Onderwerp: Bezoek-historie

WB/REG-2023-01 Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2306a, in verband met enkele technische en redactionele wijzigingen per 1 januari 2023 voor telemonitoring, moleculaire diagnostiek en pathologie
Vaststellingsdatum:13-12-2022Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

WB/REG-2023-01

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2306a, in verband met enkele technische en redactionele wijzigingen per 1 januari 2023 voor telemonitoring, moleculaire diagnostiek en pathologie.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,


Overwegende dat:

 • de status van de zorgactiviteiten 'telemonitoring' en 'moleculaire diagnostiek' met ingang van 1 januari 2023 is gewijzigd in 'overig zorgproduct / add-on overig';

 • als gevolg hiervan deze zorgactiviteiten met ingang van 1 januari 2023 onder de werkingssfeer van artikel 26, lid 5, van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2306a (hierna: de Regeling), vallen;

 • deze zorgactiviteiten door een administratieve fout niet zijn verplaatst van hun oorspronkelijke plek (artikel 24) in de Regeling naar de juiste, nieuwe plek (artikel 26, lid 5) in de Regeling;

 • zorgactiviteitcode 050540 voor moleculaire diagnostiek nooit is geëffectueerd en daardoor in de praktijk geen enkele functie vervult (overbodig is); deze code op enkele plaatsen in de Regeling voorkomt en dus uit de regelgeving verwijderd moet worden;

 • met ingang van 1 januari 2023 in aanvulling op de bestaande zorgactiviteitcodes voor pathologie een tweetal nieuwe codes (050546 en 050547) zijn geïntroduceerd die abusievelijk niet zijn toegevoegd aan artikel 27, lid 1, sub c, van de Regeling;

 • dit wijzigingsbesluit erin voorziet bovengenoemde fouten in de Regeling te herstellen;

 

Gelet op:

 • de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

 • de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2306a;

 

Besluit:

 

Artikel I

De Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2306a, wordt gewijzigd als volgt:

 

A.

Artikel 24, leden 69 en 85, vervallen.

 

B.

Na de laatste zin van artikel 26, lid 5, wordt op een nieuwe regel de volgende tekst toegevoegd:

 • Telemonitoring (039133)

Deze zorgactiviteit wordt geregistreerd voor het op afstand monitoren van een patiënt in het kader van een medisch-specialistische behandeling.

a. De monitoring bevat meerdere meetmomenten per jaar en omvat twee onderdelen, te weten:

- het door de zorgverlener geautomatiseerd of aan de hand van digitale vragenlijsten verzamelen van klinische gegevens van de patiënt, die met toestemming van de patiënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger beschikbaar worden gesteld aan de zorgverlener. Het beschikbaar stellen van deze gegevens geschiedt via een mobiele device of digitale zorgapplicatie;

- interpretatie van de gegenereerde en opgeslagen gegevens van de patiënt, door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert.

b. De start van de telemonitoring is de eerste kalenderdag waarop voor de telemonitoring data worden verzameld. De zorgactiviteit wordt maximaal één keer per 120 dagen geregistreerd. Registratie van deze zorgactiviteit is slechts toegestaan, indien de toepassing van telemonitoring herleidbaar is uit het medisch dossier. Registratie van de zorgactiviteit telemonitoring vindt plaats zolang de patiënt gebruik maakt van telemonitoring. Ook wanneer er gedurende die 120 dagen tijdsintervallen zijn waarbinnen geen meting plaatsvindt, wordt de activiteit geregistreerd. Bij een onderbreking van telemonitoring vanwege een klinische opname – met verpleegdagen of een klinische zorgdag in de thuissituatie – korter dan 120 dagen, blijven de registratieregels met betrekking tot telemonitoring van toepassing.

c. Telemonitoring bij patiënten met meerdere (chronische) aandoeningen kan per aandoening worden geregistreerd, mits het hierbij gaat om verschillende parameters of meetwaarden. Indien bij meerdere (chronische) aandoeningen dezelfde parameters of meetwaarden bij hetzelfde medisch specialisme gebruikt worden, valt dit onder de registratie van dezelfde telemonitoring.

d. Telemonitoring vervangt reguliere medisch-specialistische zorg. Bij de prestatie voor telemonitoring geldt dat het om toepassingen gaat, die een alternatief vormen binnen een regulier zorgpad bij (veelal) chronische aandoeningen.

