Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking Individueel MBI-Omzetplafond MSZ 2023 - TB/REG-23646-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer

Datum ingang

 

TB/REG-23646-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

28-11-2022

1 januari 2024

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

alsmede haar beleidsregel(s):

 • Beleidsregel integraal macrobeheersmodel, kenmerk BR/CU-2128,

de nadere regel(s):

 • Regeling integraal macrobeheersmodel, NR/CU-255,

en:

 • de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 4 november 2022, kenmerk 3459615-1038857-CZ, inzake de vaststelling van de macrokaders 2023 voor de curatieve zorg,

 

voor aanbieders 2 van:

 1. medisch-specialistische zorg;

 2. zintuiglijk gehandicaptenzorg;

 3. geriatrische revalidatiezorg;

 4. gespecialiseerde mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden;

ambtshalve besloten dat:

voor het kalenderjaar 2023 per individuele zorgaanbieder een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, Wmg wordt vastgesteld voor de door die zorgaanbieder gerealiseerde individuele omzet3, indien:

 1. de minister in jaar t+1 (2024) aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond msz over het jaar t (2023). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2023) = individuele omzet (2023)

 1. de minister in jaar t+1 (2024) aan de NZa meedeelt dat er sprake is van een overschrijding4 van het landelijk MBI-omzetplafond msz over het jaar t (2023). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2023) =

 

                                                  landelijke omzet (2023) -/- overschrijding (2023)

individuele omzet (2023) x        ------------------------------------------------------------                                                                                              

                                                       landelijke omzet (2023)

Status oude beschikking

De beschikking individueel MBI-omzetplafond medisch-specialistische zorg 2022, kenmerk: TB/REG-22641-01, blijft ook na 2022 van toepassing, indien en voor zo ver de Minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2022 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal kennisgeving in de Staatscourant worden gedaan van de terinzagelegging bedoeld in artikel 20, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Wmg.

Indien de Staatscourant, waarin de kennisgeving bedoeld in de vorige zin wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.

Bezwaar

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Het bezwaar kan worden ingediend: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk een bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

J. J. Kram

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven