Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg - BR/REG-23149
Geldigheid:01-07-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 53, aanhef en onderdeel b juncto 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven en prestatiebeschrijvingen die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve door de NZa vastgesteld.

Gelet op artikel 59, onderdeel b, van de Wmg heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met brief van 14 juli 2014, met kenmerk 642423-123512-MC, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg aan de NZa gegeven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 

zorgaanbieder:

1°. natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wmg;

2°. natuurlijk persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg.

 

Ingeschreven verzekerde:

Verzekerde die zich op naam ingeschreven heeft bij een aanbieder van huisartsenzorg.

 

Eerstelijnszorg:

Generalistische zorgverlening welke zich in het bijzonder kenmerkt door laagdrempelige toegang, zorg in de buurt, en is gericht op de mens in zijn omgeving, het ambulante karakter en gericht op coördinatie en continuïteit. Eerstelijnszorg wordt in de directe omgeving van de patiënt gegeven.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te leggen op het gebied van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Specifiek beoogt deze beleidsregel een prestatiebeschrijving en tarief te realiseren voor het compenseren van de niet toegekende opslag voor ingeschreven verzekerden woonachtig in een opslagwijk in de periode 2019 tot en met 2021.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van geneeskundige zorg uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.

Artikel 4 Globale beschrijving bekostigingsmodel

Voor een globale beschrijving van de bekostiging van huisartsgeneeskundige zorg en multidisciplinaire zorg, waarvan huisartsenzorg onderdeel is (multidisciplinaire eerstelijnszorg), wordt verwezen naar artikel 4 in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023.

Artikel 5 Prestatiebeschrijving

De hieronder beschreven prestatiebeschrijving valt binnen segment 1 van het in artikel 4 genoemde bekostigingsmodel.

1. Prestatiebeschrijving

Incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg voor de jaren 2019 t/m 2021, peildatum 1 juli 2023.

2. Bepalingen bij de prestatiebeschrijving

De prestatiebeschrijving kan éénmalig in rekening worden gebracht door de zorgaanbieder als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de prestatiebeschrijving mag alleen in rekening worden gebracht voor een op 1 juli 2023 ingeschreven verzekerde;

- de ingeschreven verzekerde dient op 1 juli 2023 woonachtig te zijn in een opslagwijk met één van de postcodes welke staan vermeld in het document 'Postcodelijst toegevoegde postcodes', zijnde bijlage 2 van de Prestatie- en tariefbeschikking incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg.

Deze postcodelijst omvat de postcodes die per 1 januari 2022 zijn toegevoegd aan de postcodelijst behorende bij de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022.

 

De prestatiebeschrijving mag in rekening worden gebracht in aanvulling op de overige prestatiebeschrijvingen zoals in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 beschreven, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

Artikel 6 Tariefsoort en tariefonderbouwing

Voor de prestatiebeschrijving zoals beschreven in artikel 5 van deze beleidsregel geldt dat de NZa een maximumtarief vaststelt.

De opslag bedraagt twaalf keer de kwartaalopslag zoals omschreven staat in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023.

Artikel 7 Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, zal deze beleidsregel in de Staatscourant worden geplaatst.

De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg.

Toelichting

Naast de basisprestatiebeschrijvingen voor inschrijving zoals opgenomen in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 kan een toeslag in rekening kan worden gebracht voor ingeschreven verzekerden die woonachtig zijn in een opslagwijk. Met woonachtig wordt bedoeld het woonadres conform de Basisregistratie Personen (BRP).

De NZa publiceert jaarlijks een postcodelijst van de opslagwijken op basis waarvan de hiervoor vermelde toeslag in rekening kan worden gebracht. Vanaf 2019 is deze postcodelijst naar aanleiding van het Hoofdlijnenakkoord verruimd.

In 2021 bleek dat deze verruiming niet de volledig beoogde 1.500.000 bij de huisarts ingeschreven verzekerden dekte. Met de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022 verruimde de NZa daarom de postcodelijst voor de prestatiebeschrijving 'Opslag inschrijving verzekerden woonachtig in een opslagwijk'.

Bij deze laatste aanpassing van de postcodelijst die in 2022 van kracht is gegaan, is geen apart beleid ingevoerd dat corrigeert voor gemiste inkomsten over 2019 t/m 2021. Met de relevante branchepartijen en verzekeraars is overleg geweest, wat heeft geresulteerd in de prestatiebeschrijving 'Incidentele opslag compensatie postcodelijst huisartsenzorg voor de jaren 2019 t/m 2021, peildatum 1 juli 2023'. Deze beoogt zorgaanbieders te compenseren voor deze gemiste inkomsten.

Naar boven