Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Vida Alegria B.V. – Eurocept Homecare Holding B.V. – Mperium B.V. – Excellent Clinics B.V.
Ondertekeningsdatum:17-08-2022Publicatiedatum:14-10-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 13 juli 2022 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna:de aanvraag).

 

Partijen

 

 1. Vida Alegria B.V. (hierna: Vida Alegria) is een houdstermaatschappij en houdt 79% van de aandelen in haar dochterondernemingen Mperium B.V., Eurocept Homecare Holding B.V. en Excellent Clinics B.V.

 

 1. Mperium B.V. (hierna: Mperium) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van levering van TENS apparatuur en de registratie, marketing, distributie en verkoop van geneesmiddelen in Europa, de Verenigde Staten en Canada.
   
 2. Eurocept Homecare Holding B.V. (hierna: Eurocept Homecare) is via haar (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van medische hulpmiddelen, technologie, medische voeding, farmaceutische zorg alsmede het leveren van medisch specialistische zorg door verpleegkundigen bij patiënten thuis. Eurocept Homecare is actief in heel Nederland.

 

 1. Excellent Clinics B.V. (hierna: Excellent Clinics) exploiteert onder andere via haar dochterondernemingen Instituut voor Hyperbare Geneeskunde B.V., Da Vinci Kliniek B.V. en Meander Da Vinci B.V. focusklinieken die actief zijn op het gebied van medische specialistische zorg gericht op complexe wondgenezing en hyperbare geneeskunde in Amersfoort, Arnhem, Geldrop, Hoogeveen, Rotterdam en Waalwijk.

 

Het voornemen

 

 1. Het voornemen behelst de transactie waarbij Vida Alegrio uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Mperium, Euroconcept Homecare en Excellent Clinics door de overname van de resterende 21% van de aandelen in Mperium, Euroconcept Homecare en Excellent Clinics. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 12 juli 2022.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

 1. Betrokken organisaties zijn Vida Alegria, Mperium, Eurocept Homecare en Excellent Clinics.  

 

 1. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

 1. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Vida Alegria uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Mperium, Eurocept Homecare en Excellent Clinics.

 

Beoordeling

 

 1. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 1. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

 1. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 1. Betrokkenheid belanghebbenden

 

 1. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
   
 2. Excellent Clinics en Mperium doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Excellent Clinics en Mperium door de NZa niet beoordeeld.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Eurocept Homecare op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op een begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

 1. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Eurocept Homecare overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

 

 1. Cruciale zorg

 

 1. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

 1. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 17 augustus 2022

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6, p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven