Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling experiment cosmetische mondzorg - NR/REG-2318
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2027Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 36, derde lid, jo. artikel 37, eerste lid, jo. artikel 38, derde lid, jo. artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van cosmetische mondzorg.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

cosmetische mondzorg:

niet tandheelkundig-medisch noodzakelijke behandelingen, die het uiterlijk, de kleur, de vorm of de positie van de normale kenmerken van de weefsels in en of rondom de mond herzien of veranderen.

materiaal- en/of techniekkosten:

De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Hieronder worden verstaan: alle materialen die bij een behandeling van een patiënt in de praktijk worden gebruikt en die niet speciaal voor de patiënt gemaakt zijn en die niet met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

NZa:

Nederlandse Zorgautoriteit.

reguliere mondzorg:

de mondzorg die wordt gedeclareerd via de NZa-prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de:

- Beleidsregel tandheelkundige zorg;

- Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer.

zorgaanbieder:

1°. natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg;

2°. natuurlijk persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg.

kwartaal:

een periode van drie kalendermaanden, startend op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling beoogt de navolgende voorschriften met betrekking tot de verlening van cosmetische mondzorg onder het experiment te stellen:

- een meldplicht, zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling;

- administratie, registratie- en aanleververplichtingen, zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling;

- declaratievoorschriften, zoals genoemd in artikel 7 van deze regeling;

- transparantievoorschriften, zoals genoemd in artikel 8 van deze regeling.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die cosmetische mondzorg leveren en de cosmetische mondzorgprestaties, die zijn opgenomen in de Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg, in rekening brengen.

Artikel 4 Meldplicht

1. Een zorgaanbieder die deel wil nemen aan het experiment cosmetische mondzorg (hierna: de 'deelnemende zorgaanbieder(s)') dient zich, voorafgaand aan het leveren van zorg in het kader van de Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg, aan te melden bij de NZa. Aanmelden kan door de volgende gegevens aan te leveren bij de NZa:

- de AGB-code van de zorgaanbieder op ondernemings- en, indien van toepassing, vestigingsniveau;

- de naam van de zorgaanbieder (bedrijfsnaam);

- het e-mailadres van de zorgaanbieder (contactgegevens);

- het Kamer van Koophandel nummer van de zorgaanbieder;

- het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel van de zorgaanbieder (indien van toepassing).


2. De wijze waarop de informatie in dit artikel moet worden aangeleverd staat beschreven in artikel 6.

Artikel 5 Administratie, registratie- en aanleververplichtingen

1. Administratieverplichting

Deelnemende zorgaanbieders voeren een administratie van uitgevoerde prestaties, zodanig dat telling mogelijk is van gerealiseerde prestaties in enige periode. Zorgaanbieders registreren in ieder geval per prestatie:

- de geleverde prestatie met code;

- het gedeclareerde tarief;

- de datum waarop de prestatie is uitgevoerd;

- de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de patiënt;

- de geboortedatum van de patiënt;

- welke zorgverlener de prestatie heeft geleverd;

- de AGB-code van de declarerende zorgaanbieder;

- de postcode van de praktijk van de zorgaanbieder.


2. Registratieverplichting

Deelnemende zorgaanbieders registreren op grond van deze regeling de navolgende gegevens:

 1. voor elke prestatie uit de Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg:

  1. Hoe vaak de prestatie is gedeclareerd per kwartaal;

  2. Totale omzet van de prestatie (totaal van gefactureerde bedragen excl. BTW in euro's) per kwartaal.

 2. Gemiddelde tijdsbesteding per week (in uren) aan cosmetische mondzorg per kwartaal;

 3. Gemiddelde totale tijdsbesteding per week (in uren) aan reguliere mondzorg en cosmetische mondzorg per kwartaal;

 4. Gemiddelde tijdsbesteding per week (in uren) aan reguliere mondzorg in het jaar voorafgaand aan deelname aan het experiment, per kwartaal.


3. Aanleververplichting

De gegevens die op grond van artikel 5.2 zijn geregistreerd worden per kwartaal aan de NZa aangeleverd. Hiervoor is door de NZa een format opgesteld, welk format als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen. Dit format wordt  na afloop van elk kwartaal aan de deelnemende zorgaanbieders verstuurd na de aanmelding zoals vermeld in artikel 4.


4. Wijze van aanlevering

De wijze waarop de informatie in dit artikel moet worden aangeleverd staat beschreven in artikel 6.

Artikel 6 Wijze van melden en aanlevering

1. Wijze van melden artikel 4.1

Het aanmelden als deelnemende zorgaanbieder aan het experiment cosmetische mondzorg dient te geschieden door de in artikel 4 aangegeven gegevens in te vullen in het 'Aanmeldformulier experiment cosmetische mondzorg'.


2. Aanlevering gegevens artikel 5.3

De NZa stuurt na afloop van ieder kwartaal een bericht aan de deelnemende zorgaanbieders van het experiment cosmetische mondzorg. Via dat bericht krijgt de deelnemende zorgaanbieder de mogelijkheid om het format te downloaden, in te vullen en vervolgens, binnen een termijn van één maand na versturing van het bericht, te uploaden om deze aan te leveren bij de NZa. Het format betreft een MS Excel bestand.

Artikel 7 Declaratievoorschriften

1. De zorgaanbieder maakt in zijn declaratie aan een patiënt zichtbaar welk tarief voor een prestatie in rekening is gebracht.


2. De declaratie dient te worden gespecificeerd conform de prestatiebeschrijvingen en coderingen in de Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg.


3. De declaratie van de geleverde prestatie(s) moet zodanig gespecificeerd zijn dat in ieder geval duidelijk is:

a. Welke zorgaanbieder de prestatie declareert, waarbij ook de AGB-code wordt vermeld.

b. Welke patiënt het betreft, op basis van naam-, adres- en woonplaatsgegevens en de geboortedatum van de patiënt.

c. Op welke prestatie(s) (inclusief prestatiecode) de declaratie betrekking heeft.

d. Welk tarief de zorgaanbieder voor de gedeclareerde prestatie(s) hanteert.

e. Welk bedrag de zorgaanbieder voor materiaal- en/of techniekkosten hanteert per gedeclareerde prestatie zoals omschreven in de beleidsregel experiment cosmetische mondzorg.

f. Op welke datum de prestatie(s) is/zijn uitgevoerd.


4. Declaraties dienen voorzien te zijn van de adresgegevens van de declarerende praktijk.


5. De prestatie wordt door de zorgaanbieder, of via een factoringmaatschappij, of via een ziektekostenverzekeraar éénmaal in rekening gebracht aan de patiënt.

Artikel 8 Transparantievoorschriften

1. Informatie over tarieven

Zorgaanbieders dienen de patiënt tijdig en zorgvuldig te informeren over de tarieven die zij voor prestaties in rekening brengen.


2. Prijsopgave

Een zorgaanbieder verstrekt standaard, voorafgaand aan de behandeling, voor alle behandelingen een voor de patiënt vrijblijvende prijsopgave.

De prijsopgave en de wijze waarop de zorgaanbieder hierover communiceert voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De prijsopgave maakt aan de patiënt inzichtelijk welke prestaties hoe vaak uitgevoerd zullen worden.

 2. De prijsopgave toont per uit te voeren prestatie het tarief dat de zorgaanbieder in rekening brengt.

 3. De prijsopgave toont een totaalbedrag.

 4. De prijsopgave maakt de materiaal- en/of techniekkosten per prestatie afzonderlijk inzichtelijk.

 5. De prijsopgave maakt de afspraken (waaronder de tariefopbouw) met betrekking tot een onvoltooid cosmetisch zorgtraject inzichtelijk.

