Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking individueel MBI-omzetplafond zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023- TB/REG-23650-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum ingang

 

TB/REG-23650-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

19 december 2022

1 januari 2024

directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid en 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg,

alsmede haar beleidsregel(s):

-Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023 - BR/REG-23124,

-Beleidsregel prestaties en tarieven zintuiglijk gehandicaptenzorg,

de nadere regel(s):

-Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023 - NR/REG-2309,

-Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg,

en:

--de brief van de Minister voor Medische Zorg en Sport aan de NZa inzake Macrokader sectoren curatieve zorg d.d. 4 november 2022, kenmerk:3459615-1038857-CZ,

voor:

–zorgaanbieders van zintuiglijk gehandicaptenzorg;

ambtshalve besloten:

  • voor het kalenderjaar 2023 per zorgaanbieder een individuele bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen voor de door die zorgaanbieder gerealiseerde individuele omzet1, indien:

a. de minister aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2023. In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2023) = individuele omzet (2023)

b. de minister aan de NZa meedeelt dat er sprake is van een overschrijding2 van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar 2023. In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2023) =

individuele omzet (2023) x ((landelijke omzet (2023) -/- overschrijding (2023)) / landelijke omzet (2023))

 

Status oude beschikking

De beschikking individueel MBI-omzetplafond zintuiglijk gehandicaptenzorg 2022, kenmerk: TB/REG-22643-01, blijft ook na 2022 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2022 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van de vaststelling van deze prestatie- en tariefbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023 .

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit
 

drs. A. Boode

unitmanager Langdurige zorg 

Naar boven