Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2023 - BR/REG-23123a
Vaststellingsdatum:11-10-2022Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 

eigen cliënt:

een eigen cliënt is een cliënt met een Wlz-indicatie die verblijf en behandeling ontvangt bij een Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte.

 

externe cliënt:

een externe cliënt is een cliënt met een Wlz-indicatie die verblijf en behandeling ontvangt bij een andere Wlz-zorgaanbieder dan de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte.

 

materiaal- en/of techniekkosten:

de kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om Wlz-zorgaanbieders met een eigen tandartspraktijkruimte de mogelijkheid te bieden om de kosten te declareren van:

  • het gebruik van de tandartspraktijkruimte in verband met de behandeling van een externe cliënt door de tandarts;

  • intraveneuze sedatie of narcose voor externe én eigen cliënten.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders.

Artikel 4 Prijspeil

Het in artikel 5 genoemde bedrag voor de prestatie 'Gebruik tandartspraktijkruimte' (G013) is inclusief de definitieve indexen 2022 en de voorlopige indexen 2023.

Artikel 5 Prestaties en tarieven

Prestatie

NZa-code

Tarief per uur

Gebruik tandartspraktijkruimte

G013

€ 80,61

Intraveneuze sedatie of narcose voor Wlz-zorgaanbieders

G201

Werkelijke kosten per uur

 

De hierboven gepresenteerde prestatie voor gebruik van de tandartspraktijkruimte (met bijbehorende NZa-code G013) kan door de Wlz-zorgaanbieder in rekening worden gebracht bij de Wlz-zorgaanbieder waar de door hen behandelde externe cliënt verblijft. Dit kan alleen als de cliënt een indicatie voor verblijf met behandeling heeft. Deze prestatie is alleen van toepassing bij de behandeling van externe cliënten.

Het G201 tarief is in tegenstelling tot de prestatie G013 ook van toepassing op de eigen cliënten van een Wlz-zorgaanbieder met tandartsprakrijk (mits aangevraagd, zie artikel 6). Deze kosten kunnen voor zowel externe als eigen cliënten door de Wlz-zorgaanbieder rechtstreeks bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder worden gedeclareerd.

De door de NZa in de tariefbeschikking vastgestelde tarieven zijn vaste tarieven.

Artikel 6 Wijze van declareren


Wlz-zorgaanbieders met een tandartspraktijk ingericht voor het verlenen van tandheelkundige hulp kunnen de in artikel 5 genoemde prestaties leveren en op de volgende wijze declareren:

  • Bij tandheelkundige hulp die wordt verleend aan externe cliënten kan de Wlz-zorgaanbieder een deel van de praktijkkosten via één prestatie (Gebruik tandartsruimte - G013) declareren bij de zorgaanbieder van de externe cliënt.

  • Intraveneuze sedatie of narcose.

De Wlz-zorgaanbieder kan de kosten van intraveneuze sedatie of narcose declareren via het G201-tarief, zowel voor eigen als voor externe cliënten voor zover deze kosten niet voor rekening komen van het ziekenhuis of de anesthesist. Deze kosten kunnen door de Wlz-zorgaanbieder rechtstreeks bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder worden gedeclareerd.

  • Voordat de Wlz-zorgaanbieder de in artikel 5 genoemde G-tarieven kan declareren, moeten deze via het budget-/herschikkingsformulier Wlz of nacalculatieformulier Wlz bij de NZa zijn aangevraagd en vermeld zijn op de tariefbeschikking van de Wlz-zorgaanbieder. De aanvraag voor het G201-tarief dient een overzicht te bevatten van de verwachte jaarlijkse meerkosten (uitgesplitst naar kapitaallasten, loon- en materiële kosten) die betrekking hebben op het narcose-deel van de behandeling én het aantal uren narcosebehandeling per jaar. Het uurtarief wordt berekend door de totale verwachte werkelijke kosten te delen door het aantal begrote behandeluren.

Artikel 7 Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

Het tarief voor Gebruik tandartspraktijkruimte (G013) is opgebouwd uit de onderstaande posten:

  • Formatie ondersteunend tandheelkundig team en klinisch psycholoog;

  • Verbruiksmaterialen, bij- en nascholing ondersteunend tandheelkundig team en overige kosten (te weten: telefoon, porti, wachtkamer, kantoor, verzekeringen, accountant, representatie, textiel, vervoer en preventief hygiënische maatregelen);

  • Huisvesting (energie en schoonmaakkosten), rente, afschrijvingen (overige investeringen) en onderhoud.

