Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg - TB/REG-23643-01
Geldigheid:01-07-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

Datum inwerkingtreding

 

TB/REG-23643-01

1 juli 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

14 december 2022

1 januari 2024

Directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),


en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen c en d, van de Wmg,


alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg,

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg die huisartsgeneeskundige zorg en/of multidisciplinaire zorg leveren;

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen);

 

aan:

alle ziektekostenverzekeraars, alle (niet-)verzekerden1, zorgaanbieders en derden,

in rekening mogen worden gebracht:

de prestatiebeschrijving en het bijbehorende maximumtarief (in euro's) zoals omschreven in de bij deze beschikking behorende bijlage 1, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijving genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen, alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel.


 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg.


 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 


Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit
E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg – TB/REG-23643-01

Ten aanzien van de onderstaande prestatiebeschrijving zijn algemene en specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijving voor de betreffende zorgaanbieder van toepassing.

 

1. Prestatiebeschrijving

Prestatiebeschrijving

Maximumtarief

Incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg voor de jaren 2019 t/m 2021, peildatum 1 juli 2023

€ 70,68

 

 

2. Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijving

De prestatiebeschrijving kan éénmalig in rekening worden gebracht door de zorgaanbieder als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de prestatiebeschrijving mag alleen in rekening worden gebracht voor een op 1 juli 2023 ingeschreven verzekerde;

- de ingeschreven verzekerde dient op 1 juli 2023 woonachtig te zijn in een opslagwijk met één van de postcodes welke staan vermeld in bijlage 2 van deze beschikking ('Postcodelijst toegevoegde postcodes').

Deze postcodelijst omvat de postcodes die per 1 januari 2022 zijn toegevoegd aan de postcodelijst behorende bij de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022.

 

De prestatiebeschrijving mag in rekening worden gebracht in aanvulling op de overige prestatiebeschrijvingen zoals in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 beschreven, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

 

3. Algemene bepalingen

BTW-kosten en BTW-heffing

Conform de Beleidsregel Wmg-tarieven exclusief de BTW-heffing en afdracht, zijn de in deze beschikking vastgestelde tarieven inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Naar boven