 6. De zorgaanbieder verstrekt de prijsopgave voor de start van de behandeling aan de patiënt.

 7. Een prijsopgave wordt schriftelijk of digitaal verstrekt. Enkel een mondelinge prijsopgave is niet toegestaan.

 8. De zorgaanbieder legt de gemaakte afspraken met betrekking tot de prijsopgave, en de prijsopgave zelf, vast in de administratie.

Artikel 9 Inwerkingtreding, bekendmaking, terugwerkende kracht en citeertitel

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2028.

Indien de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 5, aanhef en onder d, van de Bekendmakingswet, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling experiment cosmetische mondzorg.


Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,
dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Algemeen

Evaluatie van het experiment cosmetische mondzorg door de NZa

De verplichtingen voor de deelnemende zorgaanbieders, zijn in deze regeling opgenomen ten behoeve van de evaluatie, en de mogelijkheid toezicht te houden op het experiment cosmetische mondzorg.

Een evaluatie door de NZa vormt een verplicht onderdeel van experimenten op grond van artikel 58 van de Wmg. Zonder een verplichting voor deelnemende zorgaanbieders aan het experiment om zich bij de NZa aan te melden, beschikt de NZa niet over andere gegevensbronnen om te achterhalen welke zorgaanbieders deelnemen aan het experiment. Daarom is een aanmeldverplichting opgenomen.

In het advies dat de NZa publiceerde over het vrijgeven van tarieven voor cosmetische mondzorg, werd al aangekondigd dat het effect van dit experiment op de toegankelijkheid van reguliere mondzorg een belangrijk aandachtspunt voor de NZa is. Daarom wil de NZa graag inzicht krijgen in de mate waarop dit effect bestaat. Om inzicht te verkrijgen in welke mate de deelnemende zorgaanbieders tijd besteden aan cosmetische mondzorg en of en in welke mate dit eventueel ten koste gaat van reguliere mondzorg is nodig dat bekend is:

 1. Wat de omvang (aantal prestaties en omzet) van cosmetische mondzorg is per deelnemende zorgaanbieder;

 2. Hoeveel tijd besteed wordt aan het leveren van de onder 1. geregistreerde prestaties/omzet van cosmetische mondzorg;

 3. Hoeveel tijd er (hierdoor) minder besteed wordt aan reguliere mondzorg.

Met deze informatie kan een beeld geschetst worden van hoeveel zorgaanbieders cosmetische mondzorg leveren, wat het aandeel hiervan is binnen hun praktijk en hoeveel tijd hiermee gemoeid is.

Naast de verplichtingen die uitgaan van deze regeling, vloeien er veel randvoorwaarden voor het leveren van cosmetische mondzorg voort uit het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg.

In dit kwaliteitskader staan onder andere:

 • Verplichte voorwaarden ten aanzien van het informeren van patiënten via informatie op de website;

 • Verplichte voorwaarden ten aanzien van de communicatie en voorlichting over cosmetische mondzorg met/aan de patiënt.


Artikelsgewijs

Artikel 4 – meldplicht

Teneinde inzichtelijk te krijgen welke zorgaanbieders gebruik maken van de mogelijkheid tot het toepassen van vrije tarieven voor prestaties van cosmetische mondzorg. Dit inzicht is van belang voor het opvragen van gegevens ten behoeve van de toezichtbaarheid en evaluatie van het experiment.

- AGB-code zorgaanbieder:

De AGB-code praktijk is een identificatienummer voor de zorgaanbieders in Nederland. Met dit nummer kan de NZa de zorgaanbieder identificeren. Indien van toepassing dient ook de AGB-code op vestigingsniveau te worden ingevuld.

- Naamgeving van zorgaanbieder (bedrijfsnaam)

Als aanhef in berichtenverkeer met de zorgaanbieder is het nodig om een naam te gebruiken.

- E-mailadres van contactpersoon

Het e-mailadres zal gebruikt worden voor het versturen van verzoeken tot het aanleveren van gegevens ten behoeve van de evaluatie.

- Kamer van Koophandel nummer van zorgaanbieder

Het KvK nummer van de zorgaanbieder is nodig om het gebruik van eHerkenning (eHerkenning is een authenticatiesysteem waarmee een organisatie toegang kan krijgen tot elektronische diensten van (overheids) organisaties) mogelijk te maken. Dit is nodig, aangezien de implementatie van Eherkenning bij de NZa is voorzien in de periode waarin dit experiment loopt.

- Vestigingsnummer Kamer van Koophandel van de zorgaanbieder (indien van toepassing)

Ook het vestigingsnummer is nodig om het gebruik van Eherkenning mogelijk te maken.


Artikel 5 – Administratie, registratie- en aanleververplichtingen

De in artikel 5 opgenomen gegevens zijn nodig om evaluatie en toezicht op het experiment mogelijk maken.

Het doel is om de ontwikkelingen in de reguliere mondzorg en cosmetische mondzorg en de daaruit volgende resultaten in de zorgverlening in relatie tot met name de toegankelijkheid van reguliere mondzorg te kunnen volgen, toetsen en evalueren:

 1. Voor elke prestatie uit de Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg:

  1. Hoe vaak een prestatie is gedeclareerd per kwartaal;

   Dit geeft aan hoeveel patiënten er gedurende het voorliggende kwartaal in de praktijk zijn behandeld. Om een inschatting te maken van de omvang van de cosmetische mondzorg per zorgaanbieder is deze vraag noodzakelijk.

  2. Totale omzet van de prestatie (totaal van gefactureerde bedragen excl. BTW in euro's) per kwartaal.

   Dit geeft aan hoeveel omzet er is gegenereerd met cosmetische mondzorg. Dit geeft de NZa te mogelijkheid om de verhouding tussen reguliere en cosmetische mondzorg ook in termen van omzet vast te stellen. Beiden (omzet, aantal prestaties) zijn grootheden die kunnen worden gebruikt in marktanalyses ten behoeve van de evaluatie.

 2. Gemiddelde tijdsbesteding per week (in uren) aan cosmetische mondzorg per kwartaal;

  Dit geeft aan hoeveel van de beschikbare tijd bij de zorgaanbieder is gespendeerd aan het leveren van cosmetische mondzorg.

 3. Gemiddelde totale tijdsbesteding per week (in uren) aan reguliere mondzorg en cosmetische mondzorg per kwartaal;

  Dit geeft de totale beschikbare tijd bij de zorgaanbieder weer.

 4. Gemiddelde tijdsbesteding per week (in uren) aan reguliere mondzorg in het jaar voorafgaand aan deelname aan het experiment, per kwartaal.

  Dit geeft aan of er, sinds het experiment, in totaal, meer (of minder) zorg geleverd wordt dan eerst, bijvoorbeeld omdat er aanvullend personeel wordt ingezet of doordat reguliere mondzorg nu wordt uitbesteed aan ander personeel.

Met deze vier kengetallen samen kan de NZa een inschatting maken welk effect het experiment heeft op het aanbod van reguliere zorg.


Artikel 6 – Aanlevering gegevens artikel 5.3

Definitie van een maand:

De termijn van een maand verstrijkt aan het einde van de dag met hetzelfde nummer als de dag van de versturing van het bericht, een maand later. Bij versturing van het bericht op 1 april verstrijkt de termijn dus op 1 mei.

De Algemene Termijnenwet bepaalt nog dat als de termijn eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, deze termijn wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De termijn wordt verkort als het bericht bijvoorbeeld op 31 maart plaatsvindt. April heeft geen 31ste dag. De termijn eindigt dan op 30 april.


Artikel 7 – Declaratievoorschriften

De NZa stelt deze declaratievoorschriften met als doel om inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken.


Artikel 8 – Transparantievoorschriften

De NZa stelt deze transparantievoorschriften om te bewerkstelligen dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, de patiënten tijdig en zorgvuldig informeren over de tarieven die zij voor de prestaties in rekening brengen.

Naar boven