 • Moleculaire diagnostiek (050541 t/m 050545)

Per inzending worden de zorgactiviteitcodes (MD1 t/m MD5) voor moleculaire diagnostiek geregistreerd, die vanuit kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid het best passende antwoord geven op de zorgvraag. Afhankelijk van de toegepaste techniek en het aantal genen dat wordt onderzocht, leidt dit tot één specifieke zorgactiviteitcode. Per inzending kunnen meerdere codes worden gebruikt dan wel onderzoeken worden gedaan, die met het oog op de transparantie separaat worden geregistreerd. Het registreren van meerdere zorgactiviteitcodes per inzending is mogelijk, als dit vanuit kwaliteit en doelmatigheid noodzakelijk is. De zorgactiviteitcodes beschrijven verzekerde zorg. Onverzekerde zorg kan niet via deze zorgactiviteiten worden geregistreerd.

 

C.

De artikelsgewijze toelichting bij artikel 24, lid 69 en lid 85, vervalt.

 

D.

De artikelsgewijze toelichting bij artikel 26, lid 5, wordt in zijn geheel vervangen. Na vervanging luidt de artikelsgewijze toelichting bij artikel 26, lid 5, als volgt:

Beoordeling door landelijk erkend expertisecentrum van aanvraag start/continuering groeihormoonbehandeling (190298)

Momenteel is er in Nederland één onafhankelijk, landelijk erkend expertisecentrum voor de beoordeling van aanvragen voor het starten of continueren van groeihormoonbehandelingen bij kinderen, te weten de Stichting Kind en Groei-LRG. Er is bewust voor gekozen om de naam van deze stichting niet expliciet in de NZa-regelgeving zelf op te nemen. Dit is gedaan om noodzakelijke wijziging van de regelgeving te voorkomen als in de toekomst bijvoorbeeld de naam van deze stichting wijzigt, of wanneer een andere instantie - in plaats van of naast Stichting Kind en Groei-LRG - met instemming van betrokken partijen soortgelijke beoordelingen uitvoert.

Telemonitoring (039133)

Met 'op afstand monitoren' wordt gedoeld op het monitoren van een patiënt buiten de muren van de vestiging van de behandelend beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert.

Moleculaire diagnostiek (050541 t/m 050545)

De koppeling tussen de individuele techniek en bijbehorende zorgactiviteitcode is beschreven in een tabel, als onderdeel van de handreiking moleculaire diagnostiek, die beschikbaar is op de site van de NVvP. Deze bevat ook een registratie-instructie. Het registreren van meerdere zorgactiviteitcodes per inzending is mogelijk, zoals dit in artikel 26 en de betreffende instructie nader is gespecificeerd. Op het beheer van de tabel en instructie zijn afspraken tussen NVvP, ZN, NZa en ZIN van toepassing.

 

E.

De tekst van artikel 27, lid 1, onderdeel c, wordt in zijn geheel vervangen. Na vervanging luidt artikel 27, lid 1, onderdeel c, als volgt:

Pathologie (050516 t/m 050523, 050546 en 050547)

Onder een pathologie onderzoek wordt verstaan het onderzoek van alle daartoe in aanmerking komende weefsels (histologie) of celmateriaal en vochten (cytologie) die binnen één zitting worden verwijderd in verband met één zorgvraag. Per type histologisch of cytologisch onderzoek, dat uit meerdere inzendingen kan bestaan, geldt één specifieke declaratiecode. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen aanvragers uit de eerste en tweede lijn. In afwijking tot bovenstaande geldt voor huidpreparaten één code per inzending, met uitzondering van MOH's en neoplasie met schildwachtklier (waarvoor de algemene regel van één declaratiecode per onderzoek geldt). De declaratiecode wordt bepaald door de combinatie aard materiaal en ingreep. Deze basis declaratiecodes zijn gebaseerd op een indeling in zes zwaartecategorieën. Hierbij geldt:

 • Declaratiecode 050516 = zwaarteklasse 1

 • Declaratiecode 050517 = zwaarteklasse 2

 • Declaratiecode 050518 = zwaarteklasse 3

 • Declaratiecode 050519 = zwaarteklasse 4

 • Declaratiecode 050520 = zwaarteklasse 5

 • Declaratiecode 050521 = zwaarteklasse 6

Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra, afzonderlijke code voor vriescoupe geregistreerd. Voor moleculaire diagnostiek op verzoek van de eerste lijn of een niet dbc-registrerend specialisme gelden de declaratiecodes 'Pathologisch onderzoek - eenvoudige moleculaire diagnostiek op weefsels of cellen op beperkt aantal genen of micro-organismen op verzoek 1e lijn of niet dbc-registrerend specialisme (excl. HPV, zie 050513)' (050546) en 'Pathologisch onderzoek - complexe moleculaire diagnostiek op weefsels of cellen op verzoek van 1e lijn of een niet dbc-registrerend specialisme' (050547).

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Met inachtneming van artikel 5, aanhef en onder d, van de Bekendmakingswet, zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit is geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2023.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. M. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven