Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit EQLR Holding B.V. - Solid Sense B.V.
Ondertekeningsdatum:17-06-2022Publicatiedatum:28-10-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 16 mei 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

 

 1. Karmijn Kapitaal Fund II Coöperatief U.A. (hierna: Karmijn Kapitaal) is een participatiemaatschapij die investeert in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Karmijn Kapitaal houdt indirect, via Karmijn Participatie XVIII B.V., 82,4% van de aandelen in EQLR Holding B.V. (hierna: EQLR). EQLR is een houdstermaatschappij en is via haar dochterondernemingen Equilar B.V., Trans Lion B.V., Rendemens B.V. en Medicum Consult B.V. een landelijk gecertificeerde arbodienst die zich richt op arbobegeleding, re-integratie, verzuimpreventie en consultancy, uitgevoerd door zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen en verzuimcoaches in heel Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het EQLR concern).

  3. Solid Sense B.V. (hierna: Solid Sense) is gericht op coaching- en trainingstrajecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschap, duurzame inzetbaarheid, outplacement, stress en burn-out, verzuim en re-integratie. Solid Sense is actief in heel Nederland.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Solid Sense door EQLR. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 29 april 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn EQLR en Solid Sense.

 

 1. EQLR kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

      8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet.            De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat EQLR uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Solid                Sense.
 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 1. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Solid Sense is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Solid Sense door de NZa niet beoordeeld.

 

Clienten
 

 1. Uit artikel 2, onderdeel e, onder 4, van het Besluit Wmcz 2018 blijkt dat aanbieders van arbodienstverlening niet verplicht zijn om een cliëntenraad in de zin van de Wmcz 2018 in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van de cliënten van het EQLR concern door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het EQLR concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat het wel al zijn personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren. 
   
 1. Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 17 juni 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven