Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg - TB/REG-23638-01
Vaststellingsdatum:25-10-2022Geldigheid:01-01-2023 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer

Datum ingang

 

TB/REG-23638-01

1 januari 2023

 

Datum ondertekening

Geldig tot

Behandeld door

25 oktober 2022

--

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdelen a en d, juncto artikel 51, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg;

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg die geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4. van het Besluit zorgvezekering voorzover het gaat om Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg leveren

aan:

  • alle ziektekostenverzekeraars;

 

in rekening mag worden gebracht:

de onderstaande prestatiebeschrijving, die een vrij tarief (in euro's) als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg kent, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen. Voor de beschrijving van de prestatie en voorwaarden, voorschriften en beperkingen wordt eveneens verwezen naar de Beleidsregel Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg.

Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg

Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg zijn algemene diensten of activiteiten geleverd door een Adz-zorgaanbieder en omvat de volgende negen functionaliteiten:

• Vraagbaak voor deelnemende zorgprofessionals van het netwerk;

• Selectie, certificering en herregistratie van aan het netwerk deelnemende zorgaanbieders in de eerste lijn;

• Ondersteunen van regionale samenwerking, onder andere door middel van ICT, accountmanagers;

• Transparant maken van kwaliteit van zorg aan patiënten met de ziekte van Parkinson;

• Ondersteuning van patiënten met de ziekte van Parkinson: informatievoorziening over de ziekte en over het regionale zorgaanbod, beslissingsondersteuning en bevorderen van zelfmanagement;

• Inzichtelijk maken van de integrale kosten van Parkinsonzorg (in samenwerking met zorgverzekeraars);

• Versterken van de relatie tussen 2e lijn en 1e lijn netwerk: neurologen en Parkinson verpleegkundigen in de 2e lijn steeds verder betrekken bij het netwerk en stimuleren om maximaal gebruik te maken van het 1e lijn netwerk;

• Innovatie in zorgfinanciering: samen met zorgverzekeraars experimenteren met regionale zorgfinanciering waardoor beter gestuurd kan worden op kwaliteit en kostenbeheersing;

• Innovatie binnen de netwerkzorg; de zorgkwaliteit en kostenbeheersing kunnen verder toenemen door implementatie van e-health en hulpmiddelen voor zelfmanagement.

De prestatiebeschrijving kan alleen in rekening worden gebracht als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

(i) De Adz-zorgaanbieder en de ziektekostenverzekeraar hebben hiervoor een schriftelijke afspraak gemaakt;

(ii) De activiteiten dienen ter directe ondersteuning van de betrokken zorgaanbieders bij de verlening van verzekerde zorg;

(iii) De (beschikbaarheid van) activiteiten komen ten goede aan (individuele) patiënten die de zorg van de betrokken zorgaanbieders ontvangen en bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn, en

(iv) De kwaliteit van de integrale zorg blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken zorgaanbieder.

Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze prestatiebeschrijvingbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van de terinzagelegging van deze beschikking kennisgeving worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking Adz-ondersteuning van Parkinsonzorg.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit

dr. H. Lieverdink

unitmanager Zorgbrede Regulering en Vernieuwing

Naar boven