Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg - BR/REG-23150
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2027Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Onder verwijzing naar artikel 58 van de Wmg, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen. De daartoe vereiste aanwijzing als bedoeld in artikel 59, aanhef en onder f, van de Wmg, is door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met brief van 9 november 2022, met kenmerk 3458392-1038667-PZ0, aan de NZa gegeven. Deze aanwijzing is gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 2022, 30897.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

cosmetische mondzorg:

niet tandheelkundig-medisch noodzakelijke behandelingen, die het uiterlijk, de kleur, de vorm of de positie van de normale kenmerken van de weefsels in en of rondom de mond herzien of veranderen.

NZa:

Nederlandse Zorgautoriteit.

reguliere mondzorg:

de mondzorg die wordt gedeclareerd via de NZa-prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de:

- Beleidsregel tandheelkundige zorg;

- Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer.

zorgaanbieder:

1°. natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg;

2°. natuurlijk persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is:

- om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van cosmetische mondzorg zoals genoemd in artikel 1 van deze beleidsregel.

- zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden een experiment aan te gaan op het gebied van cosmetische mondzorg.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op zorgaanbieders die cosmetische mondzorg leveren en de cosmetische mondzorgprestaties, die zijn opgenomen in deze (experiment) beleidsregel, in rekening brengen.

Artikel 4 Prestatiebeschrijvingen experiment

In het kader van deze beleidsregel worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden:

Code

Prestatiebeschrijving

K001

Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)

K002

Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)

K003

Uitwendig bleken per kaak

K004

Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

Artikel 5 Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

K001 - Cosmetisch zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)

Het plaatsen van een directe facing. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met plaatsing van een directe facing, inclusief cosmetische nazorg gedurende zes maanden na plaatsing.

Een directe facing is een schildje van vulmateriaal dat direct in de mond gemaakt wordt. Het gaat om een schildje dat het vlak van de lip/wangzijde (buccale vlak) bedekt en zo nodig ten dele de naastliggende vlakken. Inclusief:

- bespreken van het behandelplan;

- bespreken van de begroting;

- bespreken van de behandelopties;

- zo nodig visualisatie;

- zo nodig proefopbouw;

- zo nodig het nemen van een (digitale) afdruk;

- zo nodig beetregistratie;

- kleurbepaling;

- het maken van de facing in de mond;

- benodigde consulten.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

- Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;


K002 - Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt)

Het plaatsen van een indirecte facing. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met plaatsing van een indirecte facing, inclusief cosmetische nazorg gedurende zes maanden na plaatsing.

Een indirecte facing is een schildje dat buiten de mond gemaakt wordt. Het gaat om een schildje dat het vlak van de lip/wangzijde (buccale vlak) bedekt.

Inclusief:

- bespreken van het behandelplan;

- bespreken van de begroting;

- bespreken van de behandelopties;

- zo nodig visualisatie;

- zo nodig proefopbouw;

- het nemen van een (digitale) afdruk;

- beetregistratie;

- kleurbepaling;

- het plaatsen van de (tijdelijke) facing;

- benodigde consulten.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

- Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;


K003 - Uitwendig bleken per kaak

Het uitwendig bleken van de tanden en kiezen. Deze prestatie omvat het gehele cosmetisch zorgtraject, vanaf het eerste cosmetisch consult tot en met het van buitenaf bleken van de tanden en kiezen en het indien nodig beantwoorden van vragen gedurende de behandeling. Ongeacht het aantal elementen per kaak. Dit bleken kan bij de tandarts in de stoel worden gedaan of thuis door de patiënt zelf. Inclusief:

- voorlichting;

- het zo nodig nemen van een (digitale) afdruk;

- het zo nodig plaatsen van een bleekhoes;

- het zo nodig isoleren van de tanden en/of beschermen van het tandvlees

- gebruiksinstructie;

- eventuele consulten met betrekking tot het bleken, gedurende de behandeling;

- het beantwoorden van vragen gedurende de behandeling.

Ten behoeve van het cosmetisch zorgtraject kunnen geen prestatiebeschrijvingen uit de navolgende beschikkingen in rekening worden gebracht:

- Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;


K004 - Onvoltooid cosmetisch zorgtraject

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht indien één van de voormelde cosmetisch zorgtrajecten wel is gestart, maar op verzoek van de patiënt niet meer wordt afgerond.

Kan niet eerder dan na de start van het cosmetisch zorgtraject in rekening worden gebracht.

Deze prestatie kan enkel in rekening worden gebracht indien hierover vooraf schriftelijk afspraken zijn gemaakt met de patiënt.

Artikel 6 Algemene bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

1. Aanmelden

Een zorgaanbieder die deel wil nemen aan het experiment cosmetische mondzorg dient zich, voorafgaand aan het leveren van zorg in het kader van deze beleidsregel aan te melden bij de NZa. Aanmelding geschiedt op de wijze zoals is vermeld in de Regeling experiment cosmetische mondzorg.


2. Voortraject via reguliere mondzorg prestaties

Cosmetische tandheelkundige behandelingen kunnen alleen worden uitgevoerd in een gezonde mond. Dat betekent dat biologische en functionele problemen, zoals parodontitis, cariës, slijtage of een schadelijke occlusie of articulatie afwezig zijn of bij afronding van een (voorbereidende) behandeling onder controle moeten zijn gebracht.

Het onderzoek naar de gezondheid van de mond, dat voorafgaand aan een cosmetisch zorgtraject moet plaatsvinden, maakt geen onderdeel uit van dit experiment voor cosmetische mondzorg. Dit onderzoek en eventueel te verlenen zorg om tot een gezonde mond te komen, worden daarom enkel in rekening gebracht door middel van de prestatiebeschrijvingen in de:

- Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg.

 

3. Cosmetische mondzorg en reguliere mondzorg

a. Een facing kan zowel cosmetische als reguliere mondzorg betreffen. Voor facings in het kader van reguliere mondzorg zijn de prestaties V15, R78, R79 in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg aangewezen.

b. Uitwendig bleken betreft altijd cosmetische mondzorg. Voor zorgaanbieders die niet deelnemen aan het experiment cosmetische mondzorg blijft prestatie E97 in de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg gedurende het experiment aangewezen.


4. Cosmetische nazorg (facings)

Onder cosmetische nazorg wordt verstaan:

- het controleren van de facings;

- het verhelpen van problemen bij het dichtbijten (occlusie) en over elkaar heen schuiven (articulatie) van de tanden;

- het zo nodig aanvullend polijsten.

Artikel 7 Voorwaarden experiment

1. Tarief

Voor de prestatiebeschrijvingen geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg.


2. Dubbele bekostiging

Dubbele bekostiging van dezelfde zorg voor dezelfde patiënt is niet toegestaan. Dat betekent dat de zorg die gedeclareerd wordt door middel van een prestatiebeschrijving binnen dit experiment niet ook nog mag worden gedeclareerd door middel van een prestatiebeschrijving die is opgenomen in:

- de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg;

- de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer;

- de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg;

3. Geen nadeliger positie patiënten

Patiënten aan wie cosmetische mondzorg is verleend, komen door dit experiment niet in een nadeliger positie te verkeren, dan wanneer het experiment niet zou plaatsvinden.

Artikel 8 Start en einde van het experiment

1. De start van het experiment is 1 januari 2023.

2. Het experiment eindigt vijf jaar na de start daarvan, overeenkomstig artikel 58, vijfde lid, van de Wmg.

3. De NZa informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onmiddellijk indien zij het niet langer verantwoord vindt het experiment onveranderd voort te zetten.

Artikel 9 Evaluatie van het experiment

De NZa evalueert het experiment conform artikel 58, zesde lid, van de Wmg. De NZa houdt daarbij in ieder geval rekening met de effecten van het experiment op de toegankelijkheid van de reguliere mondzorg.

Artikel 10 Inwerkingtreding, bekendmaking, terugwerkende kracht en citeertitel

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2028.

Indien de Staatscourant waarin de beleidsregel ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de beleidsregel wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.

De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel experiment cosmetische mondzorg.

Toelichting

Algemeen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan de NZa een aanwijzing gegeven om per 1 januari 2023 een experiment te starten voor cosmetische mondzorg en daarbij prestatiebeschrijvingen met een vrij tarief vast te stellen.

Cosmetische mondzorg is in dit experiment afgebakend tot specifiek twee vormen van cosmetische mondzorg. Het gaat om facings (direct of indirect aangebracht) en uitwendig bleken.

In het kader van de cosmetische mondzorg heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg vastgesteld. Bij het verlenen van cosmetische mondzorg zullen zorgaanbieders zich aan dit kwaliteitskader dienen te houden.

In dit kwaliteitskader staan onder andere:

  • Verplichte voorwaarden ten aanzien van het informeren van patiënten via informatie op de website;

  • Verplichte voorwaarden ten aanzien van de communicatie en voorlichting over cosmetische mondzorg met/aan de patiënt.


Artikelsgewijs

Artikel 1 – Begripsbepaling cosmetische mondzorg

Voor alle duidelijkheid wordt vermeld dat onder het begrip cosmetische mondzorg niet vallen de esthetische tandheelkundige behandelingen als gevolg van een trauma of ontwikkelingsstoornis (zoals schisis of amelogenesis imperfecta).

Artikel 6.3, onderdeel b – Cosmetische mondzorg en reguliere mondzorg

Zorgaanbieders die deelnemen aan het experiment kunnen uitwendig bleken declareren met K003. Tijdens het experiment zal ook prestatie E97 blijven bestaan waarmee zorgaanbieders die niet deelnemen aan het experiment deze behandeling kunnen blijven declareren.

Artikel 9 – Evaluatie experiment

Om evaluatie van het experiment mogelijk te maken zal de NZa aan zorgaanbieders die gebruik maken van het experiment een meldplicht, registratieverplichtingen en een aanleververplichting opleggen. Dit is vastgelegd in de Regeling experiment cosmetische mondzorg.

Naar boven