Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking landelijk MBI-Omzetplafond MSZ 2023 - TB/REG-23645-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer

Datum ingang

 

TB/REG-23645-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

28-11-2022

 

directie Regulering

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

alsmede haar beleidsregel(s):

 • Beleidsregel integraal macrobeheersmodel, kenmerk BR/CU-2128,

de nadere regel(s):

 • Regeling integraal macrobeheersmodel, NR/CU-255,

en:

 • de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 november 2022, kenmerk 3459615-1038857-CZ, inzake de vaststelling van de macrokaders 2023 voor de curatieve zorg,

 

voor aanbieders 1 van:

 1. medisch-specialistische zorg;

 2. zintuiglijk gehandicaptenzorg;

 3. geriatrische revalidatiezorg;

 4. gespecialiseerde mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden;

ambtshalve besloten dat:

 • voor het kalenderjaar 2023 een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, Wmg is vastgesteld van € 28.135,0 miljoen (zegge: achtentwintig miljard honderdvijfendertig miljoen euro), prijsniveau 2023, inclusief de loon- en prijsbijstelling 2023, maar exclusief de beschikbaarheidbijdragen als bedoeld in artikel 56a Wmg voor medisch-specialistische zorg;

 • deze bovengrens betrekking heeft op de som van de door de hierboven genoemde zorgaanbieders gezamenlijk in rekening gebrachte tarieven voor medisch-specialistische zorg, waarop ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Zorgverzekeringwet, aanspraak bestaat.

Status oude beschikking

De beschikking landelijk MBI-omzetplafond medisch-specialistische zorg 2022, kenmerk: TB/REG-22640-01, blijft ook na 2022 van toepassing, indien en voor zo ver de Minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2022 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal kennisgeving in de Staatscourant worden gedaan van de terinzagelegging bedoeld in artikel 20, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wmg.

Indien de Staatscourant, waarin de kennisgeving bedoeld in de vorige zin wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Het bezwaar kan worden ingediend: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk een bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven