prestatie- en tariefbeschikkingen op de website en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. Prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-ongeneesmiddelen treden niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende add-ongeneesmiddel, voorzien van een tarief, heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat bezwaar open tegen de in deze beschikking genoemde add-onprestatie(s). De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Tarief

De NZa stelt één keer per jaar de tarieven voor add-ongeneesmiddelen vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden. Meer informatie over de tarieven is te vinden in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

Naar boven