Het tarief is exclusief honorarium van de tandarts. Deze kosten kan de mondzorgverlener via het U25-tarief rechtstreeks bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder in rekening brengen. Daarnaast is het tarief exclusief materiaal- en/of techniekkosten (extra-orale voorzieningen en implantaatkosten) en kosten van bepaalde röntgenopnamen. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Ook is het tarief exclusief intraveneuze sedatie en narcose. Daarvoor geldt de prestatie G201.

Als de Wlz-zorgaanbieder tandtechnische werkstukken (zelf) vervaardigt, is hij verplicht om aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder de materiaal- en/of techniekkosten te specificeren conform de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer, met kenmerk BR/REG-21127 of de opvolger hiervan, van de NZa.

Artikel 8 Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2022, met kenmerk BR/REG-22126a, ingetrokken.

Gelijktijdig met de intwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de al wel gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2023, met kenmerk BR/REG-23123, ingetrokken.

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2022, met kenmerk BR/REG-22126a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, zal deze beleidsregel in de Staatscourant worden geplaatst.

De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2023.

TOELICHTING

Wijzigingen van de Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2023 (BR/REG-23123a) ten opzichte van de Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2022 (BR/REG-23123):

In verband met de hoge inflatie en de maatregelen van het kabinet is besloten om extra middelen beschikbaar te stellen om alle budgetten, tarieven en vergoedingsbedragen voor 2023 aan te passen. De in de beleidsregel genoemde tarieven zijn daarom herzien op basis van de aanpassingen in de volgende parameters:

• Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2023: 4,74% (dit was 3,72%: een stijging van 1,02%)

• Prijs particuliere consumptie 2022: 9,25% (dit was 6,30%, een stijging van 2,95%)

• Prijs particuliere consumptie 2023: 4,87% (dit was 2,52%, een stijging van 2,35%)

 

Wijzigingen van de Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2023 (BR/REG-23123) ten opzichte van de Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2022 (BR/REG-22126a):

In artikel 5 is het tarief voor de prestatie Gebruik tandartsruimte (G013) voor het jaar 2023 aangepast.

In de beleidsregel zijn in artikel 5 en de toelichting op artikel 6 enkele verduidelijkende tekstuele wijzigingen opgenomen. In de toelichting van artikel 1 is het beleidsregelnummer tandheelkundige zorg aangepast voor het jaar 2023.

 

Artikelsgewijs

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

Materiaal- en/of techniekkosten

In artikel 1 (Begripsbepalingen) van de Beleidsregel tandheelkundige zorg met kenmerk BR/REG-23111 is dit begrip verder toegelicht.

 

Artikel 6 Wijze van declareren

Eigen cliënten Wlz-zorgaanbieder

Als tandheelkundige hulp wordt geboden aan eigen cliënten (met een indicatie voor verblijf en behandeling) kan de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte de kosten voor het honorarium van de tandarts via het U25-tarief declareren bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.

De kosten van intraveneuze sedatie of narcose zijn niet inbegrepen in het reguliere Wlz-budget en kunnen separaat (door middel van het G201 tarief) door de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder gedeclareerd worden voor zowel externe- als eigen cliënten.

Externe cliënten

Als een cliënt geïndiceerd is voor verblijf met behandeling betreft deze behandeling tevens tandheelkundige zorg (artikel 3.1.1. Wlz). De kosten voor tandheelkundige zorg vallen dan onder de Wlz. Als deze cliënt niet verblijft bij de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte waar hij de tandheelkundige zorg ontvangt, spreken we van een externe cliënt.

Wanneer tandheelkundige hulp wordt geboden aan externe cliënten, kan de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte voor declaratie van een deel van de kosten gebruikmaken van de in deze beleidsregel opgenomen prestaties en tarieven. De betreffende tarieven moeten wel in een eerder stadium bij de NZa aangevraagd zijn en op de tariefbeschikking van de betreffende Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte vermeld staan.

De tarieven voor behandeling van externe cliënten zijn exclusief het honorarium van de tandarts. De tarieven zijn ook exclusief materiaal- en/of techniekkosten, kosten van bepaalde röntgenopnamen en van intraveneuze sedatie en narcose.

De Wlz-zorgaanbieder waar de mondzorg verleend wordt, declareert de praktijkkosten via het G013-tarief bij de Wlz-zorgaanbieder waar de cliënt verblijft. De mondzorgverlener kan de kosten voor het honorarium via het U25-tarief rechtstreeks declareren bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Ook kan de mondzorgverlener de materiaal- en/of techniekkosten (extra-orale voorzieningen en implantaatkosten), kosten van bepaalde röntgenopnamen en van intraveneuze sedatie en narcose in rekening brengen bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.

Naar boven