Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023 - TB/REG-23634-01
Geldigheid:01-01-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23634-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

21 november 2022

 

Directie Regulering


De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg,

alsmede de beleidsregels:

‒ Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023;

‒ Beleidsregel afronding tarieven (AL/BR-0031);

de nadere regel:

‒ Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023;

en:

de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de minister) aan de NZa, met als onderwerp 'Macrokaders 2023 sectoren curatieve zorg en inzet van het MBI in de afgelopen jaren', d.d. 4 november 2022, met kenmerk 3459615-1038857-CZ,

ambtshalve besloten:


A. Macro (omzet)grens

1. dat voor het kalenderjaar 2023 een macro (omzet)grens1, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de hoogte van deze macro omzetgrens wordt vastgesteld op € 815,2 miljoen (prijspeil 2023);

3. dat de som van de door zorgaanbieders van multidisciplinaire zorg gezamenlijk in het jaar 2023 in rekening gebrachte tarieven voor de prestatie multidisciplinaire zorg2 inclusief de correcties volgend uit de materiële controles de hiervoor genoemde macro (omzet)grens niet mag overschrijden.


B. Individuele omzetgrens

1. dat voor het kalenderjaar 2023 per zorgaanbieder van multidisciplinaire zorg een individuele omzetgrens3, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2023 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

situatie a.

Indien de minister na 2023 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2023:

individuele omzetgrens (2023) = individuele omzet 4 (2023)

situatie b.

Indien de minister na 2023 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2023:

ind. omzetgrens (2023) = ind. omzet (2023) X macro omzet (2023) -/- overschrijding (2023)
    macro omzet (2023)

 

3. dat de NZa, nadat zij een mededeling van de minister heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro (omzet)grens voor het jaar 2023 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van multidisciplinaire zorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van de overschrijding van de individuele omzetgrens voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.


Status oude beschikking

De beschikking macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022, blijft ook na 2022 van toepassing, indien en voor zover de minister toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2022 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.


Intrekken oude beschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Beschikking macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019, met kenmerk TB/REG-19644-01, ingetrokken.


Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Indien de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2022, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van de beschikking wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2023.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023.


Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)


Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage: prestaties multidisciplinaire zorg

Binnen Segment 2 worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden:

1. Organisatie en infrastructuur

a. Organisatie en infrastructuur wijkmanagement (samenwerking tussen verschillende zorg- en hulpverleners in de wijk), per ingeschreven verzekerde

b. Organisatie en infrastructuur ketenzorg, per ingeschreven verzekerde

c. Organisatie en infrastructuur regiomanagement (samenwerking tussen verschillende zorg- en hulpverleners in de regio), per ingeschreven verzekerde

d. Organisatie en infrastructuur geïntegreerde eerstelijnszorg overig, per ingeschreven verzekerde


2. Multidisciplinaire zorg – gecontracteerd

a. Multidisciplinaire zorg Diabetes Mellitus type 2 en/of Vasculair Risicomanagement

b. Multidisciplinaire zorg COPD en/of Astma


3. Multidisciplinaire zorg – niet gecontracteerd

a. Multidisciplinaire zorg Diabetes Mellitus type 2 - niet gecontracteerd

b. Multidisciplinaire zorg COPD - niet gecontracteerd

c. Multidisciplinaire zorg hart- of vaatziekten - niet gecontracteerd

 

Binnen Segment 3 worden de volgende prestatiebeschrijvingen onderscheiden (gedeelte dat van toepassing op multidisciplinaire zorg)5:

1. Resultaatbeloning

a. Resultaatbeloning adequaat verwijzen en diagnostiek

b. Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen

c. Resultaatbeloning service en bereikbaarheid

d. Resultaatbeloning multidisciplinaire zorg

e. Resultaatbeloning stimulering huisartsenzorg in krimpregio's

f. Resultaatbeloning overig

2. Zorgvernieuwing

g. Zorgvernieuwing e-health

h. Zorgvernieuwing meekijkconsult

i. Overige zorgvernieuwing

Naar boven