Onderwerp: Bezoek-historie

Dbc-pakket 2023 RZ23c
Geldigheid:01-01-2023 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De RZ23c is de derde release voor het jaar 2023. De release is op 6 oktober 2022 gepubliceerd en is van toepassing voor de medisch-specialistische zorg en de geriatrische revalidatiezorg. De ingangsdatum van de release is 1 januari 2023. Om te zorgen voor een goede verwerking in uw informatiesysteem leest u eerst release RZ23a en RZ23b in voordat u RZ23c verwerkt. 

Achtergrond release 

We brengen een extra release (RZ23c) uit voor de medisch-specialistische zorg. Dit doen we om vanaf 2023 de extra middelen die het kabinet vanwege de hoge inflatie beschikbaar heeft gesteld bij zorgaanbieders terecht te laten komen. 

Meer informatie over deze wijzigingen leest u in het document 'Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ23c'. U vindt deze onder het kopje 'Releasebestanden'.

Erratum addendum toegevoegd en nieuw totaalbestand

Op 23 januari 2023 is een erratum addendum toegevoegd aan deze release.

Dit omdat naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift tegen de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-23609-03 de NZa op 10 januari 2023 heeft besloten om het voor 2023 geldende tarief voor het dbc-zorgproduct “Bijzondere neurochirurgie zwaartegroep 3 | Zonder VPLD | Zonder neuromonitoring | WBMV – Zenuwstelsel” (dbc-zorgproductcode: 972802107) te corrigeren. De correctie houdt in dat het tarief voor dit dbc-zorgproduct gewijzigd wordt vastgesteld op het niveau van het in 2022 geldende (RZ22c-)tarief, verhoogd met de voor 2023 geldende indexatie voor loon- en prijsstijgingen. 

De NZa heeft deze correctie geëffectueerd door middel van een Wijzigingsbesluit Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk WB/REG-2023-02.

Omdat de msz-tarieven voor het gehele kalenderjaar 2023 zijn vastgesteld, moet ook het gecorrigeerde tarief voor het volledige kalenderjaar 2023 gelden. Om dat te bewerkstelligen, is het wijzigingsbesluit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 vastgesteld en in werking getreden. Dit wijzigingsbesluit vindt u verderop deze pagina, onder het kopje Regels.

Een en ander wordt door de NZa verwerkt c.q. gecorrigeerd in de ‘Tarieventabel dbc-zorgproducten en overige zorgproducten per 1 januari 2023’, die als bijlage is gekoppeld aan de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-23609-03

Naar aanleiding van de beslissing op het bezwaarschrift en het daaruit voortvloeiende wijzigingsbesluit is er, gezien het beperkte aantal aanbieders dat met deze wijziging te maken krijgt, voor gekozen de Tarieven Tabel v20221006 niet te actualiseren. Het met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 aangepaste tarief wordt, uiterlijk per 1 mei 2023, verwerkt in dbc-release RZ24a.

Ook voor de Zorgproductapplicatie geldt dat het getoonde 2023 tarief bij de vaststelling van dbc-release RZ24a met terugwerkende kracht wordt aangepast, conform het bovenstaande.

Regels

De beleidsregel, nadere regel (beide ongewijzigd) en tariefbeschikking (gewijzigd) vindt u op ons documentenplatform.

Op de Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-23609-03 is een wijzigingsbesluit van toepassing:

Wijzigingsbesluit Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk WB/REG-2023-02

Totaalbestand

Er is een totaalbestand van de dbc-release beschikbaar. Het totaalbestand van dbc-release RZ23c kunt u hier downloaden als zip (bij een groot bestand kan het even duren voor deze gedownload is).

Grouperbestanden

De grouperbestanden van dbc-release RZ23b kunt u hier downloaden en zijn ongewijzigd.

Releasebestanden

Verantwoordingsdocumenten

Erratum addendum RZ23c v20230123

Verantwoording wijzigingen dbc-release RZ23c v20221006
 

Prestaties en tarieven

Tarieven Tabel v20221006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven