Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie en tariefbeschikking Verkeerde bed Wlz 2023 - TB/REG-23610-02
Vaststellingsdatum:11-10-2022Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

TB/REG-23610-02

Datum ingang

1 januari 2023

Geldig tot

1 januari 2024

Datum beschikking

11 oktober 2022

Behandeld door

Directie Regulering

Datum verzending

11 oktober 2022

 

De Nederlandse Zorgautoriteit

heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdeel c, 52, aanhef en onder e, 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

alsmede de Beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2023, kenmerk

BR/REG-23118a;

en de Regeling:

Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2023, kenmerk NR/REG-2307;

besloten:

dat rechtsgeldig

door zorgaanbieders van:

medisch specialistische zorg en van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

aan:

Wlz-uitvoerders

de volgende prestaties:

'Verkeerde bed medisch specialistische zorg' en 'verkeerde bed ggz, Wlz indicatie' zoals opgenomen in de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2023, kenmerk BR/REG-23118a.

en het volgende maximum tarief:

€ 496,65 per dag voor de prestatie 'verkeerde bed medisch specialistische zorg' en

€ 371,29 per dag voor de prestatie 'verkeerde bed ggz, Wlz indicatie'

in rekening mag worden gebracht.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen als vermeld in de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2023, met kenmerk NR/REG-2307.

Oude tariefbeschikking

De Prestatie en tariefbeschikking verkeerde bed Wlz, met kenmerk TB/REG-22614-03, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2022, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie en tarefbeschikking wordt de al wel gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatie en tariefbeschikking verkeerde bed Wlz 2023, met kenmerk TB/REG-23610-01, ingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de kennisgeving van de terinzagelegging van deze beschikking als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en treedt in werking per 1 januari 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2024.

Deze beschikking ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via dit portaal, via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.​

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

drs. A.C. Boode-de Weijer

unitmanager Langdurige Zorg

Naar boven