Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking add-ongeneesmiddelen, oktober 2022 (ambtshalve vastgesteld) - TB/REG-22671-01
Ondertekeningsdatum:28-09-2022Geldigheid:01-10-2022 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder a, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

- Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG - 22114a;

de nadere regel:

- Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2207a;

en de tariefbeschikking:

- Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2022, kenmerk TB/REG-22613-02;

besloten dat:

door zorgaanbieders van:

1. medisch-specialistische zorg;

2. audiologische zorg;

3. trombosezorg;

4. zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering;

5. geriatrische revalidatiezorg;

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1,

met ingang van: 1 oktober 2022

de navolgende prestaties en bijbehorende tarieven rechtsgeldig als add-ongeneesmiddel in rekening kunnen worden gebracht:

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief2 (incl. 9% BTW)

17148510

Abirateron betapharm tablet filmomhuld 500mg, 56 stuks

€ 3.179,53

17138884

Abirateron cf tablet filmomhuld 500mg, 56 stuks

€ 3.179,99

17138345

Abirateron glenmark tablet filmomhuld 500mg, 56 stuks

€ 3.178,77

17135737

Abirateron xiromed tablet filmomhuld 500mg, 56 stuks

€ 3.179,53

17075041

Abiraterone accord tablet filmomhuld 500mg, 56 stuks

€ 3.177,11

17139090

Cosentyx injectievloeistof 150mg/ml pen 1ml, 2 stuks

€ 1.271,93

17147352

Dupixent injectievloeistof 200mg/1,14ml (175mg/ml) pen 1,14ml, 2 stuks

€ 1.257,75

17147360

Dupixent injectievloeistof 300mg/2ml (150mg/ml) pen 2ml, 2 stuks

€ 1.257,75

17143322

Imatinib krka tablet filmomhuld 100mg, 120 stuks

€ 1.226,25

17143330

Imatinib krka tablet filmomhuld 400mg, 30 stuks

€ 1.437,71

17144310

Imnovid capsule 1mg, 14 stuks

€ 6.212,83

17144388

Imnovid capsule 2mg, 14 stuks

€ 6.242,33

17144396

Imnovid capsule 3mg, 14 stuks

€ 6.277,34

17144418

Imnovid capsule 4mg, 14 stuks

€ 6.301,34

17147131

Libtayo 350 infusievloeistof concentraat 50mg/ml flacon 7ml, 1 stuk

€ 6.189,27

17147662

Libtayo 350 infusievloeistof concentraat 50mg/ml flacon 7ml, 1 stuk

€ 6.189,28

17149517

Melfalan amarox injectie/infusiepoeder flacon 50mg + solvent 10 ml , 1 stuk

€ 156,96

17136121

Nucala injectievloeistof 40mg/0,4ml (100mg/ml) wegwerpspuit, 1 stuk

€ 439,23

17144426

Poteligeo infusievloeistof concentraat 4mg/ml flacon 5ml, 1 stuk

€ 1.595,75

17109817

Ranivisio injectievloeistof 10mg/ml flacon 0,23ml, 1 stuk

€ 717,27

17120241

Rekambys injectiesuspensie mva 300mg/ml flacon 3ml + toebehoren, 1 stuk

€ 580,76

16985524

Thymoglobuline infusiepoeder flacon 25mg, 1 stuk

€ 272,49

17109760

Trabectedine teva infusiepoeder flacon 0,25mg, 1 stuk

€ 527,29

17109787

Trabectedine teva infusiepoeder flacon 1mg, 1 stuk

€ 2.020,43

17147514

Vegzelma infusievloeistof concentraat 25mg/ml flacon 16ml, 1 stuk

€ 1.029,37

17135613

Vegzelma infusievloeistof concentraat 25mg/ml flacon 4ml, 1 stuk

€ 257,34

17141788

Verzenios tablet filmomhuld 150mg, 56 stuks

€ 2.605,09

 

De hierboven genoemde prestaties en bijbehorende tarieven zijn opgenomen in de G-Standaard van Z-Index. Uit de G-Standaard blijkt ook vanaf welke datum deze prestatie en het bijbehorende tarief in rekening kan worden gebracht als add-ongeneesmiddel.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

1. Add-ongeneesmiddelen vallen onder de categorie 'overige zorgproducten' als bedoeld in artikel 1, onderdeel ee, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

2. Voor overige zorgproducten, waaronder add-ongeneesmiddelen, gelden maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg.

3. De tarieven die op grond van deze beschikking voor add-ongeneesmiddelen in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel u, van de Regeling medisch-specialistische zorg.

4. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor dat add-ongeneesmiddel.

5. De zorgaanbieders, hierboven genoemd onder de nummers 1 tot en met 5, mogen de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover zij voldoen aan de definitie van 'zorgverlener'3 als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en de Regeling medisch specialistische zorg.

6. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een instelling4 is, dan mag die instelling de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikt.

7. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een solist5 is, dan mag die solist de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij in het bezit is van een door de NZa afgegeven individuele beschikking als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk artikel 31, derde lid, van de Regeling medisch-specialistische zorg.

8. In aanvulling op de voorschriften 4, 5 en 6 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners tevens 'eigen zorgverleners' als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel m, van de Regeling medisch-specialistische zorg, dienen te zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen.

9. Deze tariefbeschikking is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel z, van de Regeling medisch-specialistische zorg, door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.

10. De declaratiebepalingen (voorschriften, voorwaarden of beperkingen) opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg, met betrekking tot add-ongeneesmiddelen zijn, tenzij hiervan in deze beschikking wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 september 2022, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 oktober 2022.

In afwijking van het bovenstaande treedt deze beschikking niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende geneesmiddel, voorzien van een tarief heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar) of per post. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

V. Pelgröm

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

In de onderhavige beschikking stelt de NZa een add-on prestatie met bijbehorend tarief vast en informeert over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

De vastgestelde prestaties en tarieven van add-ongeneesmiddelen komen tot uiting in de G-Standaard van Z-Index, welke maandelijks wordt gepubliceerd. De in de G-Standaard opgenomen geneesmiddelen zijn voorzien van ZI-nummers. Registratie en declaratie van add-on geneesmiddelen gebeurt op basis van deze ZI-nummers.

Wanneer de NZa besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van één of meerdere add-ongeneesmiddelen, stelt zij een prestatie- en tariefbeschikking vast. De NZa publiceert de prestatie- en tariefbeschikkingen op de website en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. Prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-ongeneesmiddelen treden niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende add-ongeneesmiddel, voorzien van een tarief, heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat bezwaar open tegen de in deze beschikking genoemde add-onprestatie(s). De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

Tarief

De NZa stelt één keer per jaar de tarieven voor add-ongeneesmiddelen vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden. Meer informatie over de tarieven is te vinden in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

Naar boven