Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart wachttijden casemanagement dementie - oktober 2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Introductie

De regeling voor zorgaanbieders die casemanagement dementie leveren, is per 1 juli 2021 aangepast. We hebben de regeling verduidelijkt en de administratieve lasten voor zorgaanbieders verminderd. In het vervolg vindt de aanlevering ieder kwartaal plaats door het Dementienetwerk. Het Dementienetwerk clustert de informatie van alle zorgaanbieders in zijn regio en geeft de informatie door aan het Zorgbeeldportaal. Hierdoor krijgen zorgverzekeraars en wij beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio's zijn.

Sinds het ingaan van de aangepaste regeling zijn er in totaal 5 aanleveringen geweest. De eerste aanlevering vond plaats in oktober 2021. In deze rapportage vindt u de resultaten van de meest recente aanlevering (oktober 2022). Hiermee maken wij de wachttijden en wachtlijsten op een eenduidige en toegankelijke manier inzichtelijk.

2 Resultaten

In totaal zijn er, voor het aanlevermoment van oktober 2022, tot nu toe 57 aanleveringen via het zorgbeeldportaal van de NZa gedaan. Dat betekent dat 93% van de netwerken heeft aangeleverd. In de 57 netwerken die hebben aangeleverd zijn er in totaal 61.870 cliënten in zorg voor casemanagement dementie (bij het vorige meetmoment ging dat om 57.520 cliënten van 56 netwerken). In totaal zijn er 1228 fte casemanagers dementie (vorige meetmoment: 1153 fte) werkzaam in deze netwerken.

2.1 Aantal wachteden

Samen staan er 2239 mensen op de wachtlijst voor een casemanager (vorige meetmoment: 1732 mensen). In de figuur hieronder valt voor elk aanleverend netwerk te zien hoeveel wachtenden er zijn en welk deel van de wachtenden al langer dan 6 weken op de wachtlijst staat. In totaal staan er 977 mensen langer dan 6 weken op de wachtlijst (vorige meetmoment: 633 mensen).

Er zijn 12 netwerken zonder een wachtlijst.

Figuur 1. Het aantal wachtenden per aanleverend netwerk

Figuur 1. Het aantal wachtenden per aanleverend netwerk

2.2 Wachtenden t.o.v. cliëntennetwerk

Hieronder is voor elk van de netwerken te zien wat de verhouding is van het aantal wachtenden t.o.v. het aantal cliënten in het netwerk. Gemiddeld is er sprake van 4 wachtenden per 100 cliënten in het netwerk.

Figuur 2. Het aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk

Figuur 2. Het aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk

2.3 Gemiddelde wachttijd

De gemiddelde aangeleverde wachttijd voor casemanagement dementie (gewogen naar cliëntaantallen) is 4,4 weken. Van alle aangeleverde netwerken is er bij 13 sprake van een wachttijd van 0 weken. Hieronder is te zien hoe de gemiddelde wachttijd varieert tussen de netwerken.

Figuur 3: De gemiddelde wachttijd voor alle aanleverende netwerken

Figuur 3. De gemiddelde wachttijd voor alle aanleverende netwerken

2.4 Verloop over tijd

Onderstaande figuren laten zien hoe het aantal wachtenden en de gemiddelde wachttijd over tijd verloopt. Hiervoor worden de cijfers per meetmoment gemiddeld (gewogen naar cliëntaantallen). We zien dat de gemiddelde wachttijd in het afgelopen jaar lijkt toe te nemen, terwijl het aantal wachtenden per 100 cliënten min of meer op hetzelfde niveau blijft.

Figuur 4: Het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk per meetmoment

Figuur 4. Het gemiddelde aantal wachtenden per 100 cliënten in het netwerk per meetmoment

Figuur 5: Gemiddelde wachttijd per meetmoment

Figuur 5. Gemiddelde wachttijd per meetmoment

2.5 Vervolg

We zijn in gesprek met de netwerken die niet hebben aangeleverd. Tevens gebruiken we deze informatie voor ons toezicht en spreken we de regio's met de langste wachtlijsten. In deze gesprekken met de in die regio meest actieve zorgverzekeraar en/of vertegenwoordigers van het netwerk bespreken we het verhaal achter de cijfers. Centraal in deze gesprekken staat de vraag wat de oorzaken zijn van de lange wachtlijsten en welke acties er worden ondernomen om deze wachtlijsten terug te dringen. Als uit deze gesprekken naar voren komt dat men ogenschijnlijk voldoende acties onderneemt om de wachtlijsten terug te dringen dan volgen we via de wachtlijstcijfers of dit daadwerkelijk het geval is. Indien we geen verbetering zien in deze cijfers, spreken we daar de partijen in de regio op aan.

2.6 Verantwoording

De wachttijden casemanagement dementie verwerken wij ook in onze regioanalyses. In de regioanalyses is helaas een fout geslopen in de tabel met wachttijden casemanagement dementie. Wij hebben deze tabel verwijderd. Voor de resultaten in onderhavige informatiekaart hebben wij een andere analyse uitgevoerd dan voor de regioanalyses. Daardoor speelt dit specifieke probleem hier niet. Wel hebben wij na de laatste aanlevering enkele afwijkingen in de data getoetst bij de betreffende netwerken en waar nodig gecorrigeerd. Dit verklaart eventuele verschillen met waarnemingen in eerdere informatiekaarten.

3 Bijlage – onderliggende cijfers

In deze bijlage geven we inzicht in de cijfers waarmee figuren 3, 4 en 5 tot stand zijn gekomen.

Cijfers figuur 3

Tabel 1: Het aantal netwerken voor de verschillende gemiddelde wachttijden (afgero nd naar weken)

Wachttijk weken Aantal netwerken
0 13
1 3
2 7
3 2
4 10
5 7
6 1
7 3
8 3
9 3
10 1
18 1
20 2
36 1

 

Cijfers figuur 4

Tabel 2: Het gemiddeld aantal wachtenden per 100 cliënten voor de verschillende meetmomenten

Meetmoment Gemiddeld aantal wachtenden per 100 cliënten
1 oktober 2022 3,62
1 juli 2022 3,01
1 april 2022 3,15
1 januari 2022 3,72
1 oktober 2021 2,78

 

Cijfers figuur 5

Tabel 3: De gemiddelde wachttijd bij de verschillende meetmomenten

Meetmoment Gemiddelde wachttijd (weken)
1 oktober 2022 4,40
1 juli 2022 4,03
1 april 2022 3,59
1 januari 2022 3,83
1 oktober 2021 2,91

 

Naar boven