Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf 2019 (macrobeheersinstrument niet ingezet) - TB/REG-23642-01

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23642-01

dag na uitgifte staatscourant

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

21 november 2022

onbepaald

Directie Regulering


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

‒ Beleidsregel Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf (BR/REG-17165);

en de nadere regel:

‒ Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf (NR/REG-1737);

en:

de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport (hierna: de minister) aan de NZa, met als onderwerp 'Afwikkeling mbi 2019 Zvw sectoren', d.d. 8 juli 2021, met kenmerk 3227127-1012509-CZ,

ambtshalve besloten:

de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2019 vast te stellen op de gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder. De minister heeft namelijk aan de NZa laten weten dat de macro (omzet)grens 2019 niet is overschreden.

Dit betekent dat er over 2019 geen macrobeheersinstrument betalingsverplichting wordt opgelegd aan de zorgaanbieders die prestaties geriatrische revalidatiezorg (DBC-zorgproduct) en eerstelijnsverblijf in rekening hebben gebracht.


Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst.

Deze beschikking heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf 2019 (macrobeheersinstrument niet ingezet).


Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)


Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit
E. de Kogel Msc

unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven