Onderwerp: Bezoek-historie

Openbaar besluit Corius MK Health B.V. - MK Health B.V.
Ondertekeningsdatum:30-08-2022Publicatiedatum:18-11-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 26 juli 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna:
  de aanvraag).

Partijen

 

 1. Platin 2222. GmbH (hierna: Platin 2222) is via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van dermatologie, cosmetische behandelingen en flebologie in Duitsland en Zwitserland. Corius MK Health B.V. (hierna: Corius MK Health) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Platin 2222 oefent indirect uitsluitende zeggenschap uit over Corius
  MK Health.
   
 2. MK Health B.V. (hierna: MK Health) is via haar dochteronderneming Kliniek Veldhoven B.V. (hierna: Kliniek Veldhoven) actief op het gebied van onverzekerde medisch-cosmetische zorg in Veldhoven. Mauritskliniek Holding B.V. (hierna: Mauritsklinieken Holding) is onder meer via haar dochteronderneming Mauritskliniek Utrecht B.V. actief op het gebied van dermatologische zorg, flebologische zorg en onverzekerde medisch-cosmetische zorg in Utrecht, Den Haag, Nijmegen en Amsterdam. MK Health (indirect) houdt 100% van de aandelen in Mauritskliniek Holding.
   

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in MK Health door Corius MK Health. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 12 juli 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn Platin 2222 en MK Health.  

 

 1. MK Health kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Platin 2222 uitsluitende zeggenschap verkrijgt over MK Health.
   

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 1. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Platin 2222 is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Platin 2222 door de NZa niet beoordeeld.
   

Cliënten
 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Mauritsklinieken Holding en Kliniek Veldhoven geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 hebben ingesteld, maar dat zij wel haar cliënten over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.
   

Personeel
 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door Mauritsklinieken Holding op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.
   
 2. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door Mauritsklinieken Holding overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
   
 3. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Kliniek Veldhoven geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
   
 1. Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 30 augustus 2022

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven