Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cosmetische mondzorg - TB/REG-23648-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2027Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23648-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

20 december 2022

1 januari 2028

Directie Regulering


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),


en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a en d, en artikel 58, van de Wmg,


alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg,

en de regeling:

Regeling experiment cosmetische mondzorg,

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg die cosmetische mondzorg leveren zoals omschreven in artikel 1 van de Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg;

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg

(factormaatschappijen);

aan:

alle ziektekostenverzekeraars, alle (niet-)verzekerden1, zorgaanbieders en derden,

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bij deze beschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijvingen genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling.


Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2028.

Indien de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van de beschikking wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Regeling experiment cosmetische mondzorg.


Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)


Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit
E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij de Prestatiebeschrijvingbeschikking experiment cosmetische mondzorg

Ten aanzien van de onderstaande prestatiebeschrijvingen zijn algemene en specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen voor de betreffende zorgaanbieder van toepassing.

1. Prestatiebeschrijvingen

Code

Prestatiebeschrijving

Tarief

K001

Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)

Vrij

K002

Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)

Vrij

K003

Uitwendig bleken per kaak

Vrij

K004

Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

Vrij


2. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

K001 - Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)

Het plaatsen van een directe facing. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met plaatsing van een directe facing, inclusief cosmetische nazorg gedurende zes maanden na plaatsing.

Een directe facing is een schildje van vulmateriaal dat direct in de mond gemaakt wordt. Het gaat om een schildje dat het vlak van de lip/wangzijde (buccale vlak) bedekt en zo nodig ten dele de naastliggende vlakken. Inclusief:

- bespreken van het behandelplan;

- bespreken van de begroting;

- bespreken van de behandelopties;

- zo nodig visualisatie;

- zo nodig proefopbouw;

- zo nodig het nemen van een (digitale) afdruk;

- zo nodig beetregistratie;

- kleurbepaling;

- het maken van de facing in de mond;

- benodigde consulten.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

- Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;


K002 - Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)

Het plaatsen van een indirecte facing. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met plaatsing van een indirecte facing, inclusief cosmetische nazorg gedurende zes maanden na plaatsing.

Een indirecte facing is een schildje dat buiten de mond gemaakt wordt. Het gaat om een schildje dat het vlak van de lip/wangzijde (buccale vlak) bedekt.

Inclusief:

- bespreken van het behandelplan;

- bespreken van de begroting;

- bespreken van de behandelopties;

- zo nodig visualisatie;

- zo nodig proefopbouw;

- het nemen van een (digitale) afdruk;

- beetregistratie;

- kleurbepaling;

- het plaatsen van de (tijdelijke) facing;

- benodigde consulten.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

- Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;


K003 - Uitwendig bleken per kaak

Het uitwendig bleken van de tanden en kiezen. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met het van buitenaf bleken van de tanden en kiezen en het indien nodig beantwoorden van vragen gedurende de behandeling. Ongeacht het aantal elementen per kaak. Dit bleken kan bij de tandarts in de stoel worden gedaan of thuis door de patiënt zelf. Inclusief:

- voorlichting;

- het zo nodig nemen van een (digitale) afdruk;

- het zo nodig plaatsen van een bleekhoes;

- het zo nodig isoleren van de tanden en/of beschermen van het tandvlees

- gebruiksinstructie;

- eventuele consulten met betrekking tot het bleken, gedurende de behandeling;

- het beantwoorden van vragen gedurende de behandeling.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

- Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;


K004 - Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien één van de voormelde cosmetisch zorgtrajecten wel is gestart, maar op verzoek van de patiënt niet meer wordt afgerond.

Kan niet eerder dan na de start van het cosmetisch zorgtraject in rekening worden gebracht.

Deze prestatie kan enkel in rekening worden gebracht indien hierover vooraf schriftelijk afspraken zijn gemaakt met de patiënt.


3. Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen


1. Aanmelden

Een zorgaanbieder die deel wil nemen aan het experiment cosmetische mondzorg dient zich, voorafgaand aan het leveren van zorg in het kader van de Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg aan te melden bij de NZa. Aanmelding geschiedt op de wijze zoals is vermeld in de Regeling experiment cosmetische mondzorg.


2. Voortraject via reguliere mondzorg prestaties

Cosmetische tandheelkundige behandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd in een gezonde mond. Dat betekent dat biologische en functionele problemen, zoals parodontitis, cariës, slijtage of een schadelijke occlusie of articulatie afwezig zijn of bij afronding van een (voorbereidende) behandeling onder controle moeten zijn gebracht.

Het onderzoek naar de gezondheid van de mond, dat voorafgaand aan een cosmetisch zorgtraject moet plaatsvinden, maakt geen onderdeel uit van dit experiment voor cosmetische mondzorg. Dit onderzoek en eventueel te verlenen zorg om tot een gezonde mond te komen, worden daarom enkel in rekening gebracht door middel van de prestatiebeschrijvingen in de:

- Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg.


3. Cosmetische mondzorg en reguliere mondzorg

a. Een facing kan zowel cosmetische als reguliere mondzorg betreffen. Voor facings in het kader van reguliere mondzorg zijn de prestaties V15, R78, R79 in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg aangewezen.

b. Uitwendig bleken betreft altijd cosmetische mondzorg. Voor zorgaanbieders die niet deelnemen aan het experiment cosmetische mondzorg blijft prestatie E97 in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg gedurende het experiment aangewezen.


4. Cosmetische nazorg (facings)

Onder cosmetische nazorg wordt verstaan:

- het controleren van de facings;

- het verhelpen van problemen bij het dichtbijten (occlusie) en over elkaar heen schuiven (articulatie) van de tanden;

- het zo nodig aanvullend polijsten.


4. Voorwaarden experiment

1. Dubbele bekostiging

Dubbele bekostiging van dezelfde zorg voor dezelfde patiënt is niet toegestaan. Dat betekent dat de zorg die gedeclareerd wordt door middel van een prestatiebeschrijving binnen dit experiment niet ook nog mag worden gedeclareerd door middel van een prestatiebeschrijving die is opgenomen in:

- de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;


2. Geen nadeliger positie patiënten

Patiënten aan wie cosmetische mondzorg is verleend, komen door dit experiment niet in een nadeliger positie te verkeren, dan wanneer het experiment niet zou plaatsvinden.


3. Afronding bedragen bij contante betalingen

Conform de Beleidsregel afronding tarieven, mogen in het contante betalingsverkeer de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. De zorgaanbieder of zorgverzekeraar geeft duidelijk aan dat contante bedragen worden afgerond.

Naar boven